intTypePromotion=3

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 05)

Chia sẻ: PHẠM MINH TUẤN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
237
lượt xem
130
download

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 05)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn thi hiệu quả với tài liệu tham khảo: Đề thi thử Đại học môn Lý khối A của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn tham khảo và luyện tập với đề thi tham khảo này để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 05)

  1. ð THI TH ð IH CS 5 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) Câu 1: G i λα và λβ l n lư t là hai bư c sóng ng v i các v ch ñ Hα và v ch lam Hβ c a dãy Ban-me , λ1 là bư c sóng dài nh t c a dãy Pa-sen trong quang ph c a Hiñrô. Bi u th c liên h gi a λα, λβ, λ1 là 1 1 1 1 1 1 = − . = + . B. λ 1 = λ α + λ β . A . λ1 = λ α - λβ . C. D. λ1 λ β λ α λ1 λ β λ α Câu 2: m t nhi t ñ nh t ñ nh, n u m t ñám hơi có kh năng phát ra hai b c x có bư c sóng tương ng λ1 và λ2 (λ1 < λ2) thì nó cũng có kh năng h p th A. hai ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ1 và λ2. B. m i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng trong kho ng t λ1 ñ n λ2. C. m i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng nh hơn λ1. D. m i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng l n hơn λ2. Câu 3: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v hi n tư ng quang phát quang? A. Khi ñư c chi u b ng tia t ngo i, ch t fluorexêin phát ra ánh sáng huỳnh quang màu l c. B. Huỳnh quang và lân quang ñ u là hi n tư ng quan phát quang. C. Chi u chùm tia h ng ngo i vào m t ch t phát quang, ch t ñó h p th và có th phát ra ánh sáng ñ . D. Bư c sóng c a ánh sáng phát quang bao gi cũng l n hơn bư c sóng mà ch t phát quang h p th . Câu 4: ð i v i s lan truy n trong không gian thì phát bi u nào sau ñây là sai? A. Sóng ñi n t mang năng lư ng dư i d ng các phôtôn. B. Trong sóng ñi n t , ñi n trư ng và t trư ng luôn bi n thiên cùng chu kì. C. Sóng ñi n t là s lan truy n c a ñi n t trư ng bi n thiên theo th i gian. π D. Trong sóng ñi n t , ñi n trư ng và t trư ng luôn bi n thiên l ch pha nhau . 2 Câu 5: ð t vào hai ñ u m t cu n dây ñi n áp xoay chi u có bi u th c u = 100cos(100πt) (V) thì dòng ñi n qua cu n dây có cư ng ñ hi u d ng b ng 2A và sau th i gian 1 gi , nhi t lư ng t a ra trên cu n dây là 36.104J. Bi u th c cư ng ñ dòng ñi n t c th i qua cu n dây là π π A. i = 2 2cos(100πt + ) (A). B. i = 2 2cos(100πt + ) (A). 4 3 π π C. i = 2 2cos(100πt - ) (A). D. i = 2 2cos(100πt - ) (A). 3 4 Câu 6: M t mômen l c có ñ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có mômen quán tính ñ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh thì ñ ng năng c a bánh xe th i ñi m t = 10s là A. Eñ = 22,5 kJ. B. Eñ = 18,3 kJ. C. Eñ = 20,2 kJ. D. Eñ = 24,6 kJ. 1 Câu 7: Cho ño n m ch xoay chi u g m cu n dây có ñ t c m L = H, ñi n tr R = 50Ω m c n i ti p v i m t t ñi n có 2π 10 −4 F , ñ t vào hai ñ u ño n m ch m t ñi n áp xoay chi u t n ñi n dung thay ñ i ñư c. Ban ñ u ñi n dung c a t ñi n là C = π s không ñ i f = 50Hz, gi m d n giá tr ñi n dung c a t ñi n thì ñ l ch pha gi a ñi n áp hai ñ u cu n dây v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch π π A. ban ñ u b ng và sau ñó tăng d n. B. ban ñ u b ng và sau ñó gi m d n. 4 2 π π C. ban b ng và sau ñó không ñ i. D. ban ñ u b ng và sau ñó tăng d n. 2 2 Câu 8: Hi u ñi n th hi u d ng gi a an t và cat t c a m t ng Rơnghen là U = 12 kV. Coi v n t c ban ñ u c a chùm êlectrôn (êlectron) phát ra t cat t b ng không. Bi t h ng s Plăng h = 6,625.10-34J.s, ñi n tích nguyên t b ng 1,6.10-19C. Bư c sóng nh nh t c a tia Rơnghen do ng này có th phát ra là D. 1,35.1010m. A. 10,35nm. B. 73,1966pm. C. 0,73µm. Câu 9: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì T, trên m t ño n th ng, gi a hai ñi m biên M và N. Ch n chi u dương t M ñ n N, g c t a ñ t i v trí cân b ng O, m c th i gian t = 0 là lúc v t ñi qua trung ñi m I c a ño n MO theo chi u dương. Gia t c c a v t b ng không l n th nh t vào th i ñi m T T T T A. t = . B. t = . C. t = . D. t = . 6 3 12 4 Câu 10: Con l c lò xo treo th ng ñ ng, dao ñ ng ñi u hòa v i phương trình x = 2cos20t (cm). Chi u dài t nhiên c a lò xo là l0 = 30cm, l y g = 10m/s2. Chi u dài nh nh t và l n nh t c a lò xo trong quá trình dao ñ ng l n lư t là http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 1/6 - Mã ñ thi 483
  2. ð THI TH ð IH CS 5 A. 28,5cm và 33cm. B. 31cm và 36cm. C. 30,5cm và 34,5cm. D. 32cm và 34cm. Câu 11: M t ch t ñi m chuy n ñ ng tròn xung quanh m t tr c có mômen quán tính ñ i v i tr c là I. K t lu n nào sau ñây là không ñúng? A. Tăng ñ ng th i kh i lư ng c a ch t ñi m lên hai l n và kho ng cách t ch t ñi m ñ n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 8 l n. B. Tăng kho ng cách t ch t ñi m ñ n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 4 l n. C. Tăng kh i l ng c a ch t ñi m lên hai l n thì mômen quán tính tăng lên hai l n. D. Tăng kho ng cách t ch t ñi m ñ n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 2 l n. Câu 12: Chu kì c a âm có giá tr nào sau ñây mà tai con ngư i không th nghe ñư c? A. T = 6,25.10-5s. B. T = 6,25.10-4s. C. T = 6,25.10-3s. D. T = 625.10-3s. Câu 13: Mômen quán tính c a v t r n ñ i v i tr c quay xác ñ nh A. b ng t ng mômen quán tính c a các ph n khác nhau c a v t ñ i v i tr c quay ñó. B. có th dương hay âm tùy thu c vào chi u quay c a v t. C. càng l n thì mômen l c tác d ng lên v t càng l n. D. không ph thu c vào v trí tr c quay. 238 U phân rã thành 206 Pb v i chu kỳ bán rã 4,47.109 năm. M t kh i ñá ñư c phát hi n ch a 46,97mg 238U và Câu 14: 206 Pb . Gi s kh i ñá khi m i hình thành không ch a nguyên t chì và t t c lư ng chì có m t trong ñó ñ u là s n 2,315mg 238 ph m phân rã c a U . Tu i c a kh i ñá ñó hi n nay là bao nhiêu? 9 B. ≈ 2,5.106 năm. C. ≈ 3,57.108 năm. D. ≈ 3,4.107 năm. A. ≈ 2,6.10 năm. Câu 15: L n lư t ñ t vào hai ñ u m t ño n m ch RLC m c n i ti p các ñi n áp u1, u2, u3 có cùng giá tr hi u d ng nhưng t n 2π s khác nhau, thì cư ng ñ dòng ñi n trong m ch tương ng là i1 = I0cos100πt, i 2 = I 0 cos(120πt + ) , i3 = I 2cos(110πt 3 2π – ). H th c nào sau ñây là ñúng? 3 A . I > I0 . B. I ≤ I0 . C. I < I0 . D. I = I0 . 2 2 2 2 Câu 16: M t con l c ñơn g m m t v t nh ñư c treo vào ñ u dư i c a m t s i dây không dãn, ñ u trên c a s i dây ñư c bu c c ñ nh. B qua ma sát và l c c n c a không khí. Kéo con l c l ch kh i phương th ng ñ ng m t góc 0,1 rad r i th nh . T s gi a ñ l n gia t c c a v t t i v trí cân b ng và ñ l n gia t c t i v trí biên b ng A. 0,1. B. 0. C. 10. D. 5,73. Cõu 17: M t ñĩa mài có mômen quán tính ñ i v i tr c quay c a nó là 1,2 kgm2. ðĩa ch u m t mômen l c không ñ i 16Nm, mômen ñ ng lư ng c a ñĩa t i th i ñi m t = 3,3s là A. 70,4 kgm2/s. B. 52,8 kgm2/s. C. 66,2 kgm2/s. D. 30,6 kgm2/s. Câu 18: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Iâng (Y-âng), kho ng cách gi a hai khe là 2mm. Chi u sáng hai khe b ng ánh sáng h n h p g m hai ánh sáng ñơn s c có bư c sóng 500 nm và 660 nm thì thu ñư c h vân giao thoa trên màn. Kho ng cách nh nh t gi a hai vân sáng cùng màu v i vân trung tâm là 9,9mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe ñ n màn quan sát là A. 1,5m. B. 1m. C. 2m. D. 1,2m. 131 I là m t ñ ng v phóng x . Sau 12,3 ngày thì s phân rã còn l i 24% s phân rã ban ñ u, h ng s phân rã c a Câu 19: Iôt 53 131 I là 53 A. 2,45.10-6 s-1. B. 3,14.10-6 s-1. C. 1,34.10-6 s-1. D. 4,25.10-6 s-1. Câu 20: M t ch t ñi m dao ñ ng ñi u hòa. Khi ñi qua v trí cân b ng, t c ñ c a ch t ñi m là 40cm/s, t i v trí biên gia t c có ñ l n 200cm/s2. Biên ñ dao ñ ng c a ch t ñi m là A. 0,1m. B. 8cm. C. 5cm. D. 0,8m. Câu 21: M ch dao ñ ng LC lí tư ng dao ñ ng v i chu kì riêng T = 10-4s, ñi n áp c c ñ i gi a hai b n t ñi n U0 = 10V, cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i qua cu n dây là I0 = 0,02A. ði n dung c a t ñi n và h s t c m c a cu n dây l n lư t là A. C = 7,9.10-3F và L = 3,2.10-8H. B. C = 3,2µF và L = 0,79mH. C. C = 3,2.10-8F và L = 7,9.10-3H. D. C = 0,2µF và L = 0,1mH. Câu 22: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v năng lư ng c a dao ñ ng ñi n t trong m ch dao ñ ng LC lí tư ng? A. Năng lư ng ñi n t bi n thiên tu n hoàn v i t n s g p ñôi t n s dao ñ ng riêng c a m ch. B. Năng lư ng ñi n trư ng trong t ñi n và năng lư ng t trư ng trong cu n dây chuy n hóa l n nhau. 1 C. C sau th i gian b ng chu kì dao ñ ng, năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng l i b ng nhau. 4 D. Năng lư ng ñi n trư ng c c ñ i b ng năng lư ng t trư ng c c ñ i. Câu 23: ð t vào hai ñ u m t ño n m ch R, L, C m c n i ti p ñi n áp xoay chi u u = 200cos100πt (V) thì cư ng ñ dòng ñi n trong m ch có bi u th c i = 2cos100πt (A). ði n tr thu n trong m ch là A. 100Ω. B. 200Ω. C. 282,8Ω. D. 141,4Ω. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 2/6 - Mã ñ thi 483
  3. ð THI TH ð IH CS 5 Câu 24: Trong thí nghi m v hi n tư ng quang ñi n ngư i ta cho các quang electron bay vào m t t trư ng ñ u theo phương vuông góc v i ñư ng s c t thì bán kính qu ñao l n nh t c a quang electron s tăng khi A. ch c n gi m bư c sóng ánh sáng kích thích. B. tăng bư c sóng ánh sáng kích thích và gi m cư ng ñ ánh sáng kích thích. C. tăng cư ng ñ ánh sáng kích thích và tăng bư c sóng ánh sáng kích thích. D. ch c n tăng cư ng ñ ánh sáng kích thích. Câu 25: M t bàn tròn ph ng n m ngang bán kính 4m có tr c quay c ñ nh ñi qua tâm bàn. Mômen quán tính c a bàn ñ i v i tr c quay này là 40kg.m2. M t ngư i kh i lư ng 60kg ñ ng trên bàn sát tr c quay. Bàn ñang quay ñ u v i t c ñ góc 2rad/s thì ngư i trên bàn ñi ra mép bàn. B qua ma sát tr c quay, l c c n c a môi trư ng và xem ngư i như m t ch t ñi m. T c ñ góc c a bàn khi ngư i ra t i mép bàn là A. 0,16rad/s. B. 0,08rad/s. C. 0,078rad/s. D. 0,314rad/s. 238 206 Câu 26: Quá trình bi n ñ i t 92 U thành chì 82 Pb ch x y ra phóng x α và β-. S l n phân rã α và β- l n lư t là A. 8 và 10. B. 6 và 8. C. 10 và 6. D. 8 và 6. Câu 27: Ch n phát bi u sai khi nói v s phóng x c a h t nhân nguyên t : A. T i m t th i ñi m, kh i lư ng ch t phóng x càng l n thì s phân rã càng l n. B. ð phóng x t i m t th i ñi m t l v i s h t nhân ñã phân rã tính ñ n th i ñi m ñó. C. ð phóng x ph thu c vào b n ch t c a ch t phóng x . D. M i phân rã là m t ph n ng h t nhân t a năng lư ng. 234 Câu 28: H t nhân phóng x 92 U ñ ng yên, phóng ra m t h t α và bi n thành h t nhân thori (Th). ð ng năng c a h t α chi m bao nhiêu ph n trăm năng lư ng phân rã? A. 18,4%. B. 1,7%. C. 81,6%. D. 98,3%. Câu 29: L n lư t m c ñi n tr R, cu n dây thu n c m có ñ t c m L, t ñi n có ñi n dung C vào ñi n áp xoay chi u u = U0cosωt thì cư ng ñ hi u d ng c a dòng ñi n qua chúng l n lư t là 4A, 6A, 2A. N u m c n i ti p các ph n t trên vào ñi n áp này thì cư ng ñ hi u d ng c a dòng ñi n qua m ch là A. 4A. B. 12A. C. 2,4A. D. 6A. Câu 30: Trong các tia: γ; X; Catôt; ánh sáng ñ , tia nào không cùng b n ch t v i các tia còn l i? A. Tia ánh sáng ñ . B. Tia Cat t. C. Tia X. D. Tia γ. Câu 31: M ch dao ñ ng lí tư ng g m t ñi n có ñi n dung C = 1µF và cu n dây có ñ t c m L = 10 mH . Khi t = 0, cư ng ñ dòng ñi n qua cu n dây có ñ l n l n nh t là 0,05A. ði n áp gi a hai b n t ñi n ñ t c c ñ i là B. 5 vôn t i th i ñi m t = 1,57.10-4s. A. 1 vôn t i th i ñi m t = 0,03s. -4 C. 3 vôn t i th i ñi m t = 1,57.10 s. D. 7 vôn t i th i ñi m t = 0,03s. Câu 32: M t sóng cơ có bư c sóng λ, t n s f và biên ñ a không ñ i, lan truy n trên m t ñư ng th ng t ñi m M ñ n ñi m 7λ N cách M m t ño n . T i m t th i ñi m nào ñó, t c ñ dao ñ ng c a M b ng 2πfa, lúc ñó t c ñ dao ñ ng c a ñi m N 3 b ng A. 2πfa. B. πfa. C. 0. D. 3πfa. Câu 33: Ch n phát bi u ñúng: A. Ánh sáng ñơn s c là ánh sáng mà sau khi ñi qua lăng kính không b l ch v ñáy c a lăng kính. B. Trong chân không, t n s c a ánh sáng ñ và t n s c a ánh sáng tím là như nhau. C. Trong t t c các môi trư ng trong su t, ánh sáng tím truy n ñi v i t c ñ nh hơn ánh sáng ñ . D. Ánh sáng ñơn s c có bư c sóng thay ñ i khi ñi qua các môi trư ng trong su t khác nhau. Câu 34: Chi u l n lư t hai b c x có bư c sóng λ1 và λ2 (λ2 > λ1) vào m t t m kim lo i thì t c ñ ban ñ u c c ñ i c a các êlêctrôn quang ñi n tương ng là v1 và v2. N u chi u ñ ng th i c hai b c x trên vào t m kim lo i ñó thì t c ñ ban ñ u c c ñ i c a các êlêctrôn quang ñi n là v1 − v 2 A. v2. B. v1 + v2. C. v1. D. Câu 35: Trong quá trình dao ñ ng ñi u hòa c a con l c lò xo thì A. cơ năng và ñ ng năng bi n thiên tu n hoàn cùng t n s , t n s ñó g p ñôi t n s dao ñ ng. B. sau m i l n v t ñ i chi u, có 2 th i ñi m t i ñó cơ năng g p hai l n ñ ng năng. C. khi ñ ng năng tăng, cơ năng gi m và ngư c l i, khi ñ ng năng gi m thì cơ năng tăng. D. cơ năng c a v t b ng ñ ng năng khi v t ñ i chi u chuy n ñ ng. Câu 36: Trên m t s i dây có sóng d ng, ñi m b ng M cách nút g n nh t N m t ño n 10cm, kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p trung ñi m P c a ño n MN có cùng li ñ v i ñi m M là 0,1 giây. T c ñ truy n sóng trên dây là A. 400cm/s. B. 200cm/s. C. 100cm/s. D. 300cm/s. Câu 37: Hai ngu n âm O1, O2 coi là hai ngu n ñi m cách nhau 4m, phát sóng k t h p cùng t n s 425 Hz, cùng biên ñ 1 cm và cùng pha ban ñ u b ng không (v n t c truy n âm là 340 m/s). S ñi m dao ñ ng v i biên ñ 1cm trong kho ng gi a O1O2 là: A. 18. B. 9. C. 8. D. 20. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 3/6 - Mã ñ thi 483
  4. ð THI TH ð IH CS 5 Câu 38: M t l c có ñ l n không ñ i tác d ng lên m t v t t i ñi m M cách tr c quay c a v t m t ño n OM = R không ñ i. Khi giá c a l c ñ ng th i vuông góc v i OM và tr c quay thì nó gây ra cho v t gia t c góc γ, khi giá c a l c v n vuông góc v i tr c quay nhưng nó h p v i OM góc 300 thì gia t c góc mà l c này gây ra cho v t là γ3 γ A. . B. 3γ. . D . γ. C. 2 2 Câu 39: M t con l c lò xo n m ngang, t i v trí cân b ng, c p cho v t n ng m t v n t c có ñ l n 10cm/s d c theo tr c lò xo, thì sau 0,4s th năng con l c ñ t c c ñ i l n ñ u tiên, lúc ñó v t cách v trí cân b ng A. 1,25cm. B. 4cm. C. 2,5cm. D. 5cm. Câu 40: M t cái còi phát sóng âm t n s 1000Hz chuy n ñ ng ñi ra xa m t ngư i ñ ng bên ñư ng v phía m t vách ñá, v i t c ñ 15m/s. L y t c ñ truy n âm trong không khí là 340m/s. T n s c a âm mà ngư i ñó nghe ñư c khi âm ph n x l i t vách ñá là A. 956 Hz. B. 958 Hz. C. 1 046 Hz. D. 1 044 Hz. Câu 41: Trong nguyên t hiñrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Sau khi nguyên t hiñrô b c x ra phôtôn ng v i v ch ñ (v ch Hα) thì bán kính qu ñ o chuy n ñ ng c a êlêctrôn trong nguyên t gi m A. 13,6µm. B. 0,47nm. C. 0,26nm. D. 0,75µm. Câu 42: M t khung dây d n ph ng, quay ñ u v i t c ñ góc ω quanh m t tr c c ñ nh trong m t t trư ng ñ u, có véc tơ c m π ng t vuông góc v i tr c quay c a khung, su t ñi n ñ ng c m ng trong khung có bi u th c e = E 0 cos(ωt + ) ( V ) . Vào 2 th i ñi m t = 0, véc tơ pháp tuy n c a m t ph ng khung dây h p v i véctơ c m ng t m t góc b ng A. 1800. B. 1500. C. 450. D. 900. Câu 43: Hai dao ñ ng ñi u hòa (1) và (2) cùng phương, cùng t n s và cùng biên ñ A = 4cm. T i m t th i ñi m nào ñó, dao ñ ng (1) có li ñ x = 2 3cm, ñang chuy n ñ ng ngư c chi u dương, còn dao ñ ng (2) ñi qua v trí cân b ng theo chi u dương. Lúc ñó, dao ñ ng t ng h p c a hai dao ñ ng trên có li ñ bao nhiêu và ñang chuy n ñ ng theo hư ng nào? A. x = 8cm và chuy n ñ ng ngư c chi u dương. B. x = 0 và chuy n ñ ng ngư c chi u dương. C. x = 4 3cm và chuy n ñ ng theo chi u dương. D. x = 2 3cm và chuy n ñ ng theo chi u dương. Câu 44: V t có tr c quay c ñ nh, mômen quán tính ñ i v i tr c quay này là I, quay v i t c ñ góc ω thì mômen quán tính L và ñ ng năng Wñ liên h v i nhau b i h th c L2 L2 L2 2L2 Wñ = . Wñ = . Wñ = . Wñ = . A. B. C. D. I 2I 4I I 4 He , t ng kh i lư ng c a 2 prôtôn và 2 nơtrôn l n hơn kh i lư ng h t nhân 4He Câu 45: Sau khi ñư c tách ra t h t nhân 2 MeV m t lư ng là 0,0305u. N u 1u = 931 , năng lư ng ng v i m i nuclôn, ñ ñ tách chúng ra kh i h t nhân 4He là bao c2 nhiêu? B. 2,745.1015J. D. 0.2745.1016MeV. A. 7,098875MeV. C. 28,3955MeV. Câu 46: ðo n m ch xoay chi u AB ch g m cu n thu n c m L, n i ti p v i bi n tr R. Hi u ñi n th hai ñ u m ch là UAB n ñ nh, t n s f. Ta th y có 2 giá tr c a bi n tr là R1 và R2 làm ñ l ch pha tương ng c a uAB v i dòng ñi n qua m ch l n lư t π là ϕ1 và ϕ2. Cho bi t ϕ1 + ϕ2 = . ð t c m L c a cu n dây ñư c xác ñ nh b ng bi u th c: 2 R2 + R2 |R1 – R2| R1.R2 D . L = R 1 + R2 . 1 2 A. L = . B. L = . C. L = . 2πf 2πf 2πf 2πf Câu 47: Con l c v t lý là m t thanh m nh, ñ ng ch t, kh i lư ng m, chi u dài ℓ, dao ñ ng ñi u hòa (trong m t m t ph ng th ng ñ ng) quanh m t tr c c ñ nh n m ngang ñi qua m t ñ u thanh, t i nơi có gia t c tr ng trư ng g. Bi t momen quán tính 1 m ℓ2 . Dao ñ ng c a con l c này có chu kỳ là c a thanh ñ i v i tr c quay ñã cho là I = 3 l 8l 8l 6l A. T = 2 π B. T = π C. T = π D. T = π g 3g g g Câu 48: M t ròng r c kh i lư ng M , bán kính R , có th quay t do xung quanh tr c c ñ nh c a nó . M t s i dây qu n quanh ròng r c và ñ u t do c a dây có g n m t v t kh i lư ng m. Gi cho v t ñ ng yên r i th nh . Khi v t m rơi xu ng ñư c m t ño n b ng h , thì t c ñ c a nó th i ñi m ñó C. t l nghich v i R2. A. t l thu n v i R. B. t l ngh ch v i R. D. không ph thu c R. Câu 49: ð ng cơ không ñ ng b 3 pha ho t ñ ng b ng dòng xoay chi u t n s 50Hz. T i tr c quay c a rôto, m i cu n dây t o 3 B 0 thì sau ra t trư ng có c m ng t c c ñ i B0. th i ñi m t, c m ng t t ng h p do 3 cu n dây gây ra t i tr c quay là 2 0,01s, c m ng t t ng h p t i ñó là http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 4/6 - Mã ñ thi 483
  5. ð THI TH ð IH CS 5 3 3 1 B0 . B0 . B0 . D . B0 . A. B. C. 2 4 2 Câu 50: M t ño n m ch ñi n xoay chi u g m ñi n tr thu n R m c n i ti p v i t ñi n C. N u dung kháng ZC b ng R thì cư ng ñ dòng ñi n qua ñi n tr luôn π π A. tr pha so v i ñi n áp gi a hai b n t ñi n. B. s m pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch. 4 2 π π C. s m pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch. D. tr pha so v i ñi n áp gi a hai b n t ñi n. 4 2 ----------- H T ---------- http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 5/6 - Mã ñ thi 483
  6. ð THI TH ð IH CS 5 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 5 1 11 21 31 41 C D C B C 2 12 22 32 42 A D A B A 3 13 23 33 43 C A D D D 4 14 24 34 44 D C A C B 5 15 25 35 45 D A B B A 6 16 26 36 46 A A D B A 7 17 27 37 47 D B B D B 8 18 28 38 48 B D D A A 9 19 29 39 49 C C C C A 10 20 30 40 50 C B B C A http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 6/6 - Mã ñ thi 483

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản