intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 9

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

340
lượt xem
204
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình : đánh giá tác động môi trường part 9', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 9

 1. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng các ch t ñ c h i ho c có s d ng hoá ch t 52 D án ch bi n khoáng s n r n Công su t thi t k t 50.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 1.000 m3 53 D án khai thác nư c dư i ñ t nư c/ngày ñêm tr lên Công su t thi t k t 10.000 m3 54 D án khai thác nư c m t nư c/ngày ñêm tr lên 55 D án nhà máy ch bi n th c ph m Công su t thi t k t 1.000 t n s n ph m/năm tr lên 56 D án nhà máy ch bi n thu s n ñông l nh Công su t thi t k t 1.000 t n s n ph m/năm tr lên 57 D án nhà máy ñư ng Có công su t thi t k t 20.000 t n mía/năm tr lên 58 D án nhà máy s n xu t c n, rư u Công su t thi t k t 100.000 lít s n ph m/năm tr lên 59 D án nhà máy s n xu t bia, nư c gi i khát Công su t thi t k t 500.000 lít s n ph m/năm tr lên 60 D án nhà máy b t ng t Công su t thi t k t 5.000 t n s n ph m/năm tr lên 61 D án nhà máy ch bi n s a Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên 62 D án nhà máy ch bi n cà phê Công su t thi t k t 5.000 t n s n ph m/năm tr lên 63 D án nhà máy thu c lá Công su t thi t k t 50.000 bao/năm tr lên 64 D án nhà máy/lò gi t m gia súc, gia c m Công su t thi t k t 100 gia súc/ngày, 1.000 gia c m/ngày tr lên 65 D án nhà máy s n xu t nư c ñá Công su t thi t k t 500 cây ñá/ngày ñêm ho c t 25.000kg nư c ñá/ngày ñêm tr lên 66 D án nhà máy ch bi n nông s n ngũ c c Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên 67 D án nhà máy ch bi n tinh b t s n Công su t thi t k t 1.000 t n s n ph m/năm tr lên 68 D án nhà máy thu c da T tc 69 D án nhà máy d t có nhu m T tc 70 Nhà máy d t không nhu m Công su t t 10.000.0000 m v i/năm 71 D án nhà máy cơ khí, ch t o máy móc, thi t b Công su t thi t k t 1.000 t n s n ph m/năm tr lên 100.000m2 72 D án nhà máy ch bi n g , ván ép Công su t thi t k t /năm tr lên 73 D án nhà máy s n xu t các thi t b ñi n, ñi n t Công su t thi t k t 10.000 thi t b /năm tr lên 74 D án nhà máy s n xu t linh ki n ñi n, ñi n t Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên 75 D án nhà máy s n xu t hàng m ngh Công su t thi t k t 1.000.000 s n ph m/năm tr lên Dung tích ch a t 1.000.000 m3 nư c 76 D án xây d ng h ch a nư c, h thu l i tr lên 77 D án xây d ng h th ng thu l i, tư i tiêu, ngăn Bao ph di n tích t 500ha tr lên mn 137
 2. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 78 D án quai ñê l n bi n T tc 79 D án khu nuôi tr ng thu s n: thâm canh/bán Di n tích m t nư c t 10 ha tr lên thâm canh 80 D án nuôi tr ng thu s n qu ng canh Di n tích m t nư c t 50 ha tr lên 81 D án khu nuôi tr ng thu s n trên cát T tc 82 D án khu tr i chăn nuôi gia súc t p trung T 100 ñ u gia súc tr lên 83 D án khu tr i chăn nuôi gia c m t p trung T 10.000 ñ u gia c m tr lên 84 D án nhà máy ch bi n th c ăn gia súc, gia c m Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên 85 D án tr ng r ng và khai thác r ng Di n tích t 1.000 ha tr lên 86 D án xây d ng vùng tr ng s n, mía t p trung Di n tích t 100 ha tr lên 87 D án xây d ng vùng tr ng cà phê t p trung Di n tích t 100 ha tr lên 88 D án xây d ng vùng tr ng chè t p trung Di n tích t 100 ha tr lên 89 D án xây d ng vùng tr ng cao su t p trung Di n tích t 200 ha tr lên 90 D án xây d ng khu du l ch, vui chơi gi i trí Di n tích t 5 ha tr lên 91 D án xây d ng sân golf Có t 18 l tr lên 92 D án xây d ng khu khách s n, nhà ngh Có t 50 phòng ngh tr lên 93 D án xây d ng b nh vi n T 50 giư ng b nh tr lên 94 D án nhà máy tái ch , x lý ch t th i r n nói T tc chung 95 D án xây d ng bãi chôn l p ch t th i công T tc nghi p, ch t th i nguy h i 96 D án xây d ng bãi chôn l p ch t th i sinh ho t Cho t 100 h dân tr lên Công su t thi t k t 1.000 m3 nư c 97 D án xây d ng h th ng x lý nư c th i công nghi p t p trung không n m trong khu công th i/ngày ñêm tr lên nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao Công su t thi t k t 1.000m3 nư c 98 D án xây d ng h th ng x lý nư c th i sinh ho t t p trung th i/ngày ñêm tr lên 99 D án xây d ng ñài hoá thân hoàn vũ T tc 100 D án xây d ng nghĩa trang Di n tích t 15 ha tr lên 101 D án chi m d ng di n tích r ng phòng h ñ u Di n tích t 5 ha tr lên ngu n, r ng phòng h ch n sóng, l n bi n, r ng ñ c d ng 102 D án chi m d ng di n tích r ng t nhiên Di n tích t 50 ha tr lên TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng 138
 3. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 12 C U T RÚC VÀ YÊU C U V N I D UNG BÁ O CÁO ð ÁNH G IÁ TÁC ð N G MÔ I TR Ư N G (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) M ðU 1. Xu t x c a d án - Tóm t t v xu t x , hoàn c nh ra ñ i c a d án ñ u tư, trong ñó nêu rõ là lo i d án m i, d án b sung, d án m r ng, d án nâng c p hay d án lo i khác. - Cơ quan, t ch c có th m quy n duy t d án ñ u tư. 2. Căn c pháp lu t và k thu t c a vi c th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ðTM) Li t kê các văn b n pháp lu t và văn b n k thu t làm căn c cho vi c th c hi n ðTM và l p báo cáo ðTM c a d án, trong ñó nêu ñ y ñ , chính xác: mã s , tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành c a t ng văn b n. 3. T ch c th c hi n ðTM - Nêu tóm t t v vi c t ch c th c hi n ðTM và l p báo cáo ðTM c a ch d án, trong ñó ch rõ vi c có thuê hay không thuê d ch v tư v n l p báo cáo ðTM. Trư ng h p có thuê d ch v tư v n, nêu rõ tên cơ quan cung c p d ch v ; h và tên ngư i ñ ng ñ u cơ quan cung c p d ch v ; ñ a ch liên h c a cơ quan cung c p d ch v ; - Danh sách nh ng ngư i tr c ti p tham gia l p báo cáo ðTM c a d án. C h ư ơ ng l : M Ô T T ÓM T T D ÁN 1.1 Tên d án Nêu chính xác như tên trong báo cáo nghiên c u kh thi hay báo cáo ñ u tư c a d án. 1.2. Ch d án Nêu ñ y ñ : tên c a cơ quan ch d án, ñ a ch và phương ti n liên h v i cơ quan ch d án; h tên và ch c danh c a ngư i ñ ng ñ u cơ quan ch d án. 1.3. V trí ñ a lý c a d án Mô t rõ ràng v trí ñ a lý (g m c t a ñ , ranh gi i...) c a ñ a ñi m th c hi n d án trong m i tương quan v i các ñ i tư ng t nhiên (h th ng ñư ng giao thông; h th ng sông su i, ao h và các v c nư c khác; h th ng ñ i núi...), các ñ i tư ng v kinh t - xã h i (khu dân cư, khu ñô th , các ñ i tư ng s n xu t - kinh doanh - d ch v , các công trình văn hóa - tôn giáo, các di tích l ch s ...) và các ñ i tư ng khác xung quanh khu v c d án, kèm theo sơ ñ v trí ñ a lý th hi n các ñ i tư ng này, có chú gi i rõ ràng. 1.4. N i dung ch y u c a d án - Li t kê ñ y ñ , mô t chi ti t v kh i lư ng và quy mô (không gian và th i gian) c a t t c các h ng m c công trình c n tri n khai trong quá trình th c hi n d án, kèm theo m t sơ ñ m t b ng t ng th b trí t t c các h ng m c công trình ho c các sơ ñ riêng l cho t ng h ng m c công trình. Các công trình ñư c phân thành 2 lo i sau: 139
 4. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng + Các công trình chính: công trình ph c v m c ñích s n xu t, kinh doanh, d ch v c a d án; + Các công trình ph tr : công trình h tr , ph c v cho ho t ñ ng c a công trình chính, như: giao thông v n t i, bưu chính vi n thông, cung c p ñi n, cung c p nư c, thoát nư c mưa, thoát nư c th i, di dân tái ñ nh cư, cây xanh phòng h môi trư ng, tr m x lý nư c th i, nơi x lý ho c tr m t p k t ch t th i r n (n u có) và các công trình khác. - Mô t chi ti t, c th v công ngh thi công, công ngh s n xu t, công ngh v n hành c a d án, c a t ng h ng m c công trình c a d án, kèm theo sơ ñ minh h a. Trên các sơ ñ minh h a này ph i ch rõ các y u t môi trư ng có kh năng phát sinh, như: ngu n ch t th i và các y u t gây tác ñ ng khác (n u có). - Li t kê ñ y ñ các lo i máy móc, thi t b c n có c a d án kèm theo ch d n v nư c s n xu t, năm s n xu t, hi n tr ng (còn bao nhiêu ph n trăm hay m i). - Li t kê ñ y ñ các lo i nguyên, nhiên, v t li u ñ u vào kèm theo ch d n v tên thương hi u và công th c hóa h c (n u có). C h ư ơ ng 2: ð I U K I N T N H IÊN, MÔI T RU N G VÀ K INH T - XÃ H I 2.1. ði u ki n t nhiên và môi trư ng: - ði u ki n v ñ a lý, ñ a ch t: Ch ñ c p và mô t nh ng ñ i tư ng, hi n tư ng, quá trình b tác ñ ng b i d án (ñ i v i d án có làm thay ñ i các y u t ñ a lý, c nh quan; d án khai thác khoáng s n và d án liên quan ñ n các công trình ng m thì ph i mô t m t cách chi ti t); ch d n ngu n tài li u, d li u tham kh o, s d ng. - ði u ki n v khí tư ng - thu văn: Ch ñ c p và mô t nh ng ñ i tư ng, hi n tư ng, quá trình b tác ñ ng b i d án (ñ i v i d án có khai thác, s d ng, làm thay ñ i các y u t khí tư ng, th y văn thì ph i mô t m t cách chi ti t); ch d n ngu n tài li u, d li u tham kh o, s d ng. - Hi n tr ng các thành ph n môi trư ng t nhiên: Ch ñ c p và mô t nh ng thành ph n môi trư ng b tác ñ ng tr c ti p b i d án, như: môi trư ng không khí ti p nh n tr c ti p ngu n khí th i c a d án (lưu ý hơn ñ n nh ng vùng b nh hư ng theo hư ng gió ch ñ o), ngu n nư c ti p nh n tr c ti p nư c th i c a d án, môi trư ng ñ t và môi trư ng sinh v t ch u nh hư ng tr c ti p b i ch t th i và các y u t khác c a d án. ð i v i môi trư ng không khí, nư c và ñ t ñòi h i như sau: + Ch d n rõ ràng các s li u ño ñ c, phân tích t i th i ñi m ti n hành ðTM v ch t lư ng môi trư ng (lưu ý: các ñi m ño ñ c, l y m u ph i có mã s , có ch d n v th i gian, ñ a ñi m, ñ ng th i, ph i ñư c th hi n b ng các bi u, b ng rõ ràng và ñư c minh h a b ng sơ ñ b trí các ñi m); + Nh n xét v tính nh y c m và ñánh giá sơ b v s c ch u t i c a môi trư ng. 2.2. ði u ki n kinh t - xã h i: - ði u ki n v kinh t : Ch ñ c p ñ n nh ng ho t ñ ng kinh t (công nghi p, nông nghi p, giao thông v n t i, khai khoáng, du l ch, thương m i, d ch v và các ngành khác) trong khu v c d án và vùng k c n b tác ñ ng b i d án; ch d n ngu n tài li u, d li u tham kh o, s d ng. - ði u ki n v xã h i: Ch ñ c p ñ n nh ng công trình văn hóa, xã h i, tôn giáo, tín ngư ng, di tích l ch s , khu dân cư, khu ñô th và các công trình liên quan khác trong vùng d án và các vùng k c n b tác ñ ng b i d án; ch d n ngu n tài li u, d li u tham kh o, s d ng. 140
 5. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng C h ư ơ ng 3: ð ÁNH GIÁ CÁC T ÁC ð N G M Ô I TRU N G 3.1. Ngu n gây tác ñ ng - Ngu n gây tác ñ ng có liên quan ñ n ch t th i: Li t kê chi ti t t t c các ngu n có kh năng phát sinh các lo i ch t th i r n, l ng, khí cũng như các lo i ch t th i khác trong quá trình tri n khai d án. Tính toán ñ nh lư ng và c th hóa (v không gian và th i gian) theo t ng ngu n. So sánh, ñ i chi u v i các tiêu chu n, quy chu n, quy ñ nh hi n hành (n u có). - Ngu n gây tác ñ ng không liên quan ñ n ch t th i: Li t kê chi ti t t t c các ngu n gây tác ñ ng không liên quan ñ n ch t th i, như: xói mòn, trư t, s t, l , lún ñ t; xói l b sông, b su i, b h , b bi n; b i l ng lòng sông, lòng su i, lòng h , ñáy bi n; thay ñ i m c nư c m t, nư c ng m; xâm nh p m n; xâm nh p phèn, bi n ñ i vi khí h u; suy thoái các thành ph n môi trư ng; bi n ñ i ña d ng sinh h c và các ngu n gây tác ñ ng khác. C th hóa v m c ñ , không gian và th i gian x y ra. So sánh, ñ i chi u v i các tiêu chu n, quy chu n, quy ñ nh hi n hành (n u có). - D báo nh ng r i ro v s c môi trư ng do d án gây ra: Ch ñ c p ñ n nh ng r i ro có th x y ra b i d án trong quá trình xây d ng và v n hành. 3.2. ð i tư ng, quy mô b tác ñ ng Li t kê t t c các ñ i tư ng t nhiên, kinh t , văn hóa, xã h i, tôn giáo, tín ngư ng, di tích l ch s và các ñ i tư ng khác trong vùng d án và các vùng k c n b tác ñ ng b i ch t th i, b i các y u t không ph i là ch t th i, b i các r i ro v s c môi trư ng khi tri n khai d án; Mô t c th , chi ti t v quy mô không gian và th i gian b tác ñ ng. 3.3. ðánh giá tác ñ ng - Vi c ñánh giá tác ñ ng ph i ñư c c th hóa cho t ng ngu n gây tác ñ ng và t ng ñ i tư ng b tác ñ ng. M i tác ñ ng ñ u ph i ñư c ñánh giá m t cách c th v m c ñ , c th v quy mô không gian và th i gian. - Vi c ñánh giá tác ñ ng ñ i v i m t d án c th ph i ñư c chi ti t hóa và c th hóa cho d án ñó; không ñánh giá m t cách lý thuy t chung chung theo ki u vi t giáo trình, quy ch , quy ñ nh, hư ng d n. 3.4. ðánh giá v phương pháp s d ng ðánh giá v ñ tin c y c a các phương pháp ðTM áp d ng, m c ñ tin c y c a m i ñánh giá ñã th c hi n; nh ng ñi u còn chưa ch c ch n trong ñánh giá và lý gi i t i sao, có ñ xu t gì. C h ư ơ ng 4 : BI N P H ÁP GI M T HI U T ÁC ð N G X U , PH Ò NG N G A V À N G PH Ó S C M Ô I TRU N G - ð i v i các tác ñ ng x u: + M i lo i tác ñ ng x u ñã xác ñ nh ñ u ph i có kèm theo bi n pháp gi m thi u tương ng, có lý gi i rõ ràng v ưu ñi m, như c ñi m, m c ñ kh thi, hi u su t/hi u qu x lý. Trong trư ng h p không th có bi n pháp ho c có nhưng khó kh thi trong khuôn kh c a d án thì ph i nêu rõ lý do và có ki n ngh c th ñ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t, quy t ñ nh. + Ph i có ch ng minh r ng, sau khi áp d ng bi n pháp thì tác ñ ng x u s ñư c gi m ñ n m c nào, có so sánh, ñ i chi u v i các tiêu chu n, quy chu n, quy ñ nh hi n hành. Trư ng h p không ñáp ng ñư c yêu c u quy ñ nh thì ph i nêu rõ lý do và có nh ng ki n ngh c th ñ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t, quy t ñ nh. - ð i v i s c môi trư ng: ð xu t m t phương án chung v phòng ng a và ng phó s c , trong ñó nêu rõ: 141
 6. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng + N i dung, bi n pháp mà ch d án ch ñ ng th c hi n trong kh năng c a mình; nh n xét, ñánh giá v tính kh thi và hi u qu ; + N i dung, bi n pháp c n ph i có s h p tác, giúp ñ c a các cơ quan nhà nư c và các ñ i tác khác; + Nh ng v n ñ b t kh kháng và ki n ngh hư ng x lý. C h ư ơ ng 5: CAM K T T H C H I N B I N P H ÁP B O V M Ô I TR Ư NG Cam k t c a ch d án v vi c th c hi n các bi n pháp gi m thi u các tác ñ ng x u ñã nêu trên; ñ ng th i, cam k t th c hi n t t c các bi n pháp, quy ñ nh chung v b o v môi trư ng có liên quan ñ n quá trình tri n khai, th c hi n d án. C h ươ n g 6: C ÁC CÔNG TRÌ NH X L Ý MÔ I TR Ư N G, CH Ư Ơ NG TRÌN H Q U N L Ý VÀ G IÁM SÁT M Ô I TR Ư NG 6.1. Danh m c các công trình x lý môi trư ng - Li t kê ñ y ñ các công trình x lý môi trư ng ñ i v i các ch t th i r n, l ng, khí và ch t th i khác trong khuôn kh c a d án; kèm theo ti n ñ thi công c th cho t ng công trình; - Li t kê ñ y ñ các công trình x lý môi trư ng ñ i v i các y u t khác ngoài ch t th i, như: xói mòn, trư t, s t, l , lún ñ t; xói l b sông, b su i, b h , b bi n; b i l ng lòng sông, lòng su i, lòng h , ñáy bi n; thay ñ i m c nư c m n nư c ng m; xâm nh p m n; xâm nh p phèn; bi n ñ i vi khí h u; suy thoái các thành ph n môi trư ng; bi n ñ i ña d ng sinh h c và các ngu n gây tác ñ ng khác (n u có); kèm theo ti n ñ thi công c th cho t ng công trình. 6.2. Chương trình qu n lý và giám sát môi trư ng 6.2.1. Chương trình qu n lý môi trư ng ð ra m t chương trình nh m qu n lý các v n ñ v b o v môi trư ng trong quá trình thi công xây d ng các công trình c a d án và trong quá trình d án ñi vào v n hành trong th c t , bao g m: t ch c và nhân s cho qu n lý môi trư ng; qu n lý ch t th i, k c ch t th i nguy h i; phòng, ch ng s c môi trư ng (tr n i dung v phòng cháy, ch a cháy s làm riêng theo pháp lu t v phòng cháy ch a cháy); và các n i dung qu n lý môi trư ng khác có liên quan ñ n d án. 6.2.2. Chương trình giám sát môi trư ng a) Giám sát ch t th i: ðòi h i ph i giám sát lưu lư ng/t ng lư ng th i và giám sát nh ng thông s ô nhi m ñ c trưng cho ch t th i c a d án theo tiêu chu n, quy chu n hi n hành c a Vi t Nam, v i t n su t t i thi u 03 (ba) tháng m t l n. Các ñi m giám sát ph i ñư c th hi n c th trên sơ ñ v i chú gi i rõ ràng. b) Giám sát môi trư ng xung quanh: Ch ph i giám sát nh ng thông sô ô nhi m ñ c trưng cho d án theo tiêu chu n, quy chu n, quy ñ nh hi n hành c a Vi t Nam trong trư ng h p t i khu v c th c hi n d án không có các tr m, ñi m giám sát chung c a cơ quan nhà nư c, v i t n su t t i thi u 06 (sáu) tháng m t l n. Các ñi m giám sát ph i ñư c th hi n c th trên sơ ñ v i chú gi i rõ ràng. c) Giám sát khác: Ch ph i giám sát các y u t : xói mòn, trư t, s t, l , lún ñ t; xói l b sông, b su i, b h , b bi n; b i l ng lòng sông, lòng su i, lòng h , ñáy bi n; thay ñ i m c nư c m t, nư c ng m; xâm nh p m n; xâm nh p phèn; và các ngu n gây tác ñ ng khác (n u có) trong trư ng h p t i khu v c th c hi n d án không có các tr m, ñi m giám sát chung c a cơ quan nhà nư c, v i t n su t phù h p nh m theo dõi ñư c s bi n ñ i theo không gian và th i gian c a các y u t này. Các ñi m giám sát ph i ñư c th hi n c th trên sơ ñ v i chú gi i rõ ràng 142
 7. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng C h ư ơ ng 7: D T OÁ N K INH P HÍ CHO CÁC CÔ NG TRÌNH M ÔI TR Ư N G C n ñưa ra các kho n kinh phí d toán cho vi c xây d ng và v n hành các công trình môi trư ng trong quá trình tri n khai xây d ng và v n hành d án. C h ư ơ ng 8: TH AM V N Ý K I N C N G ð N G 8.1. Ý ki n c a y ban nhân dân c p xã 8.2. Ý ki n c a y ban M t tr n T qu c c p xã (C 2 ñi m 8.1 và 8.2 này ñư c th hi n theo yêu c u nêu t i M c 2 Ph n III c a Thông tư này). C h ư ơ ng 9 : CH D N N G U N C UNG C P S L I U , D L I U V À P H Ư Ơ NG P HÁP ð ÁNH GIÁ 9.1. Ngu n cung c p s li u, d li u - Ngu n tài li u, d li u tham kh o: + Li t kê các tài li u, d li u tham kh o v i các thông s v : tên g i, xu t x th i gian, tác gi , nơi lưu gi ho c nơi phát hành c a tài li u, d li u. + ðánh giá m c ñ chi ti t, tin c y, tính c p nh t c a ngu n tài li u, d li u tham kh o. - Ngu n tài li u, d li u do ch d án t t o l p: + Li t kê các tài li u, d li u ñã t o l p; xu t x th i gian, ñ a ñi m mà tài li u, d li u ñư c t o l p. + ðánh giá m c ñ chi ti t, tin c y, tính c p nh t c a ngu n tài li u, d li u t t o l p. 9.2. Phương pháp áp d ng trong quá trình ðTM - Danh m c các phương pháp s d ng: Li t kê ñ y ñ các phương pháp ñã s d ng trong quá trình ti n hành ðTM và l p báo cáo ðTM, bao g m các phương pháp v ðTM, các phương pháp v ñi u tra, kh o sát, nghiên c u, thí nghi m và các phương pháp có liên quan khác. - ðánh giá m c ñ tin c y c a các phương pháp ñã s d ng: ðánh giá m c ñ tin c y c a phương pháp theo thang m c ñ nh tính ho c ñ nh lư ng tùy thu c vào b n ch t, tính ch t và tính ñ c thù c a t ng phương pháp áp d ng. 9.3. Nh n xét v m c ñ chi ti t, ñ tin c y c a các ñánh giá Nh n xét khách quan v m c ñ chi ti t, ñ tin c y c a các ñánh giá v các tác ñ ng môi trư ng, các r i ro v s c môi trư ng có kh năng x y ra khi tri n khai d án và khi không tri n khai d án. ð i v i nh ng v n ñ còn thi u ñ tin c y c n thi t, ph i nêu lý do khách quan và lý do ch quan (thi u thông tin, d li u; s li u, d li u hi n có ñã b l c h u; thi u phương pháp; ñ tin c y c a phương pháp có h n; trình ñ chuyên môn c a ñ i ngũ cán b v ðTM có h n; các nguyên nhân khác) 143
 8. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng K T L U N V À K I N N GH 1. K t lu n Ph i có k t lu n v nh ng v n ñ , như: ñã nh n d ng và ñánh giá ñư c h t nh ng tác ñ ng chưa, còn cái gì chưa rõ; ñánh giá t ng quát v m c ñ , quy mô c a nh ng tác ñ ng ñã xác ñ nh; m c ñ kh thi c a các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng; nh ng tác ñ ng tiêu c c nào không th có bi n pháp gi m thi u vì vư t quá kh năng cho phép c a ch d án và ki n ngh hư ng gi i quy t. 2. Ki n ngh Ki n ngh v i các c p, các ngành liên quan giúp gi i quy t nh ng v n ñ vư t kh năng gi i quy t c a d án. Ph l c 13 M U V Ă N B N ð N G H T H M ð N H BÁO CÁO ð Á NH G IÁ TÁC ð N G M ÔI T R Ư NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) ………….(l)………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc S :………… V/v th m ñ nh và phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ð a danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . . c a D án.............(2).............. Kính g i: .................................(3).................................... Chúng tôi là:.......(1)........, Ch D án:.........(2).......... s do.......(4)...... phê duy t. ð a ñi m th c hi n d án: ..................................................................................... ð a ch liên h :…………………………………………………………………… ði n tho i:.....................; Fax:.........................; E-mail:......................................... Xin g i ñ n quý................(3)................ nh ng h sơ sau: - M t (01) báo cáo nghiên c u kh thi c a D án (ho c báo cáo ñ u tư); - B y (07) báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án b ng ti ng Vi t. Chúng tôi xin b o ñ m v ñ trung th c c a các s li u, tài li u trong các văn b n nêu trên và cam k t r ng, D án c a chúng tôi không s d ng các lo i hóa ch t, ch ng vi sinh b c m theo quy ñ nh c a Vi t Nam và theo quy ñ nh c a các công ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. Chúng tôi cũng xin b o ñ m r ng các tiêu chu n, quy chu n, các quy ñ nh ñư c trích l c và s d ng trong các h sơ nêu trên c a chúng tôi là hoàn toàn ñúng s th c và ñang còn hi u l c áp d ng. N u có gì sai ph m chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. ð ngh . . . . . . . . . . (3 ) . . . . . . . . . . th m ñ nh và c p Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng cho D án. Nơi nh n: ............(5)........... - Như trên; - (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) - Lưu ...... 144
 9. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ghi chú: (1) Cơ quan, doanh nghi p ch d án; (2) Tên ñ y ñ c a D án; (3) Cơ quan t ch c vi c th m ñ nh; (4) Cơ quan phê duy t D án; (5) Th trư ng cơ quan, doanh nghi p ch d án. M U B ÌA VÀ T RANG P H B ÌA C A B ÁO CÁO ð ÁNH GI Á TÁC ð N G M Ô I TR Ư N G (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) AAA...(tên cơ quan ch qu n/phê duy t d án)... AAA BBB... (tên cơ quan ch d án)... BBB BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG D ÁN................................................................................ ............................................................................................ CƠ QUAN CH D ÁN (*) CƠ QUAN TƯ V N (*) L P BÁO CÁO ðTM (n u có) (Th trư ng cơ quan ký, ghi h tên, ñóng d u) (Th trư ng cơ quan ký, ghi h tên, ñóng d u) (ð a danh), tháng... năm 200... Ghi chú: (*) ch th hi n trang ph bìa 145
 10. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U Q UY T ð N H P HÊ DUY T B ÁO CÁO ð ÁNH GI Á TÁC ð N G M Ô I TR Ư N G (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) ………….(l)………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc S :………… (ð a danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . . Q UY T ð N H V vi c phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án “………………………(2)……………………………….” …………………... (3)………………… Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh ñ nh s 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh ñ nh s …../Nð-CP ngày….tháng…..năm……c a Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a…….(1)…….; Theo ñ ngh c a…….(4)……..(ho c H i ñ ng th m ñ nh báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án………..(2)………. h p ngày…… tháng…….năm……. t i……..); Xét n i dung báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án….(2)…. ðã ñư c ch nh s a b sung kèm theo Văn b n gi i trình s …..ngày…..tháng…..năm c a….(5)…..; Theo ñ ngh c a Ông (Bà)…………(6)……………, Q UY T ð N H ð i u 1 . Phê duy t n i dung báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án……(2)…. c a……(5)…….(sau ñây g i là Ch d án). ð i u 2 . Ch d án có trách nhi m th c hi n ñúng nh ng n i dung ñã ñư c nêu trong báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và nh ng yêu c u b t bu c sau ñây: 1. …………………………………………………………………………………….. 2. …………………………………………………………………………………….. 3. …………………………………………………………………………………….. ð i u 3 . Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án và nh ng yêu c u b t bu c t i ði u 2 c a Quy t ñ nh này là cơ s ñ các cơ quan qu n lý Nhà nư c có th m quy n thanh tra, ki m soát vi c th c hi n công tác b o v môi trư ng c a D án. 146
 11. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ð i u 4 . Trong quá trình tri n khai th c hi n D án, n u có nh ng thay ñ i v n i dung c a báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñư c phê duy t, Ch d án ph i có văn b n báo cáo và ch ñư c th c hi n nh ng n i dung thay ñ i ñó sau khi có văn b n ch p thu n c a ….(1)…. ð i u 5 . y nhi m……(7)…… th c hi n vi c ki m tra, giám sát vi c th c hi n các n i dung b o v môi trư ng trong báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñã ñư c phê duy t và các yêu c u nêu t i ði u 2 c a Quy t ñ nh này. ð i u 6 . Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nơi nh n: ............(3)........... - Ch d án; - (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) - Lưu ...... Ghi chú: (1) Tên cơ quan có th m quy n phê duy t; (2) Tên ñ y ñ c a D án; (3) Th trư ng ho c ngư i ñ ng ñ u cơ quan có th m quy n phê duy t; (4) Tên t ch c d ch v th m ñ nh; (5) Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án; (6) Th trư ng Thư ng tr c th m ñ nh; (7) Cơ quan ñư c giao trách nhi m ki m tra, giám sát sau khi phê duy t. M U X ÁC NH N ð Ã PH Ê D UY T B ÁO CÁ O ð ÁNH GIÁ TÁC ð N G MÔ I TR Ư N G, B ÁO C ÁO ð ÁN H G IÁ TÁC ð N G M ÔI T R Ư NG B S UNG ; ð Ã XÁC NH N ð Ă NG KÝ B N C AM K T B O V M Ô I TR Ư NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) 8a. ð i v i báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng .................(1)................. xác nh n: Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án.................(2)........................ ñư c phê duy t t i Quy t ñ nh s ..................................... ngày..... tháng.... năm.... c a...........(3)............................. (ð a danh), ngày..... tháng.... năm.... Th trư ng cơ quan xác nh n (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) 147
 12. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 8b. ð i v i báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung ..................(1)............... xác nh n: Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án.................(2).................. ñư c phê duy t t i Quy t ñ nh s ..................................... ngày..... tháng.... năm.... c a...........(3)............................. (ð a danh), ngày..... tháng.... năm.... Th trư ng cơ quan xác nh n (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) 8c. ð i v i b n cam k t b o v môi trư ng ..................(1)................. xác nh n: B n cam k t b o v môi trư ng c a D án.................(2)........................ ñư c c p Gi y xác nh n ñăng ký s ..................................... ngày..... tháng.... năm.... c a...........(3)............................. (ð a danh), ngày..... tháng.... năm.... Th trư ng cơ quan xác nh n (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) Ghi chú: (1) Cơ quan có trách nhi m xác nh n; (2) Tên ñ y ñ c a D án; (3) Cơ quan có th m quy n phê duy t (ho c xác nh n). C U T RÚC VÀ YÊU C U V N I D UNG BÁO CÁO ð ÁNH G IÁ TÁ C ð N G MÔI T R Ư N G B S UNG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) 1. Tên d án Nêu ñúng như tên trong báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñã ñư c c p quy t ñ nh phê duy t trư c ñó. Trong trư ng h p ñã ñư c ñ i tên khác thì nêu c tên cũ và tên m i và thuy t minh rõ v quá trình, tính pháp lý c a vi c ñ i tên này. 2. Ch d án Nêu ñ y ñ : tên, ñ a ch và phương ti n liên h v i cơ quan, doanh nghi p là ch d án; h tên và ch c danh c a ngư i ñ ng ñ u cơ quan, doanh nghi p ch d án t i th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung. 3. V trí ñ a lý c a d án (t i th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung) 4. Nh ng thay ñ i v n i dung c a d án Mô t chi ti t, rõ ràng v nh ng thay ñ i sau ñây cho ñ n th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung (trư ng h p có thay ñ i); 148
 13. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 4.1. Thay ñ i v ñ a ñi m th c hi n; 4.2. Thay ñ i v quy mô, công su t thi t k ; 4.3. Thay ñ i v công ngh s n xu t; 4.4. Thay ñ i v nguyên li u, nhiên li u s n xu t; 4.5. Thay ñ i khác. 5. Thay ñ i v hi n tr ng môi trư ng t nhiên và các y u t kinh t , xã h i c a vùng th c hi n d án/cơ s ñang ho t ñ ng (cho ñ n th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung) 6. Thay ñ i v tác ñ ng môi trư ng và nh ng bi n pháp gi m thi u tác ñ ng tiêu c c c a d án (cho ñ n th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung) 7. Thay ñ i v chương trình qu n lý và giám sát môi trư ng c a d án (cho ñ n th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung) 8. Thay ñ i khác (cho ñ n th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung) 9. K t lu n M U V Ă N B N ð N G H T H M ð N H B ÁO CÁ O ð ÁNH G IÁ TÁC ð N G MÔI TR Ư NG B S UNG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ………….(l)………… ð c l p - T do - H nh phúc S :………… V/v ñ ngh th m ñ nh và phê duy t báo cáo ðTM b sung (ð a danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . . c a D án.............(2).............. Kính g i: .................................(3).................................... Chúng tôi là:.......(1)........, Ch D án:.........(2)................................................... ð a ñi m th c hi n d án: ..................................................................................... ð a ch liên h :…………………………………………………………………… ði n tho i:.....................; Fax:.........................; E-mail:......................................... Xin g i ñ n ................(3)................ nh ng h sơ sau: - M t (01) báo cáo gi i trình v n i dung ñi u ch nh c a D án; - Năm (05) b n báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung b ng ti ng Vi t; - M t (01) b n sao báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng kèm theo b n sao có công ch ng c a Quy t ñ nh s ……./……ngày…..tháng……năm c a……..(4)…… v vi c phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án…….(5)…….. 149
 14. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chúng tôi xin b o ñ m v ñ trung th c c a các s li u, tài li u trong các văn b n nêu trên. N u có gì sai ph m chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. ð ngh …..(3)….. th m ñ nh và c p quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung cho D án. Nơi nh n: ............(6)........... - Như trên; - (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) - Lưu ...... Ghi chú: (1) Cơ quan, doanh nghi p ch d án ; (2) Tên ñ y ñ c a D án; (3) Cơ quan t ch c vi c th m ñ nh báo cáo ðTM b sung; (4) Cơ quan ñã ra quy t ñ nh phê duy t báo cáo ðTM; (5) Tên d án ñã ñư c c p quy t ñ nh phê duy t báo cáo ðTM; (6) Th trư ng cơ quan, doanh nghi p ch d án ; M U B ÌA VÀ T RANG P H B ÌA C A B ÁO CÁO ð ÁNH G IÁ TÁ C ð N G M ÔI T R Ư N G B S UNG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) AAA...(tên cơ quan ch qu n/phê duy t d án)... AAA BBB... (tên cơ quan ch d án)... BBB BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG B SUNG D ÁN................................................................................ ............................................................................................ CƠ QUAN CH D ÁN (*) CƠ QUAN TƯ V N (*) L P BÁO CÁO ðTMBS (n u có) (Th trư ng cơ quan ký, ghi h tên, ñóng d u) (Th trư ng cơ quan ký, ghi h tên, ñóng d u) (ð a danh), tháng... năm 200... 150 Ghi chú: (*) ch th hi n trang ph bìa
 15. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U B N N H N X ÉT BÁO CÁO ð ÁNH G IÁ TÁ C ð N G M ÔI T R Ư N G B S UNG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc B N NH N XÉT BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG B SUNG 1. H và tên ngư i nh n xét: ……………………………………………………….. 2. H c hàm, h c v , ch c v công tác: ……………………………………………… 3. Nơi công tác (tên, ñ a ch , s ñi n tho i, Fax, E-mail): ………………………….. 4. Tên d án: ……………………………………………………………………….. 5. Nh n xét v n i dung báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung: 5.1. Nh ng n i dung ñ t yêu c u (nêu c th t ng n i dung): 5.2. Nh ng n i dung c n ch nh s a (nêu c th t ng n i dung): 5.3. Nh ng n i dung c n b sung (nêu c th t ng n i dung): 5.4. Nh ng nh n xét khác: 6. K t lu n và ñánh giá (nêu rõ ý ki n ñ ng ý hay không ñ ng ý phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung, lý do): (ð a danh nơi vi t nh n xét), ngày…..tháng…..năm… Ngư i nh n xét (Ký và ghi h tên) 151
 16. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U Q UY T ð N H PHÊ D UY T B ÁO CÁ O ð ÁNH G IÁ TÁC ð N G MÔI TR Ư NG B S UNG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) ………….(l)…………………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc S :…………….. (ð a danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . . Q UY T ð N H V vi c phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án “………………………(2)……………………………….” …………………... (3)………………… Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh ñ nh s 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh ñ nh s …../Nð-CP ngày….tháng…..năm……c a Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a…….(1)…….; Xét Công văn s ….. ngày…..tháng…..năm……c a……(4)………. v vi c ñ ngh th m ñ nh và phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án……………………(2)…………………….; Xét n i dung báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án……….(2)……. ñã ñư c ch nh s a b sung kèm theo Văn b n gi i trình s …..ngày…..tháng…..năm c a….(4)…..; Theo ñ ngh c a…………………..(5)…………………….., Q UY T ð N H ð i u 1 . Phê duy t n i dung báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án……(2)…. c a……(4)…….(sau ñây g i là Ch d án). ð i u 2 . Ch d án có trách nhi m th c hi n ñúng nh ng n i dung ñã ñư c nêu trong báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung và nh ng yêu c u b t bu c sau ñây: 1. …………………………………………………………………………………….. 2. …………………………………………………………………………………….. 3. …………………………………………………………………………………….. ð i u 3 . Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án, nh ng yêu c u b t bu c t i ði u 2 c a Quy t ñ nh này và báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñã ñư c phê duy t t i Quy t ñ nh s ……..(5)………ngày……tháng…….năm c a……..(6)………. là cơ s ñ các cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng giám sát, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n công tác b o v môi trư ng c a D án. 152
 17. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ð i u 4 . Quy t ñ nh này có giá tr ñi kèm v i Quy t ñ nh s ….. (5) …..ngày…..tháng….năm….c a……….(6)…… và có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nơi nh n: ............(3)........... - Ch d án; - (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) - - Lưu ...... Ghi chú: (1) Cơ quan có th m quy n phê duy t; (2) Tên ñ y ñ c a D án; (3) Th trư ng ho c ngư i ñ ng ñ u cơ quan có th m quy n phê duy t; (4) Cơ quan, doanh nghi p ch d án; (5) S c a Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ðTM trư c ñó; (6) Th trư ng ho c ngư i ñ ng ñ u cơ quan ñã ban hành Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ðTM trư c ñó. 153
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2