Đề số 07_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
98
lượt xem
55
download

Đề số 07_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề số 07_đề thi thử đại học 2010 môn vật lý khối a (bộ 10 đề vật lý)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề số 07_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)

  1. ð THI TH ð IH CS 7 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) I.PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH(40 câu) Câu 1: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i 2 khe Young (a = 0,5mm ; D = 2m).Kho ng cách gi a vân t i th 3 bên ph i vân trung tâm ñ n vân sáng b c 5 bên trái vân sáng trung tâm là 15mm.Bư c sóng c a ánh sáng dùng trong thí nghi m là A. λ = 600 nm B. λ = 0,5 m C. λ = 0,55 .10-3 mm D. λ = 650 nm. Câu 2: Nhà máy ñi n Phú M s d ng các rôto nam châm ch có 2 c c nam b c ñ t o ra dòng ñi n xoay chi u t n s 50Hz.Rôto này quay v i t c ñ A. 1500 vòng /phút. B. 3000 vòng /phút. C. 6 vòng /s. D. 10 vòng /s. Câu 3: M u nguyên t Bo khác m u nguyên t Rơ-dơ-pho ñi m nào dư i ñây? A. Tr ng thái có năng lư ng n ñ nh B. Hình d ng qu ñ o c a các electron C. Mô hình nguyên t có h t nhân D. L c tương tác gi a electron và h t nhân nguyên t Câu 4: M t con l c dơn có ñ dài l1 dao ñ ng v i chu kì T1=0,8 s. M t con l c dơn khác có ñ dài l2 dao ñ ng v i chu kì T2=0,6 s. Chu kì c a con l c ñơn có ñ dài l1 +l2 là. A. T = 0,7 s B. T = 1 s C. T = 1,4 s D. T = 0,8 s Câu 5: M t v t dao ñ ng di u hòa v i biên ñ A=4 cm và chu kì T=2s, ch n g c th i gian là lúc v t ñi qua VTCB theo chi u dương. Phương trình dao ñ ng c a v t là π π A. x = 4 cos(πt + )cm B. x = 4 sin( 2πt − )cm 2 2 π π C. x = 4 sin(2πt + )cm D. x = 4 cos(πt − )cm 2 2 Câu 6: M t con l c lò xo g m lò xo có ñ c ng 20 N/m và viên bi có kh i lư ng 0,2 kg dao ñ ng ñi u hòa.T i th i ñi m t, v n t c và gia t c c a viên bi l n lư t là 20 cm/s và 2 3 m/s2. Biên ñ dao ñ ng c a viên bi là A. 4 cm.. B. 16cm. C. 4 3 cm. D. 10 3 cm. Câu 7: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng. Hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình nh giao thoa ñư c h ng trên màn nh cách hai khe 2m. S d ng ánh sáng tr ng có bư c sóng t 0,40 m ñ n 0,75 m. Trên màn quan sát thu ñư c các d i quang ph . B r ng c a d i quang ph ngay sát v ch sáng tr ng trung tâm là A. 0,45 mm B. 0,55 mm C. 0,50 mm D. 0,35 mm Câu 8: T ñi n c a m ch dao ñ ng có ñi n dung C = 1 F, ban ñ u ñư c ñi n tích ñ n hi u ñi n th 100V , sau ñó cho m ch th c hi n dao ñ ng ñi n t t t d n . Năng lư ng m t mát c a m ch t khi b t ñ u th c hi n dao ñ ng ñ n khi dao ñ ng ñi n t t t h n là bao nhiêu? A. ∆ W = 10 mJ .B. ∆ W = 10 kJ C. ∆ W = 5 mJ D. ∆ W = 5 k J Câu 9: Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Khi có sóng d ng trên dây ñàn h i thì ngu n phát sóng ng ng dao ñ ng còn các ñi m trên dây v n dao ñ ng . B. Khi có sóng d ng trên dây ñàn h i thì trên dây có các ñi m dao ñ ng m nh xen k v i các ñi m ñ ng yên. C. Khi có sóng d ng trên dây ñàn h i thì trên dây ch còn sóng ph n x , còn sóng t i b tri t tiêu. D. Khi có sóng d ng trên dây ñàn h i thì t t c các ñi m trên dây ñ u d ng l i không dao ñ ng. Câu 10: M t v t th c hi n ñ ng th i hai dao ñ ng ñi u hòa cùng phương theo các phương trình: x1 = -4sin( π t ) và x2 =4 3 cos( π t) cm Phương trình dao ñ ng t ng h p là π π A. x1 = 8cos( π t + ) cm B. x1 = 8sin( π t - ) cm 6 6 http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 1/7 - Mã ñ thi 209
  2. ð THI TH ð IH CS 7 π π C. x1 = 8cos( π t - ) cm D. x1 = 8sin( π t + ) cm 6 6 Câu 11: M t ngu n âm xem như 1 ngu n ñi m , phát âm trong môi trư ng ñ ng hư ng và không h p th âm .Ngư ng nghe c a âm ñó là I0 =10-12 W/m2.T i 1 ñi m A ta ño ñư c m c cư ng ñ âm là L = 70dB.Cư ng ñ âm I t i A có giá tr là A. 70W/m2 B. 10-7 W/m2 C. 107 W/m2 D. 10-5 W/m2 Câu 12: Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. M t chùm ánh sáng m t tr i có d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m t nư c trong m t b nư c t o nên ñáy b m t v t sáng có nhi u màu khi chi u vuông góc và có có màu tr ng khi chi u xiên. B. M t chùm ánh sáng m t tr i có d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m t nư c trong m t b nư c t o nên ñáy b m t v t sáng có nhi u màu dù chi u xiên hay chi u vuông góc. C. M t chùm ánh sáng m t tr i có d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m t nư c trong m t b nư c t o nên ñáy b m t v t sáng có nhi u màu khi chi u xiên và có màu tr ng khi chi u vuông góc. D. M t chùm ánh sáng m t tr i có d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m t nư c trong m t b nư c t o nên ñáy b m t v t sáng có màu tr ng dù chi u xiên hay chi u vuông góc. Câu13: Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Tia h ng ngo i do các v t có nhi t ñ cao hơn nhi t ñ môi trư ng xung quanh phát ra. B. Tia h ng ngo i là sóng ñi n t có bư c sóng nh hơn 0,4 m. C. Tia h ng ngo i là m t b c x ñơn s c màu h ng. D. Tia h ng ngo i b l ch trong ñi n trư ng và t trư ng. Câu 14: Trong m ch RLC m c n i ti p , ñ l ch pha gi a dòng ñi n và hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch ph thu c vào A. Hi u ñi n th hi n d ng gi a hai ñ u ño n m ch. B. Cách ch n g c th i gian. C. Cư ng ñ dòng ñi n hi n d ng trong m ch. D. Tính ch t c a m ch ñi n. Câu 15: M t ño n m ch ñi n xoay chi u có d ng như hình v .Bi t hi u ñi n th uAE và uEB l ch pha nhau 900.Tìm m i liên h gi a R,r,L,.C. A E R ,L B C r A. R = C.r.L B. r =C. R..L C. L = C.R.r D. C = L.R.r Câu 16: M t ñ ng cơ không ñ ng b ba pha ho t ñ ng bình thư ng khi hi u ñi n th hi n d ng gi a hai ñ u cu n dây là 220 V. Trong khi ñó ch có m t m ng ñi n xoay chi u ba pha do m t máy phát ba pha t o ra , su t ñi n ñ ng hiên d ng m i pha là 127 V. ð ñ ng cơ ho t ñ ng bình thư ng thì ta ph i m c theo cách nào sau ñây ? A. Ba cu n dây c a máy phát hình sao, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình tam giác. B. Ba cu n dây c a máy phát theo hình tam giác , ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình sao. C. Ba cu n dây c a máy phát theo hình tam giác , ba cu n dây c a ñ ng cơ theo tam giác. D. Ba cu n dây c a máy phát hình sao, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình sao. Câu 17: Khi m c t ñi n C1 v i cu n c m L thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λ 1 = 60 m; Khi m c t ñi n có ñi n dung C2 v i cu n c m L thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λ 2 = 80 m. Khi m c C1 n i ti p C2 v i cu n c m L thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng là bao nhiêu? A. λ = 70 m. B. λ = 48 m. C. λ = 100 m D. λ = 140 m. Câu 18: Phát bi u nào sau ñây sau ñây là không ñúng v i con l c lò xo ngang? A. Chuy n ñ ng c a v t là dao ñ ng ñi u hòa. B. Chuy n ñ ng c a v t là chuy n ñ ng tu n hoàn. C. Chuy n ñ ng c a v t là chuy n ñ ng th ng. D. Chuy n ñ ng c a v t là chuy n ñ ng bi n ñ i ñ u Câu 19: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v sóng vô tuy n? A. Sóng trung có th truy n xa trên m t ñ t vào ban ñêm. B. Sóng dài thư ng dùng trong thông tin dư i nư c. C. Sóng ng n có th dùng trong thông tin vũ tr vì truy n ñi r t xa. http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 2/7 - Mã ñ thi 209
  3. ð THI TH ð IH CS 7 D. Sóng c c ng n ph i c n các tr m trung chuy n trên m t ñ t hay v tinh ñ có th truy n ñi xa trên m t ñ t. Câu 20: Bư c sóng dài nh t trong dãy Banme là 0.6560µm. Bư c sóng dài nh t trong dãy Laiman là 0,1220µm. Bư c sóng dài th hai c a dãy Laiman là A. 0.1029 µm B. 0.1211µm C. 0.0528 µm D. 0.1112 µm Câu 21: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình nh giao thoa ñư c h ng trên màn nh cách hai khe 1m. S d ng ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ, kho ng vân ño ñư c là 0,2 mm. Thay b c x trên b ng b c x có bư c sóng λ'>λ thì t i v trí c a vân sáng th 3 c a b c x λ có m t vân sáng c a b c x λ'.B c x λ'có giá tr nào dư i ñây A. λ' = 0,52 m B. λ' = 0,58 m C. λ' = 0,48 m D. λ' = 0,60 m Câu 22: Gi i h n quang ñi n c a m i kim lo i là A. Công nh nh t dùng ñ b t kh i electron ra kh i b m t kim lo i ñó B. Bư c sóng dài nh t c a b c x chi u vào kim lo i ñó mà gây ra ñư c hi n tư ng quang ñi n . C. Công l n nh t dùng ñ b t kh i electron ra kh i b m t kim lo i ñó D. Bư c sóng ng n nh t c a b c x chi u vào kim lo i ñó mà gây ra ñư c hi n tư ng quang ñi n Câu 23: ði n năng m t tr m phát ñi n ñư c truy n ñi dư i hi u ñi n th 2 kV và công su t 200 k W. Hi u s ch c a các công tơ ñi n tr m phát và nơi thu sau m i ngày ñêm chênh l ch nhau thêm 480 kWh. Hi u su t c a quá trình truy n t i ñi n là A. H = 95 % B. H = 80 % C. H = 90 % D. H = 85 % Câu 24: Âm thoa ñi n g m hai nhánh dao ñ ng có t n s 100 Hz, ch m vào m t nư c t i hai ñi m S1, S2 . Kho ng cách S1S2 = 9,6 cm. V n t c truy n sóng nư c là 1,2 m/s. Có bao nhiêu g n sóng trong kho ng gi a S1 và S2 ? A. 17 g n sóng B. 14 g n sóng C. 15 g n sóng D. 8 g n sóng Câu 25: Nh n xét nào sau ñây là không ñúng ? A. Dao ñ ng duy trì có chu kì b ng chu kì dao ñ ng riêng c a con l c. B. Dao ñ ng t t d n càng nhanh n u l c c n c a môi trư ng càng l n. C. Biên ñ dao ñ ng cư ng b c không ph thu c vào t n s l c cư ng b c. D. Dao ñ ng cư ng b c có t n s b ng t n s c a l c cư ng b c. t x Câu 26: Cho m t sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cos π ( − )mm. Trong ñó x tính b ng cm, 0.1 2 t tính b ng giây. V trí c a ph n t sóng M cách g c to ñ 3 m th i ñi m t = 2 s là A. uM =5 mm B. uM =0 mm C. uM =5 cm D. uM =2.5 cm Câu 27: Chi u ánh sáng t ngo i vào b m t cat t c a 1 t bào quang ñi n sao cho có electron b t ra kh i cat t .ð ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a elctrron b t kh i catot tăng lên , ta làm th nào ?Trong nh ng cách sau , cách nào s không ñáp ng ñư c yêu c u trên ? A. Dùng tia X. B. Dùng ánh sáng có bư c sóng nh hơn. C. V n dùng ánh sáng trên nhưng tăng cư ng ñ sáng . D. Dùng ánh sáng có t n s l n hơn. Câu 28: Cư ng ñ dòng ñi n t c th i trong m ch dao ñ ng LC có d ng i = 0,02cos2000t(A) T ñi n trong m ch có ñi n dung 5 F . ð t c m c a cu n c m là −6 −8 A. L = 5.10 H B. L = 50mH C. L = 5.10 H D. L = 50 H Câu29: Dung kháng c a m t m ch RLC m c n i ti p ñang có giá tr nh hơn c m kháng. Mu n x y ra hi n tư ng c ng hư ng ñi n trong m ch ta ph i A. gi m t n s dòng ñi n xoay chi u. B. gi m ñi n tr c a m ch. C. tăng h s t c m c a cu n dây. D. tăng ñi n dung c a t ñi n Câu 30: Chùm b c x chi u vào cat t c a t bào quang ñi n có công su t 0,2 W , bư c sóng λ = 0,4 µm .Hi u su t lư ng t c a t bào quang ñi n ( t s gi a s phôtôn ñ p vào cat t v i s electron thoát kh i cat t) là 5%.Tìm cư ng ñ dòng quang ñi n bão hòa . A. 0,2 mA B. 0,3 mA C. 6 mA D. 3,2 mA . http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 3/7 - Mã ñ thi 209
  4. ð THI TH ð IH CS 7 Câu 31: Cho m ch ñi n xoay chi u RLC như hình v u AB = U 2 cos 2πft (V ) .Cu n dây thu n B 5 A L M c m có ñ t c m L = H , t di n có R C 3π 10 −3 C= F .Hñt uNB và uAB l ch pha nhau 900 24π .T n s f c a dòng ñi n xoay chi u có giá tr là A. 120Hz B. 60Hz C. 100Hz D. 50Hz Câu 32: Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Âm có cư ng ñ l n thì tai có c m giác âm ñó “to”. B. Âm có t n s l n thì tai có c m giác âm ñó “to”. C. Âm “to” hay “nh ” ph thu c vào m c cư ng ñ âm và t n s âm . D. Âm có cư ng ñ nh thì tai có c m giác âm ñó “bé”. Câu 33: Phát bi u nào sau ñây là ñúng ? A. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng riêng . B. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng ñi u hòa C. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng t t d n. D. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng cư ng b c. Câu 34: Th c hi n thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng .Cho Cho a = 0,5mm , D = 2m.Ánh sáng dùng trong thí nghi m có bư c sóng 0,5 µm .B r ng mi n giao thoa ño ñư c trên màn là 26mm.Khi ñó trên màn giao thoa ta quan sát ñư c A. 13 vân sáng và 14 vân t i . B. 13 vân sáng và 12 vân t i . C. 6 vân sáng và 7 vân t i . D. 7 vân sáng và 6 vân t i . Câu 35: Cat t c a 1 t bào quang ñi n có công thoát A = 2,9.10-19 J, chi u vào cat t c a t bào quang ñi n ánh sáng có bư c sóng λ = 0,4 µm .Tìm ñi u ki n c a hi u ñi n th gi a an t và cat t ñ cư ng ñ dòng quang ñ n tri t tiêu .Cho h = 6,625.10 −34 Js; c = 3.10 8 m / s; e = 1,6.10 −19 C A. U AK ≤ −1,29V B. U AK = 1,29V C. U AK = −2,72V D. U AK = −1,29V Câu 36: M t m ch dao ñ ng g m cu n thu n c m L L và hai t C gi ng nhau m c n i ti p, khóa K m c hai ñ u m t t C (hình v ). M ch ñang ho t ñ ng thì ta ñóng khóa K ngay t i th i ñi m năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng trong m ch ñang b ng nhau. Năng lư ng toàn ph n c a m ch sau ñó C C s : K ` A. không ñ i B. gi m còn 1/4 C. gi m còn 3/4 D. gi m còn 1/2 Câu 37: L n lư t chi u vào cat t c a 1 t bào quang ñi n 2 b c x ñơn s c f và 1,5f thì ñ ng năng ban ñ u cưc ñ ic a các electron quang ñi n hơn kém nhau 3 l n .Bư c sóng gi i h n c a kim lo i làm cat t có giá tr c 3c 3c 4c A. λ0 = B. λ0 = C. λ0 = D. λ0 = f 2f 4f 3f 10 −4 Câu 38: ðo n m ch xoay chi u g m t ñi n có ñi n dung C = (F) m c n i ti p v i ñi n tr thu n có π giá tr thay ñ i. ð t vào hai d u ño n m ch m t hi u ñi n th xoay chi u có d ng u = 200sin(100 π t) V. Khi công su t tiêu th trong m ch ñ t giá tr c c ñ i thì ñi n tr ph i có giá tr là A. R = 200 Ω B. R = 50 Ω C. R = 150 Ω D. R = 100 Ω http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 4/7 - Mã ñ thi 209
  5. ð THI TH ð IH CS 7 Câu 39: Cho m ch ñi n xoay chi u như hình v bên. C r, L 1 R Cu n dây có r = 10 Ω , L= H . ð t vào hai ñ u ño n A 10π M N m ch m t hi u ñi n th dao ñ ng ñi u hoà có giá tr hi u d ng là U=50V và t n s f=50Hz. Khi ñi n dung c a t ñi n có giá tr là C1 thì s ch c a ampe k là c c ñ i và b ng 1A. Giá tr c a R và C1 là 2.10 −3 10 −3 A. R = 40 Ω và C1 = F. B. R = 50 Ω và C1 = F. π π −3 10 2.10 −3 C. R = 40 Ω và C1 = F. D. R = 50 Ω và C1 = F. π π Câu 40: Nh n xét nào sau ñây v máy bi n th là không ñúng ? A. Máy bi n th có th gi m hi u ñi n th . B. Máy bi n th có th thay ñ i t n s dòng ñi n xoay chi u. C. Máy bi n th có tác d ng bi n ñ i cư ng ñ dòng ñi n. D. Máy bi n th có th tăng hi u ñi n th . II.PH N RIÊNG(10 câu) (Thí sinh ch ñư c làm 1 trong 2 ph n A ho c B) A.Theo chương trình Nâng cao. Câu 1: M t momen l c không ñ i tác d ng vào m t v t có tr c quay c ñ nh. Trong các ñ i lư ng : momen quán tính, kh i lư ng, t c ñ góc và gia t c góc, thì ñ i lư ng nào không ph i là m t h ng s ? A. Kh i lư ng. B. Gia t c góc. C. Momen quán tính. D. T c ñ góc. Câu 2: M t ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ = 0,6670µm trong nư c có chi t su t n = 4/3. Tính bư c sóng λ' c a ánh sáng ñó trong th y tinh có chi t su t n = 1,6. A. 0,5883µm B. 0,5558µm C. 0,5833µm D. 0,8893µm Câu 3: M ch ch n sóng c a m t máy thu thanh g m cu n dây có ñ t c m L = 2.10-6H, ñi n tr thu n R = 0. ð máy thu thanh ch có th thu ñư c các sóng ñi n t có bư c sóng t 57m ñ n 753m, ngư i ta m c t ñi n trong m ch trên b ng m t t ñi n có ñi n dung bi n thiên. H i t ñi n này ph i có ñi n dung trong kho ng nào? A. 3,91.10-10F ≤ C ≤ 60,3.10-10F B. 2,05.10-7F ≤ C ≤ 14,36.10-7F C. 0,12.10-8F ≤ C ≤ 26,4.10-8F D. 0,45.10-9F ≤ C ≤ 79,7.10-9F Câu 4: M t qu c u ñ ng ch t có bán kính 10 cm, kh i lư ng 2 kg quay ñ u v i t c ñ 270 vòng/phút quanh m t tr c ñi qua tâm qu c u. Tính momen ñ ng lư ng c a qu c u ñ i v i tr c quay ñó. A. 0,283 kg.m2/s. B. 0,226 kg.m2/s. C. 2,16 kg.m2/s. D. 0,565 kg.m2/s. Câu 5: M t v t r n quay quanh m t tr c c ñ nh xuyên qua v t. Góc quay φ c a v t r n bi n thiên theo th i gian t theo phương trình : ϕ = 2 + 2t + t 2 , trong ñó ϕ tính b ng rañian (rad) và t tính b ng giây (s). M t ñi m trên v t r n và cách tr c quay kho ng r = 10 cm thì có t c ñ dài b ng bao nhiêu vào th i ñi m t=1s? A. 0,4 m/s. B. 0,5 m/s. C. 40 m/s. D. 50 m/s. Câu 6: M t v t dao ñ ng ñi u hoà khi qua v trí cân b ng v t có v n t c v = 20 cm/s và gia t c c c ñ i c a v t là a = 2m/s2. Ch n t= 0 là lúc v t qua v trí cân b ng theo chi u âm c a tr c to ñ , phương trình dao ñ ng c a v t là : A. x = 2cos(10t ) cm. B. x = 2cos(10t + π ) cm. π π C. x = 2cos(10t - 2 ) cm. D. x = 2cos(10t + 2 ) cm. Câu 7: Ch n câu tr l i sai khi nói v hi n tư ng quang ñi n và quang d n: A. ð u có bư c sóng gi i h n λ0 . B. ð u b t ñư c các êlectron ra kh i kh i ch t . C. Bư c sóng gi i h n c a hi n tư ng quang ñi n bên trong có th thu c vùng h ng ngo i. http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 5/7 - Mã ñ thi 209
  6. ð THI TH ð IH CS 7 D. Năng lư ng c n ñ gi i phóng êlectron trong kh i bán d n nh hơn công thoát c a êletron kh i kim lo i . Câu 8: Hai bánh xe A và B quay xung quanh tr c ñi qua tâm c a chúng, ñ ng năng quay c a A b ng m t n a ñ ng năng quay c a B, t c ñ góc c a A g p ba l n t c ñ góc c a B. Momen quán tính ñ i v i tr c I quay qua tâm c a A và B l n lư t là IA và IB. T s B có giá tr nào sau ñây ? IA A. 18. B. 3. C. 9. D. 6. Câu 9: M t ño n m ch g m m t t ñi n có dung kháng ZC = 100 và cu n dây có c m kháng ZL = 200 π m c n i ti p nhau. Hi u ñi n th t i hai ñ u cu n c m có d ng u L = 100 cos(100πt + )V . Bi u th c hi u 6 ñi n th hai ñ u t ñi n có d ng như th nào? π 5π A. u C = 50 cos(100πt − )V B. u C = 50 cos(100πt − )V 3 6 π π C. u C = 100 cos(100πt + )V D. u C = 100 cos(100πt − )V 6 2 Câu 10: M t tàu h a chuy n ñ ng v i v n t c 10 m/s hú m t h i còi dài khi ñi qua trư c m t m t ngư i ñ ng c nh ñư ng ray. Bi t ngư i lái tàu nghe ñư c âm thanh t n s 2000 Hz. H i ngư i ñ ng c nh ñư ng ray l n lư t nghe ñư c các âm thanh có t n s bao nhiêu? (t c ñ âm thanh trong không khí là v = 340 m/s) A. 2058,82 Hz và 1942,86 Hz B. 2058,82 Hz và 2060,6 Hz C. 2060,60 Hz và 1942,86 Hz D. 1942,86 Hz và 2060,60 Hz B.Theo chương trình Chu n. Câu 1: ð t m t hi u ñi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U = 100V vào hai ñ u ño n m ch RLC n i ti p, cu n dây thu n c m kháng, R có giá tr thay ñ i ñư c. ði u ch nh R hai giá tr R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100Ω thì th y công su t tiêu th c a ño n m ch ng v i hai trư ng h p này như nhau. Công su t này có giá tr là A. 200W. B. 400W. C. 50W. D. 100W. 2π Câu 2: ði n tích c a t ñi n trong m ch dao ñ ng LC bi n thiên theo phương trình q = Qocos( t + π ). T T T i th i ñi m t = , ta có: 4 A. Năng lư ng ñi n trư ng c c ñ i. B. Dòng ñi n qua cu n dây b ng 0. C. Hi u ñi n th gi a hai b n t b ng 0. D. ði n tích c a t c c ñ i. 0,6 10-4 Câu 3: M ch ñi n R, L, C m c n i ti p. L = H, C = F , f = 50Hz. Hi u ñi n th hi u d ng hai π π ñ u ño n m ch U = 80V. N u công su t tiêu th c a m ch là 80W thì giá tr ñi n tr R là A. 30Ω. B. 80Ω. C. 20Ω. D. 40Ω. Câu 4: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v dao ñ ng c a con l c ñơn (b qua l c c n c a môi trư ng)? A. Khi v t n ng ñi qua v trí cân b ng, thì tr ng l c tác d ng lên nó cân b ng v i l c căng c a dây. B. Khi v t n ng v trí biên, cơ năng c a con l c b ng th năng c a nó. C. V i dao ñ ng nh thì dao ñ ng c a con l c là dao ñ ng ñi u hòa. D. Chuy n ñ ng c a con l c t v trí biên v v trí cân b ng là nhanh d n. Câu 5: Hai ngu n k t h p A và B gi ng nhau trên m t thoáng ch t l ng dao ñ ng v i t n s 8Hz và biên ñ a = 1mm. B qua s m t mát năng lư ng khi truy n sóng, v n t c truy n sóng trên m t thoáng là 12(cm/s). ði m M n m trên m t thoáng cách A và B nh ng kho ng AM=17,0cm, BM = 16,25cm dao ñ ng v i biên ñ A. 0cm. B. 1,0cm. C. 1,5cm D. 2,0mm. Câu 6: Trong thí nghi m v giao thoa ánh sáng I-âng. N u làm thí nghi m v i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ1 = 0,6µm thì trên màn quan sát, ta th y có 6 vân sáng liên ti p tr i dài trên b r ng 9mm. N u làm http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 6/7 - Mã ñ thi 209
  7. ð THI TH ð IH CS 7 thí nghi m v i ánh sáng h n t p g m hai b c x có bư c sóng λ1 và λ2 thì ngư i ta th y: t m t ñi m M trên màn ñ n vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu v i vân sáng trung tâm và t i M là m t trong 3 vân ñó. Bi t M cách vân trung tâm 10,8mm , bư c sóng c a b c x λ2 là: A. 0,38µm. B. 0,4µm. C. 0,76µm. D. 0,65µm. Câu 7: ð bư c sóng ng n nh t tia X phát ra là 0,05nm hi u ñi n th ho t ñ ng c a ng Culitgiơ ít nh t ph i là A. 20KV B. 25KV C. 10KV D. 30KV Câu 8: M t m ch dao ñ ng g m cu n dây thu n c m và t ñi n thì hi u ñi n th c c ñ i gi a hai b n t ñi n U0C liên h v i cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i I0 b i bi u th c: L L 1 L L A. U 0C = I0 B. U 0C = I0 C. U 0C = D. U 0C = I0 C C π C πC Câu 9: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng c a I-âng. Hai khe h p cách nhau 1mm, kho ng cách t màn quan sát ñ n màn ch a hai khe h p là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghi m g m hai ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ1 = 0,64µm và λ2 = 0,48µm. Kho ng cách t vân sáng trung tâm ñ n vân sáng cùng màu v i nó và g n nó nh t là: A. 3,6mm. B. 4,8mm. C. 1,2mm. D. 2,4mm. Câu 10: Khi chi u b c x có bư c sóng λ1 = 0,45µm vào cat t c a m t t bào quang ñi n thì hi u ñi n th hãm là Uh. Khi thay b c x trên b ng b c x có bư c sóng λ2 thì hi u ñi n th hãm tăng g p ñôi. Cho gi i h n quang ñi n c a kim lo i làm cat t là λ0 = 0,50µm. λ2 có giá tr là: A. 0,43µm. B. 0,25µm. C. 0,41µm. D. 0,38µm. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 7/7 - Mã ñ thi 209
  8. ð THI TH ð IH CS 7 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 7 Ph n chung 209 1 B 209 1 D 209 1 D 209 2 B 209 2 C 209 2 B 209 3 A 209 3 D 209 3 D 209 4 B 209 4 A 209 4 B 209 5 D 209 5 A 209 5 A 209 6 A 209 6 B 209 6 D 209 7 D 209 7 B 209 7 B 209 8 C 209 8 B 209 8 A 209 9 B 209 9 D 209 9 B 209 10 A 209 10 C 209 10 C 209 11 D Chu n Nâng cao 209 12 C 209 13 A 209 14 D 209 15 C 209 16 A 209 17 B 209 18 D 209 19 C 209 20 A 209 21 D 209 22 B 209 23 C 209 24 C 209 25 C 209 26 A 209 27 C 209 28 B 209 29 A 209 30 D 209 31 B 209 32 C 209 33 D 209 34 A 209 35 A 209 36 C 209 37 D 209 38 D 209 39 C 209 40 B http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 8/7 - Mã ñ thi 209

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản