intTypePromotion=1
ADSENSE

giáo trình tâm lý học du lịch: phần 2

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

175
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nối tiếp phần 1 của "tâm lý học du lịch" phần 2 tiếp tục trình bày về những vấn đề về môi trường du lịch, một số lý thuyết tâm lý học về quan hệ của du khách với môi trường, một số hiện tượng và quy luật tâm lý xã hội trong du lịch, giao tiếp trong hoạt động du lịch, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch, mô hình tâm lý giao tiếp du lịch. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình tâm lý học du lịch: phần 2

C hươ ng 4<br /> <br /> M Ô I T R Ư Ở N G D U L ỊC<br /> H<br /> ■<br /> <br /> I. NHỮNG VÂN ĐẾ CHUNG VẾ MÔI TRƯỜNG VẢ MỖI TRƯỜNG DU LỊCH<br /> Các nhà tâm lý học du lịch đã khẳng định; hoạt động kinh<br /> doanh du lịch sẽ không đem lại hiệu quà mong muốn, nếu không<br /> tạo dựng được cảnh quan môi trường phù hợp với tâm lý du khách.<br /> Tâm lý cùa du khách có bán chất là phản ánh các tác dộng từ môi<br /> trường xung quanh, thông qua các giác quan, các kích thích được<br /> chuyển thành các xung động thần kinh được dẫn truyền tới não.<br /> Các xung động thần kinh này được não phân tích, tổng hợp và kết<br /> quà các quá trình, trạng thái tâm lý tương ứng xuất hiện. Như vậy,<br /> mỏi tnrờng du lịch là một trong các yếu tổ cơ bản quyết định tâm lý<br /> của du khách, vấn đề đặt ra là làm thế nào để môi trường du lịch,<br /> dặc biệt là môi trường tự nhiên (được sự bố trí và sấp đặt, quy<br /> hoạch hợp lý, hài hoà) tạo ra được các trạng thái tâm lý, tinh thần<br /> thoải mái hơn cho du khách. Để có được kiến thức về môi trường<br /> và áp dụng có hiệu quà vào hoạt động kinh doanh du lịch, trước hát<br /> cần hiểu được môi trường là gì? Môi trường du lịch bao gồm các<br /> thành tố nào?. Hy vọng ràng, chương này sẽ giúp cho người học<br /> năm được các tri thức cơ bàn về môi trường du lịch và giúp họ kinh<br /> doanh có hiệu quà.<br /> 1.1. Khái niệm môi trường du lịch<br /> 1.1.1. Khái niệm môi trường<br /> Thuật ngữ môi trường được sử dụng trong rất nhiều các ngôn<br /> ngừ cùa các dân tộc khác nhau trên thế giới. Trong tiếng Anh từ<br /> 169<br /> <br /> môi trường “Environment” có nghĩa là: hoàn cảnh, những vật xung<br /> quanh, sự bao bọc, bao vây xung quanh. Trong tiếng Nga từ môi<br /> trường “Cpe/Ịa” có nghĩa là môi trường, hoàn cảnh hoặc là giới,<br /> tầng lớp, giai cấp trong xà hội. Như vậy, khi nói tới môi trường là<br /> nhấn mạnh hoàn cảnh hoặc toàn bộ những gì bao vây, bao quanh<br /> con người. Trong tiếng Việt thuật ngừ môi trường được sử dụng rất<br /> rộng. Ví dụ: môi trường tự nhiên, môi trường xà hội hoặc là môi<br /> trường gia đình, môi trường giáo dục... Theo Từ điển tiếng Việt cùa<br /> Hoàng Phê [2, tr.639] thì “môi trường” là nơi xảy ra một hiện<br /> tượng hoặc diền ra một quá trình, hoặc là toàn bộ những diều kiện<br /> tự nhiên, xã hội nơi con người hoặc sinh vật sinh sổng. Nhiều khi<br /> môi trường còn được hiểu là toàn bộ những gì vây quanh, bao bọc<br /> xung quanh một sự vật hiện tượng hoặc sinh vật, con người nào đó<br /> (môi trường chân không, môi trường nước, môi trường độc hại).<br /> Như vậy, môi trường là toàn bộ những điều kiện tự nhiên và xà<br /> hội xung quanh, có quan hệ hoặc ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián<br /> tiếp) tới sự tồn tại cùa con người và sinh vật.<br /> <br /> 1.1.2. Khái niệm môi trường du lịch<br /> Trong hoạt động kinh doanh du lịch, môi trường có ảnh hirởng<br /> rất lớn tới hiệu quả, chất lượng kinh doanh cùa doanh nghiệp và<br /> mức độ thoả mãn của đu khách. Môi trường trong tâm lý học du<br /> lịch được hiểu rất rộng. Thứ nhất, môi trường bao gồm tất cả những<br /> điều kiện tự nhiên như: sông, núi, nước, không khí, cây xanh, các<br /> hệ động vật và các thảm thực vật gần gũi, thân thiện với con người.<br /> Thứ hai, môi trường du lịch là môi trường xã hội do con người tạo<br /> ra như: quan hệ xã hội, nền văn hoá, xã hội (nghệ thuật, kiến trúc,<br /> đạo đức, pháp luật, kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo...) và đặc điểm tâm<br /> lý cộng đồng như (tính cách dân tộc, lối sống...)- Thứ ba, môi<br /> trường còn bao gồm nhừng người trực tiếp tham gia vào hoạt động<br /> du lịch như: du khách, nhà kinh doanh, trẻ em và cộng đồng dân cư<br /> địa phương nơi diễn ra hoạt động du lịch.<br /> Như vậy, môi trường du lịch được hiểu là toàn bộ những điều<br /> kiện tự nhiên, xã hội và cả con người, sinh vật xung quanh có quan<br /> 170<br /> <br /> hệ, ánh hưởng (trực tiếp<br /> <br /> hoặc<br /> <br /> gián tiếp) tới tâm lý của du khách và<br /> <br /> hoạt đ ộ n g cù a d o a n h nghiệp.<br /> <br /> Nghiên cứu môi trường du lịch và quan hệ của du khách đôi với<br /> m ô i tr ư ờ n g d u lịch c ó vai trò rất q u a n t r ọ n g tr o n g v iệ c c u n g ứ n g c á c<br /> d ị c h v ụ . t h o á m ã n d ư ợ c n h u c ầ u c ủ a d u k h á c h v à m a n g lại c a o h i ệ u<br /> q u a k in h d o a n h c h o d o a n h n g h iệp . M ộ t tr o n g n h ữ n g y ế u tổ h ế t sứ c<br /> <br /> nôi trội trong môi trườn £ dll lịch hiện nay (dặc biệt là ở các nước<br /> châu Á, châu Phi và Mỹ-La II111] ) là sự xuất hiện cùa tré và lao dộng<br /> t r e e m . G i á o t r ì n h s ẽ đi s â u v à v i ệ c p h â n t í c h l a o đ ộ n g t r é e m n h ư<br /> m ộ t th à n h tố tr o n g m ô i tr ư ờ n g d u lịch ờ V i ệ t N a m h iệ n n a y .<br /> <br /> 1.2. Lao động trẻ em trong du lịch<br /> 1.2.1. Khái niệm chung về lao động trẻ em<br /> Theo nhận định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO<br /> (International Labour Organization) thì; du lịch càng phát triển thì<br /> sự lôi kéo lao động trẻ cm càng nhiều và tinh trạng này ngày càng<br /> tồi tệ hon. Tổ chúc này đã nhiều lần cảnh báo các nước đang phát<br /> triển có hoạt động kinh doanh du lịch về tình trạng này, với mục<br /> đích hạn chế và ngăn chặn tình trạng đó. Vậy thế nào là lao động<br /> trê em? Cái được và không được cùa lao động trẻ em là gi? cần<br /> phải có các biện pháp nào đê hạn chế tình trạng lao động trẻ em<br /> trong du lịch hiện nay... đã ngày càng trở nên các vấn đề hết sức<br /> bức xúc. Theo pháp luật Việt Nam thì trẻ em là những người dưới<br /> 18 tuổi. Lao động của những người dưới 18 tuổi thì được gọi là lao<br /> động trẻ em.<br /> Vậy, lao động trẻ em là lao động của những người có độ tuổi<br /> dưới tuổi 18.<br /> 1.2.2. Lao động trẻ em trong du lịch<br /> <br /> Hiện tượng các em nhỏ lao động kiếm sống trong hoạt động<br /> kinh doanh du lịch là rất phổ biến. Nghiên cứu của ILO cho thấy<br /> tình trạng lao động trẻ em trong du lịch ngày càng gia tăng đến mức<br /> độ báo động, đặc biệt là các nước ờ khu vực Nam và Đông Nam<br /> châu Á. Theo ILO thì các nước có nhiều trẻ cm lao động nhất trong<br /> 171<br /> <br /> hoạt động du lịch là Án Độ, Sirilanca, Thái Lan và Philipin [14<br /> tr.38]. Trong hoạt động du lịch trẻ em làm dù các công việc, từ<br /> phục vụ trong cửa hàng bán đồ lưu niệm, bưng bê trong các quán<br /> ăn, đánh giày trong các khu nhà nghi, bán hàng rong trên bãi biển,<br /> cung cấp các dịch vụ (mát-xa,tẩm quất...), hướng dẫn du khách<br /> hoặc là trực tiếp sản xuất sàn phẩm du lịch.<br /> Vậy, lao động trẻ em trong du lịch là lao động của nihừng<br /> người dưới 18 tuổi trong hoạt động kinh doanh du lịch.<br /> 1.2.3. Nguyên nhân trẻ em lao động trong du lịch<br /> <br /> a)<br /> <br /> Các nguyên nhân xã hội<br /> <br /> túng c ủ a g i a đinh đ ã đ ẩ y t r ẻ e m n h ỏ tuổi phải l a o<br /> vào kiếm tiền để trợ giúp cho cha, mẹ. Ví dụ: gia đình không đủ ăn,<br /> cha mẹ thất nghiệp, gia đình ở các vùng sâu, vùng xa kinh tế kém<br /> phát triển. Kết quả các công trình nghiên cứu của ILO cho thấy, có<br /> 78% trẻ lao động trong kinh doanh du lịch thuộc diện này (Thống<br /> kê ILO 2005).<br /> - Sự nghèo<br /> <br /> - Sự ly tán cùa gia đình đẩy trẻ vào tình trạng không được<br /> chảm sóc đầy đù, buộc trẻ phải kiếm sống. Các nguyên nhân này<br /> rất đa dạng như: bố mẹ bỏ nhau ờ với một bố hoặc mẹ, mất bố hoặc<br /> mẹ (chết do AIDS, thảm hoạ thiên nhiên, chiến tranh...). Kelt quả<br /> các công trình nghiên cứu cùa ILO cho thấy khoảng 10% trẻ lao<br /> động trong du lịch thuộc loại này.<br /> - Trẻ em mồ côi, cơ nhỡ mất cả bố và mẹ do chiến tranh, dịch<br /> AIDS hoặc thảm hoạ thiên nhiên như: sóng thần, núi lửa, bào lụt,<br /> hạn hán.... ở một số nước như Thái Lan và Ẩn Độ và Inđônêx ia có<br /> 5% thuộc diện này.<br /> - Sự lôi kéo “rủ rê” của bạn bè. Nhiều công trình nghiêm cứu<br /> cho thấy số trẻ em bị bạn bè lôi kéo vào hoạt động du lịch khá
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2