intTypePromotion=1

Đề tài " Thiết kế chiếu sáng xưởng cơ khí "

Chia sẻ: Hồ Ngọc Thích | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
432
lượt xem
142
download

Đề tài " Thiết kế chiếu sáng xưởng cơ khí "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xưởng cơ khí là nơi thường xuyên SV, GV thực tập và vận hành các máy máy móc, xưởng lá nơi các SV thực tập tiện, cắt, gọt các chi tiết máy. Vì vậy việc thiết kế phải đảm bảo độ sáng cho phân xưởng. Mục đích của thiết kế chiếu sáng đưa ra được một sự phân bố ánh sáng hợp lý đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo được nhu cầu tiện nghi ánh sáng và thẩm mĩ trong phân xưởng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Thiết kế chiếu sáng xưởng cơ khí "

 1. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng xëng c¬ khÝ Cña khoa c¬ khÝ, trêng ®¹i häc SPKT Vinh Víi viÖc ®¶m b¶o 2 cÊp chiÕu s¸ng: ChiÕu s¸ng b×nh thêng, yªu cÇu ®é räi E = 500lux ChiÕn s¸ng t¨ng cêng, yªu cÇu ®é räi E = 700lux Víi sè liÖu ChiÒu dµi: a = 24m ChiÒu réng: b = 12,4m ChiÒu cao: h= 4, 5m HÖ sè ph¶n x¹:bộ phản xạ {311} TrÇn mµu x¸m: ρ = 0,3 Têng mµu vµng nh¹t: ρ = 0,1 NÒn mµu lôc, xi m¨ng ρ = 0,1 Lêi më ®Çu: Xëng c¬ khÝ lµ n¬i thêng xuyªn SV, GV thùc tËp vµ vËn hµnh c¸c m¸y m¸y mãc, xëng l¸ n¬i c¸c SV thùc tËp tiÖn, c¾t, gät c¸c chi tiÕt m¸y. V× vËy viÖc thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o ®é s¸ng cho ph©n xëng. Môc ®Ých cña thiÕt kÕ chiÕu s¸ng ®a ra ®îc mét sù ph©n bè ¸nh s¸ng hîp lý ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt ®¶m b¶o ®îc nhu cÇu tiÖn nghi ¸nh s¸ng vµ thÈm mÜ trong ph©n xëng. ThiÕt kÕ s¬ bé ®a ra ph¬ng ph¸p ¸nh s¸ng cÊp, sè lîng bé ®Ìn, ®a ra tæng quang th«ng cÇu cÊp vµ chän lo¹i bãng ®Ìn ®¸p øng nhu cÇu chÊt lîng cïng víi líi bè trÝ ®Ìn. KiÓm tra thiÕt kÕ: ë bíc nµy cÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n ®Ó t×m ®îc c¸c ®é räi trªn têng, mÆt ph¼ng lµm viÖc mét c¸ch chÝnh x¸c. X¸c ®Þnh kiÓu chiÕu s¸ng vµ cÊp ®é ®Ìn Víi xëng c¬ khÝ ta chän hiÓu kiÓu chiÕu s¸ng trùc tiÕp réng vµ bµn trùc tiÕp thêng t¹o ®îc KG cã tiÖn nghi tèt, c¶ mÆt phßng lµm viÖc vµ têng ®Òu ®îc chiÕu s¸ng theo mét tû lÖ thÝch hîp. Chän ®Ìn räi ®èt 2 x 85W, 0;45G + 0,08T Cã Ф® = 5300lm Chän chiÒu cao treo ®Ìn h: K/c tõ bé ®Ìn ®Õn mp lµm viÖc h’: K/c tõ bé ®Ìn ®Õn trÇn 1
 2. Bè trÝ c¸c bé ®Ìn vµ sè bé ®Ìn tèi thiÓu Bè trÝ c¸c bé ®Ìn C¸c b¶ng tra ®îc lËp ra trªn c¬ së c¸c bé ®Ìn bè trÝ theo tiªu chuÈn tæ chøc líi ch÷ nhËt trªn trÇn. Gi¸ trÞ m, n, p, q sÏ quyÕn ®Þnh ®Õn viÖc bè trÝ ®ång ®Òu ¸nh s¸ng. Víi 1 kh«ng gian cã chiÒu cao 7m, kÝch thíc a = 24m; b = 12,4m th× sao khi chän h vµ cÊp cña bé ®Ìn th× cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc sè ®iÓm ®Æt ®Ìn Ýt nhÊt vÉn ®¶m b¶o ®îc ®é ®ång ®Òu ¸nh s¸ng lµm viÖc. �n � Tõ cÊp bé ®Ìn � = � 1,5 n � max � h = 4,5 - 0,85 = 3,65 (m) h' 0.2 h’=0.2(m) vậy j= = 3,65 + 0,2 =0,05 h + h' m, n < 1,5. 3,65 = 5,475 (m) Gi¸ trÞ cña m, n cßn phô thuéc vµo p, q. 1 1 m( n ) p(q) m( n ) 3 2 XÐt ph¬ng a a 24 Sè bé ®Ìn :X= = 5,475 =4 5.475 Chän X = 4 LÊy P = 0,5m 2m + 0,5.2m = 24 24 m= = 8(m) 3 Víi m = 8 P = 4(m) XÐt ph¬ng b: 12 b Sè bé ®Ìn Y= 5,475 = 5,475 =2 Chän y=2 bé LÊy q = 0,5n 2n + 0,5.2.n = 12, 4 12, 4 n= = 4,13 3 Chän n = 4(m) q = 2(m) Víi sè bé ®Ìn nhá nhÊt Nmin=3.5 = 15 bé ®Ìn. 2) TÝnh quang th«ng tæng cÇn cÊp: Φ tt với yyc=500 lm 2
 3. Quang th«ng tæng lµ th«ng sè quan träng nhÊt dïng lµm c¬ së tÝnh ra sè bé ®Ìn vµ líi ph©n bè a.b.δ .Eyc TÝnh quang th«ng tæng cÊu cÊp: Φ H = Ksd δ = 1,3 t×m Ksd b»ng c¸ch tra b¶ng Ud, Ui K sd = U d .η d + U iηi ab 24.12 K = h(a + b) = 3,65(12 + 24) = 2,19 Nội suy ta được:ηd = 0,659;ηi = 0,1976 Ksd=Ud.ηd + U iηi = 0, 45.0, 659 + 0, 08.0,1976 = 0,31 24.12.1,3.500 VËy φtt = = 603871( lm ) 0,31 φtt 603871 Sè bé ®Ìn cÇn ®Æt: N= nφ = 2.5300 = 57 N = 57 bé. Chän 60 bé. Do kÝch thíc cña nhµ xëng lµ h×nh ch÷ nhËt nªn ta bè trÝ chiÒu dµi 15bộ, chiÒu réng 4 bé lóc ®ã ta cã kho¶ng c¸ch m, n, p, q lµ: Theo ph¬ng a: Có p=0,5m ;14m +2.0,5m=24 .m=1,6(m) vậy p=0,8(m) H×nh vÏ Theo ph¬ng b: q=0,5n nen ta có 3n+0,5.2p=12 vậy n=3(m) và q=1,5(m) 2)kiÓm tra ®é räi NFη E = ab1000δ i ( Fu ' '.Ri + Si ) ab 24.12 = = 2,19 Chỉ số địa điểm:k= h(a + b) 3,65(24 + 12) 2mn 2.1,14.3 Chỉ số lưới:km= h(m + n) = 3,65(1,14 + 3) = 0,45 ap + bq 24.0,57 + 12.1,5 Chỉ số tường:kp= h(a + b) = 3,65(24 + 12) = 0,45 Kp 0,24 α= = = 0,53 Km 0,45 Tiến hành nội suy: k ∈ [2;2,5] •với k=2 3
 4. Km=0,5 ⇒ Kp = 0,53.Km = 0,53.0,5 = 0,265 Có F’’u=583 ⇒ Với km=1 ⇒ KP=0,53.Km=0,53 ⇒ F’’u=598,34 (598,3 − 583).(0,45 − 0,5) Với km=0,45 thì F’’u=583+ = 581,466 1 − 0,5 Với k=2,5 Xét km=0,5 ⇒ KP=0,53.0,5=0,265 ⇒ F’’u=644,82 Xét km=1 ⇒ kp=0,53.1=0,53 ⇒ F’’u=657,92 Với km=0,45 ⇒ F’’u=643,51 Với k=2,19 ⇒ F’’u=605,04 Nội suy tính được Ri,Si S1 S3 S4 K R1 CÊp R3 CÊp R4 CÊp CÊp i CÊp G CÊp i G i G 2,5 0,028 43 1019 -1,237 1286 130 0.968 49 215 3 0,031 45 1020 -1,487 1538 135 0,967 51 228 2,1 0,029 43,76 1019,3 -1,332 1381,7 132, 0,9676 49,76 219,9 9 8 6 1 2 4 +®é räi trªn mÆt h÷u Ých: NF η 60.2.5300.0, 45 E 4d = d [ R 4 F ''u + s 4] = 1000.1,3.24.12 [0,96762.605, 04 + 49, 76] = 485,567 ( lux ) 1000δab E4i = 1, 7.0.08.219,94 = 29,9 (lx) E =E +E 4 d i = 515,5 (lx) +®é räi trªn têng E 3d = 1, 7.0, 45.[−1,332.605, 04 + 1381, 76] = 440,53 (lx) E 3i = 1, 7.0, 08.131,9 = 17,94 (lx) E3=458,5(lux) +®é räi trªn trÇn : E 1d = 1, 7.0, 45.[0, 02914.605, 63 + 43, 76] = 46,98 (lx) E 1i = 1, 7.0, 08.1019,38 = 138, 64 (lx) E1=E1i+E1d=185,62 (lx) 3)TÝnh quang th«ng cÇn cÊp: φ tt Víi ®é räi E yc = 700 lm ta t¸ch thµnh 500lm +200 lm Ta tÝnh víi E yc = 200 lm 4
 5. 24.12.1,3.200 Ta cã:φ tt = 0,31 = 241548, 4 lm 241548, 4 Sè bé ®Ìn cÇn ®Æt N= = 22,8 2.5300 Bè trÝ 24bé theo chiều dài 6 bộ theo chiều rộng 4 bộ H×nh vÏ xÐt theo ph¬ng a: p=0,5m ⇒ 5m +2.0,5p=24 ⇒ 5m+2.0,5m=24 vËy ⇒ m=4(m) vµ p=0,5.4=2(m) xÐt theo ph¬ng b: q=0,5n ⇒ 3n +2p=12 ⇒ 3n +2.0,5n=12 vËy n=3(m) vµ q=1,5(m) 3)kiÓm tra ®é räi KiÓm tra c¸c ®é räi E1 , E 3 , E 4 NFη E ab1000δ F u Ri S i i = ( ' '. + ) chØ sè ®Þa ®iÓm:K=2,19 2mn 2.3,4.3 chØ sè líi: K m = h(m + n) = 3,65.(3,4 + 3) = 0,87 ap + bq 24.1,7 + 12.1,5 chØ sè têng: K p = h(a + b) = 3,65(24 + 12) = 0,44 α= K p = 0,44 = 0,5 K m 0,87 TiÕn hµnh néi suy K=[2;2,5] ∗ K=2 k m =0,5 ⇒ k p = 0,5. k m = 0,5.0,5 = 0,25 ⇒ F u ' ' = 580 H×nh vÏ Chän bé ®Ìn tuy huúnh quang 85w, 5300lm hÖ sè sö dông cña bé ®Ìn 0,45G+0,08T Bé ph¶n x¹ 311 ChiÒu cao 4,5; réng 12m; dµi 24m 1. §é cao treo ®Ìn 5
 6. �n � Tõ cÊp bé ®Ìn � = � 1,5 n � max � h= 4,5 – 0,85 = 3,65 (m) h' 0, 2 ’ h = 0,2 (m) J= = = 0, 05 D h + h 3, 65 + 0, 2 ' Cã m, n < 1,5.3,65 = 5,475 (m) Vi gi¸ trô M, b cßn phô thuéc vµo p, q 1 1 m( m) p( q) m( n) 3 2 XÐt theo chiÒu dµi: a= 24m a 24 Sè ®Ìn X = 5, 475 = 5, 475 4 LÊy P= 0,5m 2m + 2 P = a 2m + 2.0,5m = a 3m = 24 m = 8.(m) VËy P=4(m) * XÐt theo ph¬ng b=12m b 12 Sè b ®Ìn: γ = 5, 475 = 5, 475 2 LÊy γ = 2 bé LÊy q=0,5n 2η + 2.0,5 : n = 12 q = 2( m) VËy sè bé ®Ìn nhá nhÊt Nmn = 9 bé 5. TÝnh quang th«ng tæng cÇu cÇn Φ tt a.b.s.Eyc Φ tt = Ksd S= 1, 3 ; Ksd = Ud.Nd+ UiNi a.b 12.24 K= = = 2,19 2 n(a + b) 3, 65(12 + 24) => 0,5 Víi k = 2 tra b¶ng 104 – 105 ta cã Ud = 0.64 Ui = 0,19 Ksd = 0,45.0.64+0,08.0,19=0,3032 24.12.1,3.500 Cã Φ tt = = 617414, 248(lm) 0,3032 Φ tt 617414, 248 Sè bé ®Ìn cÇn ®Æt: N = n.Φ = 2.5300 = 58, 25 t LÊy N= 60 bé Ta bè trÝ 10 x 6 bé 6
 7. H×nh vÏ Theo ph¬ng ¸n a: 9m + 2.0,5m = 24a LÊy p=0,5m; => 10m = 24 m=2,4(m) => P= 1,2 (m) Theo ph¬ng b: q = 0,5m 5n + 2.0,5n=12 VËy n= 2 (m) => q = 1 (m) m = 1, 7(m); p = 0,85(m) n = 2(m); q = 1(m) * Víi Eyc2 = 700lux Tõ 1 4 t¬ng tù nh trªn TÝnh quang th«ng tæng cÇn cÊp Φ tt abδ Eyc 24.12.1,3.700 Φ tt = = = 864380 Ksd 0,3032 => Φ tt = 864380(lm) 864380 Sè bé ®Ìn cÇn ®Æt: N= = 81,5 2.5300 LÊy N=80bé Ta bè tró 10 x 8 bé H×nh vÏ XÐt theo ph¬ng a: LÊy P= 0,85 (m) 9m + 2.0.85 = 24 => m = 2,5 (m) + Theo ph¬ng b: q= 1 (m) 7n + 2.1 = 12 => n= 1,43 (m) �m = 2,5(m) � p = 0,85(m) � n = 1, 43( m) q = 1(m) II. KiÓm tra thiÕt kÕ ®é räi ë Eyc = 500 m=4 n=3 Cã p=2 q = 1,5 KiÓm tra c¸c ®é räi: E1, E3, E4 N .F .η Cô thÓ: Ei = ( F "u .Ri + Si ) ab1000δ 7
 8. N: Sè bé ®Ìn T: Quang th«ng tæng cña mét bé ®Ìn F "u quay th«ng t¬ng ®èi riªng phÇn trªn mÆt ph¼ng lµm viÖc tra v¸ néi suy theo b¶ng tray 116-117 tra theo cÊp cña bé ®Ìn vµ v¸c ®ñ sè sau: ab 24.12 ChØ sè ®Þa ®iÓm: K = h(a + b) = 3, 65(12 + 24) = 2,19 J=0 2mm 2.4.3 ChØ sè líi: Km= h(m + n) = 3, 65(4 + 3) = 0,94 a. p + b.q 24.2 + 12.2,5 ChØ sè têng: Kp = h(a + b) = 3, 65(12 + 24) = 0,5 Kp 0,5 α= = 0,53 Km 0,94 K � 2; 2,5] .; Kp = α .km = 0,53.km [ +K=2 - Km=0,94 Kp=0,53. Km=0,5.0,94=0,47 F = 580 " u - Km=1 Kp = 0,5.1= 0,5 F = 593 " u VËy Km=20,503; F "u = 580, 078 + K= 2,5 - Km = 0,94 Kp=0,5. Km = 0,94. 0,5 = 0,47 F = 642 " u - Km=1 Kp = 0,5. Km = 0,5 . 1 = 0,5 F = 653 " u VËy km= 0,94 653 − 642 => F u = 642 + 1 − 0,5 (0,503 − 0,5) " = 642,066 VËy t¹o K=2,19 642, 066 − 580, 078 F "u = 580, 078 + (2,19 − 2) 2,5 − 2 = 603,63 S1 S3 S4 K R1 CÊp R3 R4 CÊp i G 2,5 0,028 43 1019 -1,237 1286 130 0,968 49 215 8
 9. 3 0,031 45 1020 -1,487 1538 135 0,967 51 228 2,1 0,0291 43,76 1019,3 -1,332 1381,7 131, 0,9676 49,7 219,9 9 4 8 6 9 2 6 4 §é räi trªn mÆt h÷u Ých N .F .π d E4 d = �4 .F "u + S 4 � R 1000δ .a.b � � 84.2.5300.0, 45 = [ 0,96762.603, 63 + 49, 76] 1000.1,3.12.24 = 1,07. [0,96762.603,63+49,76]=678,2. (LX) E4i= 2,378. η i.S41 = 2,378.0, 08.219,94 = 41,8 E4= E4d + E4i = 678,2 + 41,8 = 720 (LX) §é räi trªn têng: E1= E1d + E1i = 194 + 65,64 = 259,64 (lx) Eid = 1,07 [0,02914.603,63 + 43,76] = 65,64 (lx) E1i = 2,378.0,08.1019,38=194 (lx) III ë Fyc =700(lm) m=4 n=3 p=2 q = 1,5 (LÊy phÇn trªn) ab + ChØ sè ®Þa ®iÓm: K = h(a + b) = 2,19 J=0 2mn 2.4.3 - ChØ sè líi Km= h(m + n) = 3, 65(4 + 3) = 0,94 ap + bq 24.2 + 12.1,5 Kp = h(a + b) = 3, 65(24 + 12) = 0,5023 Kp 0,94 α= = = 1,871 Km 0,5023 Kp= α .Km=0,93Km Ta néi suy gi¸ trÞ K=2,19, Km = 0,94, Kp=0,93km + K= 2 + Km = 0,5 Kp = 0,93.0,5 = 0,465 0,25 0,465 0,5 580 x 630 630 − 580 F "u = 580 + (0, 465 − 0, 25) = 623 0,5 − 0, 25 9
 10. + Km=1 Kp = 0,93.1 = 0,93 0,5 0,93 1 593 x 682 682 − 593 F "u = 593 + (0,93 − 0,5) = 669,54 1 − 0,5 + K=2,5 + KM = 0,5 Kp = 0,93.0,5 = 0,465 0,25 0,465 0,5 642 x 689 683 − 642 F "u = 642 + (0, 465 − 0, 25) = 677, 26 0,5 − 0, 25 + Km=1 Kp = 0,93.1 = 0,93 0,5 0,93 1 653 x 735 735 − 653 F "u = 653 + (0,93 − 0,5) = 723,52 1 − 0, 6 VËy t¹o Km = 0,27 723,52 − 677, 26 F "u = 677, 26 + (0, 27 − 0,5) = 655,98 1 − 0,5 VËy néi suy t¹i K=2,19 655,98 − 601, 6 F "u = 601, 6 + (2,19 − 2) 2,5 − 2 z 622,2644 [622] S1 S3 S4 K R1 CÊp R3 R4 CÊp i G 2,5 0,028 43 1019 -1,237 1286 130 0.968 49 215 3 0,031 45 1020 -1,487 1538 135 0,967 51 228 2,1 0,029 43,76 1019,3 -1,332 1381,7 132, 0,9676 49,7 219,9 9 8 6 1 2 6 4 + §é räi trªn mÆt b»ng h÷u Ých N .F .π d − F 4d = � .F "u + S 4 � Ra 1000.δ ab � � 120.2.5300.0, 45 = 1000.1,3.24.12 [ 0,96762.622, 2644 + 49, 76] 3,397.0, 45 [ 0,96762.622, 2644 + 49, 76 ] = 1028 = 1,53 [ 0,96762.622, 2644 + 49, 76] = (lx) E4i = 3,397.0,08. S4i=3,397.0,08.219,94=59,4 10
 11. E4= E4d + E4i = 678,2+ 41,8 =720 §é räi trªn têng: E3 = E3d + E3i = 325,28 E3d = 1,53 [(-1,332).194+325,28]=846 E3i=0,271.132,9=35,67 F3=845,94+35,877 = 881 + §é räi trªn trÇn E1= E1d + E1i E1i=1,53[0,029.622,2644+43,76]=94,56 E1i=0,278.1019,38=277,27 + §éi räi yªu cÇu Eyc − Ett 700 − 720 ∆E = *100 = .100 Eyc 700 = 2,86%
 12. L(r ) 1.136 r= Ltran = 26,5 = 42,8 < 50 (Tho¶ m·n) Nh vËy víi sè bé ®Ìn lµ 120 bé víi mçi bé 2 bãng th× ®¶m b¶o ®é ®ång ®Òu ¸nh s¸ng vµ ®ñ ®é s¸ng. KiÓm tra c¸c tiªu chuÈn E = 500(lux) §é räi yªu cÇu Euc − E 4 750 − 720 ∆E = . .100 = 4 Eyc 750 ∆E = 4.% < 10% E 3 643, 26 + = = E4 720 + §éi chãi nh×n ®Ìn L(r ) TÝnh r= < 50 (L® møc th«) Ltran 31 E1 0,3.259, 64 §éi chãi cña trÇn: LtrÇn = π = 3,14 = 24,8 (cd/m2) l (r ) Theo híng ngay: L(r ) = Sbk Trong ®ã: l (r )(75)Φ 4 45.2.5300 Lng= = = 477 (cd) 1000 1000 Sbk: 0,445 477 L(r ) = = 1072 (cd/m2) 0, 445 L(r ) 1072 r= = = 43, 2 < 50 tho¶ m·n Ltran 24,8 L(r ) Theo híng däc: L(r)= Sbk l (r )(75).Φr 30.2.5300 Trong ®ã: ld= = = 318(cd ) 1000 1000 Sbk=ab.cos75 + bcsin75=0,28 ld 318 L(r) Sbl = 0, 28 = 113(cd / m ) 2 L(r ) 1136 r= = = 48,8 < 50 (tho¶ m·n) Ltran 24,8 Nh vËy víi 84 bé ®Ìn vµ mçi bé 2 bãng th× ®¶m b¶o ®é ®ång ®Òu ¸nh s¸ng vµ ®ñ ®é s¸ng. 12
 13. 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản