intTypePromotion=1

Đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex"

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
83
lượt xem
19
download

Đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex"

 1. Luận văn tốt nghiệp Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi nãi ®Çu Tõ khi n­íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ n­íc ta cã nhiÒu khëi s¾c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn kinh tÕ còng ho¹t ®éng s«i ®éng vµ khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt nµy lµ mét ®iÒu hoµn toµn kh«ng hÒ ®¬n gi¶n ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· quen víi sù bao cÊp cña Nhµ n­íc. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng trô næi vµ ®· bÞ ph¸ s¶n. Nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®øng v÷ng trong thÞ tr­êng mµ cßn ®­a ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm t¨ng doanh thu hµng n¨m cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc, thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng cña n­íc nhµ. C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §©y lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ x¨ng dÇu. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn vµ t¹o uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc, vµ nhËp khÈu ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng nµy cña C«ng ty. Doanh thu b¸n hµng nhËp khÈu hµng n¨m chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña toµn C«ng ty do ®ã nhËp khÈu lµ mét lÜnh vùc thùc sù quan träng cña toµn C«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh vµ vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex em xin chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex" lµm ®Ò tµi cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o GS.TS. Hoµng V¨n Ch©u, ng­êi trùc tiÕp h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em còng xin c¶m ¬n c¸c c« chó trong C«ng ty cæ phÇn x¨ng dÇu Petrolimex, nh÷ng ng­êi ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng b¶n th©n vµ thêi gian nghiªn cøu nªn b¶n thu ho¹ch ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ch­¬ng I Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu petrolimex I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty - Ngµy 28/12/1968: Tæng côc tr­ëng tæng côc vËt t­ ®· ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 412/VT cho phÐp thµnh lËp chi côc vËt t­, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc vËt t­. §Õn ngµy 20/12/1972: Bé tr­ëng Bé vËt t­ ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 719/ VT ®æi tªn chi côc vËt t­ thµnh c«ng ty vËt t­ sè 1 . - Ngµy 12/4/1977: C¨n cø quyÕt ®Þnh Q§ 233/ VTQ§, kho tÝch hiÖu cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ®­îc x¸c nhËp vµo c«ng ty vËt t­ sè 1 . Hai ®¬n vÞ míi x¸c nhËp nµy lÊy mét c¸i tªn chung vµ tªn c«ng ty vËt t­ chuyªn dïng x¨ng dÇu ra ®êi. Còng tõ ®ã c«ng ty trë thµnh thµnh viªn cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Petrolimex. NhiÖm vô ban ®Çu cña c«ng ty lµ mua b¸n , xuÊt nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ vËt t­ liªn quan ®Õn nghµnh x¨ng dÇu , khÝ ®èt , khÝ ho¸ láng . - Ngµy 30/11/2000: C¨n cø quyÕt ®Þnh sè Q§ 1642/2000/Q§ - BTM cña Bé tr­ëng Bé th­¬ng m¹i, c«ng ty vËt t­ chuyªn dïng x¨ng dÇu ®­îc chuyÓn ®æi tªn thµnh c«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex trùc thuéc tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. + Tªn giao dÞch quèc tÕ: Petrolimex equipment company + Tªn viÕt t¾t: Peco + Trô së giao dÞch: Sè 6 Ngäc Kh¸nh – QuËn Ba §×nh – Hµ Néi Lóc nµy, c«ng ty ®­îc bæ xung thªm nhiÖm vô míi: §ãng míi, söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c lo¹i xe vËn chuyÓn x¨ng dÇu, ho¸ chÊt, khÝ ho¸ láng . - Ngµy 19/12/2001: Theo chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc do §¶ng vµ ChÝnh Phñ ®Ò ra, Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i ®· ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 1437/2001/ Q§ - BTM quyÕt ®Þnh ®æi tªn c«ng ty thµnh C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex . + Tªn gäi ®Çy ®ñ b»ng tiÕng ViÖt: C«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Tªn tiÕng anh: Petrolimex equipment joint stock company + ViÕt t¾t: Peco + Trô së giao dÞch : 419 Ngäc Kh¸nh – QuËn Ba §×nh – Hµ Néi Nh­ vËy, ta cã thÓ thÊy c«ng ty ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn víi nhiÒu sù thay ®æi. Trong qu¸ tr×nh ®ã, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, c¬ cÊu qu¶n lý ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt nhÊt nh÷ng yªu cÇu míi ®Æt ra. Qua ®ã c«ng ty ®· gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ x· héi vµ gi÷ v÷ng thÕ chñ ®¹o cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Petrolimex trªn thÞ tr­êng . - VÒ vèn kinh doanh cña c«ng ty: Tæng sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 10 tû VN§ ®­îc chia thµnh 100.000 cæ phÇn l­u th«ng, mçi cæ phÇn trÞ gi¸ 100.000 VN§ . Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp b»ng tiÒn hoÆc tµi s¶n theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam lµ cæ ®«ng chi phèi cña c«ng ty , cã sè vèn gãp tíi 30% tæng sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty, 70% cßn l¹i lµ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c cæ ®«ng kh¸c ®ãng gãp. C«ng ty cã thÓ t¨ng vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸c h×nh thøc ®­îc ph¸p luËt cho phÐp. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®­îc sö dông nh»m ho¹t ®éng kinh doanh vµ kh«ng ®em chia cho c¸c cæ ®«ng d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo , trõ tr­êng hîp c«ng ty ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ . Cæ phiÕu cña c«ng ty lµ chøng chØ x¸c nhËn quÒn së h÷u mét hay nhiÒu cæ phÇn cña cæ ®«ng do c«ng ty ph¸t hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . + Cæ phiÕu ghi danh : - Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam lµ chñ së h÷u phÇn vèn nhµ n­íc cña c«ng ty. - Cæ ®«ng lµ thµnh viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT) c«ng ty, c¸c thµnh viªn ban kiÓm so¸t c«ng ty, c¸c thµnh viªn Ban kiÓm so¸t c«ng ty, Gi¸m ®èc c«ng ty (nÕu lµ cæ ®«ng cña c«ng ty).
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lao ®éng nghÌo ®­îc mua tr¶ chËm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhµ n­íc vµ ch­a tr¶ hÕt nî cho nhµ n­íc . - ViÖc h¹ch to¸n vµ ph©n phèi lîi nhuËn: C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n phï hîp víi m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ kÕ to¸n thèng kª . L­¬ng phô cÊp héi häp , thï lao chi phÝ ho¹t ®éng cña Héi §ång Qu¶n TrÞ vµ ban kiÓm so¸t, tæ gióp viÖc Héi §ång Qu¶n TrÞ (nÕu cã) ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty theo møc do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng (§H§C§) quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty kh«ng sö dông TK 642 (chi phÝ qu¶n lý) v× ®©y lµ mét quy ®Þnh cña ngµnh. C¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty h¹ch to¸n phô thuéc vµ thùc hiÖn theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty do Héi §ång Qu¶n TrÞ ban hµnh . C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é lËp, nép, c«ng khai b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. B¸o c¸o nµy ®­îc kiÓm to¸n bëi mét c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n nµy ®­îc tr×nh §¹i Héi §ång Cæ §«ng . Cuèi mçi n¨m tµi chÝnh, Héi §ång Qu¶n TrÞ xem xÐt, th«ng qua quyÕt to¸n tr×nh §¹i Héi §ång Cæ §«ng gåm : + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh + B¸o c¸o lu©n chuyÓn tiÒn tÖ + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - TrÝch lËp vµ ph©n phèi lîi nhuËn: TrÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña c«ng ty tr­íc khi nép thuÕ ®­îc thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh do Nhµ N­íc quy ®Þnh. Khi kÕt qu¶ kinh doanh cuèi n¨m bÞ lç, §¹i Héi §ång Cæ §«ng cã thÓ quyÕt ®Þnh trÝch tõ quü dù tr÷ ®Ó bï hoÆc chuyÓn toµn bé hay mét phÇn bæ sung sang n¨m sau theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt .
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II. Ph¹m vi kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex lµ doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i chuyªn kinh doanh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p, l¾p ®Æt c¸c lo¹i vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn ngµnh x¨ng dÇu vµ nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ th«ng dông kh¸c trªn thÞ tr­êng c¶ n­íc . Khai th¸c më réng thÞ tr­êng kinh doanh trong c¶ n­íc, ®a d¹ng ho¸ ngµnh hµng kinh doanh phôc vô vµ ®¸p øng yªu cÇu tiªu dïng cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh x¨ng dÇu nãi riªng còng nh­ ®¸p øng, phôc vô cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung. MÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ: C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ x¨ng dÇu, èng thÐp vµ èng cao su dÉn x¨ng dÇu, bÓ chøa dÇu c¸c lo¹i, van, v¶i thuû tinh, m¸y mãc thiÕt bÞ th«ng dông… X¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh lµ ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nªn môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty lµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, cô thÓ lµ kinh doanh ph¶i cã lîi nhuËn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®­îc vèn, hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n­íc, chÊp hµnh nghiªm ph¸p lÖnh kÕ to¸n – thèng kª, t¹o ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, cñng cè x©y dùng c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh. C«ng ty cßn cã chøc n¨ng: - Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn tån chøa vËn chuyÓn, b¬m rãt cña ngµnh dÇu khÝ . - §ãng míi s÷a ch÷a, c¶i t¹o nh÷ng xe vËn chuyÓn x¨ng dÇu ho¸ chÊt, khÝ ho¸ láng. - Thi c«ng, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh dÇu khÝ. - T­ vÊn dÞch vô kü thuËt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. - Tæng ®¹i lý kinh doanh x¨ng dÇu Ngoµi ra c«ng ty cßn ®­îc phÐp kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc kh¸c mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm . C«ng ty ho¹t ®éng trªn toµn bé l·nh thæ ViÖt Nam vµ c¶ n­íc ngoµi khi cã ®iÒu kiÖn.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.  C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh Phßng nh©n sù Phßng kinh kÕ to¸n – Hµnh chÝnh doanh XNK Chi nh¸nh Cöa hµng vËt XN c¬ khÝ vµ §éi dÞch vô t­ TBÞ XD ®iÖn tö XD kü thuËt Phßng tæng Nhµ m¸y thiÕt §éi x©y l¾p X­ëng c¬ hîp bÞ ®iÖn tö c«ng tr×nh khÝ  Héi ®ång qu¶n trÞ: Do ChÝnh phñ bæ nhiÖm lµ c¸c thµnh viªn chuyªn tr¸ch. H§QT thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.  Ban kiÓm so¸t: §­îc Héi ®ång qu¶n trÞ lËp ra ®Ó kiÓm so¸t gi¸m s¸t gi¸m ®èc vµ gióp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong mäi ho¹t ®éng.  Gi¸m ®èc: Do H§QT bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc H§QT vÒ quyÒn h¹n, nhiÖm vô ®­îc qiap vµ ®­îc uû nhiÖm ®Çy ®ñ
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quyÒn h¹n cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn cña c«ng ty tr­íc ph¸p luËt. Chøc n¨ng c¸c phßng ban: + Phßng nh©n sù hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô qu¶n lý vÒ mÆt lao ®éng vµ tr¶ l­¬ng cña c«ng ty, dù kiÕn thêi gian ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh theo hîp ®ång phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ, søc lao ®éng hiÖn cã. ®ång thêi phßng cßn cã nhiÖm vô tiÕp kh¸ch, trang bÞ ®å dïng cho phong ban vµ toµn c«ng ty. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã tr¸ch nhiÖm ho¹ch to¸n theo dâi c¸c kho¶n thu chi tµi chÝnh ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tµi kho¶n liªn quan, theo dâi sù h×nh thµnh biÕn ®éng cña tµi s¶n, nguån vèn trong c«ng ty, ho¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c chi phÝ kh¸c nh­: chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp… Trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n x¸c ®inh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«nng ty. §ång thêi sau mét thêi gian quy ®Þnh kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh göi gi¸m ®èc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó phßng kÕ ho¹ch thùch hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. + Phßng kinh doanh XNK: Cã chøc n¨ng tham m­u gi¸m ®èc, chØ ®¹o qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh c¸c mÆt hµng trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Ngoµi ra cßn tham m­u cho gi¸m ®èc c¸c ph­¬ng h­íng kinh doanh, ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh vµ cã l·i. Tæng hîp kÕ ho¹ch (tµi chÝnh, lao ®éng, tiÒn l­¬ng, x©y dùng c¬ b¶n, b¶o qu¶n…) trùc tiÕp thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. + Phßng tæng hîp: cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chÊt l­îng cña c¸c s¶n phÈm xem cã phï hîp víi tiªu chuÈn vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng hay kh«ng ? ChÊt l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸ cña c«ng ty cã ®¸p øng tèt vÒ kiÓu d¸ng chÊt l­îng, küthuËt… + Ngoµi ra cßn 5 ®¬n vÞ trùc thuéc: - XÝ nghiÖp c¬ khÝ vµ x©y l¾p x¨ng dÇu. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 1 VÜnh Ngäc.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 2 Yªn Viªn. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 6 Ngäc Kh¸nh. - Cöa hµng x¨ng dÇu sè 4 Sµi §ång. Mçi phßng ban nghiÖp vô ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô liªn quan song tÊt c¶ ®Òu tËp trung vµo viÖc tham m­u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh tøc lµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ph¶i mang l¹i ®­îc lîi nhuËn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô nép ng©n s¸ch nhµ n­íc. * Nguån nh©n lùc vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex - Nguån nh©n lùc: Sè l­îng lao ®éng hiÖn nay cña c«ng ty lµ 127 ng­êi, tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm 49,3 %, trung häc chuyªn nghiÖp chiÕm 17,7% vµ c«ng nh©n kü thuËt chiÕm 33%. C«ng ty lu«n bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, tõng b­íc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý b»ng c¸ch tæ chøc l¹i lao ®éng ë c¸c kh©u, gi¶m biªn chÕ, thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n tiÒn l­¬ng t¹i c¸c cöa hµng, tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé trong c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ c«ng nh©n kü thuËt x¨ng dÇu. HiÖn nay, c«ng ty ®· cã mét lùc l­îng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, cã tr×nh ®é nghiÖp vô, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, cã kh¶ n¨ng thÝch nghi nhanh chãng víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng. - C¬ së vËt chÊt kü thuËt C«ng ty cã c¬ së vËt chÊt lín, t¹o thµnh mét hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng cho kinh doanh, ®­îc bè trÝ ë c¸c trung t©m kinh tÕ, vïng tiªu thô nh­ ë Gi¶ng Vâ, Ngäc Kh¸nh, Yªn Viªn Gia L©m, khu c«ng nghiÖp Sµi §ång v.v...HÖ thèng c¸c cöa hµng b¸n lÎ ®­îc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i cña NhËt, TiÖp, Italia ®¶m b¶o ®óng, ®ñ chÊt l­îng hµng ho¸ kinh doanh. - TiÒn vèn: Trªn c¬ së vèn cña c«ng ty víi môc tiªu tËp trung tiÒm lùc vÒ vèn t¹i c«ng ty nh»m thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu kinh doanh vµ ®Çu t­, c«ng ty ®· rµ xÐt vµ nhiÒu lÇn x¸c ®Þnh l¹i møc sö dông vèn trong tõng giai ®o¹n, tr¸nh ø ®äng vèn, t¨ng n¨ng suÊt sö dông vèn.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II. HiÖu qu¶ kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ vµ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ vËy song c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi c¬ së vËt chÊt c¬ cÊu tæ chøc ®iÒu hµnh phï hîp víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ vµ ®Æc biÖt lµ sù l·nh ®¹o cña ban l·nh ®¹o c«ng ty còng nh­ sù cè g¾ng nç lùc cña toµn bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty ®· cã kÕt qu¶ theo chiÒu h­íng tèt. Lîi nhuËn thu ®­îc t­¬ng ®èi cao. ThÞ phÇn cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng, kh«ng chØ ®¬n thuÇn ë thÞ tr­êng miÒn B¾c mµ cßn x©m nhËp vµo thÞ tr­êng ë miÒn Trung vµ miÒn Nam. ChÝnh nhê vµo viÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty hoµn thµnh tèt nghÜa vô víi nhµ n­íc. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· t×m ®­îc cho m×nh h­íng ®i ®óng vµ cã hiÖu qu¶ biÓu hiÖn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng II T×nh h×nh kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex I. T×nh h×nh nhËp khÈu x¨ng dÇu cña C«ng ty 1. ThÞ tr­êng nhËp khÈu cña C«ng ty C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu chñ yÕu ho¹t ®éng kinh trªn lÜnh vùc c¸c lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ chuyªn ngµnh cho toµn ngµnh x¨ng dÇu. Trong ®ã nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cña doanh nghiÖp lµ: Cét b¬m x¨ng, thiÕt bÞ an toµn, m¸y nÐn khÝ, m¸y ph¸t ®iÖn, «t« si tÐc zil zo, èng cao su c¸c lo¹i… Ngoµi ra C«ng ty cßn söa ch÷a l¾p ®Æt c¸c lo¹i vËt t­ thiÕt bÞ x¨ng dÇu vµ khÝ ®èt, cßn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ kinh doanh (kho, bån, cöa hµng). ThÞ tr­êng nhËp khÈu cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi: C¸c c«ng ty cña NhËt B¶n, Trung Quèc, EU, Mü, §«ng ¢u, ý… vÝ dô nh­: - TËp ®oµn Nomura NhËt B¶n: gåm cã cét b¬m ®iÖn tö TATSUNO - Céng hoµ TiÖp (Cét b¬m ®iÖn tö) - Mü (c¸c dông cô dïng ®o cho ngµnh x¨ng dÇu) B¶ng 1: ThÞ tr­êng nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) STT ThÞ tr­êng N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1 NhËt B¶n 6.500 6.975 8.762 2 §«ng ¢u 5.443 6.005 5.892 3 Mü 2.389 3.796 6.027 4 Trung Quèc 2.009 2.334 2.128 5 ASEAN 4.200 4.124 4.932 6 1.798 1.032 1.457 ý 7 C¸c thÞ tr­êng kh¸c 1.308 1.475 1.988 8 25.741 31.186 Tæng céng 19.447 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C«ng ty)
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §èi víi thÞ tr­êng NhËt B¶n. §©y thÞ tr­êng C«ng ty ®· cã quan hÖ xuÊt nhËp khÈu tõ kh¸ l©u. Hµng nhËp khÈu tõ thÞ tr­êng nµy cét b¬m ®iÖn tö. ChÊt l­îng hµng nhËp tõ NhËt B¶n lu«n rÊt cao. Tuy nhiªn, gi¸ c¶ cña chóng còng lu«n cao h¬n h¼n so víi c¸c lo¹i hµng cïng lo¹i tõ c¸c thÞ tr­êng kh¸c. Tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ hµng nhËp tõ NhËt B¶n kh¸ ®Òu qua nh÷ng n¨m qua. ThÞ tr­êng §«ng ¢u còng lµ mét thÞ tr­êng lín mµ C«ng ty cã quan hÖ lµm ¨n. §©y còng lµ thÞ tr­êng C«ng ty nhËp khÈu kh¸ nhiÒu. C¸c lo¹i mÆt hµng mµ C«ng ty nhËp khÈu chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ cã chÊt l­îng cao. Bªn c¹nh NhËt B¶n vµ §«ng ¢u, gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp khÈu tõ thÞ tr­êng Hoa Kú t¨ng rÊt nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §©y lµ kÕt qu¶ cña HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ®­îc ký kÕt gi÷a hai n­íc. Ch¾c ch¾n trong t­¬ng lai, ®©y sÏ lµ thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu lín nhÊt cña C«ng ty. Tuy nhiªn, cã rÊt nhiÒu khã kh¨n khi xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ tr­êng nµy. Cßn ®èi víi nhËp khÈu th× mäi viÖc d­êng nh­ rÊt thuËn lîi. Ngoµi ra, C«ng ty cßn nhËp khÈu tõ Trung Quèc, ASEAN, vµ nhiÒu n­íc kh¸c trªn thÕ giíi. Trong khèi ASEAN, Singapore lµ n­íc cã kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lín nhÊt ®èi víi C«ng ty. 2. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty B¶ng 2: C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 2.200 1.730 6.636 1. èng cao su c¸c lo¹i 2. ThiÕt bÞ an toµn, m¸y nÐn khÝ 2.820 2.950 3.400 2. X¨ng 2.947 9.800 7.700 4.300 5.150 4.700 3. èng thÐp c¸c lo¹i 4. Cét b¬m x¨ng 5.200 5.300 5.400 5. Hµng ho¸ kh¸c 1.980 811 3.350 Tæng sè 19.447 25.741 31.186 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n)
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cét b¬m x¨ng, èng thÐp c¸c lo¹i lu«n gi÷ vai trß chñ chèt trong c¬ cÊu hµng nhËp cña C«ng ty. II. T×nh h×nh ph©n phèi hµng ho¸ nhËp khÈu cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex C«ng ty ph©n phèi hµng ho¸ chñ yÕu lµ b¸n cho c¸c c«ng ty thuéc ngµnh x¨ng dÇu nh­: C«ng ty x¨ng dÇu B12 Qu¶ng Ninh; C«ng ty x¨ng dÇu H¶i D­¬ng… ngoµi ra cßn mét sè ngµnh, c«ng ty ngoµi ngµnh x¨ng dÇu lµ: ngµnh than, C«ng ty th­¬ng m¹i An Khª ®Ó b¸n cét b¬m… HÖ thèng c¸c cöa hµng cña C«ng ty chiÕm mét phÇn lín trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. C¸c cöa hµng nµy chñ ®éng tæ chøc x©y dùng vµ vËt t­ thiÕt bÞ th«ng dông kh¸c, giíi thiÖu s¶n phÈm víi sù chØ ®¹o theo tuyÕn däc tõ trªn xuèng d­íi: tõ Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp ®Õn c¸c cöa hµng nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao, ®óng ph¸p luËt cña Nhµ n­íc quy ®Þnh cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. H×nh thøc b¸n hµng t¹i phßng kinh doanh cña C«ng ty lu«n chiÕm tû träng h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H×nh thøc nµy chñ yÕu lµ b¸n víi sè l­îng lín. Khi mua hµng kh¸ch hµng sÏ ®­îc ng­êi b¸n hµng h­íng dÉn tØ mØ vÒ kü n¨ng, kü thuËt, c¸ch sö dông vËn hµnh, h×nh thøc thanh to¸n, ph­¬ng thøc vµ ®Þa ®iÓm nhËn hµng. Kh¸ch sau khi tr¶ tiÒn vµ nhËn ®­îc ho¸ ®¬n lÊy hµng th× phßng kinh doanh sÏ b¸o cho kü thuËt phèi hîp víi kho ®Ó chuÈn bÞ hµng, ®¶m b¶o cho kh¸ch lÊy ®ñ hµng víi chÊt l­îng tèt. C«ng ty thùc hiÖn viÖc lªn kÕ ho¹ch cung cÊp khèi l­îng hµng ho¸ nhÊt ®Þnh cho c¸c cöa hµng víi møc gi¸ nhÊt ®Þnh. C¸c cöa hµng cã nhiÖm vô giao nép cho C«ng ty kho¶n tiÒn tÝnh theo khèi l­îng hµng cung cÊp cho m×nh víi møc gi¸ trªn. C¸c nh©n viªn cöa hµng vÉn chÞu sù qu¶n lý cña C«ng ty vµ nhËn møc l­¬ng theo cÊp bËc cña C«ng ty. Ngoµi c¸c kho¶n nép cña C«ng ty, nh©n viªn cßn ®­îc phÇn hoa hång do C«ng ty th­ëng khi lµm ®¹i lý x¨ng dÇu cho ngµnh.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex 1. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty HiÖu qu¶ lµ tiªu chuÈn quan träng (cã thÓ lµ nguån quan träng nhÊt) ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh ngo¹i th­¬ng. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù cè g¾ng nç lùc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra, C«ng ty cã quan t©m ®Õn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn, C«ng ty ch­a c©n nh¾c ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn tõng chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh (c¶ chØ tiªu ph¶n ¸nh vÒ sè l­îng, c¶ chØ tiªu vÒ chÊt l­îng) ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu nµo ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh, chØ tiªu nµo ch­a ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu. Trªn c¬ së ®ã cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp. Lµ mét c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, kim ng¹ch nhËp khÈu chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu. V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nhËp khÈu cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty. 1.1. ChØ tiªu lîi nhuËn nhËp khÈu vµ tû suÊt lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn nhËp khÈu cña C«ng ty ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn nhËp khÈu chia cho chi phÝ nhËp khÈu. Tû suÊt lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua viÖc mét ®ång chi phÝ bá ra mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu lîi nhuËn theo chi phÝ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex ®­îc ph¶n ¸nh ë b¶ng sau: B¶ng 3: Tû suÊt lîi nhuËn nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Chi phÝ nhËp khÈu 19.765 21.037 27.231 32.987 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Tû suÊt lîi nhuËn (%) 0,29 0,33 0,42 0,58 (Nguån: Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh)
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh lîi nhËp khÈu cña C«ng ty liªn tôc t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 2003 ®¹t 192.200 USD t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 77.500 USD. Tû suÊt lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng qua tõng n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tèc ®é t¨ng lîi nhuËn cao h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. N¨m 2003, tû suÊt lîi nhuËn cña C«ng ty lµ 0,58, gÊp 2 lÇn tû suÊt lîi nhuËn n¨m 2000. §©y lµ mét tû suÊt t­¬ng ®èi cao so víi nh÷ng c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam. Cïng víi thêi gian, c¸c h×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty thay ®æi theo h­íng tÝch cùc khiÕn cho tû suÊt lîi nhuËn t¨ng nhanh. H×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu uû th¸c gi¶m dÇn trong c¬ cÊu hµng nhËp khÈu vµ ®iÒu ®ã lµm t¨ng tû suÊt nhËp khÈu. MÆt kh¸c, sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c­íc phÝ (chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸) theo h­íng tÝch cùc còng khiÕn cho l¬Þ nhuËn cña C«ng ty thu ®­îc nhiÒu h¬n. C«ng ty ®· biÕt tËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn, lao ®éng vµ kinh nghiÖm kinh doanh ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n, t¹o ra c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c b¹n hµng, t¹o uy tÝn trªn tr­êng quèc tÕ. 2.2. ChØ tiªu doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty. Tû suÊt doanh lîi doanh thu ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn nhËp khÈu chia cho doanh thu nhËp khÈu. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ víi mét ®ång doanh thu nhËp khÈu th× sÏ t¹o ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn nhËp khÈu. Cã thÓ thÊy kh¸i qu¸t vÒ chØ tiªu nµy cña C«ng ty qua b¶ng sau. Doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty nh×n chung t¨ng liªn tôc trong vµi n¨m võa qua thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh ngµy cµng t¨ng, doanh thu t¨ng thÓ hiÖn sù më réng thÞ tr­êng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc kinh doanh, mÆt hµng. Doanh thu nhËp khÈu n¨m 2003 lµ 33.179.200 USD t¨ng 5.833.500 USD. Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu ®Òu t¨ng ®Òu trong c¸c n¨m 2001, 2002, 2003 thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty rÊt tèt. C¶ doanh thu vµ tû suÊt lîi nhuËn doanh thu t¨ng lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng rÊt cao. N¨m 2001, tû suÊt doanh lîi doanh thu cña C«ng ty lµ 0,289% nh­ng n¨m 2003, tû suÊt nµy t¨ng ®Õn con sè 0,62%. §©y lµ mét tû suÊt rÊt cao.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¶ng 4: Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Tû suÊt doanh lîi 0,289 0,326 0,42 0,62 doanh thu (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) 1.3. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu. ChØ tiªu tæng hîp cña C«ng ty lµ sù tæng hîp tõ hai nguån vèn c¬ b¶n lµ vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Vèn l­u ®éng giµnh cho nhËp khÈu ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng. Vèn cè ®Þnh ngoµi viÖc phôc vô ho¹t ®éng nhËp khÈu cßn phôc vô ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ChØ tiªu doanh thu nhËp khÈu/Vèn kinh doanh lµ vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty rong n¨m. Sè vßng lu©n chuyÓn cña C«ng ty ®¹t møc cao vµ cã sù biÕn ®æi kh«ng ®Òu ë c¸c n¨m. N¨m 2000 ®¹t 3,87 vßng, n¨m 2001 ®¹t 3,96 vßng, t¨ng 2,3% so víi n¨m 2000. C¸c n¨m 2002 vµ 2003 sè vßng quay vèn kinh doanh cña C«ng ty ®Òu t¨ng. Tuy nhiªn, so víi nhiÒu c«ng ty th­¬ng m¹i kh¸c, sè vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ ch­a cao. §iÒu nµy chøng tá trong ho¹t ®éng kinh doanh vÉn cßn nh÷ng trë ng¹i, sù chËm trÔ, sù thiÕu thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn kinh doanh. B¶ng 5: HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Vèn kinh doanh nhËp khÈu 5.122 5.324 5.988 7.233 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn 1,12% 1,3% 1,92% 2,66% kinh doanh nhËp khÈu Doanh thu nhËp khÈu/Vèn 3,87 3,96 4,567 4,58 kinh doanh nhËp khÈu (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n)
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ChØ tiªu lîi nhuËn/Vèn kinh doanh còng cã tèc ®é t¨ng kh¸ cao trong c¸c n¨m trë l¹i ®©y. N¨m 2002, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh cao gÊp h¬n 2 lÇn so víi n¨m 2000. Nguyªn nh©n lµ do lîi nhuËn t¨ng rÊt nhanh trong khi vèn kinh doanh t¨ng kh«ng nhiÒu trong suèt qu¸ tr×nh 4 n¨m liªn tiÕp. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty cã thÓ ®­îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sau: B¶ng 6: HiÖu qu¶ sö dông Vèn l­u ®éng cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Vèn l­u ®éng 2.845 2.907 3.179 3.908 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn 2% 2,4% 3,6% 4,9% l­u ®éng Doanh thu nhËp khÈu/Vèn 6,967 7,26 8,602 8,49 l­u ®éng (Nguån: Phßng Tæ chøc hµng chÝnh) Nh×n vµo b¶ng trªn cã thÓ thÊy râ sù tiÕn bé nhanh chãng trong hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty thêi gian gÇn ®©y. N¨m 2000 møc doanh lîi trªn vèn l­u ®éng chØ ®¹t møc 2% th× ®Õn n¨m 2003, møc doanh lîi ®· t¨ng lªn 4,9%. §©y lµ chØ tiªu t­¬ng ®èi cao so víi nhiÒu c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nhËp khÈu. KÕt qu¶ nµy cã ®­îc lµ do C«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi cÇn thiÕt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Vèn kinh doanh còng ®­îc bæ sung tõ lîi nhuËn thu ®­îc vµ nh÷ng kho¶n kh¸c lµm cho kh¶ n¨ng vÒ vèn cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi v÷ng m¹nh. Còng víi sù ph¸t triÓn chung cña c¶ n­íc, C«ng ty ®ang ngµy cµng chøng tá ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh, ®ãng gãp rÊt nhiÒu cho sù t¨ng tr­ëng chung cña c¶ n­íc. Sè vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng còng ®­îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu. Sù tr× trÖ trong kinh doanh gi¶m xuèng ®ång nghÜa víi viÖc vèn l­u ®éng lu©n chuyÓn nhiÒu vßng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. N¨m 2003, vèn l­u ®éng lu©n chuyÓn 8,49 vßng trong mét n¨m, t¨ng 1,523 vßng/n¨m.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N¨m 2003, C«ng ty ®Çu t­ thªm nhiÒu vèn h¬n cho ho¹t ®éng kinh doanh. Sù chËm trÔ trong mét vµi kh©u khi vèn t¨ng lªn ®ét ngét khiÕn sè vßng lu©n chuyÓn gi¶m sót h¬n so víi n¨m 2002. 1.4. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lu«n lµ mét chØ tiªu quan träng khi ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. Tuy nhiªn, nã còng chØ lµ mét khÝa c¹nh ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Khi xem xÐt ®¸nh gi¸ chØ tiªu nµy, cÇn ph¶i ®Æt nã trong hoµn mèi t­¬ng quan víi c¸c chØ tiªu vÒ vèn, vÒ lîi nhuËn, vÒ doanh thu... ®Ó cã c¸i nh×n chÝnh x¸c. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty cã thÓ ®­îc biÓu hiÖn b»ng b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 7: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu nhËp khÈu tr.USD 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu tr.USD 57,3 68,9 114,7 192,2 Sè lao ®éng ng­êi 99 105 113 117 Doanh thu b×nh qu©n mét 73,540 89,953 104,666 USD 66,295 lao ®éng Lîi nhuËn b×nh qu©n mét 0,24 0,377 0,606 0,192 lao ®éng (Nguån: Phßng KÕ Ho¹ch) Nh×n vµo b¶ng trªn, cã thÓ thÊy râ t×nh h×nh tiÕn triÓn râ rÖt qua c¸c n¨m. C¶ hai chØ tiªu ®Òu thÓ hiÖn sù t¨ng tr­ëng nhanh chãng. §iÒu nµy chøng tá ng­êi lao ®éng trong C«ng ty ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, nÕu so s¸nh víi nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong còng lÜnh vùc còng nh­ trong nh÷ng lÜnh vùc kh¸c th× cã thÓ thÊy r»ng doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng hay lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng nµy lµ kh¸ thÊp. Trong rÊt nhiÒu n¨m qua, C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp cã sè lao ®éng cao. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò ®èi víi Ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù c¶i tæ toµn C«ng ty, vÊn ®Ò sö dông nh©n lùc ®óng ng­êi, ®óng viÖc ®· lµm cho hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¨ng lªn nhanh chãng. N¨m 2003 so víi n¨m 2000 cã sù thay ®æi râ rµng. Doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng t¨ng gÊp 1,579 lÇn. Cßn chØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng cßn t¨ng h¬n n÷a, t¨ng 3,156 lÇn. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho nh÷ng nç lùc mµ C«ng ty ®· bá ra nh»m hoµn thiÖn hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña m×nh. 2. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty 2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Trong nh÷ng n¨m gÇn nh×n chung hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty ®· ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ, dÉn ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. Kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m vµ lu«n t¨ng víi tèc ®é cao, chñng lo¹i hµng ho¸ kinh doanh æn ®Þnh vµ lu«n ®­îc chó t©m thay ®æi c¬ cÊu sao cho phï hîp víi thÞ tr­êng, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ®­êng lèi chÝnh s¸ch Nhµ n­íc. Cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy lµ do sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé, Ban gi¸m ®èc, c«ng ®oµn c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, ®Æc biÖt cã sù ®ãng gãp lín cña Phßng Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §ång thêi ®ã lµ sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, sù nh¹y bÐn kÞp thêi cña Ban gi¸m ®èc. HiÖu qu¶ sö dông vèn ®· ®­îc n©ng cao râ rÖt. Nguån vèn ®­îc sö dông hiÖu qu¶ h¬n thÓ hiÖn ë lîi nhuËn trªn tæng nguån vèn vµ ë vßng quay vèn. HiÖu qu¶ sö dông con ng­êi còng ®ùoc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ. Nh­ mét tÊt yÕu, khi mµ tr×nh ®é ng­êi lao ®éng ®­îc n©ng cao vµ hä cã nhiÒu c¬ héi ®Ó chøng tá kh¶ n¨ng cña m×nh h¬n th× hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ ®­îc n©ng cao. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· nhËp khÈu ®­îc nh÷ng mÆt hµng ®¸p øng tèt vÒ chÊt l­îng, mÉu m· ®èi víi c¸c b¹n hµng trong n­íc. §iÒu nµy chøng tá c«ng t¸c nghiªn cøu b¹n hµng cña C«ng ty lµ kh¸ tèt. C«ng ty còng ®· chó träng t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng kh«ng ngõng n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh, do ®ã kim ng¹ch nhËp
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. khÈu, doanh sè b¸n hµng nhËp khÈu vµ kh¶ n¨ng tiªu thô hµng nhËp khÈu cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc ngµy cµng ®­îc n©ng cao. ViÖc thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång: C«ng ty ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ®­îc ký kÕt, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng sai sãt vÒ nghiÖp vô giao vµ nhËn hµng, ®¶m b¶o gi¶i phãng hµng sím, kh«ng ®Ó l­u kho l­u b·i l©u lµm t¨ng chi phÝ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m mäi biÖn ph¸p ®Èy m¹nh kinh doanh, cè g¾ng t¹o ­u thÕ trªn thÞ tr­êng, ngµy cµng më réng thªm thÞ tr­êng nhËp khÈu, thÞ tr­êng tiªu thô, ph¸t triÓn thªm c¶ nh÷ng b¹n hµng c¶ trong n­íc vµ quèc tÕ. NÕu nh­ tr­íc ®©y thÞ tr­êng nhËp khÈu chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c n­íc §«ng ¢u, ch©u ¸ th× nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· më réng sang nhËp khÈu ë nh÷ng thÞ tr­êng cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cao nh­ NhËt B¶n, Hoa Kú,.... Trong thêi gian qua C«ng ty ®· tiÕn hµnh nhËp khÈu ®­îc hµng ho¸, m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t­ cña nhiÒu n­íc, t¹o ®­îc mèi quan hÖ b¹n hµng l©u dµi víi nhiÒu h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi, tõ ®ã ®· ®­îc h­ëng ­u ®·i cña b¹n hµng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, ®ång thêi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty kh«ng ngõng tÝch luü kinh nghiÖm n©ng cao uy tÝn cña m×nh còng nh­ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· chøng tá kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña m×nh th«ng qua chØ tiªu lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· t¹o cho m×nh h­íng ®i ®óng ®¾n, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc, cã hiÖu qu¶ trong kinh doanh, ®Æc biÖt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Sù linh ho¹t vµ nh¹y bÐn trong qu¶n lý kinh doanh: C«ng ty lu«n nhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c vÒ sù kh¸c biÖt vÒ c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng, chÊp nhËn sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®¾n mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu cña m×nh ®Ó x©y dùng môc tiªu, ph­¬ng h­íng kinh doanh hîp lý. §éi ngò c¸n bé kinh doanh cña C«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c marketing nh»m ®¸p øng ®­îc hai môc tiªu: Kinh doanh ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ tù häc tËp ®Ó n©ng cao kh¶

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản