intTypePromotion=1
ADSENSE

Động lực học công trình - Bài tập: Phần 1

Chia sẻ: Thuong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:159

111
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Động lực học công trình - Bài tập của PGSTS Phạm Đình Ba được chia làm 2 phần là các đề bài tập và phần hướng dẫn lời giải và đáp số - phần này được biên soạn theo các mức độ khác nhau bao gồm phần nội dung hướng dẫn mội số bài giải mẫu và đáp số chỉ dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Động lực học công trình - Bài tập: Phần 1

P G S . T S . PHẠM ĐÌNH BA<br /> <br /> BÀI TẬP<br /> <br /> DỘNG Lực HỌC CÔNG TRÌNH<br /> ■<br /> <br /> ■<br /> <br /> ■<br /> <br /> NHÀ XUẤT BÀN XÀY DỰNG<br /> HÀ KÔI - 2003<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẨU<br /> <br /> O ộ ỉ ì y ^ l ự c lỉỌi<br /> <br /> c ỏ ỉ ỉ ^ ĩ ì ì ì ì l ì l í) p l ì ầ ỉ i Ỉ Ì ỌC c l ì n v ê ỉ ì đ ê c ủ a n i ô ỉ ỉ l ì ọ c C ơ h ọ c<br /> <br /> kêt í cíii. Nội diỉỉì^ i'úa phihì Độìì^ ///(■ ÌÌỌC íY)//t^ trìỉìlì ỉỉlỉằỉỊỊ ^iài cỊuyết ('úc<br /> l ) ủ i ĩ o á i ì í l i a C ơ l ì Ọ C k ê ĩ í ấ u k ì ì i í i n l ì vcxi c ú c ì ú c d i u ì ^ c ù a t ả i t r ọ ỉ ì i ị (ÍỘ/IÍỊ.<br /> C u ổ i i B ù i ĩ ậ p Đ ộ ỉ i ' ^ / ự c ÌKH' C ( ) ! ì ^ ỉ r i / i l ì ( ỉ i í Ợ i<br /> <br /> h i ê n s o ạ n nlìchìì p ì ìH c vụ<br /> <br /> clìo í í/í (loi ncọỉỉíỉ (ìùo tạo ì)ìu (ĩại Ììọc ỉií^ủỉilì \ à y ílipì^ côỉiịỊ ìrìỉììì, ^iúp<br /> <br /> Ịìúiì'^ cao kliii ỉiủỉií( îhifc liủỉìli ĩro/Ịị^ ỉínli toáỉi Vi) ỉhiér k ế kết Cííii chịu túc<br /> ilụ/ií^ ( íỉơ Cí/C (lạn^ íãi trọỊì^ (lộỉì^ fliií()'fi\> \^ặp írơììíỊ (hực tể. Ciiốỉĩ súclì<br /> C()ìì lủ íùi liợii ílìani kììiio cìiO các í'áỉi hộ (huyên ffiôfi kĩ ĩhiiậì có Cịuan<br /> ỉâỉỉi dỡii lĩii/ỉ yựi Độỉì^ lực lìọc i óỉì^ ỉi i/ìlì.<br /> <br /> Bò CỈH ciìa CỈIÔ/I sÚl li cỉiừk chỉa lủ/ỉi Ììcii ¡)hớn:<br /> P l ì ú i Ị ! : D ư h ù i c á i - h ( ) i ỈỢỊ)<br /> F h c h i 2 : H ỉ t ớ n ^ d ẫ n . l ờ i : ^ i à i Ví) (ĨỚỊ) s ố . I ^ l ư h ỉ ỉ ì à y ( ĨỈ ÍỢC h i é ỉ ỉ s o ạ n t l ì e o<br /> í á c m i n - ( l ộ k l ỉ á c ỉ i l ì i í u l ) ( ỉ o Í^OỈỈỈ j i h i U i n ộ i (ỈHỉii^ h i í ớ ì ì ^ ị ( l ẫ n , ì ì ì ộ í s ô h c ) i { ị i d i<br /> t ì ỉ ủ ỉ i , p l ỉ á ỉ i ( I ( q ) s ổ Ví) c l ì i ( l ( h ì .<br /> <br /> 7'//v<br /> <br /> (là c ó ỉ d ĩ nlìicìi c ổ Ị r o ỉ } ^<br /> <br /> ii li ữ ỉ Ị i ị ỉ l ii c u s ó ì . ĩú c íỉiờ r â í<br /> T iU<br /> <br /> (lũ<br /> <br /> ì^iíí<br /> <br /> c Ik ỉ h<br /> <br /> h iớ ỉì s o ạ n , ỉìlìiùììị k l ió Ìrú iìlì k h ó i<br /> <br /> / i l i ậ n rỉ u ' Ợ c S I / i ĩ ỏ i ) V ( i m I k j n ( ÌỌ ( .<br /> <br /> ĩ l ỉ í ỉ ỉ i l ỉ C í i t ì ì ơ ỉ ề N l ỉ à . \ Ị ( ấ ĩ Ỉ Hỉ ỉ ì X a \ d ỉ ú ỉ ^ , c ú c (1()ii'tị n g h i ệ p<br /> <br /> dò' (íứ Cỉiốỉì súclì sớỉỉi riỊ ÌÌUỈĨ hạn (ĩọc.<br /> PÍỈS.TS. P hạm Đ ình Ba<br /> <br /> PHẦN I<br /> <br /> PHẦN ĐỂ BÀI<br /> Chương 1<br /> <br /> DAO ĐÔNG CỦA HÊ MÔT BÂC T ư DO<br /> <br /> Bài 1.1: Xác định số bậc tự do của hệ cho trên hình (1.1)<br /> <br /> -#m;<br /> a)<br /> <br /> rrfrr7<br /> <br /> b)<br /> <br /> m,<br /> <br /> «<br /> <br /> #<br /> <br /> /77777<br /> <br /> d)<br /> <br /> c)<br /> rrio<br /> <br /> m.<br /> <br /> m-<br /> <br /> m-»<br /> <br /> Ả<br /> <br /> EJ =<br /> <br /> e)<br /> <br /> m.<br /> <br /> h)<br /> <br /> 9)<br /> <br /> Hình 1.1<br /> <br /> QO<br /> <br /> ÍTỈ:<br /> <br /> m -,<br /> <br /> Bài 1.2: Xác định tần số dao động riêng của hệ cho trén hình 1.2, bỏ qua khối lượng bản<br /> thân của dầm.<br /> M<br /> ề-<br /> <br /> EJ<br /> <br /> EJ<br /> <br /> 112<br /> <br /> 112<br /> <br /> 112<br /> <br /> -o<br /> <br /> 112<br /> Hình 1.3<br /> <br /> Hình L2<br /> <br /> Bài 1.3: Xác định tần số dao đòng riêng của hệ cho trên hình 1.3, bỏ qua khối lươns bản<br /> thân hệ. So sánh tần số dao động riêng của hệ này với tán số dao động riêng cúa bà^ 12.<br /> Bài 1.4: Xác định tần số dao dộng riênc của hệ cho trên hình 1.4, bỏ qua khối lưưiig bản<br /> thân hệ. Tính với trường hợp a ^ b , a<br /> <br /> b = — và khi cho: a = 2m, b = 3m, trọng<br /> <br /> lư ơ n g<br /> <br /> của<br /> <br /> khối lượng Q = 20kN; Dầm làrn bằng thép chữ I số hiệu N'74a có E = 2,1.10^ kN/in^:<br /> J = 3733.10'<br /> EJ<br /> <br /> M<br /> <br /> EJ<br /> <br /> ỉ<br /> H<br /> Hình 1.4<br /> <br /> Hình 1.5<br /> <br /> Bài 1.5: Xác định tần số dao động riêng ciia hệ cho trên hình 1.5, bỏ qua khối lượng bản<br /> thân hệ. So sánh tần sỏ dao clộiií: riêng của hệ này với tần số dao độim riêng của hộ cho ở<br /> bài 1.2. Tính chu kì và tần sô' dao động riêng khi cho / = liiì, trọng lượng của khối lưựng<br /> Q - 1,23 kN. Dầm làm bằng thóp chữ í số hiệu N "8 cỏ E = 2,1. lO^kN/m', J = 78.10'*^<br /> Bài 1.6: Xác định tần số dao đòn« riêng cùa hệ cho trên hình 1.6, bỏ qua khối lưọng bản<br /> thân hệ.<br /> EJ<br /> <br /> O<br /> <br /> M<br /> ♦<br /> <br /> M<br /> ♦<br /> <br /> I<br /> /7^<br /> <br /> EJ<br /> <br /> B<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2