intTypePromotion=1

đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
309
lượt xem
80
download

đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ gá có nhiệm định vị và kẹp chặt chi tiết theo yêu cầu đề ra: -Đảm bảo vị trí rương quan giữa lỗ khoan và lỗ giữa -Đảm bảo độ chính xác của lỗ khoan -Thao tác nhanh le,ạn toàn +Đồ gá khống chế 6 bậc tự do: Mặt phẳng khống chế 3 bậc tự do. Trụ ngắn khống chế 2 bậc tự do. Khối V khống chế 1 bậc tự do (chống xoay) IIKệt Cấu Và Nguyên Lý Làm Việc: Thân đồ gá được cố định trực tiếp lên bàn máy nhờ hai bulông ở hai đầu và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 8

  1. CHÖÔNG 8:THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ KHOAN KHOEÙT DOA I.Nhieäm vuï cuûa ñoà gaù: +Ñoà gaù coù nhieäm ñònh vò vaø keïp chaët chi tieát theo yeâu caàu ñeà ra: -Ñaûm baûo vò trí röông quan giöõa loã khoan vaø loã giöõa -Ñaûm baûo ñoä chính xaùc cuûa loã khoan -Thao taùc nhanh leï,an toaøn +Ñoà gaù khoáng cheá 6 baäc töï do: Maët phaúng khoáng cheá 3 baäc töï do. Truï ngaén khoáng cheá 2 baäc töï do. Khoái V khoáng cheá 1 baäc töï do (choáng xoay) II.Keát Caáu Vaø Nguyeân Lyù Laøm Vieäc: Thaân ñoà gaù ñöôïc coá ñònh tröïc tieáp leân baøn maùy nhôø hai buloâng ôû hai ñaàu vaø nhôø hai then daãn höôùng coá ñònh nhanh ñoà gaù. Choát truï gaén chaët leân thaân ñoà gaù nhôø buloâng vaø laøm maët ñònh vò chính cho quaù trình gia coâng Choát tyø phuï ñöôïc duøng ñeå traùnh coâng veânh chi tieát trong quaù trình gia coâng,choát tyø chæ goùp phaàn taêng cöùng vöõng khoâng haïn cheá theâm baäc töï do naøo. Khoái V coù taùc duïng choáng xoay vaø taïo vò trí töông quan giöõa maët loã trong vaø maët loã ngoaøi Vieäc keïp chaët thöïc hieän nhôø vít M12 (kích thöôùc vít thay ñoåi tuøy theo vaät lieäu cuûa vít) Cô caáu daãn höôùng(baïc daãn thay nhanh) goùp phaàn daãn höôùng duïng cuï caét vaø naâng cao ñoä cöùng vöõng III. Xaùc Ñònh Yeâu Caàu Kyõ Thuaät:
  2. Khoaûng caùch taâm choát truï vaø taâm baïc daãn höôùng laø : 710,6 mm Ñoä khoâng song song giöõa taâm choát truï vaø taâm loã gia coâng vaø taâm loã ñònh vò
  3. M.K  W.f.L (Theo coâng thöùc 50 trang 84 [5]) Trong ñoù : K  K 0 .K1 .K 2 .K3 .K 4 .K5 .K6 (Theo coâng thöùc 50 trang 84 [5]) + Ko : heä soá an toaøn, Ko= 1.5 + K1 : heä soá tính ñeán taêng löïc caét khi ñoä boùng thay ñoåi, choïn K1=1.2 + K2: heä soá taêng löïc caét khi dao moøn, choïn K2= 1.6. + K3: heä soá taêng löïc caét khi gia coâng giaùn ñoaïn, choïn K3= 1 + K4: heä soá keå ñeán daïng keïp chaët, choïn K4= 1,3 + K5: heä soá tính möùc ñoä thuaän lôïi cuûa cô caáu keïp, choïn K5= 1 + K6: heä soá tính ñeán momen laøm quay chi tieát, choïn K6= 1.5  K = 1.5x1.2x1.6x1.3x1x1x1.5 = 4.32 Ta coù heä soá ma saùt f=0.2 (Theo baûng 34 trang 84 [5]) + M = 41 Nm. + L= O1O2 = 71mm +M.K  W.f1. L MK 41 4.32 W    12474 N f L 0.2  71  10 -3 * Tính toaùn ñöôøng kính buloâng keïp chaët: Ñöôøng kính trong d1 cuûa buloâng:( coâng thöùc 17.16 [6]) 4F d1   [ k ] Trong ñoù:
  4. - F = W= 12474 N: löïc keïp buloâng. - [ k ] =  ch  200  133,33MPa .(Tr 576 [6]) [S ] 1.5 +  ch = 200 MPa: giôùi haïn chaûy theùp CT3 (Tr 575 [6]) + [S] = 1.2÷1.5=1.5 : heä soá an toaøn. (Tr 576 [6]) 4.12474 d  10,9  .133,33 Vaäy choïn buloâng M12 * Tính löïc xieát: Tv : moment xieát bulong (Theo coâng thöùc 17.6 Tr574 [6])  D   Tv  0.5Vd 2  tb  f  tg (   ' )   d 2    17.3    0.5  12474  11.1     0.15  tg (2,5  9,815)   31299 N.mm  11.1   Vôùi : V=W=12474 (N) : löïc xieát bulong d2= d  d1 =11.1mm : ñöôøng kính trung bình ren 2 Dtb = D0  d 0  3d  1.15d  17.3 mm 2 2 f = 0.15 heä soá ma saùt treân ren vaø choát truï  = 2030’ =2,5 o: goùc naâng ren f’=f/cos300 =0.173 ’ = arctg(f’) = 9,815, Löïc taùc ñoäng leân khoùa l  15d  15.12  180 mm Tv 31299 Fk    174 N l 180 * Tính löïc loø xo:
  5. Löïc do loø xo gaây ra (Q ) phaûi thoûa ñieàu kieän : Q.L1< W.L2 (Vôùi L1=38 mm;L2=20mm)  Q < W.L2/L1 = 12474 ×20 /38 = 6564 N Do trong quaù trình gaù chi tieát duøng tay ñeå keùo loø xo do ñoù: Choïn Fmax = 100 N vaø Fmin = 50 N (Löïc do tay taùc duïng) Choïn vaät lieäu laøm loø xo : Theùp nhieàu cacbon theo baûng15.2 Trang 514 [6]. b=1500 MPa ,b=1400 MPa, -1=400 MPa ,ch=900 MPa. Vôùi taûi troïng thay ñoåi ,[] =0.3b = 0.3×1500 =450 MPa (Tr 521 [6]) Choïn chæ soá laøm vieäc cuûa loø xo c=D/d=5 (Tr 521 [6]) Khi ñoù:
  6. 4c  1 0.615 K   1,3105 (theo ct 15.9 Tr 520 [6]) 4c  4 c Ñöôøng kính loø xo xaùc ñònh theo coâng thöùc 15.12 Trang 521 [6] K .Fmax .c d  1.6  1,93mm  d  2mm [ ] Ñöôøng kính trung bình loø xo D =10 mm Soá voøng laøm vieäc cuûa loø xo : x.G.d 20  8.10 4  2 n   64voøng 8.c3  Fmax  Fmin  8.53 (100  50) Choïn x=20mm ,söû duïng loù xo baèng theùp Ñoä cöùng cuûa loø xo : Gd 4 8  10 4  24 k   0,25 Nmm 8D 3n 8  10 4  64 VI. Xaùc ñònh sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù: Sai soá gaù ñaët phoâi: gñ =  c2   k2   dg 2 Sai soá ñoà gaù: ñg =  ct   m   dc 2 2 2 + k :sai soá do keïp chaët. Theo soå tay vaø Atlas ñoà gaù.Traàn Vaên Ñòch coâng thöùc 7.2 trang 42 :  k  (Ymax  Ymin )cos k = 0 vì phöông löïc keïp vuoâng goùc phöông kích thöôùc caàn ñaït ñöôïc neân cos  =0 + c : sai soá chuaån xuaát hieän khi chuaån ñònh vò khoâng truøng chuaån kích thöôùc  c  S max  Dmax  d min  39  2  37 m  0,037mm ñc :sai soá ñieàu chænh ñoà gaù. Choïn ñc = 0.01 mm ,theo soå tay vaø Atlas ñoà gaù.Traàn Vaên Ñòch trang 49
  7. m: sai soá do moøn ñoà gaù : m =  N Theo soå tay vaø Atlas ñoà gaù.Traàn Vaên Ñòch trang 49  :  = 0,1 N : soá löôïng chi tieát ñöôïc gia coâng treân ñoà gaù, N= 10000  m = 0.1 10000 = 0,01 mm. dung sai khoaûng caùch hai loã 0,12mm ,choïn   0,12mm Sai soá gaù ñaët : 1 0,12 [gñ]=    0,04 mm 3 3 +Vaäy sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù :  ct    gd 2   c 2   k 2   m 2   dc 2   0,04 2  0  0,037 2  0,012  0,012  0,005mm +Yeâu caàu kyõ thuaät ñoà gaù : Ñoä khoâng song song cuûa maët ñònh vò so vôùi ñaùy ñoà gaù  0,005/100 mm Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa taâm baïc daãn vaø ñaùy ñoà gaù  0,005 /100 mm Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa taâm choát ñònh vò vaø ñaùy ñoà gaù  0,005/100 mm Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa maët gôø cuûa choát ñònh vò vaø ñaùy ñoà gaù 0,005/100 mm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2