intTypePromotion=1

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 10)

Chia sẻ: PHẠM MINH TUẤN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
338
lượt xem
140
download

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 10)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu ôn thi khối A với đề thi thử Đại học môn Lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giúp bạn tổng hợp kiến thức và tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng sắp tới với những kỹ năng và kinh nghiệm có được khi tham khảo đề thi này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 10)

  1. ð THI TH ð I H C S 10 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) C©u 1 : ChiÕu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b−íc sãng λ v o Catèt cña tÕ b o quang ®iÖn cã b−íc sãng giíi h¹n λ0 . i §−êng ®Æc tr−ng V«n- Ampe cña tÕ b o quang ®iÖn nh− h×nh vÏ th× O UAK A. λ ≥ λ0 B. λ < λ0 C. λ > λ0 D. λ = λ0 C©u 2 : Thùc chÊt cña phãng x¹ β l : + A. p → n + e + B. n → p + e − C. n → p + e − + υ D. p → n + e + + υ C©u 3 : Stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha gåm 9 cuén d©y , cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha tÇn sè 50 Hz v o ®éng c¬ . Roto cña ®éng c¬ cã thÓ quay víi tèc ®é n o ? A. 1500 vßng/phót B. 900 vßng/phót C. 1000 vßng/phót D. 3000 vßng/phót C©u 4 : Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph−¬ng theo c¸c ph−¬ng tr×nh sau : x1 = 4sin( π t + α ) cm v x2 = 4 3 cos(π t ) cm. Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp lín nhÊt π π rad rad B. α = π rad D. α = 0 rad A. α = C. α = − 2 2 C©u 5 : Chän ph¸t biÓu sai vÒ dao ®éng ®iÒu hßa ? §éng n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hßa cïng chu kú víi vËn tèc A. ThÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hßa víi tÇn sè gÊp 2 lÇn tÇn sè cña li ®é B. §éng n¨ng v thÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu ho víi cïng chu kú. C. Tæng ®éng n¨ng v thÕ n¨ng kh«ng phô thuéc thêi gian D. Mét g−êi nh×n v o mét g−¬ng cÇu lâm b¸n kÝnh R = 25cm , thÊy ¶nh cña m×nh cïng chiÒu v C©u 6 : lín gÊp ®«i .Kho¶ng c¸ch tõ ng−êi tíi g−¬ng l 40cm B. 50cm C. 6,25cm D. 100cm A. Mét kÝnh lóp cã ®é tô D = 20dp ,víi kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt §= 30cm kÝnh n y cã ®é béi C©u 7 : gi¸c khi ng¾m chõng ë v« cùc b»ng bao nhiªu ? 2,25 B. 4 C. 6 D. 1,8 A. Chän ph¸t biÓu ®óng trong dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c ®¬n C©u 8 : Lùc kÐo vÒ phô thuéc khèi l−îng cña vËt nÆng A. Gia tèc cña vËt phô thuéc v o khèi l−îng cña vËt nÆng B. Lùc kÐo vÒ phô thuéc chiÒu cña d i con l¾c C. TÇn sè gãc cña vËt phô thuéc v o khèi l−îng vËt D. Sãng truyÒn tõ O ®Õn M (trªn ph−¬ng truyÒn sãng )víi vËt tèc kh«ng ®æi v = 40 cm/s ph−¬ng C©u 9 : π tr×nh sãng t¹i O l u0 = 4 sin( t ) cm .BiÕt ë thêi ®iÓm t li ®é cña M l 3cm , vËy lóc t + 6 s li ®é 2 cña M l : -3cm B. 2cm C. 3cm D. -2cm A. Ph¸t biÓu n o sau ®©y vÒ ¶nh qua g−¬ng cÇu l kh«ng ®óng ? C©u 10 : VËt thËt qua g−¬ng cÇu låi lu«n cho ¶nh ¶o ,cïng chiÒu v nhá h¬n vËt A. VËt thËt ë ngo i xa h¬n tiªu diÖn , qua g−¬ng cÇu lâm lu«n cho ¶nh thËt B. Qua g−¬ng cÇu låi kh«ng bao giê cã ¶nh thËt C. 1 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  2. ð THI TH ð I H C S 10 VËt thËt ë gÇn phÝa trong tiªu diÖn qua g−¬ng cÇu lâm cho ¶nh ¶o lín h¬n vËt D. NhËn xÐt n o sau ®©y vÒ m¸y biÕn thÕ l kh«ng ®óng ? C©u 11 : M¸y biÕn thÕ cã thÓ thay ®æi tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu A. M¸y biÕn thÕ cã thÓ gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ B. M¸y biÕn thÕ cã thÓ t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ C. M¸y biÕn thÕ cã t¸c dông biÕn ®æi c−êng ®é dßng ®iÖn D. Cho ®o¹n m¹ch nh− h×nh vÏ : C©u 12 : U AB = 63 2 sin ωt (V ) RA = 0 , RV = ∞ . Cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng Z L = 200Ω , thay L MC A ®æi C R A cho ®Õn khi V1 chØ cùc ®¹i 105V . B Sè chØ cña Ampe kÕ l : V A. 1,2A B. 0,42A C. 0,48A D. 0,21A C©u 13 : M¹ch dao ®éng LC lÝ t−ëng tô cã ®iÖn dung C = 5 µ F .Khi cã dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong m¹ch th× hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n tô ®iÖn l U0 = 12 V. T¹i thêi ®iÓm m hiÖu ®iÖn thÕ ë hai b¶n tô ®iÖn l u = 8V th× n¨ng l−îng tõ tr−êng l : A. 1,8.10−4 J C. 2, 6.10 −4 J D. 4,5.10−4 J B. 2.10−4 J C©u 14 : §iÖn n¨ng ë mét tr¹m ph¸t ®iÖn ®−îc truyÒn ®i d−íi hiÖu ®iÖn thÕ 2 kV v c«ng suÊt 200 kW .HiÖu sè chØ cña c¸c c«ng t¬ ®iÖn ë tr¹m ph¸t v ë n¬i tiªu thô sau mçi ng y ®ªm chªnh lÖch nhau thªm 480 kWh . HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh t¶i ®iÖn l : A. H = 95% B. H = 90% C. H = 85% D. H = 80% C©u 15 : Ph¸t biÓu n o vÒ m¾t cËn thÞ l ®óng : A. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh ph©n kú ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn B. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc C. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh ph©n kú ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc D. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn C©u 16 : M¹ch dao ®éng LC ®ang thùc hiÖn dao ®éng ®iÖn tõ tù do , ®iÖn tÝch cùc ®¹i trªn b¶n tô ®iÖn 4 Q0 = 10−7 C ; c−êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i trong m¹ch I 0 = 2 A .B−íc sãng cña sãng ®iÖn tõ π m m¹ch n y céng h−ëng l : 30m B. 120m C. 180m D. 90m A. Mét ng−êi ®Æt m¾t trong kh«ng khÝ nh×n mét hßn sái trong mét bÓ n−íc theo ph−¬ng gÇn nh− C©u 17 : vu«ng gãc víi mÆt n−íc . M¾t c¸ch mÆt n−íc 50cm , hßn sái c¸ch mÆt n−íc 1m . Hái m¾t thÊy ¶nh cña hßn sái c¸ch m¾t bao nhiªu ? BiÕt chiÕt suÊt cña n−íc l 4/3 55 m 1,5m C. 1,25m D. Kh«ng tÝnh ®−îc A. B. 3 C©u 18 : MeV H¹t 270Co cã khèi l−îng 55,940u .Cho mP = 1, 0073u , mn = 1, 0087u 1u = 931,5 2 . N¨ng 6 c l−îng liªn kÕt riªng cña h¹t 27 Co l : 60 54,4MeV B. 70,4MeV C. 48,9MeV D. 70,55MeV A. Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ C©u 19 : L , R0 C R R0 = 50 3Ω , Z L = Z C = 50Ω B U AM v U MB lÖch pha 750 A M §iÖn trë R cã gi¸ trÞ l A. B . 50Ω C. 25Ω D. 50 3Ω 25 3Ω Kh¼ng ®Þnh n o sau ®©y ®óng : C©u 20 : π Khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp sím pha víi dßng ®iÖn trong 4 m¹ch th× : 2 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  3. ð THI TH ð I H C S 10 A. HiÖu sè gi÷a c¶m kh¸ng v dung kh¸ng b»ng ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch B. Tæng trë cña ®o¹n m¹ch b»ng hai lÇn th nh phÇn ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch π C. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë sím pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn 4 TÇn sè dßng ®iÖn trong m¹ch nhá h¬n gi¸ trÞ cÇn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng D. §é phãng ®¹i cña vËt kÝnh cña kÝnh hiÓn vi víi ®é d i quang häc σ = 12cm b»ng 30.NÕu tiªu C©u 21 : cù cña thÞ kÝnh l 2cm, kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt § = 30cm th× ®é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi ®ã l: 200 B. 900 C. 450 D. 350 A. Chän c©u sai trong hiÖn t−îng khóc x¹ ¸nh s¸ng : C©u 22 : §èi víi mét cÆp m«i tr−êng cho s½n th× tØ sè gi÷a sini ( i l gãc tíi) víi sinr ( r l gãc khóc x¹) l A. h»ng sè Khi gãc tíi t¨ng th× gãc khóc x¹ gi¶m B. Tia s¸ng kh«ng bÞ ®æi ph−¬ng khi nã ®Õn vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«I tr−êng trong C. suèt Tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng chiÕt quang h¬n sang m«i tr−êng chiÕt quang kÐm th× gãc khóc x¹ r lu«n D. lín h¬n gãc tíi i Mét ®iÓm s¸ng n»m trªn trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tô cho ¶nh thËt .Cho ®iÓm s¸ng ®ã C©u 23 : dao ®éng ®iÒu hßa theo ph−¬ng vu«ng gãc víi trôc chÝnh th× ¶nh còng dao ®éng ®iÒu hßa .Chän ®¸p ¸n ®óng ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa cïng pha víi ®iÓm s¸ng A. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa ng−îc pha víi ®iÓm s¸ng B. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc quan hÖ pha C. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa vu«ng pha víi ®iÓm s¸ng D. Ph¸t biÓu n o ®óng : C©u 24 : Tia hång ngo¹i cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn rÊt m¹nh A. Tia hång ngo¹i cã thÓ kÝch thÝch cho mét sè chÊt ph¸t quang B. Tia hång ngo¹i chØ ®−îc ph¸t ra tõ c¸c vËt bÞ nung nãng cã nhiÖt ®é trªn 5000C C. Tia hång ngo¹i m¾t ng−êi kh«ng thÓ nh×n thÊy ®−îc D. Chän c©u ®óng : C©u 25 : Tia X do c¸c vËt bÞ nung nãng ë nhiÖt ®é cao ph¸t ra A. Tia X cã thÓ ph¸t ra tõ c¸c ®Ìn ®iÖn B. Tia X l sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng nhá h¬n b−íc sãng cña tia tö ngo¹i C. Tia X cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ mäi vËt D. Radon(Ra 222) l chÊt phãng x¹ víi chu kú b¸n r T = 3,8 ng y .§Ó ®é phãng x¹ cña mét C©u 26 : l−îng chÊt phãng x¹ Ra 222 gi¶m ®i 93,75% th× ph¶i mÊt : 152 ng y B. 1,52 ng y C. 1520 ng y D. 15,2 ng y A. Chän c©u ®óng : C©u 27 : Quang phæ liªn tôc cña mét vËt phô thuéc v o b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng A. Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc v o nhiÖt ®é v b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng B. Quang phæ liªn tôc phô thuéc v o nhiÖt ®é cña vËt nãng s¸ng C. Quang phæ liªn tôc phô thuéc v o c¶ nhiÖt ®é v b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng D. NhËn xÐt n o sau ®©y kh«ng ®óng C©u 28 : Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc v o tÇn sè cña lùc c−ìng bøc A. Dao ®éng t¾t dÇn c ng nhanh nÕu lùc c¶n m«i tr−êng c ng lín B. Dao ®éng c−ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña ngo¹i lùc c−ìng bøc C. Dao ®éng duy tr× cã chu kú b»ng chu kú dao ®éng riªng cña con l¾c D. ChiÕu mét tia s¸ng m u lôc ®Õn gÇn nh− vu«ng gãc víi mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt C©u 29 : quang A = 60 ,vËn tèc cña tia s¸ng m u lôc trong l¨ng kÝnh l 1,9.108 m/s.Gãc lÖch cña tia lã l : 0,0426 rad B. 0,0567 rad C. 0,0518 rad D. 0,06 rad A. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña èng R¬nghen l 15kV .Gi¶ sö ªlectr«n bËt ra tõ Catèt cã vËn tèc C©u 30 : 3 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  4. ð THI TH ð I H C S 10 ban ®Çu b»ng kh«ng th× b−íc sãng ng¾n nhÊt cña tia X m èng cã thÓ ph¸t ra l : m ( e = 1, 6.10−19 C ; h = 6, 625.10−34 Js; c = 3.108 ) s −10 −10 C. 75,5.10−12 m D. 82,8.10−12 m A. 82,8.10 m B. 75,5.10 m C©u 31 : Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nh− h×nh vÏ : L C R Cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng Z L = 80Ω .HÖ sè c«ng suÊt cña A M B ®o¹n MB b»ng hÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch AB v b»ng 0,6. §iÖn trë R cã gi¸ trÞ l : A . 40 Ω B . 30 Ω C. 100 Ω D . 50 Ω C©u 32 : Mét vËt nhá cã khèi l−îng m = 100g thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph−¬ng π ®−îc biÓu diÔn theo hai ph−¬ng tr×nh sau : x1 = 3sin 20t cm v x2 = 2sin(20t − ) cm. N¨ng 3 l−îng cña vËt l : 0,038 J B. 0,016 J C. 0,032 J D. 0,040 J A. Mét ®Ìn Nª«n ®Æt d−íi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông 220V ,tÇn sè 50Hz .BiÕt C©u 33 : ®Ìn s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc kh«ng nhá h¬n 155V .Hái trong mét gi©y ®Ìn s¸ng lªn v t¾t ®i bao nhiªu lÇn ? 200 lÇn B. 100 lÇn C. 150 lÇn D. 50 lÇn A. Trong thÝ ngiÖm I©ng vÒ hiÖn t−îng giao thoa víi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c biÕt λ = 0, 6 µ m , a = C©u 34 : 0,9mm, D = 1,8m . V©n s¸ng bËc 4 c¸ch v©n s¸ng bËc 2 mét kho¶ng l : 4,8mm B. 1,2mm C. 2,4cm D. 2,4mm A. Mét kÝnh thiªn v¨n cã tiªu cù vËt kÝnh f1 = 120cm v tiªu cù thÞ kÝnh f 2 = 5cm .Kho¶ng c¸ch C©u 35 : gi÷a hai kÝnh khi ng−êi m¾t tèt quan s¸t mÆt tr¨ng ë tr¹ng th¸i m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt v ®é béi gi¸c khi ®ã l 124cm ; 30 B. 115cm ; 20 C. 125cm ; 24 D. 120cm ; 25 A. C©u 36 : π π Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi ph−¬ng tr×nh x = 10sin( t + )cm thêi gian ng¾n nhÊt tõ lóc 2 6 vËt b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn lóc vËt qua vÞ trÝ cã li ®é −5 3cm lÇn thø 3 theo chiÒu d−¬ng l : A. 11s B . 9s C. 12s D . 7s C©u 37 : Mét ng−êi cËn thÞ ph¶i ®eo kÝnh cËn sè 0,5 . NÕu xem tivi m kh«ng muèn ®eo kÝnh , ng−êi ®ã ng−êi ®ã ph¶i ngåi c¸ch m n h×nh xa nhÊt l : A. 1,5m B. 0,5m C . 2m D . 1m C©u 38 : Trong ®o¹n xoay chiÒu gåm phÇn tö X nèi tiÕp víi phÇn tö Y . BiÕt X, Y l mét trong ba phÇn tö R, C v cuén d©y .§Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ u = U 6 sin100π t (V) th× U hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn X v Y l U = X ; U = U Y .H y cho biÕt X v Y l phÇn tö g× ? 2 A. Kh«ng tån t¹i bé phÇn tö tháa m n B. C v R C. Cuén d©y v R D. Cuén d©y v C C©u 39 : H¹t Triti (T) v D¬teri (D) tham gia ph¶n øng nhiÖt h¹ch t¹o th nh h¹t α v n¬tr«n .Cho biÕt ®é MeV hôt khèi cña c¸c h¹t : ∆mT = 0, 0087u ; ∆mD = 0, 0024u ; ∆mα = 0, 0305u , 1u = 931 2 .N¨ng c l−îng táa ra tõ mét ph¶n øng l : A. 18,0614 J B. 38,7296 MeV C. 38,7296 J D. 18,0614 MeV C©u 40 : Mét ®iÓm s¸ng thËt S cã ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh l S’ ë vÞ trÝ ®èi xøng víi S qua tiªu ®iÓm F cña thÊu kÝnh .S v S’ n»m c¸h nhau 10cm trªn trôc chÝnh. Tiªu cù cña thÊu kÝnh l : A. f = 2, 07cm hoÆc f = −12, 07cm B. f = 2, 07cm f = 12, 07cm hoÆc f = −2, 07cm D. f = −12, 07cm C. 4 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  5. ð THI TH ð I H C S 10 C©u 41 : C«ng thøc tÝnh ®é tô cña thÊu kÝnh máng l : 1 1 D = (1 − n)( +) D = (n − 1)( R1 + R2 ) A. B. R1 R2 1 1 n −1 1 1 D = (n − 1)( + ) D. D = ( )( + ) C. R1 R2 n R1 R2 ¢m s¾c l mét ®Æc tÝnh sinh lÝ cña ©m trªn c¬ së cña ®Æc tÝnh vËt lÝ cña ©m l : C©u 42 : TÇn sè v biªn ®é ©m B. Biªn ®é ©m v vËn tèc truyÒn ©m A. TÇn sè v b−íc sãng D. Biªn ®é ©m v c−êng ®é ©m C. Hai nguån sãng kÕt hîp A v B dao ®éng ng−îc pha víi cïng tÇn sè l 40Hz , vËn tèc truyÒn C©u 43 : sãng l 60 cm/s .Kho¶ng c¸ch gi÷a hai nguån l 7 cm .Sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu gi÷a A v B l : 9 B. 7 C . 10 D. 8 A. ThÊu kÝnh n o sau ®©y l thÊu kÝnh héi tô ? C©u 44 : A. ( L 2 ) B. ( L4 ) C. ( L 3 ) D. ( L 1 ) C©u 45 : Nguyªn tö Hi®r« bÞ kÝch thÝch v ªlectr«n ® chuyÓn tõ quü ®¹o K lªn quü ®¹o M. Sau ®ã ngõng chiÕu x¹ nguyªn tö Hi®r« ® ph¸t x¹ A. Mét v¹ch d y Laiman v mét v¹ch d y B. Hai v¹ch cña d y Laiman Banme C. Hai v¹ch d y Banme D. Mét v¹ch d y Banme v hai v¹ch d y Laiman C©u 46 : Trong ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp ®ang x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng t¨ng dÇn tÇn sè cña dßng ®iÖn v gi÷ nguyªn c¸c th«ng sè cña m¹ch .KÕt luËn n o sau ®©y kh«ng ®óng : A. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn tô ®iÖn t¨ng B. C−êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn gi¶m C. HÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch gi¶m D. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn ®iÖn trë gi¶m C©u 47 : KÕt luËn n o sau ®©y vÒ b¶n chÊt cña c¸c tia phãng x¹ kh«ng ®óng ? B. Tia β l dßng h¹t mang ®iÖn A. Tia α l dßng h¹t nh©n nguyªn tö Tia α , β , γ ®Òu cã chung b¶n chÊt l sãng C. Tia γ sãng ®iÖn tõ D. ®iÖn tõ cã b−íc sãng kh¸c nhau C©u 48 : VËt thËt qua g−¬ng n o lu«n cho ¶nh ¶o ? A. G−¬ng cÇu lâm B. G−¬ng ph¼ng v g−¬ng cÇu låi C. G−¬ng cÇu låi D. G−¬ng ph¼ng C©u 49 : Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng A. N¨ng l−îng liªn kÕt l to n bé n¨ng l−îng cña nguyªn tö gåm ®éng n¨ng v n¨ng l−îng nghØ B. N¨ng l−îng liªn kÕt l n¨ng l−îng liªn kÕt c¸c ªlectr«n v h¹t nh©n nguyªn tö C. N¨ng l−îng liªn kÕt l n¨ng l−îng to n phÇn cña nguyªn tö tÝnh trung b×nh trªn sè nucl«n D. N¨ng l−îng liªn kÕt l n¨ng l−îng táa ra khi c¸c nucl«n liªn kÕt nhau t¹o th nh h¹t nh©n C©u 50 : Mét lß so rÊt nhÑ ®Çu trªn g¾n cè ®Þnh , ®Çu d−íi g¾n vËt nhá cã khèi l−îng m .Chän trôc Ox th¼ng ®øng gèc O trïng víi vÞ trÝ c©n b»ng .VËt dao ®éng ®iÒu hßa trªn Ox theo ph−¬ng tr×nh x = 10sin(10t) cm. Khi vËt ë vÞ trÝ cao nhÊt th× lùc ® n håi cã ®é lín l : (lÊy g = 10m/s2) A. 0 B . 1N C. 1,8N D. 10N 5 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  6. ð THI TH ð I H C S 10 ðÁP ÁN ð THI TH ð I H C S 10 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 6 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2