intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hạ tầng hướng dịch vụ

Chia sẻ: Orchid Orchid | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

71
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng ảnh hưởng kinh doanh của IT bằng cách: 1. Giảm chi phí và độ phức tạp 2. Tăng năng suất qua tương tác thời gian thực 3. Tăng sáng tạo nhờ hợp tác hiệu quả 4. Thỏa mãn các nhu cầu tương thích của doanh nghiệp và giảmmức độ tiếp xúc với nguy cơ an ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hạ tầng hướng dịch vụ

 1. Hạ tầng hướng dịch vụ Darren Scott Giám đốc, Giải pháp khách hàng Nhóm Giải pháp kinh doanh Internet, Châu Á Thái Bình Dương Cisco Systems Inc. © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 1
 2. Thách thức IT hiện tại Các ưu tiên của CIO: Tăng ảnh hưởng kinh doanh của IT bằng cách: 1. Giảm chi phí và độ phức tạp 2. Tăng năng suất qua tương tác thời gian thực 3. Tăng sáng tạo nhờ hợp tác hiệu quả 4. Thỏa mãn các nhu cầu tương thích của doanh nghiệp và giảm mức độ tiếp xúc với nguy cơ an ninh ….trong khi ngân quỹ tiếp tục bị cắt giảm. © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 2
 3. Chi phí cơ sở hạ tầng Một phần lớn trong chi phí IT Các khoản chi IT khác Chi hạ tầng 3 25%-CapEx 50 75% $1 to 3B 75% OpEx 1Doanh thu trung bình của các công ty trong danh sách SP 500 là $34.5B US - (Nguồn: Fortune, Cisco IBSG Analysis) 2 Ngânquỹ IT trung bình của các công ty trong danh sách SP500 năm 2004 là 10.79% doanh thu hay $3.8B - (Nguồn: Gartner) 4 Ngân quỹ IT trung bình của các công ty trong danh sách Fortune 500 năm 2004 là 3.65% doanh thu (nguồn: InformationWeek) 3 Nguồn: http://www.transitionaldata.com/publications/Dr-Data-Center.pdf © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 3
 4. Chi phí Trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng 2 Dự kiến chi cho Trung tâm dữ liệu của các công ty Fortune 500 $1500M META Group dự báo ngân quỹ cho trungtâm dữ $1000M liệu sẽ tăng 70% trong thập kỷ tới1 $500M Mức độ sử dụng hiện tại 0 2004 2006 2008 2010 1 Nguồn: http://www.cioupdate.com/trends/article.php/3289721 2 Giả định ngân sách IT trung bình của các công ty Fortune 500 là $1.6B và chi cho trung tâm dữ liệu hàng năm là $800M © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 4
 5. Tuy nhiên, phần nhiều chi IT đã bị phí phạm vào cơ sở hạ tầng kém hiệu quả 100 80 Mục tiêu sử dụng 75%2 60 $400M(Ent) $900M(SP) 40 Giá trị cơ hội bị mất3 20 25%1 0 Mức độ sử dụng hạ tầng 1 http://www.cioupdate.com/trends/article.php/3289721 2 Tinh trung bình từ nhiều nguồn 3 Giả định chiếm 50% ngân quỹ IT trung bình $3.7B và độ cải thiện sử dụng 50% © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 5
 6. Môi trường hạ tầng hiện tại (Khái niệm) NGƯỜI DÙNG ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN DÙNG RIÊNG LƯU TRỪ DÙNG RIÊNG © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 6
 7. Cấu trúc môi trường mạng hướng dịch vụ (SONA) (Khái niệm) NGƯỜI DÙNG ỨNG DỤNG LỚP DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC (MẠNG) DỊCH VỤ DỊCH VỤ TÍNH TOÁN LƯU TRỮ © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 7
 8. Cấu trúc mạng hướng dịch vụ tạo sự linh hoạt trong đầu tư mới Dùng nhiều hơn Làm nhiều hơn Ứng dụng Doanh thu Ngân quỹ cố định Substantial Applications Middleware Độ linh hoạt Investment Flexibility Applications Khách hàng Middleware Operations Sáng tạo Middleware Lợi nhuận Operations Operations System Integration Tương thích System Integration System Integration Devices Devices Devices An ninh Storage Storage Server Server Server Tăng dần đầu Bên trong Network Network Network Bên ngoài tư mạng Today Tương lai lai có SONA Tương không SONA © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 8
 9. Lộ trình cơ sở hạ tầng CƠ SỞ HẠ TẦNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TƯƠNG LAI QUÁ KHỨ HiỆN TẠI • Tài sản trong hạ • Tài sản cơ sở • Tài sản cơ sở hạ • Tài sản cơ sở hạ tầng được phân phối hạ tầng tập tầng luôn sẵn tầng luôn sẵn và điều chỉnh theo trung hóa theo sàng như các sàng như tài loại dịch vụ logic dịch vụ nội bộ nguyên phân tán • Tiêu chuẩn hóa các tập trung dịch vụ rất ít hoặc • Tiêu chuẩn hóa • Tiêu chuẩn thông không có xuyên dịch vụ • Tiêu chuẩn mở điệp • Mức độ sử dụng • Mức độ sử dụng • Mức độ sử dụng • Mô hình tiện ích thấp được cải thiện cao Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng Triển khai nội bộ Triển khai bên phân tán tiêu chuẩn hóa cấu trúc mạng ngoài cấu trúc hướng dịch vụ mạng hướng dịch vụ Chặng 0 Chặng 1 Chặng 2 Chặng 3 2000 2003 2006 Trục thời gian công nghệ Source: Cisco IBSG, October 2004 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 9
 10. Chặng 0: Cơ sở hạ tầng phân tán Nhà cung cấp dịch vụ Nhà cấp dịch vụ VPN Dữ liệu di động Hosted IPT Khác…. Quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 10
 11. Lộ trình cơ sở hạ tầng CƠ SỞ HẠ TẦNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TƯƠNG LAI QUÁ KHỨ HiỆN TẠI • Tài sản trong hạ • Tài sản cơ sở • Tài sản cơ sở hạ • Tài sản cơ sở hạ tầng được phân phối hạ tầng tập tầng luôn sẵn tầng luôn sẵn và điều chỉnh theo trung hóa theo sàng như các sàng như tài loại dịch vụ logic dịch vụ nội bộ nguyên phân tán • Tiêu chuẩn hóa các tập trung dịch vụ rất ít hoặc • Tiêu chuẩn hóa • Tiêu chuẩn thông không có xuyên dịch vụ • Tiêu chuẩn mở điệp • Mức độ sử dụng • Mức độ sử dụng • Mức độ sử dụng • Mô hình tiện ích thấp được cải thiện cao Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng Triển khai nội bộ Triển khai bên phân tán tiêu chuẩn hóa cấu trúc mạng ngoài cấu trúc hướng dịch vụ mạng hướng dịch vụ Chặng 0 Chặng 1 Chặng 2 Chặng 3 2000 2003 2006 Trục thời gian công nghệ Source: Cisco IBSG, October 2004 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 11
 12. Chặng 1: Cơ sở hạ tầng chuẩn hóa Nhà cung cấp dịch vụ Nhà cấp dịch vụ VPN Dữ liệu di động Hosted IPT Khác…. Quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 12
 13. Lộ trình cơ sở hạ tầng CƠ SỞ HẠ TẦNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TƯƠNG LAI QUÁ KHỨ HiỆN TẠI • Tài sản trong hạ • Tài sản cơ sở • Tài sản cơ sở hạ • Tài sản cơ sở hạ tầng được phân phối hạ tầng tập tầng luôn sẵn tầng luôn sẵn và điều chỉnh theo trung hóa theo sàng như các sàng như tài loại dịch vụ logic dịch vụ nội bộ nguyên phân tán • Tiêu chuẩn hóa các tập trung dịch vụ rất ít hoặc • Tiêu chuẩn hóa • Tiêu chuẩn thông không có xuyên dịch vụ • Tiêu chuẩn mở điệp • Mức độ sử dụng • Mức độ sử dụng • Mức độ sử dụng • Mô hình tiện ích thấp được cải thiện cao Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng Triển khai nội bộ Triển khai bên phân tán tiêu chuẩn hóa cấu trúc mạng ngoài cấu trúc hướng dịch vụ mạng hướng dịch vụ Chặng 0 Chặng 1 Chặng 2 Chặng 3 2000 2003 2006 Trục thời gian công nghệ Source: Cisco IBSG, October 2004 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 13
 14. Chặng 2: Triển khai SONA nội bộ Nhà cung cấp dịch vụ Nhà cấp dịch vụ VPN Dữ liệu di động Hosted IPT Khác…. Quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu Intranet Phần mềm Intranet ảo hóa Phần mềm ảo hóa FC FC FC FC FC SAN Disk Array © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 14
 15. Lộ trình cơ sở hạ tầng CƠ SỞ HẠ TẦNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TƯƠNG LAI QUÁ KHỨ HiỆN TẠI • Tài sản trong hạ • Tài sản cơ sở • Tài sản cơ sở hạ • Tài sản cơ sở hạ tầng được phân phối hạ tầng tập tầng luôn sẵn tầng luôn sẵn và điều chỉnh theo trung hóa theo sàng như các sàng như tài loại dịch vụ logic dịch vụ nội bộ nguyên phân tán • Tiêu chuẩn hóa các tập trung dịch vụ rất ít hoặc • Tiêu chuẩn hóa • Tiêu chuẩn thông không có xuyên dịch vụ • Tiêu chuẩn mở điệp • Mức độ sử dụng • Mức độ sử dụng • Mức độ sử dụng • Mô hình tiện ích thấp được cải thiện cao Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng Triển khai nội bộ Triển khai bên phân tán tiêu chuẩn hóa cấu trúc mạng ngoài cấu trúc hướng dịch vụ mạng hướng dịch vụ Chặng 0 Chặng 1 Chặng 2 Chặng 3 2000 2003 2006 Trục thời gian công nghệ Source: Cisco IBSG, October 2004 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 15
 16. Stage 3: Triển khai SONA bên ngoài Internet Internet Nhà cung cấp dịch vụ Nhà cung cấp dịch vụ FC FC FC FC FC Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ ứng dụng mạng lưu trữ tính toán © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 16
 17. Lợi ích khách hàng của SONA Chặng 0 đến chặng 1 Chặng 1 đến chặng 2 Lợi ích của SONA Giảm đầu tư Giảm 66% capex Kết hợp máy chủ theo tỷ lệ ban đầu 20:1 Giảm chi Bắt đầu có lãi Thời gian hoàn Giảm diện tích Giảm diện tích sau 18 tháng vốn nhỏ hơn 1 trung tâm dữ trung tâm dữ phí vận năm với ROI > liệu 20 lần liệu theo tỷ lệ hành 100% 8:1 Cải thiện độ Thời gian tăng hiệu năng độ khả dụng Môi trường độ chuyển đổi ứng dụng lên 99.995% khả dụng cao tin cậy giàm từ vài giờ 30-50% xuống còn vài phút Tốc độ triển Triển khai máy Giảm 50% thời chủ áo mới gian cung cấp khai trong vài giờ so với vài tuần © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 17
 18. Ảnh hưởng của SONA đến lưu trữ của Cisco Millions Millions $450 $450 $400 $400 $350 $350 $18M $300 $300 (100 MDS 9000’s) $250 $250 Operations Without SONA Operations With SONA $200 $200 Assets Without SONA Assets With SONA $150 $150 $100 $100 $50 $50 $- $- 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 • Giảm chi phí hàng năm $300M+ • Cisco nhân đôi độ sử dụng lưu trữ • Hiệu quả hơn 10 lần so với loại sản phẩm tốt nhất khác(380TB per admin) © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 18
 19. Ảnh hưởng của SONA đến máy chủ Cisco Millions Millions $60 $60 $50 $50 vFrame, MDS, $40 $40 CSS, ACNS, $30 $30 CE, Others.. Operations With SONASONA Operations Without Assets With SONA Assets Without SONA $20 $20 $10 $10 $- $- 2003 2002 2004 2003 2005 2004 2006 2005 • Mới bắt đầu thực hiện • Tiết kiệm chi phí hàng năm $20M • Cisco cải thiện mức độ sử dụng dịch vụ 50% © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 19
 20. Quản lý trung tâm dữ liệu IT tập trung của Cisco EMAN Database London Amsterdam Beijing Chelmsford Brussels RTP Tokyo Bangalore SJC-K Richardson Singapore SJC-12 Sydney © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IBSG - 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2