intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý chuyển đổi hàm liên thuộc kiểu S dạng trơn p9

Chia sẻ: Nguyencaokyhoc Hoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
33
lượt xem
4
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý chuyển đổi hàm liên thuộc kiểu S dạng trơn p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý chuyển đổi hàm liên thuộc kiểu s dạng trơn p9', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý chuyển đổi hàm liên thuộc kiểu S dạng trơn p9

 1. led laø 20mA. Vì vaäy ta phaûi duøng ñieän trôû ñeå haïn doøng. Maët khaùc ñoái vôùi hoï TTL 74 doøng ra cöïc ñaïi laø 16mA, do ñoù theå laáy ngoõ ra cuûa vi maïch ñeå kích led. Nhö vaäy ta phaûi duøng caùc transistor ñeäm ñeå kích cho caùc led saùng. Vôùi doøng ñieän taûi laø laø 20mA, ta duøng caùc transistor A vaø C945, hai transistor coù doøng taûi cöïc C lôùn vaø chòu ñöôïc ñieän aùp khaù cao, maø ta chæ duøng nguoàn cung caáp laø 5V. Neân caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät ñoái vôùi caùc transistor coi nhö thoûa vaø hai loaïi transistor naøy raát phoå bieán treân thò tröôøng. Caû hai transistor ñeàu laøm vieäc ôû cheá ñoä baõo hoøa neân ta choïn chuùng coù caùc heä soá khueách ñaïi  nhoû. ÔÛ B562 choïn heä soá khueách ñaïi  = 20 vaø C 945 heä soá khueách ñaïi  = 35. Vì caùc transistor laøm vieäc ôû cheá ñoä baõo hoøa neân khi caùc transistor daãn ñieän, aùp rôi treân moái noái CE laø nhoû: VCE = 0.3V Ta coù: IB B562 = IC B562 /  = 20mA / 20 = 1mA IB C945 = IC C945 /  = 20mA /35 = 0.6 mA ÔÛ vi maïch loaïi TTL, möùc logic ra coù ñieän aùp: Möùc 0 = 0.8V Möùc 1 = 3.5V R1 = [ VCC – (VL + VBE)] / IB B562 = [ 5V – (0.8 + 0.7)] / 1mA = 3.5 K Choïn R1 = 3.3 K R2 = (VCC – VBE )/ IB C945 = (5V – 0.7V) / 0.6mA = 7.2 K Choïn R2 = 10 K R3 coù taùc duïng haïn doøng qua led traùnh gaây hoûng led R3 = [VCC – (VCE1 + VCE2 + 2.4)]/ ITransistor = [5-(0.3+0.3+2.4)]/ 20 = 100 . VII. KHOÁI NGUOÀN: Cung caáp nguoàn 5V cho taát caû caùc vi maïch töø nguoàn beân ngoaøi 9V thoâng qua vi maïch oån aùp 7805, caùc tuï duøng keøm theo maïch ñeå naâng cao chaát löôïng nguoàn ñieän cho maïch. Do SRAM löu tröõ caùc thoâng soá cuûa cuoäc goïi neân phaûi coù moät nguoàn pin döï phoøng cho SRAM ñeå ñeà phoøng caùc döõ lieäu bò maát khi nguoàn khoâng coøn. Nguoàn döï phoøng laø moät pin coù theå saïc laïi ñöôïc coù giaù trò ñieän aùp baèng 3.6 VDC. 0s 9V 7805 TD + 1N4007 + 1N4007 0.03uF 1000uF 47
 2. * Maïch pich up cho boä nhôù: 220 1N4007 D1  +5V  1N4007 1N4007   3V D3 D2   Nguyeân lyù: Khi coù nguoàn 5V, moät phaàn qua D1 , R vaø naïp vaøo pin, moät phaàn nuoâi boä nhôù qua D2. Khi maát ñieän, pin laäp töùc phoùng qua D3 nuoâi boä nhôù  Thieát keá: - Choïn D1, D2, D3 laø loaïi 1N4007 - Vcc laø 5V - Suït aùp qua Diode laø 0.7V - Ñieän aùp nguoàn nuoâi Ram laø: Vng Ram = Vcc – Vd = 5V – 0.7V = 4.3V - Ñieän aùp cho nguoàn nuoâi pin döï tröõ: Vpin = Vcc – Vd3 – VR = 3V  VR = Vcc – Vd3 - Vpin = 5V – 0.7V – 3V  VR = 1.3V maø VR = I.R Choïn doøng naïp cho pin I = 10mA  R = VR / I = 1.3V / 10mA = 130  Choïn R = 220 * Maïch Reset Ñeå Reset CPU 8031 chaân RST (chaân reset cuûa 8031) ôû möùc cao.
 3. Bieán trôû caàn ñuû nhoû ñeå traùnh tröôøng hôïp doøng naïp cho tuï phaân cöïc beân trong 8031 choïn R1 = 0.1K. Ñieän aùp ôû chaân RST laø: Vrst = Vcc.e-T/t T V  ln cc t Vrst T t  V ln cc Vrst e-T/t = Vcc / Vrst t = R.C : khoaûng thôøi gian töø luùc ñoùng nguoàn T C V R ln cc Vrst Giaû söû ñieän aùp cuûa Vrst laø 3V  RC = 3.9 10-6 Do Vrst coù theå lôùn hôn  ñeå ñaûm baûo duøng reset ta choïn: C = 10F ; R = 8.2 K Maïch reset heä thoáng: +5V +5V 0.1K 10uF RST   8.2K Chaân Reset cuûa 8031 taùc ñoäng ôû möùc cao Khi cho nguoàn 5V vaøo, thì tuï ñöôïc naïp ñaày. Sau ñoù tuï ñöôïc phoùng qua chaân reset vaø toaøn boä maïch ñöôïc reset töø ñaàu. VIII. Nguyeân Lyù Hoaït Ñoäng Chung: Giaû söû thueâ bao söû duïng heä tone vaø ñaõ ñöôïc cho pheùp ñaûo cöïc, chaân 1 vaø 2 cuûa head 7 ñeå hôû ra.
 4. - Khi thueâ bao nhaác maùy tín hieäu töø toång ñaøi ñieän thoaïi göûi vaøo chaân 6 laøm cho ISO1 hoaëc ISO2 hoaït ñoäng tuøy theo ta choïn ñaàu vaøo laø 5 hay 6 cuûa head 7 laøm cho 4N351 hoaëc 4N352 hoaït ñoäng thì seõ coù doøng ñieän chaïy qua R4 ñi vaøo 4N351 daãn hay qua R3 thì seõ laøm cho 4N352 daãn. - Khi 4N352 hoaït ñoäng, ñoàng nghóa vôùi chaân RXD cuûa 8031 xuoáng möùc logic 0. Chaân TXD vaãn ôû möùc logic 1, chöông trình phaàn meàm seõ hieåu vaø noù seõ taùc ñoäng theo cheá ñoä ñaûo cöïc. Tín hieäu INTERUP1 töø chaân 13 cuûa 8031 qua R6 phaân cöïc cho Q1 laøm cho 2 tieáp ñieåm rôle ñoùng khi cuoän daây rôle hoaït ñoäng. - Tín hieäu töông töï töø toång ñaøi ñöa ñeán qua R8 tieáp tuïc qua C7 qua R9 vaø ñeán chaân ñaûo cöïc –IN cuûa IC MT8870. - Khi MT8870 nhaän ñöôïc tín hieäu ñaûo cöïc chaân 15 töùc laø STD se õ leân möùc logic 1 vaø laøm cho chaân 12 cuûa vi ñieàu khieån 8031 ngaét T0. Ñoàng thôøi chaân 28 cho hoaït ñoäng möùc logic 1 coù ñòa chæ 8000, chaân 17 cuûa 8031 laø chaân RD cho pheùp ñoïc döõ lieäu ôû möùc logic 0. - Tín hieäu töø chaân 28 qua IC5A thì ôû möùc logic 0 vaø keát hôïp chaân 17 cuûa 8031 ôû möùc logic 0 qua IC5C thì tín hieäu seõ laø 1, laøm cho chaân TOE cuûa MT8870 taùc ñoäng. - Chaân TOE (chaân 10) cuûa MT8870 seõ taùc ñoäng khi ngoû vaøo ôû möùc logic 1 vaø xuaát ra ôû ngoû ra Q1 ñeán Q4 laø Data seõ ñöa veà CPU ñeå ñieàu khieån boä phaän giaûi maõ ñòa chæ. Ñeå cho khoái giaûi maõ hoaït ñoäng thì phaûi coù xung clock vaøo chaân QA ñeán QH - cuûa IC 741641 vaø QA ñeán QB cuûa IC 741642. Luùc naøy, chaân 16 laø chaân cho pheùp vieát cuûa 8031 ñang ôû möùc logic 0 neân ngoû ra cuûa IC5B ôû möùc logic 1 töùc laø coù xung ñi vaøo IC74164 neân cho pheùp chaân A, B göûi veà chaân timer1 cuûa 8031, CPU xöû lyù cho data ra port 1. - Khi coù xung clock taùc ñoäng thì ñoàng thôøi caùc chaân QA ñeán QH cuûa IC 741641 vaø QA ñeán QB cuûa IC 741642 cuõng taùc ñoäng vaøo taát caû caùc chaân katot cuûa heä thoáng 10 led 7 ñoaïn nhaèm taïo cho 10 led 7 ñoaïn saún saøng hoaït ñoäng khi coù taùc ñoäng cuûa port 1 töø CPU göûi ñeán. - CPU xöû lyù caùc söï kieän ñöa veà thoâng qua chöông trình quaûn lyù ñöa veà EPROM, vaø RAM ñeå ñöa ra ñòa chæ giaûi maõ thoâng qua 10 led 7 ñoaïn.
 5. SÔ ÑOÀ KHOÁI CUÛA MAÙY TÍNH CÖÔÙC ÑIEÄN THOAÏI RAM NHÔÙ CPU CHOÁT DATA EPROM KHUEÁCH XUNG CK GIAÛI MAÕ ÑAÏI COÂNG ÑÒA CHÆ SUAÁT ÑAÛO CÖÏC RÔLAY DTMF LED HIEÅN THU THÒ NGUOÀ N
 6. LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH CHÍNH START N Nhaác Maùy Y Demo Led N Coù Laäp Trình Y Goïi Laäp Trình Hieån Thò Keát Quaû Ñoïc Soá Quay Hieån thò Soá Quay N Ñeám Thôøi Gian Coù Ñaûo Cöïc Y Nhaän Ñaûo Cöïc N t  10s Y A B
 7. B A Ñeám Thôøi Gian Ñaøm Thoaïi Hieån Thò Thôøi Gian Ñaøm Thoaïi N Gaùc Maùy Y Chuyeån giaù trò thôøi Taêng soá cuoäc goïi leân 1 END
 8. MUÏC LUÏC  Trang Phaàn I : Daãn nhaäp I. Ñaëc vaán ñeà 1 II. Muïc ñích yeâu caàu cuûa ñeà taøi. 1 III. Giôùi haïn ñeà taøi. 1 IV. Phöông phaùp thöïc thi ñeà taøi. 2 Phaàn II : Lyù thuyeát Chöông I : Giôùi thieäu chung veà maïng ñieän thoaïi I. Sô löôïc veà maïng ñieän thoaïi 3 II. Caùc chöùc naêng cuûa heä thoáng toång ñaøi. 3 III. Caùc thoâng tin baùo hieäu trong ñieän thoaïi. 5 IV. Tín hieäu ñieän thoaïi. 9 Chöông II : Khaùi quaùt chung veà maùy ñieän thoaïi I. Nguyeân lyù thoâng tin ñieän thoaïi. 11 II. Nhöõng yeâu caàu cô baûn veà maùy ñieän thoaïi. 12 III. Nhöõng chöùc naêng cô baûn cuûa maùy ñieän thoaïi. 12 IV. Phaân loaïi maùy ñieän thoaïi. 12 V. Phöông phaùp xaây döïng maïch ñieän cho moät maùy ñieän thoaïi. 14 VI. Laép ñaët maùy ñieän thoaïi. 15 Chöông III : Maùy ñieän thoaïi aán phím. I. Caùc khoái cuûa maùy ñieän thoaïi. 18 II. Kyõ thuaät gôûi soá baèng xung löôõng aâm ña taàn 20 (Dual tone multifrequency : DTMF). III. Nguyeân lyù cô baûn cuûa maïch ñieän maùy ñieän thoaïi aán phím 22 Chöông IV : Nguyeân lyù tính cöôùc ñieän thoaïi I. Phöông phaùp tính cöôùc. 29 II. Nguyeân taéc tính cöôùc. 33 III. Tieâu chuaån tính cöôùc cuoäc goïi ñöôøng daøi. 33 IV. Kyõ thuaät ghi cöôùc trong caùc toång ñaøi. 36 V. Quay soá vaø giaù cöôùc hieän nay. 39 Chöông V : Lyù thuyeát vi ñieàu khieån 8031 I. Giôùi thieäu chung veà p 8031 44 II. Chöùc naêng cuûa töøng chaân. 45 III. Giôùi thieäu caùc chöùc naêng cuûa chip vi ñieàu khieån 8031 51
 9. Phaàn III : Thieát Keá Chöông I : Sô ñoà khoái – nguyeân lyù hoaït ñoäng I. Sô ñoà khoái. 58 II. Chöùc naêng caùc khoái. 59 III. Giaûi thích sô löôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch 60 Chöông II : Thieát keá vaø giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy theo töøng khoái I. Khoái xöû lyù trung taâm (CPU). 61 II. Khoái taïo xung CK. 62 III. Khoái Ram – Rom. 63 IV. Khoái choát ñòa chæ. 66 V. Khoái nhaän aâm hieäu – Giaûi maõ baøn phím 67 VI. Khoái giaûi maõ ñòa chæ – hieån thò. 72 VII. Khoái nguoàn. 74 VIII.Nguyeân lyù hoaït ñoäng chung. 76 IX. Löu ñoà chính 80 Phaàn IV : Phuï luïc
 10. SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ MAÏCH GIAÛI MAÕ ÑÒA CHÆ – HIEÅN THÒ
 11. SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ MAÏCH THU DTMF
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản