Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 3

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

224
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán đầu thế kỷ XIX Những vấn đề được triết học đặt ra và tìm lời giải đáp trước hết là những vấn đề về thế giới quan Phép biện chứng thừa nhận trong những trường hợp cần thiết, bên cạnh cái “hoặc là ... hoặc là...”, còn có cả cái “vừa là ... vừa là...” Quan hệ sản xuất là khái niệm dùng để chỉ mối quan hệ giữa người với người trong sở hữu vốn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 3

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 03 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ………………………………………………………………………………… ……… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) - Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi Luận điểm STT Đúng Sai Tiền đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa h ọc 1. là chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán đầu thế kỷ XIX Những vấn đề được triết học đặt ra và tìm lời giải đáp trước hết là 2. những vấn đề về thế giới quan Phép biện chứng thừa nhận trong những trường hợp cần thi ết, bên 3. cạnh cái “hoặc là ... hoặc là...”, còn có cả cái “vừa là ... vừa là...” Quan hệ sản xuất là khái niệm dùng để chỉ m ối quan hệ gi ữa người 4. với người trong sở hữu vốn và nhân lực Tích luỹ tư bản là quá trình biến một phần giá trị thặng dư thành tư 5. bản phụ thêm. Sức lao động là hàng hoá đặc biệt vì nó tạo ra giá trị thặng dư 6. Bất kỳ sản phẩm nào của lao động cũng là hàng hoá. 7. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của xã hội xã hội chủ nghĩa là nền đại công 8. nghiệp. Chức năng cơ bản, riêng có của gia đình là tái sản xuất ra con người. 9. Niềm tin tôn giáo không phải là một thuộc tính bẩm sinh c ủa con 10. người. 1
  2. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào nhữngphương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Sự xuất hiện của chủ nghĩa a. Nó khác về chất so với hệ thống triết học trước đó b. Nó trở thành thế giới quan khoa học của giai cấp vô sản Mác – Lênin là một tất yếu c. Nó trở thành thế giới quan và phương pháp luận chung cần lịch sử vì: thiết cho sự phát triển của các khoa học 1 d. Nó không những là sự phản ánh thực tiễn xã hội, nhất là thực tiễn cách mạnh của giai cấp công nhân, mà còn là sự phát triển hợp lôgic của lịch sử tư tưởng nhân loại a. Tăng hoặc giảm về lượng của sự vật Phát triển là quá trình … b. Nhảy vọt liên tục về chất của sự vật c. Thống nhất giữa thay đổi về lượng và biến đổi về chất của 2 sự vật d. Nhảy vọt về chất Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng a. Lượng tư bản cố định tăng lên đến quy mô tích lũy của tư b. Lượng giá trị hàng hóa không tiêu dùng bản là: c. Lượng GTTD và tỷ lệ phân chia cho tích lũy và cho tiêu 3 dùng d. Lượng lao động làm thuê tăng lên. Khi nghiên cứu a. Sản xuất của cải vật chất phương thức sản xuất b. Lưu thông hàng hoá 4 TBCN, C.Mác bắt đầu từ: c. Sản xuất giá trị thặng dư d. Sản xuất hàng hoá giản đơn và hàng hoá Vì sao giai cấp nông dân a. Họ đông nhưng không mạnh không thể lãnh đạo được b. Họ không có chính đảng cuộc cách mạng xã hội chủ c. Họ không đại diện cho phương thức sản xuất tiên 5 tiến. nghĩa? d. Cả a và b. 2
  3. Khi phân tích về thời kỳ quá a. C.Mác độ lên chủ nghĩa xã hội, ai là b. Stalin người đầu tiên đặt vấn đề c. V. I. Lênin phải học tập kinh nghiệm tổ Hồ Chí Minh d. 6 chức, quản lý kinh tế của chủ nghĩa tư bản để cải tạo nền kinh tế tiểu nông lạc hậu? Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1. Triết học Mác là phép cộng đơn thuần phép biện chứng duy tâm của Hêghen và ch ủ nghĩa duy vật của PhoiơBắc ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.2. Mối liên hệ phổ biến là thuật ngữ dùng để xác định rõ vị trí, vai trò của từng mối liên hệ cụ thể, trong những tình huống cụ thể để để từ đó đề xuất những giải pháp hiệu quả thích hợp với mỗi hoàn cảnh cụ thể đó. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. 2.3. Hàng hoá sức lao động là một hàng hoá đặc biệt vì nó được dùng để tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… 2.4. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền, quy luật giá trị thặng dư biểu hiện thành quy luật lợi nhuận độc quyền cao. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3
  4. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.5. Trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân chỉ có sứ mệnh xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ mọi chế độ áp bức, bóc lột. Tại sao? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.6. Sở dĩ giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử xoá b ỏ chế đ ộ t ư b ản chủ nghĩa xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa vì nó là giai cấp nghèo khổ nhất. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 3 (4 đi ểm): Phân tích vai trò của nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4
  5. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2