intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý triết học

Xem 1-20 trên 865 kết quả Nguyên lý triết học
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế việt nam trước xu thế toàn cầu hoá', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p addition1122 17-04-2013 146 24   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế việt nam trước xu thế toàn cầu hoá "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p kungfu_gautruc 20-07-2010 127 29   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế việt nam trước xu hướng toàn cầu', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p sunderland24 09-06-2011 300 53   Download

 • Nguyên tắc phương pháp luận của mối quan hệ nguyên nhân- kết quả. IIVận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá. IIINhững giải pháp và kiến nghị. - PHẦN KẾT LUẬN LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế là ngành không thể thiếu được của mọi quốc gia trên thế giới. Chính vì thế, nó chiếm một vai trò quan trọng trong hệ thống nhà nước của mỗi quốc gia. Không chỉ có vậy, lĩnh vực kinh tế còn ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống...

  pdf16p tengteng17 29-12-2011 90 18   Download

 • "Giáo trình Triết học Mác Lênin" trình bày về khái lược Triết học, lịch sử Triết học và những nguyên lý có bản của Triết học Mác - Lênin. Tài liệu nhằm giúp các bạn hiểu hơn về môn học để có thể học tập cũng như ứng dụng những nguyên lý này vào cuộc sống một cách tốt hơn.

  pdf214p matquykyo1810 15-01-2010 2503 721   Download

 • Ra đời từ những năm 40 của thế kỷ thứ 19, cho đến nay những nguyên lý lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn còn giữ nguyên giá trị lí luận và thực tiễn của nó. Và có thể nói rằng, mối quan hệ giữa lí luận và thực tiễn là một trong những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và của lí luận nhận thức mác xít nói riêng. Quán triệt mối quan hệ đó, và đặc biệt là về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, đặc biệt là nhận thức khoa học là một vấn đề...

  doc33p lecam0205 08-09-2011 239 91   Download

 • Chủ nghĩa Mác ra đời chỉ duy nhất dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội vào những năm 40 của thế kỷ XIX Triết học nhị nguyên là trường phái triết học dung hòa giữa chủ nghĩa duy vật và và chủ nghĩa duy tâm. Do đó, triết học nhị nguyên vừa mang tính duy vật lại vừa mang tinh duy tâm Biện chứng là phương pháp xem xét sự tồn tại của sự vật và sự phản ánh chúng vào tư duy con người trong mối liên hệ với các sự vật khác và biến đổi Lực lượng sản...

  doc6p lllien 20-09-2012 261 51   Download

 • Tiền đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán đầu thế kỷ XIX Những vấn đề được triết học đặt ra và tìm lời giải đáp trước hết là những vấn đề về thế giới quan Phép biện chứng thừa nhận trong những trường hợp cần thiết, bên cạnh cái “hoặc là ... hoặc là...”, còn có cả cái “vừa là ... vừa là...” Quan hệ sản xuất là khái niệm dùng để chỉ mối quan hệ giữa người với người trong sở hữu vốn...

  doc5p lllien 20-09-2012 210 43   Download

 • Những vấn đề được triết học đặt ra và tìm lời giải đáp trước hết là những vấn đề về thế giới quan Vận động và tự thân vận động của vật chất được tạo nên từ sự tác động lẫn nhau của chính các thành tố nội tại trong cấu trúc vật chất Thực tiễn là những hoạt động có mục đích, có tính lịch sử-xã hội nhằm cải biến xã hội loài người Sức lao động trong lực lượng sản xuất là sức tạo nên công năng của con người và công năng của máy móc. Tỷ suất giá...

  doc6p lllien 20-09-2012 203 36   Download

 • “Triết học pháp quyền” là tên gọi ngắn gọn và quen thuộc dành cho tác phẩm lừng danh mang đến hai nhan đề: “Các nguyên lý của triết học pháp quyền” và “Đại cương pháp quyền tự nhiên và khoa học về Nhà nước” của Hegel sau khi tác giả của nó đã qua đời.

  pdf41p matem91 13-11-2013 142 28   Download

 • Triết học Mác chính là sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng với phép biện chứng duy vật Các hình thức cao bao hàm trong nó các hình thức vận động thấp do đó có thể quy hình thức vận động cao vào hình thức vận động thấp Đấu tranh giữa các mặt đối lập là khái niệm dùng để chỉ sự tác động theo khuynh hướng bài trừ, phủ định lẫn nhau giữa các lợi ích đối lập trong xã hội con người Phản ánh tâm lý là thuộc tính của mọi dạng vật chất Tốc độ chu chuyển...

  doc5p lllien 20-09-2012 137 25   Download

 • Cơ hội trực tiếp để tôi công bố quyển Cương yếu(a) này là nhu cầu cung cấp cho người nghe một bản hướng dẫn khi theo dõi các bài giảng về Triết học pháp quyền được tôi trình bày theo đúng chức trách của mình.

  pdf35p matem91 13-11-2013 105 25   Download

 • Triết học nhị nguyên là trường phái triết học dung hòa giữa CNDV và CNDT do đó, triết học nhị nguyên vừa mang tính duy vật lại vừa mang tinh duy tâm Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan nên nội dung của ý thức phụ thuộc vào mỗi chủ thể nhận thức Đường xoáy ốc là khái niệm diễn đạt đặc trưng của quá trình phát triển biện chứng là tính kế thừa, tính lặp lại, nhưng không quay lại và tính tiến lên của sự phát triển Lực lượng sản xuất là khái niệm...

  doc5p lllien 20-09-2012 114 23   Download

 • Tất cả các hệ thống triết học trong lịch sử đều chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định, song sau khi ra đời, ý thức có tính độc lập tương đối nên có sự tác động trở lại tích cực đối với vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người Nhận thức là quá trình phản ánh thế giới khách quan vào não người trên cơ sở thực tiễn; tính đúng, sai của nhận thức được thực tiễn xác định. Mức độ quan hệ...

  doc4p lllien 20-09-2012 142 22   Download

 • Triết học là môn khoa học cổ xưa nhất, nó xuất hiện cùng với sự xuất hiện của loài người Không gian trống giỗng, bất động, chứa các vật thể; thời gian là đồng nhất, trôi đều đặn theo một hướng từ quá khứ tới tương lai Quy luật lượng đổi-chất đổi chỉ ra cách thức và tính chất chung nhất của sự phát triển của sự vật chỉ trong giới tự nhiên Giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất có mối quan hệ phù hợp, không phù hợp Tích luỹ tư bản là...

  doc6p lllien 20-09-2012 109 21   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của triết học, trong bất cứ giai đoạn nào là những vấn đề chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó Vật chất quyết định ý thức do đó ý thức hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất Quy luật phủ định của phủ định chỉ ra khuynh hướng phát triển của sự vật sau khi đã trải qua ít nhất hai lần phủ định Quan hệ sản xuất là khái niệm dùng để chỉ mối quan hệ giữa người với người trong sở hữu vốn và nhân lực Địa...

  doc4p lllien 20-09-2012 132 21   Download

 • Khoa học triết học về pháp quyền có đối tượng [nghiên cứu] là Ý niệm về pháp quyền, [tức] Khái niệm về pháp quyền và việc hiện thực hóa Khái niệm ấy. Triết học chỉ làm việc với những Ý niệm chứ không phải với những gì thường được gọi là những khái niệm đơn thuần.

  pdf41p matem91 13-11-2013 96 21   Download

 • Biện chứng và siêu hình là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau trong triết học. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái đứng im, không vận động, tách rời cô lập và tách biệt nhau. Cách xem xét cho chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của sự vật hiện tượng ở trạng thái đứng im tương đối, nhưng nếu tuyệt đối hoá phương pháp này sẽ dẫn đến sai lầm phủ nhận sự phát triển, không nhận thấy mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng....

  pdf16p carnation89 14-02-2012 77 18   Download

 • Lích sử phát triển của triết học thực chất là lịch sử đấu tranh giữa hai trường phái: khả tri và bất khả tri Lý luận có thể cải biến được hiện thực nếu nó phản ánh đúng hiện thực khách quan Chân lý là những tri thức phản ánh phù hợp hoàn toàn với hiện thực khách quan Tự nhiên cung cấp điều kiện cần thiết cho sự sống của con người và cho hoạt động sản xuất của xã hội loài người Tỉ suất lợi nhuận phản ánh trình độ bóc lột của các nhà tư bản Hao mòn hữu...

  doc4p lllien 20-09-2012 105 18   Download

 • phần 1 cuốn sách "các nguyên lý của triết học pháp quyền" trình bày các nội dung: pháp quyền trừu tượng (sở hữu, hợp đồng, sự phi pháp), luân lý (chủ ý và trách nhiệm, ý định và sự an lạc, cái thiện và lương tâm). mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf461p bautroibinhyen8 17-12-2016 59 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên lý triết học
p_strCode=nguyenlytriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2