intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích khả năng kháng sinh bội nhiễm đường ruột xảy ra trên lớp biểu mô của vách ruột p4

Chia sẻ: Fgsdga Erytrh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích khả năng kháng sinh bội nhiễm đường ruột xảy ra trên lớp biểu mô của vách ruột p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hòa chuyển hóa muối - nước, tạo amoniac và thải các muối amon, chuyển hóa các chất sinh màu, tham gia tạo axit hypuric và thải axit hypuric, cùng với gan tạo creatin và chuyển hóa creatin. Đặc biệt ở tế bào ống còn xảy ra một cách mạnh mẽ sự chuyển hóa của các chất gluxit, lipit, protein nhờ hệ thống men phong phú ở thận (các men của vòng Krebs, các men phosphataza, men glucoronidaza, men glutaminaza,...). Cần nêu lên là ở các nhóm tế bào nhỏ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng kháng sinh bội nhiễm đường ruột xảy ra trên lớp biểu mô của vách ruột p4

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 7.4. B NH TH N C P TÍNH VÀ M N TÍNH (Nephrosis acuta et chromica) 7.4.1. Đ c đi m Quá trình viêm x y ra ng th n, đây là m t b nh toàn thân, là s ti p di n c a quá trình r i lo n trao đ i ch t (r i lo n trao đ i protein, lipit, ch t khoáng và nư c), t đó gây nên s thoái hoá mô bào th n ti u qu n và làm r i lo n cơ năng c a th n. B nh còn có tên g i là h i ch ng th n hư (vì các k t qu nghiên c u cho th y các tri u ch ng c a th n hư có th g p trong nhi u b nh c u th n tiên phát và th phát. T n thương th n cũng đa d ng, m c dù các bi u hi n lâm sàng và sinh hóa tương đ i gi ng nhau). Tri u ch ng lâm sàng và sinh hóa đư c đ c trưng là: protein ni u nhi u, protein máu gi m, albumin máu gi m, lipit máu tăng, phù. 7.4.2. Nguyên nhân a. Nguyên nhân do tiên phát - B nh c u th n t n thương t i thi u. - B nh c u th n m n tính (xơ hóa c u th n , đo n, b nh c u th n màng, viêm c u th n màng tăng sinh; các b nh viêm c u th n tăng sinh và xơ hóa khác). b. Nguyên nhân do k phát - K phát t m t s b nh truy n nhi m c p tính và m n tính gây nên (b nh lao, cúm, l n đóng d u, viêm ph m c truy n nhi m ng a, b nh thi u máu truy n nhi m). - Do h u qu c a các ch ng trúng đ c (trúng đ c th y ngân và các kim lo i n ng, n m m c đ c,...) - B nh h th ng: các ch t đ c c a cơ th s n sinh ra do r i lo n trao đ i ch t, làm t n thương ng th n (ch ng xeton huy t, b nh gan, ch ng đái tháo đư ng) - Khi gia súc b b ng n ng,... 7.4.3. Cơ ch sinh b nh Ngư i ta cho r ng, b nh th n không ph i b t ngu n đ u tiên th n mà là b nh c a toàn thân, d n đ n r i lo n v tính ch t lý hoá th keo trong t ch c. S r i lo n đó là bi u hi n v tr ng i trao đ i ch t (trao đ i protit, lipit, nư c, mu i NaCl) c a cơ th và gây ra các tri u ch ng lâm sàng, sinh hóa đ c trưng: Albumin ni u nhi u: albumin trong huy t tương mang đi n tích âm, bình thư ng nó khó l t qua đư c màng l c c a c u th n vì l p đi n tích âm c a màng l c c u th n ngăn c n. Trong h i ch ng th n hư, do l p đi n tích âm c a màng n n c u th n b h y ho i → c u th n đ l t d dàng các phân t mang đi n tích âm như là albumin, còn globulin là phân t l n không chui ra ngoài m ch qu n → hàm lư ng globulin trong máu tăng. Khi lư ng albumin đư c bài xu t ra ngoài nhi u gây nên gi m lư ng albumin trong máu. 170
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Do gi m albumin trong máu và s t ng h p protein c a gan không bù đ p k p → gi m áp l c th keo máu gây ra phù (do nư c di chuy n t lòng mao m ch ra). Cũng do gi m áp l c th keo máu và r i lo n đi u ch nh t ng h p protein đã kích thích gan t ng h p lipoprotein → tăng lipit máu. Th tích máu gi m (do thoát d ch ra t ch c) gây ho t hóa h Renin - Angiontensin - Aldosteron và h th n kinh giao c m gây tăng tái h p thu Na+, nư c c a ng th n → phù. M t khác nh ng ch t đ ng l i th n ti u qu n, cùng v i th n ti u qu n b sưng s làm cho gia súc bí đái và gây nên phù. Nh ng ch t đ c sinh ra trong quá trình r i lo n trao đ i ch t s phá ho i các cơ quan trong cơ th và cu i cùng t p trung v th n và gây nên thoái hoá th n ti u qu n. th n ti u qu n hình thành tr ni u trong, l p t bào thư ng bì lóc ra và b v thành nh ng m nh nh đ ng l i trong ti u qu n hình thành h th ng tr ni u h t. N u b nh th c p tính, m i phát hi n thì th n ti u qu n h p thu m nh, nư c ti u ít và đ c, trư ng h p b nh th n m n tính, làm cho vách th n ti u qu n tái h p thu kém, làm cho gia súc đi đái nhi u và t tr ng nư c ti u th p. 7.4.4. Tri u ch ng a. B nh nh Trong nư c ti u có ít albumin, t bào thư ng bì th n và tr ni u, nư c ti u có tính toan. b. B nh n ng Hàm lư ng protein trong nư c ti u cao (30%). C n nư c ti u có t bào thư ng bì th n, nhi u lo i tr ni u (tr trong, tr sáp, tr h t,...). Trư ng h p c p tính: con v t m t m i, ăn ít, đái ít, lư ng nư c ti u gi m và t tr ng cao. Khi b nh th m n tính: lư ng nư c ti u nhi u và t tr ng nư c ti u gi m. Gia súc b phù n ng y m, âm nang, b n chân, có khi tràn d ch màng ph i ho c phúc m c, gia súc g y d n hay b r i lo n tiêu hoá. Xét nghi m máu và nư c ti u th y: protein toàn ph n trong máu gi m, lipit trong máu tăng, n ng đ albumin trong máu th p, n ng đ Na+ trong máu th p, t c đ l ng máu tăng, albumin trong nư c ti u nhi u. 7.4.5. B nh tích th nh , th n không sưng ho c hơi sưng. Trên kính hi n vi th y t bào quai Henle sưng to thành hình tròn, nguyên sinh ch t có h t, nhân t bào to, lòng qu n h p. B nh n ng hơn th n sưng to, m m, l p v dày, màu xám. Trên kính hi n vi ngoài hi n tư ng thoái hoá h t còn th y thoái hoá không bào, nhân t bào b phá, t bào nhi m m . 171
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Trong trư ng h p t bào th n b thoái hoá h t thì th n sưng to, r n, c t ra có màu vàng đ c. 7.4.6. Tiên lư ng Tuỳ theo tính ch t c a b nh nguyên mà quy t đ nh tiên lư ng. N u b nh nh , khi lo i tr b nh nguyên, th n s h i ph c. N u b nh n ng, th i gian b nh kéo dài, th n b thoái hoá r t khó h i ph c. 7.4.7. Ch n đoán C n n m đư c đ c đi m c a b nh: Nư c ti u nhi u protein, có t bào thư ng bì th n, có tr ni u (tr trong, tr h t). Gia súc b phù n ng. Trong trư ng h p b nh th n không ghép viêm th n thì huy t áp không cao và không b ure huy t, albumin trong máu gi m, protein toàn ph n gi m, lipit toàn ph n tăng. C n ph i ch n đoán phân bi t v i: b nh viêm th n c p, b nh viêm b th n. 7.4.8. Đi u tr Nguyên t c đi u tr : Ti n hành đ ng th i ba v n đ (đi u tr theo cơ ch sinh b nh, đi u tr tri u ch ng, đi u tr d phòng các bi n ch ng). a. H lý Khi không b ure huy t và ch ng ure nư c ti u thì cho ăn nh ng th c ăn có nhi u protein đ b sung lư ng protein m t qua đư ng nư c ti u. H n ch cho u ng nư c khi gia súc b phù, không cho ăn mu i. b. Dùng thu c đi u tr - Dùng thu c đi u tr nguyên nhân chính (ví d n u là h u qu c a b nh truy n nhi m thì dùng kháng sinh can thi p). - Đi u tr theo cơ ch sinh b nh (dùng thu c c ch mi n d ch - Prednisolon) - Dùng thu c l i ti u, gi m phù tăng s c đ kháng và sát trùng đư ng ni u Thu c Đ i gia súc Ti u gia súc Chó, l n Glucoza 20% 1000 - 2000ml 400 - 500ml 150 - 400ml Cafeinnatribenzoat 20% 15ml 5 - 10ml 1 - 3ml Canxi clorua 10% 50 - 70ml 20 - 30ml 5 - 10ml Urotropin 10% 50 - 70ml 30 - 50ml 10 - 15ml Vitamin C 5% 20ml 10ml 3 - 5ml Tiêm ch m vào tĩnh m ch ngày 1 l n. - Đi u tr d phòng các bi n ch ng (t c ngh n tĩnh m ch - do tăng đông máu): dùng Aspirin (ch ng ngưng k t ti u c u), ho c thu c kháng vitamin K (Syntrom, Wafarin). 172
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 7.5. VIÊM BÀNG QUANG C P (Cystitis) 7.5.1. Đ c đi m Quá trình viêm x y ra trên niêm m c bàng quang và gây co th t bàng quang, làm cho con v t đi ti u khó. Khi viêm bàng quang còn làm cho quá trình hình thành cu i ni u đư c d dàng. B nh thư ng th y chó, bò, ng a, các lo i gia súc khác ít g p. Tùy theo tính ch t viêm mà b nh có các th : viêm cata, viêm xu t huy t, viêm màng gi . Tùy theo th i gian b nh có viêm c p tính ho c viêm m n tính. 7.5.2. Nguyên nhân - Do tác đ ng c a m t s b nh truy n nhi m (b nh d ch t , phó thương hàn,...) ho c do tác đ ng c a các lo i vi trùng sinh m (Staphylococcus, Streptococcus, Colibacillea,...) nh ng lo i vi trùng này qua máu ho c qua th n vào bàng quang, ho c có s n trong bàng quang, khi bàng quang b t n thương hay khi s c đ kháng c a cơ th gi m là cơ h i t t đ vi trùng phát tri n và gây b nh. - Do viêm th n ho c viêm ni u qu n, quá trình viêm lan xu ng bàng quang. - gia súc cái b nh hay g p khi b viêm t cung ho c âm đ o. - Do các kích thích cơ gi i (dùng ng thông ni u đ o, do cu i ni u kích thích vào vách bàng quang). - Do t c ni u đ o, nư c ti u tích l i trong bàng quang và b phân gi i t o thành nh ng s n v t đ c, nh ng s n ph m này kích thích vào niêm m c bàng quang gây viêm. - Do nh hư ng c a các ch t đ c. 7.5.3. Cơ ch sinh b nh Các y u t gây b nh tác đ ng đ n h th ng n i c m th c a niêm m c bàng quang và đư c d n truy n lên th n kinh trung ương, t đó gây nên hi n tư ng sung huy t niêm m c bàng quang → viêm. Các s n ph m t o ra trong quá trình viêm như (tương d ch, b ch c u, h ng c u, t bào thư ng b bàng quang,…) s tr thành môi trư ng t t cho vi trùng phát tri n. Nh ng đ c t c a vi khu n cùng v i nh ng ch t phân gi i c a d ch viêm và s phân gi i c a nư c ti u thành amoniac kích thích vào vách niêm m c bàng quang làm cho bàng quang b co th t→ con v t đi đái d t. N u cơ vòng bàng quang co th t con v t đi đái khó khăn. Nh ng ch t phân gi i t bàng quang và đ c t c a vi khu n th m vào máu làm cho gia súc b nhi m đ c, gây s t và có bi u hi n tri u ch ng toàn thân. Khi viêm bàng quang còn làm cho quá trình hình thành cu i ni u đư c d dàng. 173
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 7.5.4. Tri u ch ng Con v t đau bàng quang khi đi ti u, luôn luôn có đ ng tác đi ti u nhưng nư c ti u ít ho c không có. Con v t t v không yên, cong lưng, đau b ng, rên r . Con v t kém ăn, u o i, thân nhi t tăng. S n n bàng quang ho c khám qua tr c tràng con v t đau đ n, bàng quang tr ng r ng. Trư ng h p cơ vòng bàng quang co th t, nư c ti u tích đ y trong bàng quang, lên men, có th gây v bàng Hình 7.4. Niêm m c bàng quang xu t huy t quang, gia súc th có mùi amoniac. Nư c ti u thay đ i: N u viêm cata thì nư c ti u đ c, có ch a nhi u d ch nhày và m t ít protein. N u viêm xu t huy t, nư c ti u có máu. N u viêm hoá m , nư c ti u có m vàng ho c xanh. N u viêm th màng gi , nư c ti u có màng gi . Trong c n nư c ti u có nhi u b ch c u, h ng c u, t bào thư ng bì c a bàng quang, màng gi , d ch nhày và vi trùng. viêm m n tính, tri u ch ng nh , hi n tư ng đi ti u khó và đau không rõ, gia súc không s t, b nh kéo dài. 7.5.5. B nh tích Niêm m c bàng quang sưng, l m t m xu t huy t hay t ng v t xu t huy t, có d ch nh y, m . B nh th n ng trên m t bàng quang ph m t l p màng gi , bàng quang b loét t ng m ng. 7.5.6. Tiên lư ng Th viêm cata thì tiên lư ng t t còn các th viêm khác thì tiên lư ng x u. Viêm bàng quang d d n t i loét ho c ho i t bàng quang và viêm bàng quang d n t i viêm th n, b th n, viêm phúc m c, gây ch ng b i huy t, li t bàng quang và gia súc ch t. 7.5.7. Đi u tr a. H lý Đ gia súc yên tĩnh, cho ăn nh ng lo i th c ăn ít kích thích, cho u ng nư c t do. b. Dùng thu c đi u tr Dùng kháng sinh đ tiêu viêm và di t khu n Dùng thu c l i ni u: có th dùng m t trong các lo i thu c sau: (Axetat kali, Diuretin, Urotropin, bông mã đ , r c tranh, râu ngô). 174

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản