intTypePromotion=3

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 2

Chia sẻ: Afsjkja Sahfhgk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
105
lượt xem
41
download

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh học bao hàm nhiều ngành học khác nhau được xây dựng dựa trên những nguyên lý riêng. Có 4 nguyên lí tạo thành nền tảng cho sinh học hiện đại: lý thuyết tế bào, tiến hóa, di truyền và cân bằng nội tại (homeostasis )[1]. Các môn học này có mối quan hệ qua lại với nhau, giúp ta hiểu về sự sống với các mức độ, phạm vi khác nhau. Sự ra đời của sinh học bắt đầu từ thế kỉ 19, khi các nhà khoa học tìm thấy được các đặc điểm chung cơ bản giữa các loài....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 2

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh Hình 9: B n nhi t 13. N i lên men (fermenter):thi t b lên men nuôi c y vi sinh v t. H ình 10: N i lên men 14. Các thi t b khác như: máy đ m vi sinh v t, máy quang ph , s y đông khô,… B. D ng c Ø Th y tinh: có nhi u lo i v i nhi u kích c khác nhau như bình tam giác, ng nghi m, đĩa petri, lam kính, đũa th y tinh, que trang, ng đong, c c đong, bình đ nh m c,… yêu c u ph i s ch, trong, trung tính. Trư c khi dùng đ ng môi trư ng ph i đư c s y khô, làm nút bông và kh trùng trong t s y khô. 11
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh - Đ i v i d ng c m i: c n ngâm nư c ho c dung d ch H2SO4 loãng trong 24 gi . Sau đó m i r a l i b ng nư c ho c xà phòng nhi u l n cho đ n khi pH trung tính. - Đ i v i d ng c đ ã qua s d ng còn ch a môi trư ng và vi sinh v t, c n kh trùng r i m i r a s ch b ng xà phòng, phơi và s y khô. - Đ i v i d ng c b bám b n, c n ngâm thêm v i dung d ch sulfocromic vài gi , sau đó r a l i b ng nư c s ch. D ng c s ch khi đưa lên ánh sáng không có v t m và v t b n. 2. Các d ng c khác: như đèn c n, giá ng nghi m, que c y, k p, kéo, bơm tiêm nh a, đ u típ, b p đi n,… II/ PHƯƠNG PHÁP KH TRÙNG. Nguyên t c. D i t trùng hay kh trùng là phương pháp nh m c ch ho c lo i b , cu i cùng là gi t ch t các vi sinh v t không mong mu n. Ngư i ta thư ng kh trùng b ng 2 phương pháp chính: A. Phương pháp lý h c. 1. N hi t khô. - Đ i v i d ng c c y kim lo i, đôi khi c th y tinh, phương pháp thư ng dùng là đ t: đ t tr c ti p trên ng n l a ho c nhúng c n đ t. 160oC/ 1 gi . - Đ i v i d ng c th y tinh có th gói gi y v à s y D ng c đưa vào s y ph i ch u đư c nhi t đ cao và không bu c dây nh a ho c thun. 2. N hi t m. - Phương pháp lu t: cho v t kh trùng vào nư c sôi, nhi t s th m nhanh vào m u v t làm cho protein đông k t, d n đ n gi t 12
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh ch t vi sinh v t. Tuy nhiên, ch di t t bào sinh dư ng, bào t v n còn. - Phương pháp Pasteur: Ch di t vi khu n gây b nh ( ký sinh ), không di t bào t và vi khu n ho t sinh. Phương pháp này không di t hoàn toàn m m b nh mà ch ch n m t vài vi sinh v t đ i kháng m nh nh t. Vì v y, ph i b i t nhi t đ và th i gian di t cho t ng lo i vi sinh v t. - Phương pháp Tyndall: đun cách th y nhi u l n nhi t đ 70- 80oC, m i l n 30-60 phút và liên ti p trong 3 ngày li n. - Phương pháp hơi nư c b o hòa áp su t cao: dùng autoclave. 3. D i t trùng b c x . - Tia t ngo i hay UV: ch sát trùng b m t, không xuyên sâu vào m u v t. - Tia âm c c: dùng trong di t trùng d ng c gi i ph u, thu c, th c ph m. V t kh trùng ph i bao gói kín. 4. D i t trùng b ng sóng. - Sóng ng n khi tác đ ng v i cư ng đ và th i gian thích h p có th pá v t bào vi sinh v t, làm ch t các t bào s ng. 5. D i t trùng b ng cách l c. - D ng c l c thư ng là nh ng màng x p b ng s , aminate, cellulose,… thư ng là nh ng v t ph m l ng không kh trùng b ng nhi t đư c. - Đ i v i kh trùng không khí thì thi t b k h trùng là m t máy l c khí có trang b màng l c hay h p ph vi khu n. B. Phương pháp hóa h c. 1. Ch t sát khu n ngoài da: xà phòng, c n, iod, ph m màu ( ph n l n ph m màu có tác d ng sát khu n như: xanh methylene). 2. Ch t di t khu n và t y u : phenol, formol, h p ch t Clor,… 13
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh III/ TH C HÀNH. G i ng viên gi ng nguyên lý, công d ng thi t b và hư ng d n sinh viên cách s d ng các thi t b có trong phòng thí nghi m. IV/ BÁO CÁO K T QU . Trình bày l i nguyên lý, công d ng và cách s d ng các thi t b đã đư c h c. 14
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh Bài 3: S D NG KÍNH HI N VI QUANG H C QUAN SÁT T BÀO VI SINH V T I. GI I THI U CÁC LO I KÍNH HI N VI. 1. Kính hi n vi n n đen. N guyên t c: Ánh sáng thư ng chi u t dư i lên, qua rìa c a t quang n n đen, chi u h t vào xung quanh tiêu b n, nh ng tia sáng này b tiêu b n làm khúc x r i đưa vào v t kính. Tiêu b n đư c soi sáng r c trên n n đen, gi ng như trong phòng t i có m t tia sáng m nh chi u vào, giúp th y rõ t ng h t b i trong không khí b tia sáng chi u vào. Ch c năng: quan sát hình thái và đ c tính c a m t s vi khu n mà kính hi n vi thư ng khó quan sát. 2. Kính hi n vi đ i pha. N guyên t c: ánh sáng thư ng b đ i p ha và biên đ dao đ ng b i c u trúc đ c bi t c a t quang kính, v t kính và th kính. Ch c năng: dùng quan sát rõ nét các c u trúc nh như tiên mao, các l p màng. 3. Kính hi n vi huỳnh quang. N guyên t c: chùm tia t ngo i chi u vào tiêu b n đã nhu m màu b ng các ch t huỳnh quang. Trong t b ào, các c u trúc khác nhau s phát quang v i màu s c khác nhau. Ch c năng: quan sát và phân bi t đư c các c u trúc khác nhau trong t bào vi sinh v t. 4. Kính hi n vi đi n t . N guyên t c: chùm tia đi n t bư c sóng r t ng n, năng su t phân li r t l n nên đ phân gi i cao, giúp phân bi t 2 đi m r t g n nhau. 15
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh Ch c năng: dùng quan sát virus, c u trúc phân t c a t bào. 5. Kính hi n vi quang h c. II. KÍNH HI N V I QUANG H C. 1. N guyên t c: dùng ánh sáng có bư c sóng t 500nm – 560 nm trong chùm ánh sáng thư ng đ t o năng su t phân ly l n giúp phân bi t 2 đi m cách nhau kho ng 0.2 µm tr lên. H th ng phóng to c a kính hi n vi quang h c g m hai b ph n: V t kính (quay v phía v t quan sát) và th kính (quay v phía m t nhìn). M i b ph n này là m t h th ng th u kính h i t ph c t p, m u v t c n quan sát AB đư c đ t trư c v t kính m t kho ng cách l n hơn tiêu c c a v t kính m t chút. nh th t đ o ngư c A’B’ c a v t s thu đư c bên kia v t kính, n m trong kho ng tiêu c c a th kính. Th kính ho t đ ng như m t kính lúp. Qua th kính, ngư i ta s th y nh o A’’B’’ đư c phóng to lên c a nh th t A’B’. Hình 11. Nguyên t c quang h c c a kính hi n vi. 2. Ch c năng: quan sát t bào vi sinh v t, ký sinh trùng, t bào đ ng v t,t h c v t. 3. C u t o: g m 2 ph n. 16
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh - H th ng cơ h c: giá kính g m chân kính, thân kính, tr đ và xoay th kính, g n và xoay v t kính, bàn kính, thanh trư t di chuy n tiêu b n, c di chuy n thanh trư t, k p gi tiêu b n, c di chuy n t quang kính, c đi u ch nh sơ thô c p, c đi u ch nh th c p (vi c p ). - H th ng quang h c g m: th kính, v t kính, t quang kính, màn ch n sáng, ngu n chi u sáng (đèn đi n chi u sáng và/ ho c kính chi u sáng. Ngoài ra, kính dùng ngu n chi u sáng là đèn đi n thì có thêm b ph n cung c p đi n như phích c m, dây đi n, c u chì, m ch đi n (trong chân kính) và nút đi u ch nh cư ng đ chi u sáng. Thò kính (x 10, x 15) Truï ñôõ vaø xoay thò kính OÅ gaén vaø xoay vaät kính Thaân kính Vaät kính Baøn kính Thanh keïp giöõ tieâu baûn Oác sô caáp (thoâ) c ñieàu chænh maøng  chaén saùng Tuï quang kính Oác thöù caáp (vi caáp) Göông chieáu saùng Chaân kính hieån vi Hình 12: Các b ph n KHV quang h c – dùng gương. 17
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh (Thò kính) (OÁng kính) (Thaân kính) (Vaät kính) (Baøn kính) (Nuùt chænh tinh) (Maøng chaén saùng) ( Nuùt chænh thoâ) (Nuùt chænh (Nguoàn saùng) (Baøn kính ) (Nuùt chænh aùnh saùng nguoàn) (Nuùt chænh thoâ) H ình 13: Các b ph n KHV quang h c- dùng đèn. 4. N guyên t c ho t đ ng. V t kính là h th ng quang h c ph c t p g m m t s th u kính, tr c ti p phóng đ i m u v t. Các th u kính s p x p theo th t , th u kính nh ngoài cùng hư ng vào tiêu b n có đ phóng đ i l n nh t. Đ p hóng đ i c a kính ph thu c tiêu c , t c bán kính cong c a th u kính. Th u kính càng cong, tiêu c càng ng n thì kh năng phóng đ i càng l n. Có 2 lo i v t kính: V t kính khô đ phóng đ i nh như x8, x10, x15, x40, x45. V t kính d u có đ phóng đ i l n như x90, x100. Th kính cũng có c u t o ph c t p, g m 2 th u kính, m t hư ng v m t ngư i xem, m t hư ng v v t kính. Th kính phóng đ i m t l n n a nh do v t kính thu vào, làm nh to lên, xem rõ hơn. 18
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh Đ phóng đ i c a kính = đ p hóng đ i c a v t kính x đ phóng đ i c a th kính. Ví d : Đ phóng đ i c a v t kính: x100 Đ phóng đ i c a th kính: x10 Đ phóng đ i c a kính: 100 x 10 = 1.000 l n. Năng su t phân ly c a kính quan tr ng hơn đ phóng đ i, và là tiêu chu n chính đ ch n kính hi n vi. Năng su t phân ly ( đ phân gi i ) c a kính hi n vi là đ i lư ng cho bi t kh năng phân bi t hai đi m c a v t quan sát n m sát nhau. N u kho ng cách gi a 2 đ i m n m càng sát nhau mà v n có th phân bi t đư c thì năng su t phân ly c a kính càng cao. Khoaûng caùch naøy phuï thuoäc chieàu daøi soùng aùnh saùng söû duïng vaø soá löôïng tia saùng ñi vaøo vaät kính, ñöôïc bieåu hieän baèng coâng thöùc: λ : Đ dài bư c sóng phát ra t m u v t. n : Ch s chi t quang c a môi trư ng gi a m u v t và v t kính. α : N a góc m c a v t kính. 2nsinα : Tr s m c a v t kính. Qua đó, ta th y mu n có đ p hân ly cao ph i dùng ánh sáng có bư c sóng th t ng n, ho c dùng v t kính có tr s m l n. N u dùng v t kính có tr s m 0,65 và soi v i ánh sáng tr ng (có bư c sóng trung bình λ= 0,55 µm) thì kho ng cách nh nh t có th nhìn th y rõ đư c là: 19
  10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh V i nh ng chi ti t có kho ng cách nhau dư i 0,85 µm thì ngư i ta không phân bi t đ ư c. Trong khi đó n u dùng th kính có đ phóng đ i l n hơn cũng không ích gì mà ph i thay v t kính khác có tr s m l n hơn. N u thay v t kính chìm (v t kính d u – x100) thì kho ng cách nh nh t gi a các chi ti t c a v t soi có th th y đư c là: Vì λ đã xác đ nh b i ngu n ánh sáng th y, mu n gi m d đ tăng kh năng phân tích c a kính thì ch có cách là tăng nsinα. Trong s này góc α b gi i h n b i nhi u sai l ch khó đi u ch nh, còn l i là ch s chi t quang n. Nhưng n không đư c cao hơn ch s chi t quang c a các th u kính trong v t kính, nên ngư i ta ch nâng n gi a v t kính và m u v t b ng m t ch t d u g i là d u bách hương (d u cede) đ đ t ch s chi t quang t i đa mong mu n b ng ch s chi t quang c a th u kính. nkhoâng khí = 1,000 nthuûy tinh = 1,515 ndaàu soi = 1,520 Chi t su t ánh sáng c a không khí nh hơn th y tinh, nên tia sáng khi đi qua tiêu b n th y tinh s b khúc x m t ph n. Ph n phía ngoài c a tia sáng do b khúc x nên không đi vào đư c v t kính. V t kính có đ p hóng đ i l n thì đư ng kính c a th u kính càng nh , lư ng tia sáng đi vào đư c v t kính r t ít, nên không 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản