intTypePromotion=1

Giáo trình -Độc chất học thú y - Chương 5

Chia sẻ: Sam Sara | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
211
lượt xem
66
download

Giáo trình -Độc chất học thú y - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5:Ngộ độc thuốc thú y Hiện nay sự khác nhau giữa thức ăn - thuốc - chất độc trong cuộc sống hàng ngày vẫn chưa thật rõ ràng. Thuốc là con dao hai lưỡi, nếu dùng đúng nó có tác dụng chữa bệnh, ngược lại là chất độc. Khi nồng độ thuốc trong cơ thể cao (ở máu cao thường do nhiễm độc cấp; trong tổ chức cao thường do nhiễm độc mãn tính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình -Độc chất học thú y - Chương 5

 1. àm kích thích. H (2 g/kgP). Không gây nôn vì làm t gi ùng thu ãn c (150 mg/kgP). Cho th oxy và hô h c. Thallium sulfate (Tl2SO4) Thallium sulfate không mùi không v ày, ru qua da, súc v ên th ã c - ình phosphoryl oxy hoá. - Tri ày v xu - ày à (ataxia), giãn ì tr à hôn mê. N tri ài. Li à 14 mg/kg. Câu h 1. Trình bày c các bi òng, tr 3. Trình bày c òng, tr 5. Trình bày c (strychnin, Thallium sulfate, Sodium fluoroacetate và fluoroacetamide). 6. Nêu các bi òng và Thallium sulfate, Sodium fluoroacetate và fluoroacetamide. Ng Hi - thu - ch àng ngày v õ ràng. Thu l à ch trong t ãn tính) tr ình ên môn kém, b ph - Ng - Hi - Tác d
 2. - à các thu Do nhu c c phòng tr à ch d ày càng nhi ình tr à không th d u Nh ùng t àn. Nh àm gi thu Khi tiêm vacin c làm gi S 1.1. Nguyên nhân Do li thu ình. Ng trong quá trình ùng quá lâu m thu ên gi ào th thu ùng thu Do tác d ph c ADR) m c à xu òng, tr sinh lý (tác d ùng thu ). ADR không bao g ph do dùng sai thu ên nhân m àh qu ùng thu H RDA. 1.2. Bi òng Tu nguyên nhân gâ òng ng V ên nhân th à do thao tác k c ên môn. Khi gia súc b ên nhân nay, ta nh bi . Gan, th n hoá tha ào gan t cho quá trình chuy thu ành nh ài qua th theo phân ra ngoài. Mu trong khi ng Dùng các vitamin, nh à nhóm vitamin tan trong d à các acid amin không thay th - lysin, cystein... Quá trình kh ,c êm glucoza 5%, hay 10%. Dung d ày v Dùng các thu ình l Tiêm các ch ích ho enzym P450 hay các ch ch àng cua” t ào. Dùng thu àm gi và t
 3. ò cao s (aceton huy tinh b c 3 n ùng EDTA - ch TA s kim lo ài. Dùng thu ê, thu ùng các thu thích h ão hay ng tr , ngo ùng: Mebendazol, Levamyzol, Detomax... dùng Atropin. 1.3. Hi D lâm sàng l ãi, không có nguyên t à thu háng sinh. Khi ùng m õc tác d a. Nh Theo Del - Rio - Navario B.E phân thành - Thu : Tính ch (các thu - lactam, nhóm thu à các acid aminosalicylic, sulfadiazin và các sulfamid khác các ch ày có nh ành ph Thu à m ò nh m ên. Do v ên gi ã gây m - Ph :D bi ùng thu êm g nhi thu - lactam khi tiêm hay v èo tiêm B - comlex - Cách s : Dùng thu ài, dùng nhi ùng m ùng thu ãng c -Y ài, tu ình tr b c ày c giáng hoà thu àn thi - à ti . Hay g ùng thu ìb à các con ùng l D a Gell và Coombs, g .K ên (thu ào kháng * nguyên trình di 4 và IL13 (Interleukin 4 và 13) làm t ào lympho B bi ành plasmocyte. T ào này s kháng th ên màng mastocyte nh ên l ên * này s g ên màng mastocyte nh k ày làm t ào mastocyte t (mediators): histamin, serotonin, bradykinin, leucotrien
 4. Sinh lý b Các ch êm * m bi ên d ù Quincke, viêm m shock ph c. Tri àng H àng c ài da, niêm m mi èm theo nh Là d nghiêm tr *S 30 phút. Xu àng s àng n Các kháng sinh: Penicillin, Ampicillin, Cefotaxim, Gentamicin, Kanamycin, Citrimmoxazol, Cloramphenicol, Chlortetracyclin, Streptomycin, Cephalosporidin, Lincomycin... Các thu nt Thu ê: Procain, Lindocain. Thu êm physteroid: Indomethacin, Salicylat, Anagin Các vitamin tiêm t C, vitamin B1; Các lo plasma, Beotamin Các thu khác: Optalidon, Pamin, Seda, Insulin, hormon ACTH... Chú ý nh êm th êm c êm ph M g nh ên t Mèo, chó tiêm B - hoàn, huy àn, tím tái, t huy tiêu ch C * êm physteroid (CVPS), vitamin, huy thanh... Sau khi dùng thu nóng, ng . Xu cá ãi càng s dâu kh ã mô t trong da, t * Phù Quincke: hi n - 10 cm trên da m m à môi. M ình th Mi Các thu col, Sulphamid, Các thu êm physteroid, heparin, hormon tuy ên, insulin... Quincke có th ài phút, vài gi ày. Phù Quincke n ên trong niêm m êu hoá ti *H - Jóhnon syndrome): Gây viêm loét da và niêm m nh à thu ch êm physteroid: Anagin, Paracetamol
 5. * Hen ph ph ày Penicillin, Sulphamid, Hydrothiazid, Methotrexat... 1.4. Tác d Trong l ùng thu h àm thu ài: Morphin, Digitalis, Aspirin... Có nh ùng làm thu ình theo dõi, ã phát hi nên m ùv òn hi ãb Pyramidon, các sulfamid c trong tr nguyên nhân gây tác d : shock ph ), * Thu gv tr êm naganol phòng tr ò nh là nhóm - lactame. ùng thu * Thu nhóm B, C, tiêm t ày. M ù hoàn h à “ch êu s T (1) Do nguyên li à các ho ã ình thành trong quá trình b (2) Do quá trình bào ch ãx thi Thu b l à công ty kinh doanh, s ình òn ch ên d hi õi, tránh nh ti àng, khi dùng thu . Tu ài àng có khác nhau. 2.1. Thu kháng sinh a. Nhóm beta-lactam -D ên l - Lo - 21 ngày tu êu ch dùng thu Ampicillin trên chó, mèo và bò có th th Li ên gia súc. Khi dùng thu c ýd - penicillin ch à các thu
 6. Oxacillin... . Penicilin G trên ng òg êm th ên ng êu hóa g trên bò Các thu ên gà công nghi à chim cút. Các thu ày c êu ch ình t b. Nhóm aminoglycozid. Các thu ày g Khi b ng à con, gà tây, thu àv con r ày c êm Ng c êm th thi ình tr shock c ày r ãb õi trên lâm sàng có t ùng thu Amynoglucozid. Ng àm li - ò, l bm ù, li trên l à chó khi dùng Erythromycin tiêm, có con b R th ên chó nghi ình b m ão b ùr d ùng thu ày (dùng thu ày), ã ng thu ày có khi hàng tháng. Hay cùng có th ùng nhóm ã dùng các thu - ài nguyên v suy s tích lu (n h - 30 l ) hay g . Gây viêm c vô ni òn t - Làm giãn c hi (thu ph N ùng lâu có th li à chó gây s thai k . c. Nhóm tetracycline. V ài nhai l (bò), sau khi tiêm t âu, bu u hi khu h à loài nhai l Khi tiêm b Oxytetracyclin cho ng êm t òn làm t trong máu gây ình Trên bò n êm b (cá bi gây ng v ình t M có th êm m ++ -G gi tri ng gây còi x -R êu hoá, viêm mi - - h - th . Có th êu ch khu ( ày). Khi dùng thu ày r yb êu hóa, v b ài tu
 7. Li t (tri õ khi súc v .V và gia súc sinh s ùng Doxycyline làm gi gi ên l ùng và ho lo Tetra-eggs ành ph ay oxy tetracycline là nh àd hoàn == Chú ý: N êm b êm. Mèo có th kho ày sau khi ng Không dùng khi gia súc b thác s d. Nhóm lincosamid Gây tiêu ch à ch êm th àng gi huy êm m ng (gia súc, nh à chó, nèo hay quay l li viêm xoang mi N ùng ph ên bò có th x êm. Ph shock quá m -10 giây gi e. Nhóm polypeptid Khi s Polymycin B tr f. Nhóm quinolone (c à II) -H êu hoá: Gây r êu hoá, tích th - Li gây co gi àm t mô s == Chú ý: không dùng khi gia súc có ch àk (dùng s cho bê con bú); hay khi b g. Nhóm nitro - imidazole - Trên h êu hoá gia súc có hi êm mi êu ch - Gây r ùng li ày do các dây th thính, th à th êm == r g Chú ý: Không dùng khi có ch h. Các sulfamid Bi m : hay g ên d êm da b ì, t ên da gây viêm da do ti xúc. Hi ên chó, mèo. - Gây t ài d acetyl hoá thành các s àng quang, gan, m óg ), sau chuy ào - Gây r êu hoá, không nhai l bò), th ng ), êu ch êm phúc m êm dính toàn Gây thi ào máu. Vàng da do gan b
 8. Chú ý: không dùng cho gia súc b C ùng các sulfamid ch - trimoxazole có ch - sidar có ch i. Thu + và Mg++ trong máu, s êm t kh ên chó hay g Ketoconazole: gây r êu hoá, d gi ùng khi có thai hay cho con bú. Miconazole: r êu hoá, d êm t à lipid/máu, lo n êm t Fluconazole: gây r êu hoá, s ên da. Không dùng khi có ch và cho con bú. y là b ùng hay dùng c B STT Thu ùng Dùng th 1 Chloramphenicol Các aminoglucozid 2 Dapsone Amphotericin B 3 Dehydroemetine, emitine Clindamycin 4 Erythromycin estolate Ethambutol 5 Furazolidone Fluconazole 6 Griseofulvin Imipenem 7 Mefloquine Idoquinol 8 Nitrofurantoin Isoniazid 9 Norfloxacin Ketoconazol 10 Ofloxacin Mebendazole 11 Oxamniquine Miconazole 12 Primaquine Piperazin 13 Các sulfamid Pyrazinamide 14 Các tetracycline Pyrimethamine 15 Co-trimxazole (Bactrim) Quinacrine 16 Các quinolone c Quinine
 9. 17 Các nitro - Rifampicin Metronidazole Thiabendazol Vancomycin Trimethoprim ách các thu ào th thác s òng à B S và th pKa Milk pH Tên thu Lý thuy Th Môi tr Penicillin G 2,7 6,8 0,20 0,13 - 0,26 Cloxacillin 2,7 6,8 0,20 0,25 - 0,30 Ampicillin 2,7; 7,2 6,8 0,26 0,24 - 0,30 Amoxycillin 2,7; 7,2 6,8 0,26 Cephaloridin 3,4 6,8 0,25 0,24 - 0,28 Sulfadimethoxine 6,0 6,6 0,19 0,23 Sulfamethazine 7,4 6,6 0,55 0,59 Môi tr Erythromycin 8,8 6,8 6,1 8,7 Tylosin 7,1 6,8 3,0 3,5 Lincomycin 7,6 6,5 - 6,8 2,8 2,0 - 5,6 Trimethoprim 7,6 6,5 - 6,8 2,8 - 5,3 2,9 - 4,9 Amynoglucozid (7,8) 6,5 - 6,9 0,20 - 0,80 Spectinomycin 8,8 7,5 0,4 D ên ch ên Chloramphenicol - 6,5 - 7,1 (1,0) 1,1 Oxytetracyclin - 6,5 - 6,8 - 0,75 Doxycyline - 6,5 - 6,8 - 1,53
 10. k. Tác h c . v * Các ph t gv d c - lactam, khi u ò hay dùng các s ph òn t ày s êu ch Chúng có * Gây r h - Bi ành ph cho vi khu ã có r th th êu hoá khi dùng th áng thu ày l kháng sinh b ãi, tu à thú y, nh à vi ùng kháng sinh v - Ch rong th t li ) có n - Limite Maximale Residuc s ph * Tác h Các t ãc ên men trong quá trình ch chua, phomat, ch 2.2. C Ch à nh ùng t v ch ùng ngoài da, v ào v ch êu hóa); c chuy ào. Thông qua v p thu vào máu gây r àn thõn. Ch ào th ph êu di tr à kéo dài kh ày g à các mu à các ch nh ùng các premix khoáng b êu hóa, n ùng quá li ùy d và loài v ng ài nhai l *S ành ng à các d
 11. Khi b ùng c cho v . Các acid ào c do làm bi ên sinh ch càng cao s àn phá t ào càng n ch à chính do làm bi vào máu gây nhi ào máu d àn thân. :t úc v àu. V *T clohydric, t Riêng v õy c b Khi u c ( nh êu hóa) n ni m ti êm m ày - ru à quá tr êu hóa là gây viêm phúc m êm m êu hóa d êm ph ùy th C àn b êu hóa, d ày, ru * Tri àn thõn loóng và y b acidosis). V có h ên pH không có bi õn b - ki trong m à kh 2 gi ên m 2 gây co gi ê. B tri ch - Acid acetic - CH3COOH : ùng trong ch à chông lo êu hóa. Có tác d g tiêu hóa. - Acid focmic - HCOOH: S theo kh ài 10 ngày là do acid focmic acid - Hexa-metylen-tetramin - (CH2)6N4 h -metylen-tetramin b ành amoniac ho niêm m õy bi ên gi ên chu l - metylen-tetramin 35 – 40% s ên 2/3 s
 12. - Formol (HCHO ùng trong b c õm sàng c õu b ùng quá li - Acid socbic - CH3 - CH = CH - CH = CH - COOH và c à các vi khu h natri clorua v Thu ên chu th ày gan c th - Acid benzoic - C6H5COOH và mu D àm ch 6H5COONa: s àm lên chu th hi lo Acid salicylic: S àm thu d àm thu à ch êm (tronng nhúm thu oid). N ùng li ên v protrombin trong máu, n ài da, gan ho à xu Acid Boric - H3BO3 và mu - Na2B4O7.10H2 ùng làm ch khu khu ày s l ài ngày v ày có hi àn gây vô sinh. Anhydric sunfure - SO2: Trong th ùng các mu Natri sunfit Na2SO3, Natri sunfit k 2S2O5.7H2O, Natri meta bisunfit Na2S2O5, Natri bisunfit NaHSO3. Tác d ên ph ào n àt 2. ùng r às Tr - 3g/ngày k ài li - 185 ngày có hi d ày. V min B1 trong th ùng SO2 và các mu có nhi à các ch 1 Các acid khác khi b t y h t àng lo th ài 1 - 2 ên. i Trên da: khi b ên dùng bông hay v
 13. Trong êu hóa: khi b ên dùng dung d Magi Kh ùng hydrocacbonat ho m khác ch h s 2 h ành. Kh này s êu hóa. 2 gi ùng morphin và các piopat khác. Cho u ùng các thu ùng. Có th ùng atropin gi êu hóa do tác d c ên. Ch huy ùng dung d - 4% ti m - 10% truy ho u êm các dung d 2.3. Thu à ch êm V xy c ào h àm toan huy à nhóm anillin hay các thu thu - Hay gây quen thu + Không dùng k à (Ergot de seigle, Secale cornutum, Claviceps purpurea) g m àm hu câu h 1. Nguyên nhân, bi òng ng 2. à các tác nhân gây d 3. Nguyên nhân gây tác d 4. à thu ình bày nh ài n b à các bi phòng, tr 1. M ài n 1.1. N à trong thu ho a. Pithomyces chartarum Ch à loài ho à th à các cây h ã ch ài n ày hình thành nh t ình ch 0 N s chartarum s sporidesminC.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2