intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 9

Chia sẻ: Afsjkja Sahfhgk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
82
lượt xem
20
download

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây phát sinh chủng loại miêu tả lịch sử tiến hóa của một nhóm các loài với những đặc tính khác nhau nhưng cùng có mối quan hệ họ hàng với nhau và cùng hình thành từ một tổ tiên chung trong quá khứ. Có nhiều hướng nghiên cứu khác nhau để chứng minh đặc điểm phát sinh chủng loại này. Trước hết, người ta có thể so sánh trình tự các đoạn DNA (thuộc sinh học phân tử hay hệ gene học (genomics); hoặc so sánh các mẫu hoá thạch (fossil) hoặc các di chỉ (record) của sinh vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 9

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh III/ Phương Pháp Đ m Gián Ti p. 1. Phương pháp dùng màng l c vi khu n. Phương pháp này thương đươc dùng đ đ nh lư ng VSV ch th trong m u nư c khi ti n hành các th nghi m môi trư ng nơi có m t đ VSV tương đ i th p. Phương pháp này g m bư c l c đ t p trung VSV trong m t m u nư c trên màng l c và xác đ nh s t bào VSV d a vào s khu n l c đ m đư c sau khi đ t màng l c lên trên môi trư ng th ch có thành ph n dinh dư ng thích h p cho lo i VSV c n ki m. D a trên kh i lư ng m u nư c ban đ u và quy ư c là m i khu n l c đư c hình thành t m t t bào VSV, ngư i ta quy ra s lư ng VSV có trong m t đơn v th tích nư c. Như v y, phương pháp này là s k t h p c a p hương pháp l c vô trùng và phương pháp đ m khu n l c trên đĩa petri. Màng l c có kích thư c l là 0.45µm ho c 0.2µm đư c ch t o t nguyên li u là s i thu tinh siêu m nh, s i polypropylene, thư ng đư c cung c p trong tr ng thái vô trùng. Ngoài màng l c bình thư ng hi n nay ngư i ta còn s d ng màng l c lư i k nư c trên đó có in ô vuông b ng v t li u k nư c. Các v ch chia ô b ng v t li u này ngăn c n s m c la c a các khu n l c. Khác trư ng h p màng l c bình thư ng, t s các ô vuông có khu n l c m c, m t đ VSV trong m u đư c tính và trình bày d ư i d ng s có xác su t l n nh t (MPN) c a lư ng VSV có trong m t đơn v th tích m u theo công th c: MPN= N ln (N/N – x ); trong đó N là t ng s các ô vuông, x là có s khu n l c m c. 81
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh Hình 26: Đ nh lư ng vi sinh v t b ng phương pháp màng l c. 2. Đ m s khu n l c trên môi trư ng th ch đĩa. a . Nguyên t c: C y m t th tích xác đ nh d ch m u đã pha loãng lên đĩa petri môi trư ng thích h p. Đ m s lư ng khu n l c m c lên sau th i gian nuôi c y vì m i khu n là k t q u p hát tri n c a m t t bào. b . Thao tác đ đĩa: Dùng bút lông kim ghi lên đáy h p môi trư ng: tên m u, tên ngư i th c hi n, ngày c y, th tích d ch c y, n ng đ pha loãng. Cách 1 : Dùng pipette vô khu n hút d ch pha loãng cho vào 3 đĩa petri môi trư ng, th tích b ng nhau, m i đ ĩa có V t 0,1 ml – 0,5 ml. L y que g t d àn đ u m u lên m t th ch đ tách riêng t ng t b ào. Cách 2: Dùng pipette vô khu n hút Vml d ch pha loãng cho vào 3 đĩa petri vô khu n, th tích b ng nhau, m i đĩa có V t 0,1 ml – 0,5 ml. Môi trư ng pha s n trong bình 250ml, b o qu n l nh. 82
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh Đun cách th y môi trư ng cho tan đ u, ch ngu i 40oC, đ vào các đĩa ch a m u, m i đĩa 10 - 15 ml môi trư ng. Xoay tròn đĩa theo chi u kim đ ng h và ngư c l i cho môi trư ng hòa đ u m u, đ yên cho môi trư ng đ c hoàn toàn. 2 cách trên, m i m u đ u c y 3 n ng đ liên ti p. M i n ng đ c y 3 đĩa petri, sau đó l y k t qu trung bình. to và th i gian thích Đ t t t c các đĩa đã c y vào t m, nuôi h p. c. Cách đ m k hu n l c: Dùng bút lông kim và thư c, k các ô vuông đáy h p , c nh ô vuông t 10 – 15 mm. Đ m s khu n l c trong các ô vuông theo l n lư t theo hình zic z c. d . Công th c tính: ∑C N (CFU / ghayCFU / ml ) = (n1vd 1 + ... + ni vd i ) N: S t bào (đơn v hình thành khu n) vi khu n trong 1 g hay 1ml m u. ΣC: T ng s khu n l c đ m đư c trên các h p petri đã ch n. n1 : S h p p etri c y t i đ pha loãng th 1. di: H s pha loãng th i. v: th tích d ch m u(ml) c y vào m i đĩa petri. 3. Phương pháp pha loãng t i h n (MPN): Ø N guyên t c: Phương pháp MPN (phương pháp có s xác su t cao nh t ; s t i kh ) còn đư c g i là phương pháp pha loãng t i h n hay phương pháp chu n đ . Đ ây là phương pháp dùng đ đánh giá s lư ng vi sinh v t theo s lư ng vi sinh v t có xác su t l n nh t hi n di n trong m t đơn v th tích m u. Đây là phương pháp đ nh lư ng d a trên k t qu đ nh tính c a m t lo t thí nghi m đư c l p l i m t s đ pha loãng khác nhau. Thông 83
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh thư ng, vi c đ nh lư ng này đư c th c hi n l p l i 3 l n 3đ pha loãng b c 10 liên ti p, t ng c ng 3 x 3 = 9 ng nghi m. Quy trình th c hi n đ nh lư ng theo phương pháp này là như sau : Cho vào các ng nghi m có ch a môi trư ng thích h p cho s tăng trư ng c a đ i tư ng vi sinh v t c n đ n h lư n g m t th tích chính xác dung d ch m u 3 n ng đ pha loãng b c 10 liên ti p (ví d 1/10, 1/100, 1/1000). nhi t đ và th i gian thích h p. D a vào k t qu bi u ki n ch ng minh s tăng trư ng c a vi sinh v t c n ki m đ nh trong t ng ng nghi m (thư ng là các hi n tư ng như sinh hơi, đ i màu, đ c …), ghi nh n s lư ng các ng nghi m dương tính t ng đ pha loãng. S d ng các s li u này và d a vào b ng Mac Crady suy ra m t đ vi sinh v t đư c trình bày d ư i d ng s MPN/100ml hay s MPN/1g m u. Đ chính xác c a tr s MPN ph thu c vào s lư ng ng nghi m l p l i trong m i đ pha loãng. Phương pháp MPN có th dùng đ đ nh lư ng b t kỳ lo i vi sinh v t nào b ng cách nuôi c y chúng trên môi trư ng tăng sinh ch n l c (môi trư ng l ng. Ø Thao tác: C th là đ m Coliforms trong th c p h m, nư c u ng, nư c sinh ho t ho c nư c th i. - L y m u. - Pha loãng m u, ch n ba đ pha loãng liên ti p (thích h p). - M i đ p ha loãng hút 3 l n, m i l n 1 ml c y vào 1 ng nghi m môi trư ng Lactose broth. m t 35 – 37oC/24 – 48gi . Cách đ c k t qu , tra b ng - MPN theo hư ng d n trên. 84
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh Trong phân tích m u, n u không đoán đư c ch t lư ng v sinh c a m u, ta có th tăng s d ãy ki m tra lên tùy ý. Nhưng khi đ c k t q u , ta ch đ c 3 dãy liên ti p nhau. 4. Phương pháp đo đ đ c. K hi m t pha l ng có chưa nhi u p h n t không tan thì s hình thành m t h huy n phù và có đ đ c b i các ph n t hi n di n trong môi trư ng l ng làm c n ánh sáng, làm phân tán chùm ánh sáng t i. T bào VSV là m t th c th nên khi hi n di n trong môi trư ng cũng làm môi trư ng tr nên đ c. Đ đ c c a huy n phù t l v i m t đ t bào. Trong m t gi i h n nh t đ nh c a đ đ c và m t đ t bào, có th xác l p đư c quan h t l tuy n tính gi a m t đ t b ào và đ đ c. Do v y có th đ nh lư ng m t đ t bào m t cách gián ti p thông qua đo đ đ c b ng máy so màu các bư c sóng t 550-610nm. Trong trư ng h p này, trư c tiên c n ph i thi t l p đư c đư ng quan h tuy n tính gi a đ đ c và m t đ t bào b ng cách s d ng m t s huy n p hù t bào có đ đ c x ác đ nh b ng m t p hương pháp tr c ti p khác, ví d như phương pháp đ m khu n l c, phương pháp đ m tr c ti p… * Xây d ng đư ng tương quan tuy n tính gi a đ đ c và m t đ t bào - Pha loãng m t huy n p hù ch a lo i V SV c n ki m nghi m có m t đ b t kì thành các huy n phù khác nhau có đ đ c đo OD610nm đ t các giá tr lân c n 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; và 0,5. Đo OD610nm c a các huy n p hù v a đư c pha, ghi nh n s đo th c t. - Dùng phương pháp đ m tr c ti p dư i kính hi n vi ho c phương pháp đ m khu n l c, xác đ nh m t đ t b ào (N/ml) c a các huy n phù này. 85
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh - Tính giá tr log (N/ml) cho m i giá tr m t đ N/ml tương ng v i m i m t đ đ c. V đư ng bi u d i n c a log (N/ml) (tr c tung) theo OD610nm (tr c hoành). Xác đ nh kho ng tuy n tính gi a log(N/ml) và OD610nm. * Xác đ nh m t đ t bào theo đ đ c - Đo đ đ c c a m t huy n phù t bào X c n xác đ nh m t đ . - T tr s O D610nm đo đư c, d a vào đư ng tương quan gi a log(N/ml) và đ đ c OD610nm, suy ra tr s log(N/ml) và tr s m t đ N/ml (N/ml = 10a v i a = log(N/ml) ). Phương pháp này có th đư c dùng đ so sánh m c đ tăng trư ng c a hai hay nhi u ch ng vsv trong môi trư ng l ng. Trong trư ng h p không c n b i t giá tr tuy t đ i c a m t đ t bào thì không c n ph i xây d ng đ ư ng tương quan tuy n tính gi a đ đ c và m t đ . Phương pháp này cho k t qu nhanh thư ng đư c ng d ng trong theo dõi ho c nghiên c u đ c trưng tăng trư ng c a các ch ng vsv trong PTN ho c trong s n xu t tuy nhiên không thích h p cho ng d ng trong ki m nghi m vi sinh v t. IV/ TH C HÀNH. - Đ nh lư ng tr c ti p s lư ng vi khu n Bacillus subtilis trên lame - Đ nh lư ng tr c ti p s lư ng t bào n m m en b ng bu ng đ m h ng c u. - Đ nh lư ng gián ti p vi khu n b ng phương pháp đ đĩa, màng l c. - Đ nh lư ng coliforms b ng phương pháp MPN. 86
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh V / BÁO CÁO. Sinh viên báo cáo k t qu đ nh lư ng vi sinh v t. 87
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh PH L C A . HÓA CH T. 1. C n – Ether T l v th tích 3:1. Đong 750 ml c n 96o + 250 ml ether, ta đư c dung d ch c n – ether t l 3:1.Dung d ch này dùng đ t y s ch v t kính d u, ho c các d ng c dính d u soi. 2. C n – acid ( dùng đ nhu m Ziehl Neelsen ) Cách pha: Đong 97 ml c n 96o + 3 ml acid HCl ho c H 2SO4 đ m đ c. 3. Dung d ch sunfo – cromic: K2Cr2O7 + H2SO4 Công th c: K 2Cr2O7 60g H2SO4 đ m đ c 66ml Nư c 1000ml Cách pha: Cân 60g K2Cr2O 7, hào vào 500ml nư c. Thêm t t 66ml H2SO4 đ m đ c, cu i cùng l i thêm 500ml nư c n a. Bicromate kali s tác d ng v i acid sulfuric và làm sinh ra acid cromic. Ch t này có tác d ng oxi hóa m nh do đó có th t y s ch các v t b n trên d ng c th y tinh. Th i gian ngâm d ng c th y tinh t 1 – 2 ngày, x th t k b ng nư c s ch, r a b ng savon b t, r i r a l i b ng nư c s ch. Dung d ch này có th dùng nhi u l n cho đ n khi dung d ch t màu đ cam bi n thành màu l c đen thì b đi. 88
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh Lưu ý: Dung d ch này r t đ c. Do đó khi ngâm ph i đ y kín,lúc r a nên đeo kh u trang, mang găng cao su và kính b o hi m. 4. C n 70%: Dùng đ sát khu n tay, bàn , gh , t c y,… Cách pha: c n 70o t c n 96o. Vì không đòi h i chính xác,nên có th áp d ng công th c: V1C1 = V2C2 5. Nư c mu i sinh lý 9‰ vô khu n: Cân chính xác 9g NaCl tinh khi t cho vào c c có ch a 991ml nư c c t (v a đ 1000ml ), dùng đũa th y tinh khu y đ u. Đem h p to = 121 oC (1atm)/ 15 – 20 phút. vô khu n B. THU C NHU M. 1. Crystal violet ( C25H30N3Cl . 9H2O = 570,11 ): Công th c: a) Crystal violet 0,4g C n 96o 10ml b) Phenol 1g Nư c c t 100ml Cách pha: Tr n hai dung d ch a và b l i v i nhau, khu y cho hòa tan đ u r i đem l c. C hú ý: dung d ch thu c nhu m này luôn b o qu n trong chai màu, tránh ánh sáng. 89
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh cơ s - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Nguy n Văn Minh 2. Lugol: Công th c: KI 2g Iod tinh th 1g Nư c c t 300ml Cách pha: Hòa 2g KI vào 5ml nư c c t, sau đó thêm 1g iod. Ch cho iod tan h t m i thêm nư c v a đ 300ml. 3. Fuchsine ki m ( C19H18N 3Cl = 323,82 ): Công th c: a) Fuchsine ki m 0,3g C n 96% 10ml b) Phenol 5g Nư c c t 35ml Cách pha: Tr n d ung d ch a và b v i nhau → khu y cho tan đ u,đem l c. B o qu n trong chai màu. Trư c khi dùng pha loãng 5 l n ( d ch pha loãng không gi đư c lâu còn d ch đ c có th gi đư c trong nhi u tháng ). 4. Safranin O ( C20H19N4Cl = 350,80 ): Công th c: Safranin O ( dung d ch 2,5% trong c n 96o ) 25ml Nư c c t 75ml B o qu n trong chai màu. 90

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản