Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Phay, bào mặt phẳng bậc (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trung cấp) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Chia sẻ: Hương Hoa Cỏ Mới | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

29
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Phay, bào mặt phẳng bậc nhằm rèn luyện cho sinh viên có đầy đủ kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy bào thông dụng. Trình bày được đặc điểm về quá trình cắt khi bào. Có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn dao, dụng cụ gá, gá lắp được dao, phôi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Phay, bào mặt phẳng bậc (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trung cấp) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

 1. UY BAN NHAN DAN QUJN 5 TRUONG TRUNG CA.P NGHE KY THU4T CONG NGH¥ HUNG VUONG , ' GIAOTRINH ? Phay, bilo mtt phiing hie ' , Nghe: Cat gqt kim lo~i TRINH DO• TRUNG CAP TPHCM-2019
 2. 1 LOI Glffi THIEU~ . I. Vj tri, y nghia, vai tro Bao m~t phing: Phay, Bao m?t phfulg b~c bao g6m cac bai h9c vs c§u t?O, nguyen ly lam vi~c cua m()t s6 may bao thong dvng, tu ca sa d6 giup cho h9c sinh hinh thanh cac ky nang ban dfiu vS cac cong ngh~ ca ban tren may bao. · II. M1}c tieu ciia mo dun Bai nay nhfun ren luy~n cho h9c sinh: C6 dfiy du kiin thuc ca ban vS c~u t?o, nguyen ly lam vi~c cua cac may bao thong d\lllg. Trinh bay duqc cac d?C diSm vS qua trinh cit khi bao. C6 du ky nang tinh toan, Iva ch9n dao, d\lllg cv ga, ga lip duqc dao, phoi. Bao duqc cac m?t phfulg ngang, cac m?t phfulg song song, vuong g6c, m?t b~c, m?t phfulg nghieng tren may bao d?t yeu cfiu ky thu~t, thai gian va an toan. III. Muc. tieu thtrc . hien . : - H9c xong h9c sinh c6 kha nang: - Trinh bay duqc c&u t?o, nguyen ly ho?t d()ng va chuc nang cac b9 ph~n chinh cua m9t s6 may bao thong d\lllg. -Xac dinh dfiy du d?c tinh khac bi~t cua qua trinh cit khi bao. - V~n hanh may bao thanh th?O theo dung quy trinh va n()i quy SU d\lllg. - Ch9n chufui va ga lip phoi tren eto va m9t s6 d6 ga lhong d\lllg dam bao cung vung va phu hqp v&i bu&c gia cong. - Ch9n dao, mai sua va su d\lllg dao hqp ly, cho hi~u qua cao v&i tung bu&c congngh~. - Ti@n hanh bao duqc cac m?t phfulg ngang, m?t ph~ng song song, vuong g6c, m?t phfulg nghieng, m?t b~c d?t yeu cfiu ky thu~t, dung thai gian quy dinh va an toan. - Su d\lllg cac dvng C\l do kiSm va tiSn hanh kiSm tra chinh xac cac kich thu&c. - Xac dinh dung cac d?ng sai hong va phuang phap dS phong, khic phvc. -Thvc hi~n dfiy du n()i quy su dvng va cham soc may. - Thu xSp nai lam vi~c dam bao gQn gang, S?Ch se va an toan. IV.N{>i dung chinh . - Khai ni~m ca ban vs bao - D?C tinh ky thu~t va SU d\lllg m9t s6 may bao thong dvng - Ch9n, SU d\lllg cac d\lllg C\l d6 ga thong dvng tren may bao - Ch9n dao, mai sua va each ga d~t dao bao - Bao m?t phfulg ngang - Bao m?t phfulg song song va vuong g6c - Bao m~t b~c - Bao m?t phfulg nghieng
 3. 2 -T6 chuc nai lam. vi~c va cong tac an toan Qu~n 5, ngay ...... thang ..... nam 20 ... Tham gia hien so~n 1.Nguy~n Hftu Dang 2.Le N g9c Tin " ~ ' , , ' ' "' YEU CAU Ve DANH GIA BOAN THANH MO DUN 1. Ki~n thfrc: Trinh bay duqc ciu t:;i,o, ho:;i,t d9ng cua cac b9 ph~n chinh cua m.ay bao. Neu ra duqc S\f khac nhau cua qua trinh cit khi bao so v6i qua trinh cit khi ti~n, phay. Neu duqc cac phuang phap bao: M~t phfuig ngang, m.~t ph~ng song song, vuong g6c, m.~t b~c, m.~t ph~ng nghieng. Chi ra duqc nhfrng d:;i,ng sai hong va each dS phong. Qua bai kiSm. tra viSt v6i cau t\I lu~n, tric nghi~m.. "' 2. Ky nang: Su d\filg m.ay bao ngang thanh th:;i,o Nh~n d:;i,ng, Iva ch9n duqc cac dvng cv, d6 ga thich hqp, m.ai sua dao phu hqp va dung yeu cfiu. Bao duqc cac m.~t ph~ng ngang, m.~t ph~ng song song, vuong g6c, m.~t b~c, m.~t ph~ng nghieng d:;i,t yeu cfiu ky thu~t, thoi gian va an toatf. Duqc danh gia b~ng quan sat va bang kiSm. d:;i,t yeu cfiu.qua qua trinh th\fC hi~n. 3. Thai d{>: ThS hi~n tinh nghiem. rue trong cong vi~c, qua trinh gia cong. Tinh thfin trach nhi~m. va hqp tac trong khi lam. vi~c. C6 trach nhi~m. v6i yeu cfiu cua san ph§.m., gift gin va bao quan dvng C\l, thiSt bi. Tuan thu quy trinh va ngan ngua cac sai hong, tai n:;i,n c6 thS xay ra.
 4. 3 Bai 1: DAO BAO XEN - MAI DAO BAO XEN I. Gioi thi~u: Nang cao nang suftt lao d9ng va chftt luQ'llg san phfim la vftn dS hSt sue quan tr9ng trong nganh ca khi n6i chung. Danh gia chftt lu()'llg m9t san phfim ta phai xem xet dSn d9 chinh xac, kich thu&c, hinh dang va d9 nham bS m~t. BS dam bao cac tieu chi tren, d\lllg C\l cilt gQt dong m9t vai tro quan tr9ng. Vi v~y vi~c hiSu biSt, su d\lllg d\lng C\l cilt duqc d~t ra va quan tam dung muc. H9c sinh cfin phai thgc hi~n t6t ca vS m~t ly thuy@t, thgc hanh. II. Muc . tieu thtrc . hien:. - Trinh bay dfiy du cac ySu t6, cong d\lllg va phan lo?i dao bao. - Mai sua, su d\lllg dao bao dung yeu cfiu va phu hqp v&i cong vi~c. - Ga lilp dao tren gia bilt dao chinh xac va thu~ ti~n III. N{>i dung chinh - Tim hiSu cftu t?o t6ng quat - Nh~n d?ng cac lo?i dao bao - Mai sua dao bao dung quy trinh va n9i quy - Thgc hanh ga, ra, diSu chinh dao va kiSm tra dao tren may 1. cAu T,;.o VA. Y NGHiA cAc GOC CUA DAO BA.O. 1.1. Cfiu tfo 5 4 Dao bao g6m c6 2 phfin: dfiu dao (phfin citt) va than dao (phfin can) dung dS k~p ch~t dao. Tren phfin citt c6 nhung ysu tb: m~t tru&c (2), phoi bao truqt tren m~t nay; m~t sau chinh( 1) va m~t sau ph\l(6) s dSu d6i di~n v&i chi tiSt gia cong: luai citt chinh (3) la giao tuy@n cua m~t tru&cva m~t sau chinh, luai cilt phi; (5) Hinh 27.2.1. Cftu t?o dao bao ca ban la giao tuySn cua m~t tru&c va m~t sau ph\l; mfii giao (4) la giao diSm cua luai citt chinh va luai cilt ph~1. 1.2. Phan Ioai. Dao bao dugc phan lo?i dga theo nhiSu d~c diSm va ph\l thUQC vao tinh chftt cong ngh~ dS c6 nhfrng lo?i dao bao thich ung. VS v~t li~u phfin citt, hinh d?ng, kich thu&c than dao, kiSu dao. M9t s6 dao bao thuong duqc su d\lllg ph6 biSn trong gia cong cilt g9t d6 la: Dao bao dfiu thfuig, dao bao dfiu cong, dao bao c6 luai . citt h~p, dao bao xen trai va xen phai, cac lo?i dao bao g6c, dao bao ranh, bao bao djnh hinh ... KiSu dao thuong duqc hinh thanh boi hai d?ng, lo?i luai ghep c6 dfiu cilt duqc giiu hqp kim cung va Hinh27.2.2. D9o ooo m~t ph~ng a. D9o trai. b. dao ohai
 5. 4 lo~i luoi li@n thuong dugc lam b~ng v~t li~u thep cac bon, thep hgp kim, thep gio, ... Dao li@n va dao chip. Dao li@n ch@ t~o tu m(>t kh6i v~t li~u lam dao, dao chip dugc ch@ t~o tu 2 ph§n rieng bi~t do la manh hgp kim va·than dao; ho~c dfiu dao va than dao. Manh hgp kim dugc han n6i, han dip ho~c dugc k~p vao than b~ng phuong phap CO' khi. ~ Ngoai ra con su d1=1ng cac lo~i v~t li~u khac nhu: G6m su, kim cuong, .. Vi~c nh~n d~g cac lo~i dao ca ban, ph1=1 thm)c vao hinh d~ng va tinh chit cong ngh~ cua chung. 1.3.Cac g6c cua dao Cac goc ca ban cua dao dugc do trong m~t cit chinh (m~t cit BB). G6m: goc sau, goc cit, goc tru6c va goc cit. - Goe sau chinh a la goc giua m~t sau chinh cua dab va m~t cit. - Goe cit Bla goc gifra m~t sau chinh va m~t ph~ng tiSp tuy@n v6i m~t tru6c cuadao. - Goe tru6c y, la goc gifra m~t ph&ng tiSp tuySn v6i m~t tru6c cua dao va m~t ph&ng vuong goc cua m~t cit, di qua 1 diSm cua luoi cit chinh. Goe 8 la goc giua m~t ph&ng ti@p tuy@n v6i m~t cit cua dao va goc cit. B+ 8 +a= 90° 0 Cac goc ph1=1 cua dao dugc do trong m~t cit ph1=1,' la hinh chi@u cua luoi cit ph1=1 tren m~t day. - Goe ph1=1 sau a 1 la goc giua m~t sau ph1=1 cua dao va m~t di qua luBi cit ph1=1 vuong goc v6i m~t day (m~t cit A-A) - Goe nghieng chinh (fJ la goc giua hinh chi@u luoi cit chinh tren m~t day va chi@u ch~y dao. - Goe nghieng ph1=1 1 la goc gifra hinh chi@u luoi ci~ ph1=1 tren m~t day va chi@u ngugc v6i phuong ch~y dao. i ;\ : 1 >j"
 6. 5 - Goe sau cua dao (a) giam ma sat gifra mijt sau va chi ti@t gia cong, do do giam duqc nhi~t cit, tang tuf>i th9 cua dao. (Trong trugng hc;rp goc sau qua l&n se lam y@u luai cit.) - Goe tru6c yanh huong t[\IC ti@p d@n d9 bSn cua luai cit, n@u tang goc tru6c, di@u ki~n cit se duqc cai thi~n. - Goe nghieng chinh
 7. 6 Phoi xSp thu duqc trong qua trinh cit cac V?t li~u geo nhu: Thep, d6ng thau,. a chS d9 cit thfip va chiSu day cit lon. Qua trinh cit nay thuong 6n dinh hon khi gia cong ma xay ra phoi V\ln. 2.5 Phoi day: Khi gia cong cac V?t li~u deo, v6i V?n t6c cit cit cao, chiSu day cit nho phoi keo dai lien t\,lc, m~t kS v6i m~t tru6c cua dao rfit bong. atruong hqp phoi day rfit kh6 quan sat chung to r~ng muc d9 biSn d?ng cua phoi day it hon so v6i cac lo?i phoi khac. ~ Hinh 27.2.5. Cac dang phoi ,., day a) Phoi V\lll; b) Phoi x~p; c) Phoi 2.6 Hi~n tlrQ'Dg bi~n cfrng khi cit g9t: V 6i diSu ki~n gia cong nhu nhau, V?t li~u kim lo?i khac nhau se bi biSn cung khac nhau. Nhu V?Y d9 biSn cung rfit ph\l thu9c vao diSu ki~n gia cong va tinh tr?ng luoi cit. Khi dao mon chiSu sau biSn cung se 16n g~p 2 - 3 lfui so v6i diSu kien khi dao sic. . 2.7 SIi' toa nhiet trong qua trinh cit. ... Sv phat. sinh cua .nhi~t trong qua trinh cit, S\f mai mon cua d\lng C\l cit, tu6i bSn cua dao, chfit luqng cua bS m~t gia cong. Ngu6n g6c sinh ra nhi~t trong qua trinh cit do nhiSu nguyen nhan CO' ban ma ta kS dSn la: Sv truqt cua kim lo?i trong qua trinh cit; do ma sat gifra phoi va dao cit. 2.8 Hi~n tll'Q'llg phoi ham Qua trinh cit gQt c6 V?n t6c cit> 15m/ph, khi d6 cac ph§.n tu nho cua V?t li~u gia cong tach khoi phoi (trong qua trinh biSn d?ng deo·do ap sufit va nhi~t d9 Ion) dinh ch~t vao dinh dao t?o thanh hi~n tuqng phoi barn. Hi~n tuqng phoi barn thuong c6 2 kiSu: Phoi barn 6n dinh va phoi barn chu ky. Phoi barn c6 d9 cung hon V?t li~u gia cong, vi V?Y chinh n6 l?i c6 kha nang tham gia cit gQt, diSu d6 tang tu6i thQ cua dao, nhung lam giam dang kS d9 nh~n bS m~t. f)S giam phoi barn khi bao ta su d\lng cac lo~i dung dich boi tron, lam l~nh. Khi bao nhfrng chi tiSt ngin, do c6 va d?p gifra dao va phoi ho~c cac V?t li~u gion nhu gang, d6ng thau se khong xufit hi~n hi~n tuqng phoi barn. 2.9Mai sira dao bao
 8. 7 Dao bao duqc chS t?O bfuig cac lo?i V?t li~u khac nhau nen ta c6 th@ ren tnJC ti@p tu phoi theo yeu c&u, sau d6 mai SO' b hinh h9c cua dao nhu: M~t tru&c, m~t sau, m~t cit, luoi cit,. theo mt: Vi~c mai dao bao tren da mai ta nen tuan thu m di@m sau: - 0a mai khong duqc dao d
 9. 8 Bmrc, cong vi~c Nqi du~g chi d§n - Khong dugc mai hai nguai tren m
 10. .) . !Vlal lll
 11. 10 Hlnh a Hinh b Hinh 27.2.6.Gia b~t dao a. Lo~i I vit; b. Lo~ 2 vit 3.1.2Quy trinh ga lip va di~u chinh dao bao Bmrc, cong vi~c I. Chuan bi may, dµng C\l ga - May bao ngang c6 m(jt gia b~t dao, 16 gia b~t dao khong XO?C. - D(j ha gifra 16 cua gia bit dao so v6i chi@u r(jng can dao cho phep - Ch9n cole ga bit dao dung chung lo?i 2. Lap dao vao gia bat dao - Thvc hi~n dung trlnh tv - Mfii dao each m~t day cua d~u dao tu 25 - 30mm 3. Dieu chinh va bat ch~t dao - D(j khong vuong g6c gifra tam dao so v6i m~t phfulg ngang < 0,5mm - XiSt dao vua dli ch~t 4. Kiem tra va bao thir - KiSm tra d9 vuong g6c cua duang tiSn dao so v6i m~t phfulg ngang - Bao thir IV. Cau hoi va bai tjp Cau hoi di~n khuy~t Hay di~n n
 12. 11 Can hoi triic nghi~m: Trong qua trinh cit g9t khi nao thi xu§.t hi~n hi~n tuqng phoi barn. 1. Do tinh ch§.t v~t li~u gia cong 2. Qua trinh biSn d~ng deo do ap suit va nhi~t d9 Ion 3. Hinh d~ng, cac g6c cua dao, tinh ch§.t v~t li~u ch@ t~o dao 4. T§.t ca cac d~g tren Hay danh din vao m(lt trong hai o ( dung-sai) trong cac trucrng hgp san day: 1. Tang g6c sau cua dao (a ) lam giam ma sat giua m~t sau va chi tiSt gia cong Dung Sai 2. Garn duqc nhi~t khi cit thi tu6i th9 cua dao tang. Dung Sai 3. Goe tru6c y khong anh huong trgc ti@p d@n d9 b@n cua luai cit Dung ,,, Sai 4. NSu tang g6c tru&c, di@u ki~n cit se kh6 di. Dung Sai 5. Cac g6c
 13. 12 Dva vao quy trinh cac bu6c thvc hi~n dS giao vien trinh di@n mfiu cho h9c sinh m(>t each c6 h~ thfmg, theo trinh tg cac bu6c ma giao vien va h9c sinh da l?p (phan tich y nghl'a, chi ~ cac g6c cua dao khi mai). 1.2.Cong vi~c hqc sinh: -Trong qua trinh thgc hi~n cua giao vien, h9c sinh theo doi va nh~c lc;ti cac b(> ph~ ca ban vS cau tc;io, ten g9i va neu ro y nghfa cac g6c cua dao (c6 bf> sung nSu cful). -M(>t sinh thao tac mai, toan b(> quan sat. -Nh?n xet sau khi bc;in thao tac 2.Ga lip va hi~u chinh dao 2.1. Cong vi~c giao vien: -Dga vao quy trinh cac bu6c thgc hi~n dS giao vien trinh di@n mfiu cho h9c sinh m(>t each c6 h~ thf>ng, theo trinh tv cac bu6c ma giao vien va h9c sinh da l?P• ~ -Van dS an toan trong khi ga 2.2.Cong vi~c hqc sinh: -Trong qua trinh thgc hi~n cua giao vien, h9c sinh theo doi va nh~c l~i quy trinh, neu ro y nghfa cua vi~c ga dung. -Mt)t sinh thao tac ga, hi~u chinh, kyp chijt, toan b(> quan sat. -Nh?n xet sau khi b~n thao tac THVCIIANHT~IXUONG -Chu~n bi: May mai hai da du diSu ki~n an toan, cac phoi dao bao pha, c~t, xen ... va cac d1,mg C\l ga dao. -Xac dinh duqc cac ySu t6, cac g6c cua dao bao, ren luy~n ky nang mai dao bao dung yeu cftu ky thu?t, an toan va thai gian (kiSm nghi~m l~i cac kiSn thuc ly thuySt da h9c). , -Mai dao dung g6c theo duong, dung ky thu?t. -Thvc hi~n cac bu6c ga va hi~u chinh dao dung trinh tv dam bao cac yeu cftu ky thu~t. -Bao dam an toan cho nguai va thiSt bi. r-
 14. 13 BAI2: SU DUNG . DAO PHAY I. Gi6i thi~ u: - Phay la phuang phap gia cong kim lo~i duqc dung r9ng rai & cac nu6c tien tiSn, cac nu6c co n@n cong nghi~p hi~n d~i. DS phay co d9 chinh xac va co d9 bong - cao, dao phay dong m9t vai tro r~t quan tr9ng. II. Muc . tieu thuc . . hien: - Trinh bay d&y du c~u t~o, cong d1_lllg cua m9t s6 dao phay thong d1_lllg. - Nh~ d~g, Iva ch9n, sir d1_lllg phu hqp cac lo~i dao phay vao cong vi~c C\l thS va phuang phap ga lip dao phay tren may dung quy trinh, n9i quy. - Cac bi~n phap an toan trong qua trinh sir dvng dvng cv dao. III. N9i dung chfnh - Nh~ d~g va g9i ten cho tung lo~i dao phay - Ga lip, hi~u chinh dao tren tfl)C chinh A. HQC TREN LOP 1. Phan lo~i dao phay I? 1.1. Phan lo~i theo tinh nang, cong ngh~: • Dao phay dung dS gia cong m~t phkg. • Dao phay dung dS gia cong ranh va cac ranh then hoa. • Dao phay dung dS gia cong m~t dinh hinh. • Dao phay dung dS gia cong banh rang va ren. • Dao phay dung dS gia cong cac V?t tron xoay. • Dao phay dung dS cit v?t li~u. ,, 1.2. Phan lo~i theo d~c diSm c~u t~o Hinh 29.3.1 D~g luai dao phay 3 m~t cilt ffinh 29.3.2. D~ng luai dao phaymo dun Theo phuang cua rang: Rang thing, rang nghieng: rang xoiln va cac phuang khacnhau. - Theo kSt c~u cua rang: Rang nh9n, rang hat lung, rang tu.
 15. 14 - Theo kSt cfiu ben trong: Dao phay liSn, dao rang ghep, dao rang chblp, d§.u dao lblp rap. - Theo phuong phap k~p ch?t: Dao c6 16, dao phay ng6n, dao phay c6 duoi hinh tf1;l ho?C duoi hinh con. 1.3. Phan loai . theo ciu tao . . toan bo dao 1.3.1.Dao liSn kh6i: Rang dao va than dao dugc chS t~o liSn cung m9t v~t li~. • 1.3:2.Dao phay rang ch&p: La lo~i dao ma rang dugc chS t~o bing v~t li~u khac va dugc ghep vao than dao bing: Han, bblt vit, hO?C nem,. 1.3.3. Dao phay l&p ghep: G6m hai ho?c ba ph§.n ghep l~i thanh m9t con dao c6 bS r9ng 16n hon, thuong rang xobln theo hai chiSu khac nhau. Trong truong hgp ghep tu cac lo~i dao khac nhau, hay duong kinh khac nhau, dS phay d6ng thai nhiSu bS ID?t khac nhau, ta g9i la dao phay t6 hgp. ,, 1.4. Phan lo~i theo ciu t~o cua chuoi dao (tham khao bang 29.3.1) 1.4.1.Dao chuoi rai: Than dao c6 16 tf1;l b~c ho?C tf1;l con dS lblp chuoi c6 dinh vi bing then ho?c bing vit 1.4.2. Dao liSn chuoi: Chuoi tf1;l ho?C chuoi con 1.4.3. Dao d§.u phay: Lo~i dao phay rang 16n, khong c6 chuoi, lblp tn;rc ti Sp vao tf1;lC chinh. 1.5. Phan lo~i theo di~u ki~n ci\t gQt cua dao (tham khao bang 29.3.1) 1.5.1.Dao phay tn;i: Luai cblt chinh nim 6 m?t tf\l cua dao va tf\lc dao song song v&i bS m?t gia cong 1.5.2. Dao phay m?t d§.u: Luai c&t chinh nb 6 d§.u mut cua luai dao, tf\lc dao 6 vi tri thing g6c v&i b@ m?t gia cong. . 2. DAC DIEM CUA DAO PHAY So sanh luai cblt gifra dao phay va dao ti~n (hinh 29.3.2). BS ID?t luai cblt va cac 1 ysu tb: •· 1 2 ·3 ''\ ·. ffinh 29.3.2. So sanh cfiu true ;ua dao ti~n v&i dao phay •
 16. 15 - M~t tru6c cua rang (1 ): La m~t thoat ma theo d6 phoi thoat ra ngoai. ?S - M~t sau cua rang (4): La m~t ~u6ng vao m~t cit trong qua trinh gia cong. - Lung cua rang (5): La be m~t tiep xuc v6i m~t tru6c cua m9t rang va m~t sau cua rang c~chd6. N6 c6 th@ la m~t ph~ng, m~t gay khuc ho~c m~t cong. - M~t phbg d§.u (3): La m~t ph~ng vuong g6c v6i tl1_1C cua dao phay - Ranh th oat phoi (6): La vi tri cho phoi thoat d@ dang - Luai c~t (2): La duong c~t t~o bai giao tuySn cua hai m~t tru6c va m~t sau cua rang. - M~t phbg tam: La m~t phing di qua tl1_1C cua dao ~ - Luai cit chinh: La luai cit nghieng m9t g6c so v6i tl1_lc cua dao phay. Luai cit chinh la luai cit thvc hi?n cong tac chinh trong qua trinh gia cong. a dao phay hinh tl1_1 c6 th@ th~ng theo hu6ng duong sinh cua hinh tI1.1, nghieng theo duong sinh va c6 duong xoin 6c. Dao phay hinh tl1_l khong c6 luai cit ph1,1. D6i v6i kSt cau dao phay nhin chung la t~p hc;rp nhfrng dao ti~n, nen trong khi lam vi?c luai dao dugc nghl, lam mat trong khong khi nen tu6i th9 dugc nang cao.
 17. 16 B11lng 29.3.1. Cl1lu tl1lo va cong dl1lng ml1lt sl1l lol1li dao p hay cl1l bl1ln. ~t Kieu dao phay Cong dt,1.ng Thu tv · Ten Hinh Lo~i vi~c / Hinh 1 2 3 4 5 .. 15 Dao phay Phay ranh chu T ranh T ~ · --·- -------1---------1--------1 - - - - - - - - 1 16 Dao phay d1;tu tntlt ( trt,1. a{rn~) Phay ranh su6t va khong suot B~ 17 Dao phay ranh Phay ranh then then (dao phay ng6n) g nho,khong ~uot 18 Dao phay ranh Phay ranh then ban nguy~t ban nguy~t 19 Dao dtnh hinh Phay ranh lorn aia loi cong 20 Dao phay Phay ranh chu V goc kep 2t Dao tn.1 dung Phay g6c lm;m dtnh hinh dau tron pbia trong tron Phay g6c Imm 22 Dao con dung troll nho phia dau trcm · trong
 18. "" 17 3.DJNHVJ VA :K¥P C~T DAO PHAY 3.1. Cac dfng vong dem Dao phay c6 duong kinh trong luon duqc tieu chufin hoa, do la cac kich thuoc: 16; 22; 27; 32; 40, .. Sau khi ch9n duqc lo~i dao phay c6 duong kinh va chiSu n)ng phu hqp, ch9n cac vong d~m c6 cac kich thuoc tu 1mm dSn 50mm. Do la cac kich thuoc: 1;1,1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 2; 3; ·5; 8; 10; 15; 20; 30; 40; 50mm. (hinh 29.3.3.) la d~ng cac vong dem co cac kiSu: KiSu I khong vat c~nh; kiSu II vat c~ch. ffinh 29.3.3. D~g vong d~m Trong qua trinh lam vi~c tn;tc ga chiu tai tr9ng keo va ufin, con cac vong d~m chiu tai tr9ng nen. Khi Hip dao len tn;tc ga, cful chu y d~t dao gful than may, vi trong truong hqp nay d9 vong cua tn;tc ga la nho nhftt. Vi tri cua dao so voi chi tiSt gia cong d~t duqc bkg each hi~u chinh ban may theo huang ngang. Truong hqp khong thS ga dao duqc g~n tn;tc thi phai SU d\Ulg them h~ thfing quay phg. NSu tren tn;ic ga cful phai Hip nhiSu dao khong co tiSp xuc m~t d~u, thi dung cac vong d~m trung gian dS xac dinh vi tri tuong quan gifra cac dao (d~t vao gifra chung). ? • ffinh 29.3.4. Tn;tc ga de kyp dao phay 3.2. Trinh tv ttjnh vi va k~p ch,t dao phay tn_t nim Dao phay tn;t n~m duqc dinh vi va kyp ch~t theo trinh tv sau day: (Hinh 29 .3 .4) - Noi vit (6), dfiy xa ngang (cfiu biic) cua may bkg quay tay - Thao quai treo bkg each xoay dinh vit (2) ra. - Liip tn;tc chinh (5) c6 duoi con vao 16 tn;tc chinh cua may, Iva cho ranh cua tn;tc ga an vao then & mut (7) cua tn;tc chinh va kyp Gh~t nho ren duoi sau. Duoi
 19. 18 con cu.a tfl)C ga phai vao khit vao 16 con cu.a tfl)C chinh;vi thS tru&c h'.ic lip tfl)C ga, c&n phai lau s~ch hyi va gifr cho tfl)c ga va 16 con khong bi xu&c. - Lip tren tfl)c chinh nhfrng vong dinh viva dao phay. C&n luu y chi@u quay cu.a tfl)c chinh va hu&ng cu.a ranh vit tren dao phay. Phai chc;m sa d6 phay c6 hu&ng cu.a ranh xoin cu.a dao va chiSu quay cu.a tfl)c chinh. Sau khi ga dao, dua cac vong d~m vao vi tri va dinh vi chung tren tfl)c chinh. V~ mu 6c ( 1) chu y khong nen v~ mu 6c qua ch~t tranh tfl)C chinh bi biSn d~g. Lip quai deo vao xa ngang va tfl)c dao, xiSt ch~t dao 'bing mu 6c (2) - Khoa ch~t cac vit ham xa ngang chic chin. Kiem tra d9 dao cu.a dao phay va tn;ic chinh. 3 Hinh 29.3.5. Gia hai quai treq Sau khi ga va hi~u chinh ma tfl)c dao vfui khong dam bao dugc cac yeu c&u ky thu~t, ta nen su d1;tng them quai treo ph1;t (1) tang them d9 cung vfrng (hinh 29 .3 .5). Khi lip ta chu y trl;tc ga, 6ng lot, 16 dao khong s~ch, c6 b1;ti ho~c phoi barn, .. ho~c tfl)C chinh bi cong venh lam anh huong dSn qua trinh ga lip va hi~u chinh. V~y chung ta phai lam s~ch ho~c XU ly hoan thi~n tru&c khi ga. NSu tfl)C chinh bi dao dfui dSn dao bi dao se anh huong rit l&n dSn qua trinh cit, (bai luc nay chi m9t s6 luai cit lam vi~c). M~t khac vi~c ga dao con ph1;t thu9c. vao each chQn chi@u quay cu.a trl;tc chinh c6 phu hgp v&i hu&ng xok cu.a luai dao phay hay khong. Ta quan sat sa d6 chQn chi@u quay cu.a tfl)c chinh khi xac dinh chiSu quay cu.a dao tr1;t nAm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2