intTypePromotion=3

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 05

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
91
lượt xem
15
download

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 05

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh_đề 05', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 05

 1. Bài : 21506 Trong công ngh sinh h c, đ i tư ng thư ng đư c s d ng làm “nhà máy” s n xu t các s n ph m sinh h c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Virut; B. Vi khu n; C. Plasmit; D. Enzim; Đáp án là : (B) Bài : 21505 M c đích c a kĩ thu t di truy n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gây ra đ t bi n gen; B. Gây ra đ t bi n nhi m s c th ; C. Đi u ch nh, s a ch a gen; D. T o bi n d t h p; Đáp án là : (C) Bài : 21504 Kĩ thu t di truy n là kĩ thu t đư c: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thao tác trên v t li u di truy n m c phân t ; B. Thao tác trên gen C. Thao tác trên NST; D. A, B và C đ u đúng. Đáp án là : (D) Bài : 21503 Vi t Nam, phương pháp ch n gi ng v t nuôi đư c th c hi n qua phương pháp: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai kinh t ; B. Lai gi a gi ng đ a phương v i gi ng ngo i; C. Nh p n i và nuôi thích nghi các gi ng ngo i cao s n; D. A và B đúng; Đáp án là : (D) Bài : 21502 Nh ng thành t u trong ch n gi ng lúa Vi t Nam là:
 2. Ch n m t đáp án dư i đây A. K t h p đư c ngu n gen c a gi ng đ a phương v i ngu n gen c a gi ng cao s n nư c ngoài; B. K t h p lai h u tính v i s d ng đ t bi n th c nghi m đ c i ti n các gi ng lúa hi n có; C. Lai gi a lúa nhà và loài hoang d i, có ph i h p đ t bi n th c nghi m t o gi ng m i có tính ch ng ch u cao; D. A, B đúng; Đáp án là : (D) Bài : 21501 Phát bi u nào dư i đây là không đúng đ i v i ch n l c cá th : Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ i v i cây t th ph n, ch c n gieo tr ng riêng r các h t l y t m t cây đ có th đánh giá cây đó qua th h con; B. Đ thu đư c k t qu , ngư i ta so sánh gi a các dòng và so sánh v i gi ng kh i đ u đ ch n và gi nh ng dòng t t nh t, lo i b nh ng dòng không đáp ng đư c m c tiêu ch n gi ng; C. Đ i v i cây giao ph n, con cái thư ng không đ ng nh t v ki u gen nên đ đánh giá ch c n th c hi n ch n l c cá th 1 l n; D. Ch n l c cá th m t l n đư c áp d ng cho cây nhân gi ng vô tính và cây t th ; Đáp án là : (C) Bài : 21500 Trong ch n l c cá th , ngư i ta ch n l c trong qu n th kh i đ u.......(N: m t nhóm l n cá th , M: m t s ít cá th ), con cháu c a chúng s đư c ........(G: cho giao ph i t do, D: nhân lên riêng r thành các dòng khác nhau) ...........( H: ki u hình; I: ki u gen) c a m i cá th ban đ u này đư c ki m tra qua các th h con cháu: Ch n m t đáp án dư i đây A. M, D, H; B. M, D, I; C. N, G, H; D. N, G, I; Đáp án là : (D) Bài : 21499 Như c đi m nào dư i đây không ph i là c a ch n l c hàng lo t: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch đ t hi u qu v i nh ng tính tr ng có h s di truy n cao; B. Vi c tích lu các bi n d có l i thư ng lâu có k t qu ; C. M t nhi u th i gian; D. Do căn c trên c ki u hình và ki u gen nên ph i theo dõi ch t ch và công phu; Đáp án là : (D)
 3. Bài : 21498 Trong ch n l c hàng lo t, ngưòi ta d a vào.....(H: ki u hình; G: ki u gen; K: c ki u gen l n ki u hình) đ ch n trong qu n th .....(M: m t cá th ; N: m t nhóm cá th ) có tính tr ng đáp ng m c tiêu ch n gi ng đ làm gi ng. Nh ng cá th không đáp ng tiêu chu n s b lo i b : Ch n m t đáp án dư i đây A. H, M; B. K, M; C. G, N; D. H, N; Đáp án là : (D) Bài : 21497 H s di truy n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T s gi a bi n d ki u hình và bi n d ki u gen đư c tính b ng t l ph n trăm ho c s th p phân; B. T s gi a bi n d ki u gen và bi n d ki u hình đư c tính b ng t l ph n trăm ho c s th p phân; C. Tích s gi a bi n d ki u gen và bi n d ki u hình đư c tính b ng t l ph n trăm ho c s th p phân; D. Hi u s gi a bi n d ki u gen và bi n d ki u hình đư c tính b ng t l ph n trăm ho c s th p phân; Đáp án là : (B) Bài : 21496 Trong kĩ thu t lai t bào, các t bào tr n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các t bào sinh d c t do đư c l y ra kh i cơ quan sinh d c; B. Các t bào sôma t do đư c tách ra kh i t ch c sinh dư ng; C. Các t bào đã đư c x lí hoá ch t làm tan màng t bào; D. Các t bào khác loài đã hoà nh p đ tr thành t bào lai; Đáp án là : (C) Bài : 21495 Đ tăng t l k t h p gi a 2 t bào thành t bào lai trong phương pháp lai t bào ngư i ta s d ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Vurut xenđê;
 4. B. Keo h u cơ pôliêtilen glicôn; C. Xung đi n cao áp; D. A, B và C đ u đúng. Đáp án là : (D) Bài : 21494 Trong ch n gi ng th c v t, th c hi n lai xa gi a loài hoang d i và cây tr ng nh m m c đích: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đưa vào cơ th lai các gen quý v năng su t c a loài d i; B. Đưa vào cơ th lai các gen quý giúp ch ng ch u t t v i đi u ki n b t l i c a môi trư ng c a loài d i; C. Kh c ph c tính b t th trong lai xa; D. T o đi u ki n thu n l i cho vi c sinh s n sinh dư ng cơ th lai xa; Đáp án là : (B) Bài : 21493 Đ kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa th c v t ngư i ta s d ng phương pháp: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th c hi n phương pháp th ph n b ng hoa h n h p c a nhi u loài; B. Phương pháp nuôi c y mô; C. Gây đ t bi n đa b i; D. A và C đúng; Đáp án là : (D) Bài : 21492 Hi n tư ng b t th c a cơ th lai xa x y ra là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. B nhi m s c th c a 2 loài khác nhau gây ra tr ng i trong quá trình phát sinh giao t ; B. S khác bi t trong chu kì sinh s n b máy sinh d c không tương ng đ ng v t ; C. Chi u dài c a ng ph n không phù h p v i chi u dài c a vòi nhu c a loài kia th c v t; D. H t ph n c a loài này không n y m m đư c trên vòi nhu c a loài kia th c v t ho c tinh trùng loài này b ch t trong đư ng sinh d c c a loài khác; Đáp án là : (A) Bài : 21491 Khó khăn xu t hi n trong lai xa là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ th lai xa b b t th ; B. Khó th c hi n giao ph i ho c giao ph n trong lai khác loài;
 5. C. S khác bi t trong b nhi m s c th , t p quán sinh s n, sinh trư ng, đ c đi m hình thái; D. A, B và C đúng. Đáp án là : (D) Bài : 21490 Lai xa là hình th c: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch n gi ng vi sinh v t; B. Ch n gi ng cây tr ng; C. Ch n gi ng v t nuôi; D. Ch n gi ng v t nuôi và cây tr ng; Đáp án là : (D) Bài : 21489 Vi t Nam, phương hưóng cơ b n trong t o gi ng lúa m i là cho lai gi a: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gi ng đ a phương cao s n x gi ng đ a phương kém ph m ch t; B. Gi ng đ a phương có tính ch ng ch u t t x gi ng đ a phương kém ph m ch t; C. Gi ng đ a phương cao s n x gi ng nh p n i cao s n; D. Gi ng nh p n i cao s n x gi ng đ a phương có tính ch ng ch u t t; Đáp án là : (D) Bài : 21486 Trong chăn nuôi ngư i ta thư ng s d ng phương pháp ph bi n nào đ t o ưu th lai: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai khác gi ng; B. Lai khác th ; C. Lai kinh t ; D. Giao ph i g n; Đáp án là : (C) Bài : 21485 th c v t, đ duy trì và c ng c ưu th lai ngư i ta s d ng phương pháp : Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai luân phiên, đư c đem lai v i cơ th b ho c m ; B. S d ng hình th c lai h u tính gi a các cá th ; C. Cho th c hi n vi c t th ph n; D. S d ng hình th c sinh s n dinh dư ng; Đáp án là : (D)
 6. Bài : 21484 Trong vi c t o ưu th lai, lai thu n và lai ngh ch gi a dòng thu n ch ng có m c đích: Ch n m t đáp án dư i đây A. Phát hi n các đ c đi m đư c t o ra t hi n tư ng hoán v gen, đ tìm t h p có giá tr kinh t nh t; B. Xác đ nh vai trò c a các gen di truy n liên k t v i gi i tính; C. Đánh giá vai trò c a t bào ch t lên s bi u hi n tính tr ng, đ tìm t h p lai có giá tr kinh t nh t; D. B và C đúng; Đáp án là : (C) Bài : 21483 Cơ s di truy n h c c a hi n tư ng ưu th lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ th d h p, gen l n có h i b gen tr i bình thư ng át ch ; B. T p trung các gen tr i có l i t c b và m làm tăng cư ng tác đ ng c ng g p c a các gen tr i; C. Cơ th d h p c a các alen luôn luôn t t hơn th đ ng h p; D. A, B và C đúng. Đáp án là : (D) Bài : 21482 Các khâu trong nhân gi ng thu n ch ng v t nuôi là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai kinh t , dùng làm s n ph m, duy trì và c ng c ưu th lai; B. Lai thu n và lai ngh ch đ tìm t h p lai có giá tr kinh t và c ng c ưu th lai; C. Nhân gi ng theo dòng, ch n đôi giao ph i, giao ph i c n huy t; D. Nhân gi ng theo dòng, ch n đôi giao ph i phù h p v i m c tiêu; Đáp án là : (C) Bài : 21481 Trong vi c nhân gi ng cao s n nh p dòng, s d ng đ c đ u dòng có ưu th hơn so v i con cái đ u dòng do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhanh chóng bi n nh ng gi ng cao s n nh p ngo i thành các gi ng riêng trong nư c; B. Có th s d ng phương pháp th tinh nhân t o đ tăng nhanh s lư ng cá th th h sau; C. T m t đ c có th cho ra s lư ng l n cá th th h sau; D. A, B, C đ u đúng.
 7. Đáp án là : (D) Bài : 21479 Giao ph i g n ho c t th ph n l p l i nhi u l n s d n đ n hi n tư ng thoái hoá gi ng do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các gen l n đ t bi n có h i bi u hi n thành ki u hình do tăng cư ng th đ ng h p; B. Các gen l n đ t bi n có h i b các gen tr i át ch trong ki u gen d h p; C. D n đ n hi n tư ng đ t bi n gen; D. T o ra hi n tư ng ưu th lai; Đáp án là : (B) Bài : 21478 Trong ch n gi ng, ngư i ta s d ng phương pháp giao ph i c n huy t và t th phân đ : Ch n m t đáp án dư i đây A. C ng c các đ c tính quý; B. T o dòng thu n; C. Ki m tra và đánh giá ki u gen c a t ng dòng thu n; D. T t c đ u đúng. Đáp án là : (D) Bài : 21477 Trong ch n gi ng vi sinh v t, phương pháp ch n gi ng nào dư i đây đư c s d ng ph bi n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nuôi c y mô; B. Lai gi ng; C. Gây đ t bi n nhân t o; D. Truy n c y phôi; Đáp án là : (C) Bài : 21476 Ch n gi ng hi n đ i khác v i ch n gi ng c đi n đi m: Ch n m t đáp án dư i đây A. Hoàn toàn ph thu c vào s phát sinh ng u nhiên c a các bi n d ; B. Th c hi n trên cơ s lí lu n m i c a di truy n h c; C. Ch y u d a vào phương pháp gây đ t bi n nhân t o; D. S d ng lai phân tích đ ki m tra ki u gen c a th h lai; Đáp án là : (B)
 8. Bài : 21475 Tác d ng c a cônsixin trong vi c gây đ t bi n nhân t o là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Kích thích và ion hoá các nguyên t khi th m vào t bào; B. Gây ra đ t bi n gen d ng nuclêôtit; C. Kìm hãm s hình thành thoi vô s c ho c c t đ t dây tơ vô s c; D. Làm r i lo n phân li nhi m s c th trong phân bào làm xu t hi n d ng d b i; Đáp án là : (C) Bài : 21474 Tác d ng c a tia phóng x trong vi c gây đ t bi n gen nhân t o là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Kìm hãm s hình thành thoi vô s c; B. Gây ra r i lo n phân li c a các nhi m s c th trong quá trình phân bào; C. Kích thích và ion hoá các nguyên t khi xuyên qua các t ch c và t bào s ng nh hư ng đ n ADN, ARN; D. làm xu t hi n d ng đ t bi n đa b i; Đáp án là : (C) Bài : 21473 Vi c t o ra đư c nòi vi khu n đ t bi n có năng su t t ng h p lizin cao g p 300 l n d ng ban đ u là k t qu c a phương pháp: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gây đ t bi n nhân t o và ch n gi ng b c thang; B. Gây đ t bi n nhân t o và ch n gi ng b ng ngăn tr sinh t ng h p prôtêin; C. Lai gi ng và ch n l c; D. T o ưu th lai; Đáp án là : (B) Bài : 21472 Vi c ch n gi ng vi sinh v t đư c th c hi n theo hư ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch n gi ng b c thang; B. Ch n gi ng b ng ngăn tr sinh t ng h p prôtêin; C. T o ưu th lai; D. A và B đúng; Đáp án là : (D) Bài : 21471 Phương pháp ch n gi ng ch y u đ i v i vi sinh v t là:
 9. Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai gi ng; B. T th ; C. Gây đ t bi n nhân t o và ch n l c; D. T p giao; Đáp án là : (C) Bài : 21470 D ng đ t bi n nào dư i đây là r t quý trong ch n gi ng cây tr ng nh m t o ra nh ng gi ng năng su t cao, ph m ch t t t ho c không h t: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ t bi n gen; B. Đ t bi n đa b i; C. Đ t bi n d b i; D. Th ba nhi m; Đáp án là : (B) Bài : 21469 Phương pháp ch n gi ng nào dư i đây đư c dùng ph bi n trong ch n gi ng vi sinh v t: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ưu th lai; B. Th tinh nhân t o cá th đ c gi ng đ u dòng quý; C. Lai gi a loài đã thu n hóa v i loài hoang d i; D. Gây đ t bi n b ng các tác nhân v t lí – hoá h c; Đáp án là : (D) Bài : 21468 Phát tri n c a ngành nào dư i đây có tác đ ng sâu s c, làm cơ s đưa khoa h c ch n gi ng lên m t trình đ m i: Ch n m t đáp án dư i đây A. Di truy n h c; B. Công ngh sinh h c; C. Kĩ thu t di truy n; D. B và C đúng; Đáp án là : (D) Bài : 21467 Cơ s t bào h c c a hoán v gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S phân li đ c l p và t h p t do c a các NST;
 10. B. S trao đ i chéo gi a các crômatit không ch em c a c p NST tương đ ng kì trư c c a gi m phân I; C. S ti p h p c a NST tương đ ng trong gi m phân; D. S trao đ i chéo gi a các crômatit cùng ngu n; Đáp án là : (B) Bài : 21466 Trong gi m phân s ki n trao đ i chéo x y ra : Ch n m t đáp án dư i đây A. Kì gi a I; B. Kì trư c II; C. Kì trư c I; D. Kì sau II; Đáp án là : (C) Bài : 21465 B n ch t sâu xa c a cơ ch gi m phân l n phân bào I là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S phân đ i NST; B. S phân li NST đơn d ng kép trong t ng c p tương đ ng kép; C. S ti p h p NST và s t p trung NST kì gi a; D. S t p trung NST kì gi a; Đáp án là : (D) Bài : 21464 ru i gi m 2n = 8 NST. Gi s r ng trong quá trình gi m phân ru i cái có 2 c p NST mà m i c p x y ra 2 trao đ i chéo đơn không cùng m t lúc . S giao t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. ; B. ; C. ; D. ; Đáp án là : (A) Bài : 21463 ngô 2n = 20 NST, trong quá trình gi m phân có 5 c p NST tương đ ng, m i c p x y ra trao đ i chéo m t ch thì s lo i giao t đư c t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. lo i;
 11. B. lo i; C. lo i; D. lo i; Đáp án là : (C) Bài : 21462 B NST c a c a ru i gi m 2n = 8 NST các NST trong m i c p tương đ ng đ u khác nhau v c u trúc. N u trong quá trình gi m phân có 3 c p NST tương đ ng mà m i c p NST x y ra trao đ i chéo m t ch thì s lo i giao t đư c t o ra là: Ch n m t đáp án dư i đây A. lo i; B. lo i. C. lo i; D. lo i. Đáp án là : (B) Bài : 21461 Ki u gen c a m t loài . Khi gi m phân bình thư ng t o đư c s giao t là: 1. 4 lo i: 2. 8 lo i; 3. 16 lo i; 4. 32 lo i; 5. 2 lo i. Trư ng h p đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2 và 3; B. 3, 4 và 5; C. 1, 3 và 5; D. 1, 4 và 5; Đáp án là : (B) Bài : 21460 Xét 2 c p gen quy đ nh 2 c p tính tr ng n m trên NST thư ng, P thu n ch ng: lông đen, dài x lông tr ng, ng n. thu đư c đ ng lo t lông xám, dài. t p giao, thu đư c 48 lông đen, dài: 95 lông xám dài : 46 lông tr ng, ng n. Các gen liên k t hoàn toàn. Quy lu t di truy n chi ph i 2 tính tr ng trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Liên k t gen; B. Đa hi u gen; C. Di truy n đ c l p; D. C A và B; Đáp án là : (A)
 12. Bài : 21459 S di truy n 2 c p gen không alen tr i, l n hoàn toàn. N u phân li theo t l 50%A – B; 50%aabb tuân theo quy lu t di truy n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Liên k t gen; B. Hoán v gen; C. Phân li đ c l p; D. Phân tính; Đáp án là : (A) Bài : 21458 M t t bào sinh tinh trùng ch a các gen trên 2 c p NST có ki u gen . Th c t khi gi m phân bình thư ng có th t o nên s lo i giao t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2 lo i; B. 4 lo i; C. 8 lo i; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 21457 T bào lư ng b i c a m t loài sinh v t mang m t c p NST tương đ ng trên đó có 2 c p gen d h p s p x p như sau: AB/ab. Khi gi m phân bình thư ng có th hình thành nh ng lo i giao t : 1. AB và ab; 2. AB:ab:Ab: aB; 3. A: B: a: b; 4. AA: BB: Aa: Bb; 5. AA: BB: aa: bb. Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1 và 2; B. 1 và 3; C. 1 và 4; D. 1 và 5; Đáp án là : (A) Bài : 21456 Phép lai gi a cà chua thân cao qu tròn d h p v 2 c p gen liên k t hoàn toàn thì t l phân tích ki u hình th h sau là: Ch n m t đáp án dư i đây
 13. A. 3: 1; B. 1: 2; C. 9:3:3:1; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 21455 N i dung cơ b n c a đ nh lu t di truy n liên k t gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các gen cùng n m trên m t NST làm thành nhóm gen liên k t; B. S gen liên k t b ng s NST đơn b i; C. Các gen cùng n m trên m t NST tái t h p v i nhau; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 21454 Ý nghĩa c a liên k t gen: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cho phép l p b n đ di truy n; B. T o bi n d t h p; C. H n ch bi n d t h p; D. Đ m b o s di truy n trong t ng nhóm gen quý; Đáp án là : (C) Bài : 21453 Lai 1 dòng đ u thu n ch ng v 7 c p gen tr i v i dòng đ u thu n ch ng 7 c p gen l n. Cho t giao s ki u lai có th th c hi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 2.392.578 ; B. 2.392.000; C. 2.392.500; D. 2.392.000; Đáp án là : (A) Bài : 21452 Lai dòng đ u thu n ch ng v 7 c p tr i v i dòng thu n đ u ch a 7 c p gen l n t n t i trên 7 c p NST thư ng. M i gen xác đ nh m t tính tr ng. Lai phân tích các cây . S ki u hình là; Ch n m t đáp án dư i đây A. 128 lo i;
 14. B. 125 lo i; C. 120 lo i; D. 115 lo i; Đáp án là : (A) Bài : 21451 Lai m t dòng đ u Hà Lan có 7 lôcut đ u mang alen tr i lai v i 1 dòng đ u có 7 c p gen l n t n t i trên 7 NST thư ng. S lo i giao t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 128 lo i; B. 125 lo i; C. 120 lo i; D. 110 lo i; Đáp án là : (A) Bài : 21450 Mu n phân bi t tính tr ng nào đó là tr i không hoàn toàn, ngư i ta s d ng phép lai: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai phân tích; B. T th ph n; C. Lai ngư c; D. Lai bão hoà; Đáp án là : (C)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản