intTypePromotion=1

Đề thi HK 2 môn Sinh học lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 628

Chia sẻ: Thị Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
10
lượt xem
0
download

Đề thi HK 2 môn Sinh học lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 628

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đề thi HK 2 môn Sinh học lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 628 giúp các bạn học sinh tự đối chiếu, đánh giá sau khi thử sức mình với đề thi. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK 2 môn Sinh học lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 628

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC<br /> TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2<br /> -----------<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> MÔN SINH HỌC, KHỐI 12<br /> Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.<br /> Đề thi gồm 04 trang.<br /> ———————<br /> Mã đề thi<br /> 628<br /> <br /> (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)<br /> Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................<br /> Câu 1: Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết<br /> rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với<br /> cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên?<br /> A. 36% cánh dài : 64% cánh ngắn.<br /> B. 84% cánh dài : 16% cánh ngắn.<br /> C. 64% cánh dài : 36% cánh ngắn.<br /> D. 16% cánh dài : 84% cánh ngắn.<br /> EG<br /> Câu 2: Xét trong một cơ thể có kiểu gen AabbDd<br /> . Khi 150 tế bào của cơ thể này tham gia giảm phân<br /> eg<br /> tạo giao tử, trong các giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2%. Số tế bào đã xảy ra hoán vị gen là:<br /> A. 24 tế bào.<br /> B. 30 tế bào.<br /> C. 36 tế bào.<br /> D. 48 tế bào.<br /> Câu 3: Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 - 4 năm số lượng cáo lại tăng lên gấp trăm lần, đúng theo chu kì biến<br /> động của chuột Lemmut (là con mồi chủ yếu của cáo). Đây là dạng biến động số lượng cá thể<br /> A. theo chu kỳ mùa.<br /> B. theo chu kỳ nhiều năm.<br /> C. không theo chu kỳ.<br /> D. theo chu kỳ ngày đêm.<br /> Câu 4: Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể?<br /> A. Mật độ.<br /> B. Nhóm tuổi.<br /> C. Tỉ lệ giới tính.<br /> D. Độ đa dạng.<br /> Câu 5: Hoa của cây bồ công anh nở ra lúc sáng sớm và cụp lại lúc chạng vạng tối là kiểu ứng động nào?<br /> A. Nhiệt ứng động.<br /> B. Hóa ứng động.<br /> C. Quang ứng động.<br /> D. Điện ứng động.<br /> Câu 6: Bố và mẹ đều là dị hợp tử (Aa xAa) biết alen trội là trội hoàn toàn. Xác suất để có được đúng 3<br /> người con có kiểu hình trội trong một gia đình có 4 người con là<br /> A. 9/64.<br /> B. 81/256.<br /> C. 27/64.<br /> D. 27/256.<br /> Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng về hóa thạch?<br /> A. Căn cứ vào tuổi của hoá thạch, có thể biết được loài nào đã xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau.<br /> B. Hoá thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng trực tiếp về lịch sử tiến hoá của sinh giới.<br /> C. Tuổi của hoá thạch có thể được xác định nhờ phân tích các đồng vị phóng xạ có trong hoá thạch.<br /> D. Các cơ quan như ruột thừa, xương cùng ở người là các ví dụ về hóa thạch.<br /> Câu 8: Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền có ý nghĩa đảm bảo thông tin di truyền được truyền một<br /> cách chính xác tử ADN tới protein?<br /> A. Tính liên tục.<br /> B. Tính đặc hiệu.<br /> C. Tính thoái hóa.<br /> D. Tính phổ biến.<br /> Câu 9: Nếu sản phẩm giảm phân của 1 tế bào sinh giao tử ở người gồm 3 loại giao tử là: (n+1), (n-1) và n.<br /> Một trong các giao tử này thụ tinh tạo thành hợp tử phát triển thành người bị mắc hội chứng siêu nữ<br /> (XXX). Điều này chứng tỏ đã xảy ra sự không phân li của 1 cặp NST ở<br /> A. giảm phân II trong quá trình sinh tinh.<br /> B. giảm phân I trong quá trình sinh tinh.<br /> C. giảm phân I trong quá trình sinh trứng.<br /> D. giảm phân II trong quá trình sinh trứng.<br /> Câu 10: Hiện tượng các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của cây này không thể thụ<br /> phấn cho hoa của cây khác là ví dụ về<br /> A. cách li mùa vụ.<br /> B. cách li cơ học.<br /> C. cách li nơi ở.<br /> D. cách li sau hợp tử.<br /> Câu 11: Khi thành phần thức ăn thiếu Iốt trẻ sẽ phát triển chậm, não ít nếp nhăn, chịu lạnh kém. Vì Iốt là<br /> A. thành phần cấu tạo của hoocmon Ơstrogen.<br /> B. thành phần cấu tạo của hoocmon GnRH.<br /> C. thành phần cấu tạo của hoocmon sinh trưởng. D. thành phần cấu tạo của hoocmon Tiroxin.<br /> <br /> Trang 1/4 - Mã đề thi 628<br /> <br /> Câu 12: Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có khối lượng 900000 đ.v.c. Gen nhân đôi<br /> liên tiếp 3 lần đã đòi hỏi môi trường cung cấp số nucleotit mỗi loại là:<br /> A. A = T = 4200; G = X = 6300.<br /> B. A = T = 7200; G = X = 4800.<br /> C. A = T = 4800; G = X = 7200.<br /> D. A = T = 6300; G = X= 4200.<br /> Câu 13: Cho các nhân tố sau:<br /> (1) Các yếu tố ngẫu nhiên. (2) Chọn lọc tự nhiên. (3) Giao phối không ngẫu nhiên. (4) Kích thước quần<br /> thể nhỏ.<br /> Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là:<br /> A. (2), (3), (4).<br /> B. (1), (2), (3).<br /> C. (1),(2), (4).<br /> D. (1), (2), (4).<br /> Câu 14: Một gen có 3000 nuclêôtit và có 4 loại nucleotit bằng nhau. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit,<br /> gen có số nucleotit loai A= 750 và G=751. Dạng đột biến nào sau đây đã xảy ra?<br /> A. Mất 1 cặp nuclêôtit loại G - X.<br /> B. Mất 1 cặp nuclêôtit loại A – T.<br /> C. Thêm 1 cặp nuclêôtit loại G - X.<br /> D. Thêm 1 cặp nuclêôtit loại A - T.<br /> Câu 15: Trong tự nhiên, sự tăng trưởng kích thước quần thể chủ yếu là do<br /> A. mức tử vong và xuất cư.<br /> B. sự xuất cư và nhập cư.<br /> C. mức sinh sản và tử vong.<br /> D. mức sinh sản và nhập cư.<br /> Câu 16: Trong lai tế bào, nuôi cấy hai dòng tế bào xôma khác nhau trong một môi trường dinh dưỡng,<br /> chúng có thể kết hợp lại với nhau thành tế bào lai chứa bộ gen của hai loài bố mẹ. Từ đây phát triển thành<br /> cây lai thuộc thể đột biến<br /> A. đa bội.<br /> B. tứ bội.<br /> C. sinh dưỡng.<br /> D. dị đa bội.<br /> Câu 17: Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho đời<br /> con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 2: 1?<br /> Ab<br /> Ab<br /> AB aB<br /> Ab ab<br /> aB aB<br /> A.<br /> .<br /> B.<br /> .<br /> C.<br /> .<br /> D.<br /> .<br /> x<br /> x<br /> x<br /> x<br /> aB<br /> aB<br /> AB ab<br /> aB ab<br /> ab ab<br /> Câu 18: Một quần thể ở thế hệ P có thành phần kiểu gen là: 0,6AA + 0,4Aa = 1. Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa<br /> của quần thể ở thế hệ sau khi cho P tự thụ phấn là:<br /> A. 10%.<br /> B. 20%.<br /> C. 70%.<br /> D. 50%.<br /> Câu 19: Phương pháp nào sau đây đạt hiệu quả tốt nhất trong việc duy trì ưu thế lai ở một giống cây trồng?<br /> A. cho giao phấn chéo giữa các cây.<br /> B. nuôi cấy mô tế bào.<br /> C. cho tự thụ phấn bắt buộc.<br /> D. trồng bằng hạt đã qua chọn lọc.<br /> Câu 20: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật đóng vai trò quan trọng trong việc truyền năng lượng từ môi<br /> trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là:<br /> A. Sinh vật phân giải.<br /> B. Sinh vật sản xuất.<br /> C. Động vật ăn thực vật.<br /> D. Động vật ăn động vật.<br /> Câu 21: Con mối mới nở “liếm” hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng roi có enzim<br /> phân giải được xelulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ này giữa mối và trùng roi là:<br /> A. hội sinh.<br /> B. hợp tác.<br /> C. kí sinh.<br /> D. cộng sinh.<br /> Câu 22: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa là do sự tác động của hai cặp gen (A,a và B,b) phân li độc lập.<br /> Gen A và gen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ bên. Các alen a và b không có chức<br /> năng trên.<br /> <br /> Những cây hoa trắng trong loài này có số kiểu gen tối đa là:<br /> A. 6 kiểu gen.<br /> B. 4 kiểu gen.<br /> C. 5 kiểu gen.<br /> D. 3 kiểu gen.<br /> Câu 23: Dạng đột biến làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể, làm mất cân bằng gen và thường gây<br /> chết với thể đột biến là:<br /> A. Đột biến mất đoạn. B. Đột biến đa bội.<br /> C. Đột biến dị bội.<br /> D. Đột biến đảo đoạn.<br /> Trang 2/4 - Mã đề thi 628<br /> <br /> Câu 24: Vì sao quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hóa cơ bản?<br /> A. Tạo ra những tổ hợp gen thích nghi.<br /> B. Tạo ra được vô số biến dị tổ hợp.<br /> C. Làm thay đổi tần số các kiểu gen trong quần thể.<br /> D. Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.<br /> Câu 25: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, khủng long nhự trị ở thời điểm nào?<br /> A. kỉ Jura của đại Trung sinh.<br /> B. kỉ Tam điệp của đại Trung sinh.<br /> C. kỉ Silua của đại Cổ sinh.<br /> D. kỉ Đệ tam của đại Tân sinh.<br /> Câu 26: Cho các nhóm sinh vật trong hệ sinh thái:<br /> (1) Cỏ; (2) lúa; (3) sâu ăn lúa; (4) chuột; (5) ếch; (6) rắn.<br /> Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 của hệ sinh thái trên là<br /> A. (3) và (4).<br /> B. (5) và (6).<br /> C. (6) và (4).<br /> D. (1) và (2).<br /> Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật?<br /> A. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thiểu.<br /> B. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức tử vong.<br /> C. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn tối đa, mức tử vong luôn tối thiểu.<br /> D. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn nhỏ hơn mức tử vong.<br /> Câu 28: Trong mô đang phân chia nguyên phân, xét hai nhóm tế bào trong đó hàm lượng ADN trong mỗi tế bào<br /> thuộc nhóm một chỉ bằng một nửa hàm lượng ADN trong mỗi tế bào thuộc nhóm hai. Tế bào thuộc nhóm một<br /> đang ở X, tế bào thuộc nhóm hai đang ở Y. X và Y lần lượt là:<br /> A. pha G1 và kì đầu.<br /> B. pha G2 và pha G1.<br /> C. pha G2 và kì đầu.<br /> D. kì đầu và kì giữa.<br /> Câu 29: Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm các sinh vật được mô tả như sau: cào cào, thỏ và nai ăn<br /> thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ và nai; mèo rừng ăn chim sâu. Khi số lượng mèo rừng tăng cao,<br /> loài động vật nào có cơ hội tăng nhanh số lượng?<br /> A. thỏ.<br /> B. nai.<br /> C. cào cào.<br /> D. chim sâu.<br /> Câu 30: Bộ nhiễm sắc thể của ong mật là 2n=32. Số NST của ong cái là:<br /> A. 24.<br /> B. 16.<br /> C. 32.<br /> D. 64.<br /> Câu 31: Ưu điểm của phương pháp tạo giống đột biến là:<br /> A. Có thể tạo ra giống mới đồng hợp ở tất cả các gen.<br /> B. Có thể tạo ra được giống mới mang đặc điểm của hai loài khác nhau.<br /> C. Dễ thực hiện, có thể dự đoán được kết quả khi tiến hành.<br /> D. Có thể tạo ra giống mới với những đặc tính mới mà ở tổ tiên chưa có.<br /> Câu 32: Một mARN rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự các nuclêôtit là:<br /> 5’AUGAXUAAXUAXAAGXGA3’.<br /> Nếu đột biến xảy ra làm mất nuclêôtit loại X ở vị trí 12 trên mARN thì chuỗi pôlipeptit được tổng hợp<br /> từ ARN nói trên có số axit amin là:<br /> A. 3.<br /> B. 6.<br /> C. 5.<br /> D. 4.<br /> Câu 33: Tác động của chọn lọc sẽ đào thải 1 loại alen khỏi quần thể qua 1 thế hệ là chọn lọc chống lại<br /> A. thể dị hợp.<br /> B. thể đồng hợp.<br /> C. alen lặn.<br /> D. alen trội.<br /> Câu 34: Cho một số thao tác cơ bản trong quy trình chuyển tạo cừu biến đổi gen sản sinh protein người<br /> trong sữa như sau:<br /> (1) Chọn lọc và nhân dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp (tế bào chuyển gen).<br /> (2) Lấy nhân tế bào chuyển gen cho vào tế bào trứng đã bị lấy nhân và nuôi để phát triển thành phôi.<br /> (3) Tạo vectơ chứa gen người rồi chuyển vào tế bào xôma của cừu sau đó nuôi trên môi trường nhân<br /> tạo.<br /> (4) Cấy phôi vào tử cung cừu cái để cừu mang thai và đẻ ra cừu chuyển gen.<br /> Trình tự đúng của các thao tác trên là:<br /> A. (4) → (2) → (3) → (1).<br /> B. (1) → (4) → (3) → (2).<br /> C. (3) → (1) → (2) → (4).<br /> D. (2) → (1) → (3) → (4).<br /> Câu 35: Một số tính trạng năng suất ở vật nuôi cây trồng do nhiều gen cùng quy định, di truyền theo kiểu<br /> tương tác<br /> A. át chế trội.<br /> B. át chế lặn.<br /> C. cộng gộp.<br /> D. bổ sung.<br /> Trang 3/4 - Mã đề thi 628<br /> <br /> Câu 36: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy<br /> định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen<br /> trội cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen<br /> quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ<br /> (F1) lai phân tích thu được Fa phân tích theo tỉ lệ: 1 cây quả dẹt, hoa đỏ: 1 cây quả tròn, hoa đỏ: 1 cây quả<br /> tròn, hoa trắng: 1 cây quả dài, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (F1) sau đây<br /> phù hợp với kết quả trên?<br /> AD<br /> Ad<br /> AB<br /> Ab<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> D.<br /> Bb<br /> Dd<br /> Bb<br /> Dd<br /> aD<br /> ab<br /> aB<br /> ad<br /> Câu 37: Trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí, nhân tố nào sau đây là nguyên nhân<br /> trực tiếp gây ra những biến đổi về thành phần kiểu gen của hai quần thể?<br /> A. Quá trình đột biến.<br /> B. Quá trình giao phối.<br /> C. Sự cách li địa lí.<br /> D. Sự thay đổi điều kiện địa lí.<br /> Câu 38: Loại gen khi bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào là:<br /> A. gen trong tế bào sinh dưỡng.<br /> B. gen trên phân tử ADN dạng vòng.<br /> C. gen trên nhiễm sắc thể thường.<br /> D. gen trên nhiễm sắc thể giới tính.<br /> Câu 39: Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?<br /> A. Vì áp lực co bóp của tim giảm.<br /> B. Vì số lượng mao mạch lớn hơn.<br /> C. Vì tổng tiết diện của mao mạch lớn.<br /> D. Vì mao mạch thường ở xa tim.<br /> Câu 40: Giai đoạn hình thành mầm mống những cơ thể đầu tiên là gì?<br /> A. tiến hóa tiền sinh học.<br /> B. tiến hóa sinh học.<br /> C. tiến hóa hóa học.<br /> D. tiến hóa hữu cơ.<br /> -----------------------------------------------<br /> <br /> ----------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 4/4 - Mã đề thi 628<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2