intTypePromotion=1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 485

Chia sẻ: Do Van Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
46
lượt xem
4
download

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 485

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Tổng số electron trong ion Cl− là: A. 18. B. 17. C. 36. D. 35. Câu 2: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim? A. F, Cl, Br. B. P, Cl, S. C. P, S, Cl. D. Cl, F, Br. Câu 3: Cho biết cấu hình electron của X và Y lần lượt là : 1s22s22p6 và 1s22s22p63s23p5. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. X là khí hiếm, Y là phi kim. B. X là phi kim, Y là kim loại. C. X là 1 phi kim còn Y là 1 kim loại. D. X và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 485

  1. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 ---------------- Thời gian làm bài: 60 phút; (Đề thi có 04 trang) Mã đề 485 Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: ............................. (Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (30 câu, từ câu 1 đến câu 30) Câu 1: Tổng số electron trong ion Cl− là: A. 18. B. 17. C. 36. D. 35. Câu 2: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim? A. F, Cl, Br. B. P, Cl, S. C. P, S, Cl. D. Cl, F, Br. Câu 3: Cho biết cấu hình electron của X và Y lần lượt là : 1s 2s 2p và 1s 2s22p63s23p5. Nhận xét nào 2 2 6 2 sau đây là đúng? A. X là khí hiếm, Y là phi kim. B. X là phi kim, Y là kim loại. C. X là 1 phi kim còn Y là 1 kim loại. D. X và Y đều là các phi kim. Câu 4: Nguyên tử của một nguyên tố hóa học nào có cấu hình electron: 1s22s22p63s1? A. Ca( Z= 20). B. Mg( Z= 12). C. K( Z= 19). D. Na( Z= 11). Câu 5: Cho biết nguyên tố A ở ô thứ 17, chu kì 3, nhóm VIIA. Cấu hình electron của A là: A. 1s22s22p63s23p5. B. 1s22s22p63s23p8. C. 1s22s22p63s23p6. D. 1s22s22p63s23p4. Câu 6: Xét các phản ứng sau: V2 O5 , t o (1) 2SO2 + O2 2SO3; (2) SO2 + NaOH NaHSO3; (3) H2S + Cl2 S + 2HCl; (4) Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + CO2; to (5) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O; (6) Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag; Các phản ứng oxi hóa khử là: A. 1; 3; 5; 6. B. 1; 3; 6. C. 1; 3; 5. D. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Câu 7: Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ của bảng tuần hoàn có tổng số số proton là 39. Hai nguyên tố X và Y là: A. K và Ca. B. Na và Mg. C. Mg và Al. D. Na và K. Câu 8: Trong số các nguyên tử sau, chọn nguyên tử có số nơtron nhỏ nhất. 239 243 239 235 A. 93 U . B. 95 U . C. 94 U . D. 92 U . Câu 9: Cation M+ có cấu hình electron 1s22s22p6. Vậy M là nguyên tố: A. Ở chu kỳ 3, nhóm IIIA. B. Ở chu kỳ 2, nhóm IIIA. C. Ở chu kỳ 3, nhóm IA. D. Ở chu kỳ 2, nhóm IIA. Câu 10: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là? A. O (oxi). B. Na (natri). C. F (flo). D. Cl (clo). Câu 11: Nguyên tử khối trung bình của đồng kim loại là 63,546. Đ ồng t ồn tại trong t ự nhiên v ới hai 65 63 65 đồng vị là: 29 Cu và 29 Cu . Thành phần % của đồng 29 Cu theo số nguyên tử là: A. 27,30%. B. 26,30%. C. 26,7%. D. 23,70%. Câu 12: Cho phản ứng sau: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu. Vai trò của Fe trong phản ứng trên Trang 1/4 - Mã đề thi 485
  2. A. Chất oxi hóa. B. Vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa C. chất bị khử. D. Chất khử. Câu 13: Dãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit? A. H2SiO3; H3PO4; H2SO4. B. H3PO4; H2SiO3; H2SO4. C. H2SiO3; H2SO4; H3PO4. D. H2SO4; H3PO4; H2SiO3. Câu 14: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trên phân lớp p là 11. Số hi ệu nguyên tử nguyên tố X là? A. 15. B. 17. C. 16. D. 10. Câu 15: Cho các phát biểu sau về các nguyên tố nhóm A, hãy chọn phát biểu sai ? A. Electron cuối cùng phân bố trên phân lớp s hoặc p. B. Số thứ tự nhóm của nhóm A bằng số electron lớp ngoài cùng. C. Electron hóa trị bằng electron ngoài cùng. D. Electron cuối cùng phân bố trên phân lớp d hoặc f. Câu 16: Cho phản ứng sau: Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O Thể tích khí NO (ở điều kiện tiêu chuẩn) sinh ra từ 9,6 gam Cu là (biết HNO3 lấy dư) ? A. 3,36 lít. B. 4,48 lít. C. 8,96 lít. D. 2,24 lít. Câu 17: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử có tính chất? A. theo những quỹ đạo hình bầu dục. B. theo những quỹ đạo xác định nhưng quỹ đạo có hình dạng bất kì. C. theo những quỹ đạo tròn. D. không theo quỹ đạo xác định. Câu 18: Nguyên tố X tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH3. Trong oxit cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% khối lượng. Nguyên tố R là: A. Lưu huỳnh. B. Nitơ. C. Cacbon. D. Photpho. Câu 19: Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân? A. Hóa trị cao nhất với oxi. B. Tính kim loại và tính phi kim. C. Nguyên tử khối. D. Số electron ở lớp ngoài cùng. Câu 20: Chọn phát biểu đúng: Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử A. Bán kính nguyên tử tăng dần. B. Độ âm điện giảm dần. C. Tính kim loại giảm dần. D. Tính phi kim giảm dần. − + Câu 21: Số oxi hóa của nitơ trong NO 3 , NH 4 , N2 và NO2 lần lượt là: A. +5; -3; 0; +2. B. +5; -4; 0; +4. C. +4; -4; 0; +4. D. +5; -3; 0; +4. Câu 22: Cho 17,20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng v ới dung d ịch H 2SO4 dư thấy có 10,08 lít (ở điều kiện tiêu chuẩn) khí H2 bay ra. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam? A. 55,5 gam. B. 50,12 gam. C. 60,40 gam. D. 45,50 gam. Câu 23: Phản ứng hóa học nào sau đây luôn là phản ứng oxi hóa – khử A. Phản ứng thế. B. Phản ứng kết hợp. C. Phản ứng trao đổi. D. Phản ứng phân hủy. 24 25 26 16 17 18 Câu 24: Nguyên tố Mg có 3 đồng vị: 12 Mg , 12 Mg , 12 Mg . Nguyên tố oxi có 3 đồng vị: 8 O , 8 O , 8 O . Số loại phân tử magie oxit (MgO) có thể tạo thành là: A. 6. B. 12. C. 3. D. 9. Câu 25: Nguyên tử khối trung bình của brom là M Br = 79,91. Biết brom có 2 đồng vị: 79 Br chiếm 54,5% số nguyên tử. Số khối của đồng vị còn lại là: A. 82. B. 80. C. 79. D. 81. Câu 26: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở m ức năng l ượng cao nh ất là 3p. Nguyên t ử c ủa nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có m ột electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên t ử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là: A. kim loại và kim loại. B. phi kim và kim loại. C. kim loại và khí hiếm. D. khí hiếm và kim loại. Câu 27: Nguyên tử R tạo được cation R . Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái + cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là: Trang 2/4 - Mã đề thi 485
  3. A. 23. B. 22. C. 11. D. 10. Câu 28: Nguyên tố nào sau đây có tính chất hoá học tương tự clo? A. natri. B. oxi. C. flo. D. magie. Câu 29. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s 22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết: A. kim loại. B. cộng hóa trị. C. Ion. D. cho nhận. t0 Câu 30: Phương trình phản ứng: C + HNO 3 đặc CO2 + NO2 + H2O, có các hệ số cân bằng lần lượt là: A. 1; 2; 1; 2; 1. B. 1; 1; 4; 4; 2. C. 1; 4; 1; 4; 2. D. 1; 3; 1; 2; 3. II. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 31 đến câu 40) Câu 31: Cation M3+ có cấu hình electron 1s22s22p6. Vậy M là nguyên tố: A. Ở chu kỳ 2, nhóm IIIA. B. Ở chu kỳ 3, nhóm IA. C. Ở chu kỳ 3, nhóm IIIA. D. Ở chu kỳ 2, nhóm IIA. Câu 32: Số mol electron cần có để oxi hóa 1,5 mol Fe thành Fe3+ là : A. 0,5 mol. B. 4,5 mol. C. 3 mol. D. 1,5 mol. Câu 33: Cho 4,6 gam một kim nhóm IA tác dụng hết với nước thu đ ược 2,24 lít ( ở đi ều ki ện tiêu chuẩn) H2 thoát ra. Kim loại đó là: A. Na. B. K. C. Ca. D. Li. Câu 34: Cho phản ứng sau: aNH3 + bO2 cNO + dH2O, (a, b, c và d là các hệ số tối giản). Tổng (a + c) là: A. 4. B. 8. C. 9. D. 5. Câu 35: Trong các kí hiệu sau đây của phân lớp, kí hiệu nào sai ? A. 1p. B. 4f. C. 2s. D. 3d. Câu 36: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều liên kết có tính chất ion tăng dần A. CsCl; RbCl; KCl; NaCl; LiCl. B. LiCl; NaCl; KCl; RbCl; CsCl. C. NaCl; KCl; RbCl; CsCl; LiCl. D. KCl; RbCl; CsCl; NaCl; LiCl. 35 Câu 37: Cho kí hiệu của một nguyên tố 17 X . Các phát biểu nào sau đây về X là đúng? A. X có 17 proton và 35 nơtron. B. X có 17 proton và 17 nơtron. C. X có 18 proton và 17 nơtron. D. X có 17 proton và 18 nơtron. Câu 38: Nguyên tố có Z = 24 thuộc loại nguyên tố: A. f. B. p. C. s. D. d. Câu 39: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có s ố kh ối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là: A. 15 B. 17 C. 18 D. 23. Câu 40: Tính kim loại của các nguyên tố trong dãy Mg – Na – K – Rb. A. Vừa giảm vừa tăng. B. giảm dần. C. Tăng dần. D. Không thay đổi. B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Đổ dung dịch chứa 0,2 mol HBr vào 80 gam dung dịch NaOH 10%. Nhúng gi ấy quỳ vào dung dịch thu được giấy quỳ sẽ A. Chuyển sang màu đỏ. B. Chuyển sang màu hồng. C. Không đổi màu. D. Chuyển sang màu xanh. Câu 42: Xét phản ứng : Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2 + H2O − − Tỉ lệ mol giữa NO3 bị khử và NO3 tạo muối là? A. 5 : 1. B. 1 : 5. C. 6 : 1. D. 1 : 6. Câu 43: Khối lượng Na là 38,1634.10 kg và theo định nghĩa 1u = 1,6605.10-27 kg, khối lượng 23 -27 23 Na tính theo đơn vị u bằng Trang 3/4 - Mã đề thi 485
  4. A. 38,1634. B. 23. C. 22,9831.10-27. D. 22,9831. Câu 44: Đốt cháy 5,6 gam Fe trong khí clo dư. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là? A. 16,20 gam B. 17,00 gam C. 16,75 gam D. 16,25 gam Câu 45: Cho các phát biểu sau: 1) Nhóm B gồm cả các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn. 2) Bảng tuần hoàn gồm 4 chu kì và 8 nhóm. 3) Nhóm A chỉ gồm các nguyên tố thuộc chu kì lớn. 4) Các nguyên tố có cùng số lớp electron thì được xếp thành một hàng. 5) Số thứ tự ô nguyên tố bằng số nơtron. 6) Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron c ủa nguyên t ử đó khi hình thành liên kết hóa học. Số phát biểu đúng: A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. Câu 46: Trong hạt nhân của các nguyên tử (trừ hiđro) các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử gồm: A. Proton. B. Nơtron. C. Proton và nơtron. D. Proton, nơtron và electron. Câu 47: Số oxi hóa của lưu huỳnh (S) trong hợp chất Fe2(SO4)3 là A. -2. B. +3. C. +6. D. +5. Câu 48: Dãy axit nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần tính axit? A. HF < HBr < HCl < HI. B. HF < HI < HBr < HCl. C. HF < HCl < HBr < HI. D. HCl < HBr < HI < HF. Câu 49: Dung dịch axit HCl đặc nhất ở 20 C có nồng độ: o A. 35%. B. 37%. C. 27%. D. 47%. Câu 50: Fe (Z =26). Cấu hình electron của ion Fe là: 2+ A. 1s22s22p63s23p63d44s2. B. 1s22s22p63s23p63d6. C. 1s22s22p63s23p63d54s1. D. 1s22s22p63s23p63d64s2. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 485
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2