intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI - Đồ án tốt nghiệp

Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

354
lượt xem
164
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PKI là dịch vụ ở mức nền, nó đảm bảo về việc tạo lập, quản lý và phân phát các khoá công khai của những đối tượng tham gia vào các dịch vụ an toàn, an ninh (dựa trên phương thức mã hoá với khoá công khai) thông qua các thẻ xác nhận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI - Đồ án tốt nghiệp

 1. Mục lục HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI QMỤC LỤC MỤC LỤC............................................................................................................................................................ 1 CÁC THUẬT NGỮ ............................................................................................................................................ 5 ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................................................................... 7 1 TỔNG QUAN VỀ PKI .............................................................................................................................. 8 1.1. KHÁI QUÁT ............................................................................................................................................. 8 1.2. CÁC DỊCH VỤ VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA PKI .......................................................................... 8 1.2.1. Các yêu cầu cơ bản của an toàn an ninh thông tin........................................................................... 8 1.2.2. Khả năng đáp ứng của các dịch vụ sử dụng PKI.............................................................................. 9 1.2.3. Các dịch vụ an toàn an ninh dựa trên hệ thống PKI ........................................................................ 9 1.3. CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG PKI ............................................................................ 10 1.3.1. Chủ thể và các đối tượng sử dụng................................................................................................... 10 1.3.2. Đối tượng quản lý thẻ xác nhận ...................................................................................................... 11 1.3.3. Đối tượng quản lý đăng ký thẻ xác nhận ........................................................................................ 11 1.4. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG PKI ..................................................................... 12 1.4.1. Mô hình tổng quát của hệ thống PKI .............................................................................................. 12 1.4.2. Thiết lập các thẻ xác nhận............................................................................................................... 12 1.4.3. Khởi tạo các EE ............................................................................................................................... 12 1.4.4. Các hoạt động liên quan đến thẻ xác nhận ..................................................................................... 13 1.4.4.1. Đăng ký và xác nhận ban đầu .................................................................................................................... 13 1.4.4.2. Cập nhật thông tin về cặp khoá.................................................................................................................. 13 1.4.4.3. Cập nhật thông tin về thẻ xác nhận............................................................................................................ 13 1.4.4.4. Cập nhật thông tin về cặp khoá của CA .................................................................................................... 13 1.4.4.5. Yêu cầu xác nhận ngang hàng ................................................................................................................... 14 1.4.4.6. Cập nhật thẻ xác nhận ngang hàng ............................................................................................................ 14 1.4.5. Phát hành thẻ và danh sách thẻ bị huỷ bỏ ...................................................................................... 14 1.4.6. Các hoạt động phục hồi................................................................................................................... 14 1.4.7. Các hoạt động huỷ bỏ...................................................................................................................... 15 1.5. CẤU TRÚC CỦA CÁC THÔNG ĐIỆP PKI .......................................................................................... 15 1.5.1. Giới thiệu về nguyên tắc giả mã...................................................................................................... 15 1.5.2. Cấu trúc tổng quát của thông điệp PKI .......................................................................................... 16 1.5.3. Trường PKIHeader.......................................................................................................................... 17 1.5.4. Trường PKIBody.............................................................................................................................. 18 1.5.4.1. Thông điệp yêu cầu khởi tạo...................................................................................................................... 20 1.5.4.2. Thông điệp trả lời yêu cầu khởi tạo ........................................................................................................... 20 1.5.4.3. Thông điệp yêu cầu đăng ký/yêu cầu thẻ xác nhận ................................................................................... 20 1.5.4.4. Thông điệp trả lời yêu cầu đăng ký/yêu cầu thẻ xác nhận ........................................................................ 20 1.5.4.5. Thông điệp yêu cầu cập nhật khoá............................................................................................................. 21 1.5.4.6. Thông điệp trả lời yêu cầu cập nhật khoá.................................................................................................. 21 1.5.4.7. Thông điệp yêu cầu khôi phục khoá .......................................................................................................... 21 1.5.4.8. Thông điệp trả lời yêu cầu khôi phục khoá ............................................................................................... 21 1.5.4.9. Thông điệp yêu cầu huỷ bỏ........................................................................................................................ 21 1.5.4.10. Thông điệp trả lời yêu cầu huỷ bỏ ........................................................................................................... 21 1.5.4.11. Thông điệp yêu cầu thẻ xác nhận ngang hàng......................................................................................... 22 1.5.4.12. Thông điệp trả lời yêu cầu xác nhận ngang hàng .................................................................................... 22 1.5.4.13. Thông điệp công bố cập nhật khoá CA ................................................................................................... 22 1.5.4.14. Thông điệp công bố thẻ xác nhận ............................................................................................................ 22 1.5.4.15. Thông điệp thông báo huỷ bỏ thẻ xác nhận............................................................................................. 22 1.5.4.16. Thông điệp thông báo CRL...................................................................................................................... 23 Dong Manh Quan Trang 1 23/08/2005
 2. Mục lục HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI 1.5.4.17. Thông điệp xác nhận ................................................................................................................................ 23 1.5.4.18. Thông điệp PKI đa mục đích ................................................................................................................... 23 1.5.4.19. Thông điệp trả lời tổng quát..................................................................................................................... 23 1.5.4.20. Thông điệp thông báo lỗi ......................................................................................................................... 23 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG PKI ............................................. 24 2.1. CÁC MÔ HÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PKI .................................................................................. 24 2.1.1. Kiến trúc phân cấp........................................................................................................................... 24 2.1.1.1. Những ưu điểm của kiến trúc PKI phân cấp.............................................................................................. 25 2.1.1.2. Những khuyết điểm của kiến trúc PKI phân cấp....................................................................................... 25 2.1.2. Kiến trúc hệ thống PKI mạng lưới .................................................................................................. 26 2.1.2.1. Ưu điểm của kiến trúc PKI mạng lưới....................................................................................................... 26 2.1.2.2. Nhược điểm của mô hình PKI mạng lưới.................................................................................................. 27 2.1.3. Kiến trúc danh sách tin cậy ............................................................................................................. 27 2.1.3.1. Ưu điểm của kiến trúc PKI danh sách tin cậy ........................................................................................... 27 2.1.3.2. Nhược điểm của kiến trúc PKI danh sách tin cậy ..................................................................................... 28 2.2. NHỮNG CHỨC NĂNG BẮT BUỘC TRONG QUẢN LÝ PKI............................................................ 29 2.2.1. Khởi tạo CA gốc .............................................................................................................................. 29 2.2.2. Cập nhật khoá của CA gốc.............................................................................................................. 29 2.2.3. Khởi tạo các CA thứ cấp ................................................................................................................. 29 2.2.4. Tạo lập CRL..................................................................................................................................... 29 2.2.5. Yêu cầu về thông tin hệ thống PKI.................................................................................................. 30 2.2.6. Xác nhận ngang hàng ...................................................................................................................... 30 2.2.7. Khởi tạo các EE ............................................................................................................................... 30 2.2.7.1. Thu thập thông tin về hệ thống PKI........................................................................................................... 30 2.2.7.2. Kiểm tra khoá công khai của CA gốc ........................................................................................................ 30 2.2.8. Yêu cầu xác nhận ............................................................................................................................. 30 2.2.9. Cập nhật khoá.................................................................................................................................. 30 3 THẺ XÁC NHẬN THEO CHUẨN X.509............................................................................................. 32 3.1. CÁC TRƯỜNG CƠ BẢN CỦA THẺ XÁC NHẬN ............................................................................... 32 3.1.1. Trường tbsCertificate ...................................................................................................................... 32 3.1.2. Trường signatureAlgorithm............................................................................................................. 32 3.1.3. Trường signatureValue.................................................................................................................... 33 3.2. CẤU TRÚC TBSCERTIFICATE ................................................................................................................ 33 3.2.1. Trường version................................................................................................................................. 33 3.2.2. Trường serialNumber ...................................................................................................................... 33 3.2.3. Trường signature ............................................................................................................................. 34 3.2.4. Trường issuer................................................................................................................................... 34 3.2.5. Trường validity ................................................................................................................................ 35 3.2.6. Trường subject ................................................................................................................................. 35 3.2.7. Trường subjectPublicKeyInfo.......................................................................................................... 35 3.2.8. Trường uniqueIdentifiers................................................................................................................. 35 3.2.9. Trường extensions............................................................................................................................ 36 3.3. CÁC PHẦN MỞ RỘNG CỦA THẺ XÁC NHẬN X.509....................................................................... 36 3.3.1. Phần mở rộng Authority Key Identifier........................................................................................... 36 3.3.2. Phần mở rộng Subject Key Identifier .............................................................................................. 36 3.3.3. Phần mở rộng Key Usage................................................................................................................ 37 3.3.4. Phần mở rộng Private Key Usage Period....................................................................................... 37 3.3.5. Phần mở rộng Certificate Policies.................................................................................................. 38 3.3.6. Phần mở rộng Policy Mappings...................................................................................................... 38 3.3.7. Phần mở rộng Subject Alternative Name........................................................................................ 39 3.3.8. Phần mở rộng Issuer Alternative Names ........................................................................................ 40 2
 3. Mục lục HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI 3.3.9. Phần mở rộng Subject Directory Attributes.................................................................................... 40 3.3.10. Phần mở rộng Basic Constraints .................................................................................................. 40 3.3.11. Phần mở rộng Name Constraints.................................................................................................. 40 3.3.12. Phần mở rộng Policy Constraints ................................................................................................. 41 3.3.13. Phần mở rộng Extended key usage field ....................................................................................... 41 3.3.14. Phần mở rộng CRL Distribution Points........................................................................................ 42 4 QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG .............................................................................................. 43 4.1. MÔI TRƯỜNG, CÔNG CỤ, MÔ HÌNH, CHỨC NĂNG, DỮ LIỆU..................................................... 43 4.1.1. Lựa chọn môi trường và công cụ .................................................................................................... 43 4.1.1.1. Môi trường phát triển ................................................................................................................................. 43 4.1.1.2. Công cụ phát triển ...................................................................................................................................... 43 4.1.2. Lựa chọn mô hình hệ thống PKI ..................................................................................................... 44 4.1.3. Lựa chọn cấu trúc dữ liệu................................................................................................................ 45 4.1.4. Lựa chọn các chức năng được thực hiện ........................................................................................ 45 4.2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHỨC NĂNG CHI TIẾT ............................................................................... 46 4.2.1. Mô hình thiết lập và quản lý kết nối................................................................................................ 46 4.2.1.1. Phân tích yêu cầu ....................................................................................................................................... 46 4.2.1.2. Phương thức thực hiện ............................................................................................................................... 47 4.2.2. Sử dụng các dịch vụ bảo mật........................................................................................................... 47 4.2.2.1. Giới thiệu về các công cụ an toàn an ninh của hệ điều hành .................................................................... 47 4.2.2.2. Những đánh giá và giải pháp ..................................................................................................................... 48 4.2.2.3. Kết luận ...................................................................................................................................................... 49 4.2.3. Tạo và phân tích các cấu trúc dữ liệu cơ bản................................................................................. 49 4.2.3.1. Các thẻ xác nhận ........................................................................................................................................ 49 4.2.3.2. Các thông điệp PKI .................................................................................................................................... 50 4.2.4. Các công cụ quản trị hệ thống ........................................................................................................ 50 4.2.4.1. Công cụ quản lý người sử dụng ................................................................................................................. 50 4.2.4.2. Công cụ tạo và quản lý chính sách ............................................................................................................ 51 4.2.4.3. Công cụ quản lý danh sách thẻ xác nhận................................................................................................... 51 4.2.4.4. Công cụ quản lý các sự kiện đối với hệ thống........................................................................................... 52 4.2.5. Lưu trữ dữ liệu ................................................................................................................................. 52 4.2.5.1. Lưu thông tin quản lý đối tượng sử dụng chương trình ............................................................................ 52 4.2.5.2. Lưu thông tin chính sách về thẻ xác nhận ................................................................................................. 52 4.2.5.3. Lưu trữ thông tin về thẻ xác nhận.............................................................................................................. 53 4.2.6. Chức năng mã hoá dữ liệu .............................................................................................................. 53 4.2.6.1. Sự cần thiết của chức năng ........................................................................................................................ 53 4.2.6.2. Định hướng xây dựng ................................................................................................................................ 53 4.2.6.3. Lưu đồ thuật toán thực hiện ....................................................................................................................... 54 4.2.7. Phân tích thiết kế chi tiết các chức năng hệ thống PKI.................................................................. 54 4.2.7.1. Khởi tạo CA ............................................................................................................................................... 54 4.2.7.2. Khởi tạo EE ................................................................................................................................................ 56 4.2.7.3. Cập nhật khoá của CA ............................................................................................................................... 58 4.2.7.4. Yêu cầu và cấp phát thẻ xác nhận............................................................................................................. 60 4.2.7.5. Yêu cầu và cấp thẻ xác nhận ngang hàng giữa các CA............................................................................ 61 4.2.7.6. Yêu cầu và trả lời những thông tin về trạng thái của CA.......................................................................... 64 4.3. LẬP TRÌNH THỰC THI HỆ THỐNG PKI ............................................................................................ 65 4.3.1. Cụ thể hoá những yêu cầu của quá trình phân tích thiết kế ........................................................... 65 4.3.1.1. Các yêu cầu đối với CA ............................................................................................................................. 66 4.3.1.2. Các yêu cầu đối với EE.............................................................................................................................. 66 4.3.2. Các lớp đối tượng cơ bản ................................................................................................................ 67 4.3.2.1. Lớp CCertificationAuthority...................................................................................................................... 67 4.3.2.2. Lớp CEndEntity ......................................................................................................................................... 67 4.3.2.3. Lớp CPKIMessage ..................................................................................................................................... 68 4.3.2.4. Lớp CCertificate......................................................................................................................................... 68 3
 4. Mục lục HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI 4.3.2.5. Lớp CSessionSocket .................................................................................................................................. 68 4.3.2.6. Lớp CListeningSocket ............................................................................................................................... 68 4.3.2.7. Lớp CCryptoTools ..................................................................................................................................... 68 4.3.3. Các đối tượng lưu trữ dữ liệu và phương thức quản lý .................................................................. 69 4.3.3.1. Quản lý file lưu trữ account ....................................................................................................................... 69 4.3.3.2. Quản lý file lưu trữ chính sách hệ thống PKI............................................................................................ 69 4.3.3.3. Quản lý file lưu trữ thẻ xác nhận ............................................................................................................... 70 5 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ .............................................................................................. 71 5.1. ĐÁNH GIÁ VỀ NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT .................................................... 71 5.2. ĐÁNH GIÁ VỀ NHỮNG CHỨC NĂNG ĐÃ XÂY DỰNG .................................................................... 71 5.2.1. Các chức năng đối với thẻ xác nhận ............................................................................................... 72 5.2.1.1. Chức năng tạo thẻ xác nhận ....................................................................................................................... 72 5.2.1.2. Chức năng đóng gói và lưu trữ thẻ xác nhận............................................................................................. 73 5.2.1.3. Chức năng quản lý danh sách thẻ xác nhận............................................................................................... 74 5.2.2. Các chức năng quản lý hệ thống PKI ............................................................................................. 74 5.2.2.1. Yêu cầu và đáp ứng thẻ xác nhận .............................................................................................................. 74 5.2.2.2. Chức năng yêu cầu và đáp ứng thông tin hệ thống PKI............................................................................ 75 5.2.2.3. Chức năng khởi tạo hệ thống ..................................................................................................................... 75 5.2.2.4. Chức năng yêu cầu và đáp ứng thẻ xác nhận ngang hàng......................................................................... 75 5.2.3. Các chức năng quản lý kết nối ........................................................................................................ 76 5.2.4. Các công cụ quản lý hệ thống ......................................................................................................... 76 5.2.4.1. Quản lý người sử dụng hệ thống................................................................................................................ 76 5.2.4.2. Công cụ thiết lập và quản lý chính sách thẻ xác nhận............................................................................... 77 5.2.4.3. Công cụ quản lý các sự kiện đối với hệ thống........................................................................................... 77 5.2.4.4. Chức năng mã hoá dữ liệu ......................................................................................................................... 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................................................ 79 4
 5. Các thuật ngữ HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI CÁC THUẬT NGỮ An toàn an ninh thông tin Là các biện pháp tác động lện hệ thống thông tin và bản (Information Security) thân thông tin để đảm bảo thông tin không bị thay đổi, phá huỷ. Đồng thời, kiểm soát được các đối tượng truyền và nhận thông tin. Bí mật thông tin Thông tin không được tiết lộ cho các đối tượng không được (Confidentiality) cho phép. CA cấp dưới Là những CA mà trong một mô hình PKI phân cấp, thẻ xác (Subordinate CA) nhận của nó được xác nhận bởi một CA khác. Những hoạt động của CA này chịu sự giám sát của chính CA đó. CA cấp trên Là những CA chứng nhận những thẻ xác nhận và giám sát (Superior CA) hoạt động của các CA khác. CA gốc Trong một sơ đồ PKI phân cấp, đây là CA với khoá công (Root CA) khai được tin tưởng ở mức độ cao nhất bởi các đối tượng của một domain. Cặp khoá Hai khoá có liên quan đến nhau về mặt toán học với hai (Key Pair) thuộc tính: (i) Một khoá có thể được dùng để mã hoá và việc giải mã chỉ được thực hiện khi có khoá còn lại. (ii) Khi biết một trong hai khoá thì việc tính toán để tìm ra khoá còn lại là không thể thực hiện được. Chính sách thẻ xác nhận Là một dạng chính sách quản trị các giao tác điện tử được (Certìicate Policy) thực hiện trong quá trình quản lý thẻ xác nhận. Chính sách này đáp ứng tất cả các yêu cầu của quá trình tạo, phân phát, thống kê, phục hồi và quản trị các thẻ xác nhận số. Chữ ký số Là kết quả của phép chuyển đổi một thông điệp bằng một hệ (Digital Signature) thống các phép mã hoá có sử dụng các khoá mà một đối tượng nhận được thông tin có thể xác định được: (i) Dữ liệu được gửi đến có phải được tạo ra với khoá riêng ứng với khoá công khai trong thẻ xác nhận của đối tượng gửi hay không. (ii) Thông tin nhận được có bị thay đổi sau khi phép chuyển đổi được thực hiện không. Thông tin bị coi là đã thay đổi nếu ta không thể kiểm chứng được chữ ký số với khoá công khai tương ứng của đối tượng đã tạo chữ ký số. Danh sách tin cậy Tập hợp các thẻ xác nhận đã được một đối tượng sử dụng (Trust List) tin cậy và dùng để xác thực những thẻ xác nhận khác. Danh sách thẻ xác nhận bị huỷ bỏ Một danh sách do CA quản lý bao gồm các thẻ xác nhận bị (Certificate Revocation List - CRL) huỷ bỏ trước khi chúng hết hạn. Dữ liệu chưa mã hóa Dữ liệu ở đầu vào của một thủ tục mã hoá bảo mật (Plaintext) Dữ liệu đã mã hóa Dữ liệu ở đầu ra của một thủ tục mã hoá bảo mật. (Ciphertext) Định danh đối tượng Là một só có định dạng riêng và đã được đăng ký với một tổ (Object Identifier – OID) chức được công nhận trên phạm vi quốc tế. Đối tượng quản lý đăng ký Là đối tượng có vai trò phân biệt và xác thực các đối tượng (Registration Authority - RA) của thẻ xác nhận nhưng không ký và cấp các thẻ xác nhận. Đối tượng quản lý xác nhận Là đối tượng được tin cậy bởi một nhóm người sử dụng nhất (Certification Authority – CA) định với chức năng phát hành và quản lý các thẻ xác nhận và danh sách thẻ xác nhận bị huỷ bỏ. Dong Manh Quan Trang 5 23/08/2005
 6. Các thuật ngữ HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI Hạ tầng khoá công khai Một tập các chính sách, các tiến trình xử lý, các máy chủ (Public Key Infrastructure - PKI) dịch vụ, các máy trạm cùng với các phần mềm được sử dụng để quản lý các thẻ xác nhận cùng với các cặp khoá công khai/khoá riêng. Trong đó, các tính năng chính bao gồm việc phát hành, duy trì và huỷ bỏ các thẻ xác nhận chứa khoá công khai. Kênh truyền thông riêng Quá trình truyền thông giữa các đối tượng thông qua các (Out-of-band) phương tiện khác với các phương tiện được sử dụng để duy trì liên lạc thông thường giữa các đối tượng trong hệ thống. Khoá công khai (i) Khoá thuộc về một cặp khoá tạo chữ ký số được sử dụng (Public Key) để kiểm chứng một chữ ký số. (ii) Khoá thuộc về một cặp khoá mã hóa được sử dụng để mã hóa thông tin bí mật. Trong cả hai trường hợp, khoá này thường được phổ biến với các thẻ xác nhận. Khoá riêng (i) Khoá thuộc về một cặp khóa được sử dụng để tạo chữ ký (Private Key) số. (ii) Khoá thuộc về một cặp khoá mã hóa được sử dụng để giải mã các thông tin bí mật. Trong cả hai trường hợp, khoá này phải được giữ bí mật. Không thể bác bỏ Tính năng này đề cập tới việc: nếu một đối tượng có thể (Non-repudiation) kiểm chứng một chữ ký số bằng một khoá công khai nào đó thì điều đó chứng tỏ đối tượng đang nắm giữ khoá riêng tương ứng đã tạo ra chữ ký số này. Mã hoá bảo mật Quá trình biến đổi thông tin ban đầu thành thông tin có dạng (Encrypt) trực quan là ngẫu nhiên và vô nghĩa. Mã hoá dữ liệu Quá trình đóng gói thông tin thành các khuôn dạng phù hợp (Encode) để truyền thông hoặc lưu trữ. Mã xác thực thông điệp Là chuỗi các bit được tạo ra thông qua các thuật toán tạo mã (Message Authentication Code - xác thực thông điệp dựa trên các hàm phân tách. Mã này MAC) được sử dụng để giúp đối tượng nhận có thể đảm bảo mình nhận được đúng thông tin mình cần. Phương tiện lưu trữ Một hệ thống với phần cốt lõi là cơ sở dữ liệu chứa thông tin (Repository) về thẻ xác nhận và danh sách thẻ xác nhận bị huỷ bỏ. Tấn công phát lại gói tin Là hình thức tấn công dựa trên việc bắt gói tin truyền đến, (Replay Attack) thực hiện các chỉnh sửa theo ý muốn và phát đi trong các thời điểm sau này tới các đối tượng nhận. Tin cậy Là việc chấp nhận một hành động hoặc một thể hiện của đối (Trust) tượng nào đó là đúng. Toàn vẹn dữ liệu Là việc đảm bảo thông tin không bị thay đổi mà không bị (Data Integerity) phát hiện trong quá trình truyền từ đối tượng tạo thông tin đến đối tượng nhận. Thẻ xác nhận Là hình thức biểu diễn thông tin dưới dạng số với các thông (Certificate) tin tối thiểu sau: (i) CA phát hành thẻ này. (ii) Định danh của đối tượng sử dụng. (iii) Khoá công khai của đối tượng sử dụng. (iv) Thời gian hiệu lực của thẻ. Thẻ này phải được ký bởi CA tạo ra nó. Thẻ xác nhận ngang hàng Là thẻ xác nhận được dùng để thiết lập mối quan hệ tin cậy (Cross-Certificate) giữa các CA. Trao đổi khoá Là quá trình trao đổi các khoá để có thể thiết lập một kênh (Key Exchange) liên lạc an toàn. Xác thực Khẳng định những thông tin về định danh của một đối tượng (Authenticate) khi đối tượng đó trình diện. 6
 7. Đặt vấn đề HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI ĐẶT VẤN ĐỀ Kể từ khi ra đời gần ba mươi năm trước đây, phương thức mã hoá bảo mật với khoá công khai đã tạo nên một hướng phát triển mới cho các dịch vụ an toàn và an ninh thông tin. Tư tưởng cốt lõi của phương thức mã hoá bảo mật với khoá công khai là việc sử dụng cặp khoá công khai và khoá riêng. Mỗi đối tượng truyền thông đều có một cặp khoá công khai và khoá riêng. Khoá công khai của một đối tượng được thông báo cho tất cả các đối tượng tham gia truyền thông, còn khoá riêng chỉ do đối tượng đó nắm giữ. Đối tượng truyền sẽ mã hoá thông tin cần truyền với khoá công khai của đối tượng nhận. Sau đó, thông tin đã mã hoá sẽ được truyền đến cho đối tượng nhận. Sau khi nhận được thông tin truyền đến, đối tượng nhận sẽ giải mã thông tin truyền đến với khoá riêng của mình. Khi các dịch vụ an toàn sử dụng khoá công khai được phát triển rộng rãi thì việc quản lý đối tượng cùng với khoá công khai trở nên phức tạp và phải đối mặt với nhiều vấn đề về an toàn và an ninh thông tin. Mặt khác, do phạm vi ứng dụng của các thông tin về khoá công khai là rất rộng lớn (có thể là trong phạm vi quốc gia hoặc xuyên quốc gia) nên phải có được sự thống nhất về các khoá công khai để đảm bảo các đối tượng có thể tham gia truyền thông ở nhiều phạm vi khác nhau với nhiều dịch vụ an toàn và an ninh khác nhau. Trong những năm gần đây, một hướng giải quyết đã được nghiên cứu và triển khai, đó là Hạ Tầng Khoá Công Khai (Public Key Infrastructure - PKI). PKI là dịch vụ ở mức nền, nó đảm bảo về việc tạo lập, quản lý và phân phát các khoá công khai của những đối tượng tham gia vào các dịch vụ an toàn, an ninh (dựa trên phương thức mã hoá với khoá công khai) thông qua các thẻ xác nhận. PKI có thể được triển khai trên nhiều phạm vi khác nhau; do vậy, nó có thể giải quyết những khó khăn mà các ứng dụng an toàn an ninh gặp phải khi phải triển khai trên phạm vi rộng và đối tượng sử dụng đa dạng. Việc nghiên cứu và triển khai hệ thống PKI trong phạm vi một doanh nghiệp hay ở tầm cỡ một quốc gia đều đòi hỏi phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng và một tầm nhìn chiến lược. Theo nhiều ý kiến nhận định, PKI có tiềm năng phát triển và ứng dụng rất lớn. Nó sẽ được ứng dụng rộng rãi trong các việc đảm bảo an toàn và an ninh cho các hệ thống thông tin, trong thương mại điện tử, trong các kênh liên lạc an toàn. Nói chung, PKI là cần thiết cho hầu hết các ứng dụng sử dụng phương thức mã hoá bảo mật với khoá công khai. Với mục tiêu tìm hiểu và nghiên cứu những đặc trưng và các hoạt động cơ bản của hệ thống PKI, trong phạm vi đồ án này, ta sẽ tìm hiểu những khái niệm cơ bản, những cấu trúc dữ liệu đặc trưng, những mô hình hoạt động và những chức năng cơ bản của hệ thống. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, ta sẽ triển khai một hệ thống PKI đơn giản nhằm minh hoạ quá trình hoạt động của hệ thống trong thực tế. Đây cũng là cách để ta hiểu sâu hơn về hệ thống PKI, về những yêu cầu của quá trình triển khai hệ thống và những lợi ích mà hệ thống này có thể mang lại. Dong Manh Quan Trang 7 23/08/2005
 8. Phần 1 1 TỔNG QUAN VỀ PKI Trong phần này, ta sẽ tìm hiểu những vấn đề cơ bản của hệ thống PKI. Những nội dung được trình bày trong phần này sẽ cho ta một cái nhìn tổng quan về các mô hình hệ thống PKI. Ta cũng hiểu rõ hơn về các đối tượng của hệ thống và các hoạt động cơ bản cần thực hiện để quản lý hệ thống PKI. Song song với quá trình tìm hiểu các nội dung này, ta sẽ có các định nghĩa, các khái niệm và thuật ngữ được sử dụng đối với hệ thống PKI. Khái quát về hệ thống PKI. Các dịch vụ và phạm vi ứng dụng của PKI. Các đối tượng cơ bản của hệ thống PKI. Các hoạt động cơ bản của việc quản lý hệ thống PKI. Cấu trúc các thông điệp PKI. 1.1. KHÁI QUÁT Thành phần cốt lõi của hệ thống PKI là các thẻ xác nhận. Mỗi thẻ xác nhận có hai thành phần thông tin cơ bản là định danh và khoá công khai của đối tượng sử dụng. Các thẻ xác nhận này do đối tượng quản lý thẻ xác nhận tạo ra và ký với phương thức chữ ký số. Trong một số hệ thống, đối tượng quản lý đăng ký được tách riêng ra khỏi CA. Đối tượng này không tạo ra các thẻ xác nhận. Nó có nhiệm vụ xác minh đối tượng truyền thông cho một CA sẽ cấp phát thẻ xác nhận cho đối tượng đó. Nghĩa là, quá trình xác thực khi một đối tượng yêu cầu một thẻ xác nhận của CA sẽ do RA đảm nhận. Đúng như tên gọi của nó, PKI là một dịch vụ nền cho các dịch vụ an toàn an ninh dựa trên các thẻ xác nhận. Trong các hệ thống này, PKI đảm nhận vai trò tạo lập, quản lý và phân phát các thẻ xác nhận cho các đối tượng truyền thông. Nói tóm lại, tất cả các chức năng quản lý của hệ thống PKI đều hướng tới một yêu cầu duy nhất: Quản lý các đối tượng sử dụng trong hệ thống với khoá công khai của các đối tượng đó. 1.2. CÁC DỊCH VỤ VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA PKI Trong phần này, ta hãy tìm hiểu những yêu cầu cơ bản nhất của an toàn an ninh thông tin. Từ đó, xem xét những dịch vụ mà hệ thống PKI cung cấp để đáp ứng những yêu cầu đã nêu và đánh giá phạm vi ứng dụng của hệ thống này. 1.2.1. Các yêu cầu cơ bản của an toàn an ninh thông tin An toàn an ninh thông tin bao hàm nhiều vấn đề khác nhau, trong đó, nếu nói đến các biện pháp an toàn an ninh có sử dụng các phương pháp mã hoá (với khoá công khai), ta có thể kể đến 4 yêu cầu cơ bản sau đây: Dong Manh Quan Trang 8 23/08/2005
 9. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI 1. Toàn vẹn dữ liệu: Toàn vẹn dữ liệu đảm bảo cho thông tin không bị thay đổi bởi những đối tượng không được cấp thẩm quyền. 2. Không thể bác bỏ: Các đối tượng không thể bác bỏ những hành động mà mình đã thực hiện. 3. Xác thực đối tượng: Khả năng xác thực đối tượng cho các đối tượng truyền tin biết chắc mình đang giao tiếp với đối tượng nào. 4. Bí mật thông tin: Bí mật thông tin là yêu cầu trong việc đảm bảo rằng nếu A muốn truyền thông tin cho B thì chỉ có B có thể đọc được thông tin này. 1.2.2. Khả năng đáp ứng của các dịch vụ sử dụng PKI Trong phần này, ta sẽ lấy những ví dụ để minh hoạ khả năng đảm bảo các yêu cầu về an toàn an ninh mà các dịch vụ sử dụng PKI (thực chất là các dịch vụ sử dụng phương thức mã hoá với khoá công khai) có thể đáp ứng. Để tiện minh hoạ, ta lấy phương thức chữ ký số để mô tả trong các ví dụ dưới đây. Chữ ký số là một trong số những dịch vụ tiêu biểu nhất dựa trên phương thức mã hoá với khoá công khai. Trong quá trình hoạt động, phương thức này được kết hợp chặt chẽ với hệ thống PKI. Đối với khả năng bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu, khi một thông điệp đã được mã hoá (tạo chữ ký số cho thông điệp), mọi thay đổi đối với chữ ký số được tạo ra đều làm cho nó không thể được kiểm chứng bởi đối tượng nhận. Do vậy, nếu đối tượng nhận không thể kiểm chứng được chữ ký số tạo bởi đối tượng truyền thì chứng tỏ thông tin truyền đi đã bị thay đổi hoặc có sai sót. Với vấn đề đảm bảo tính không thể bác bỏ, khi một đối tượng muốn tạo chữ ký số cho một thông điệp, do chỉ đối tượng đó biết được khoá riêng của mình nên nếu ta có thể kiểm chứng được một chữ ký số với khoá công khai của đối tượng nào đó thì chứng tỏ đối tượng đó đã tạo ra chữ ký số với khoá riêng tương ứng. Nghĩa là, tính không thể bác bỏ gắn các đối tượng với những hành động mà đối tượng đó đã thực hiện. Với yêu cầu xác thực đối tượng, khi một đối tượng A muốn xác thực định danh của đối tượng B, nó gửi một thông điệp với một số thông tin nhất định dưới dạng mã xác thực đến cho B. B tạo chữ ký số đối với thông điệp nhận được bằng khoá riêng của mình và truyền lại cho A. A thực hiện kiểm chứng ký số của B trên thông điệp vừa nhận được bằng khoá công khai của B. Nếu thông thông điệp được kiểm chứng thì A biết chắc mình đang liên lạc với B. Với việc đảm bảo tính bí mật của thông tin, khi A muốn trao đổi thông tin với B, A mã hoá thông tin cần truyền với khoá công khai của B rồi truyền cho B. Chỉ B biết khoá riêng của mình nên chỉ có B mới có thể giải mã và đọc được thông tin. 1.2.3. Các dịch vụ an toàn an ninh dựa trên hệ thống PKI Trong sơ đồ dưới đây ta có thể có một cái nhìn khái quát về các dịch vụ an toàn an ninh sử dụng các thẻ xác nhận trên cơ sở PKI. 9
 10. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI QUẢN LÝ THẺ XÁC NHẬN PKI Hình 1-1 Các ứng dụng dựa trên hệ thống PKI 1.3. CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG PKI Dưới góc độ các hoạt động quản lý hệ thống PKI, những đối tượng tham gia vào hệ thống PKI bao gồm: các đối tượng sử dụng (EE), các đối tượng quản lý thẻ xác nhận (CA) và các đối tượng quản lý đăng ký (RA) và các hệ thống lưu trữ. 1.3.1. Chủ thể và các đối tượng sử dụng Khái niệm chủ thể được sử dụng để chỉ đối tượng được ghi tên trong trường subject của một thẻ xác nhận. Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn chủ thể với tên một trường của thẻ xác nhận, ta nên dùng cụm từ đối tượng sử dụng. Ta cần lưu ý: Một chủ thể có thể là một CA hoặc một EE, đây là do đặc tính của quá trình cấp phát thẻ xác nhận. Thẻ xác nhận có thể được cấp cho CA hoặc EE. Tuy nhiên, ta chỉ gọi các EE là đối tượng sử dụng vì chỉ những thẻ cấp cho đối tượng loại này mới được sử dụng trực tiếp trong các dịch vụ an toàn an ninh. Thẻ xác nhận cấp cho các CA chủ yếu được dùng để hình thành mối tin cậy giữa chúng. Có một điều quan trọng mà ta cần lưu ý là khái niệm đối tượng sử dụng không chỉ bao hàm những người sử dụng các dịch vụ mà còn là chính bản thân các dịch vụ đó. Đây là một điều hiển nhiên bởi vì các trình ứng dụng an toàn an ninh được đề cập đến ở đây là những dịch vụ dựa trên thẻ xác nhận. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những giao thức mà các hoạt động của hệ thống PKI sử dụng. Ví dụ, một phần mềm ứng dụng có thể biết chắc những trường mở rộng nào của một thẻ xác nhận là cần thiết trong khi một người sử dụng phần mềm đó thì lại hầu như không biết về những thông tin này. Trong một số trường hợp cho phép, ta có thể coi các đối tượng sử dụng là những đối tượng không thuộc loại các đối tượng quản lý hệ thống PKI. Tất cả các đối tượng sử dụng ít nhất phải có khả năng quản lý và truy cập một cách an toàn đến các thông tin sau: 1. Tên của chính đối tượng đó. 2. Khoá riêng của đối tượng đó. 3. Tên của CA được chính đối tượng này tin tưởng (trusted CA). 10
 11. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI 4. Khoá công khai của CA này. Trong quá trình triển khai, các đối tượng sử dụng những phương tiện lưu trữ an toàn để lưu các thông tin ngoài những thông tin tối thiểu kể trên (thẻ xác nhận của đối tượng, các thông tin cho các dịch vụ cụ thể). Việc lưu trữ thông tin dưới hình thức như trên được gọi là môi trường an toàn cá nhân. 1.3.2. Đối tượng quản lý thẻ xác nhận Đối tượng quản lý thẻ xác nhận (CA) không nhất thiết phải là một bên thứ ba thực sự nếu xét dưới góc độ của các đối tượng trong một tổ chức. Nghĩa là, CA thực chất lại thuộc về cùng một tổ chức chứa các đối tượng sử dụng mà nó hỗ trợ. Ngoài ra, ta cũng sử dụng khái niệm CA để chỉ đối tượng được nêu tên trong trường issuer của thẻ xác nhận. Khi cần phân biệt phần mềm hoặc các công cụ phần cứng được sử dụng bởi CA ta sử dụng khái nhiệm công cụ của CA. Khái niệm này bao hàm các thành phần làm việc theo cả chế độ off-line lẫn on-line. Trong đó, chỉ có thành phần off-line là biết được khoá riêng của CA. Ta sử dụng khái niệm CA gốc để chỉ một CA được một đối tượng sử dụng nào đó được tin cậy một cách trực tiếp. Ta hiểu khái niệm trực tiếp có nghĩa là việc tin cậy có thể được đảm bảo mà không cần thêm một CA nào nữa. Nói cách khác, đây là CA cuối cùng trên nhánh xác nhận. Khi đó, việc lấy thông tin về khoá công khai của CA gốc cần phải được thực hiện thông qua những phương thức riêng, nghĩa là viêc trao đổi thông tin không được thực hiện trên đường truyền thông dùng để truyền các thẻ xác nhận. Ở đây có thể sử dụng những phương pháp phân phát thông tin dựa trên giấy tờ và thư tín. Ta cũng cần lưu ý một điều là CA gốc không nhất thiết phải nằm trên đỉnh của một cây phân cấp biểu diễn hệ thống. Điều cần quan tâm là CA gốc được tin cậy trực tiếp bởi một hoặc một số đối tượng sử dụng. Một CA thứ cấp nếu xét trên phương diện của các đối tượng sử dụng thì là bất kỳ CA nào khác với CA gốc. Thông thường, một CA thứ cấp sẽ không là CA gốc của bất kỳ đối tượng sử dụng nào. Tuy nhiên, điều này không phải là hoàn toàn bắt buộc. 1.3.3. Đối tượng quản lý đăng ký thẻ xác nhận Trong nhiều môi trường hoạt động, việc tách riêng RA khỏi CA là một việc cần thiết. Chức năng của RA trong các trường hợp khác nhau cũng khác nhau. Tuy nhiên, RA có thể có môt số chức năng như sau: 1. Xác thực cá nhân. 2. Phân phát các thẻ xác nhận. 3. Thông báo huỷ bỏ. 4. Gán tên cho các đối tượng. 5. Sinh khoá. 6. Lưu trữ các cặp khóa riêng và khoá công khai. 11
 12. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI RA có thể được coi là một thành phần không bắt buộc. Tuy nhiên, khi RA đứng độc lập thì CA phải đảm nhận những chức năng trên. Nghĩa là các chức năng mà CA có được cho các đối tượng phải giống như trong trường hợp CA và RA đứng độc lập. Về bản chất, RA cũng là một đối tượng sử dụng. Tất cả các RA đều được xác nhận và có các khoá riêng dùng trong việc tạo chữ ký số cho các thông tin mà nó cấp phát. Trong một số trường hợp, các đối tượng sử dụng có thể liên hệ trực tiếp với CA quản lý mình mặc dù trong hệ thống vẫn có mặt RA. Ví dụ, trong các thủ tục đăng ký và xác nhận ban đầu, nó phải liên hệ trực tiếp với CA để cập nhật thông tin về thẻ xác nhận của mình. 1.4. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG PKI 1.4.1. Mô hình tổng quát của hệ thống PKI Trong sơ đồ dưới đây là các đối tượng của hệ thống PKI và mối quan hệ giữa chúng trên cơ sở các hoạt động quản lý PKI. Mối liên hệ được thể hiện bằng các thông điệp được truyền đi giữa các đối tượng trong hệ thống. §¨ng t¶i thÎ x¸c nhËn HÖ thèng l−u tr÷ §¨ng ký/x¸c thùc ban ®Çu Kh«i phôc cÆp kho¸ CËp nhËt cÆp kho¸ §èi t−îng CËp nhËt thÎ x¸c nhËn sö dông Yªu cÇu huû bá Ph¸t hµnh thÎ x¸c nhËn Thu thËp th«ng tin CA1 Ph¸t hµnh th«ng "out-of-band" tin "out-of-band" RA Ph¸t hµnh thÎ x¸c nhËn Ph¸t hµnh danh s¸ch thÎ cÇn huû bá X¸c nhËn ngang hµng CËp nhËt thÎ x¸c nhËn ngang hµng CA2 Hình 1-2 Các đối tượng và hoạt động cơ bản trong hệ thống PKI Dựa trên các thông điệp được định nghĩa (sẽ được trình bày chi tiết trong các phần sau) và xét ở một mức khái quát, các hoạt động của hệ thống quản lý PKI có thể được phân thành các nhóm sau: 1.4.2. Thiết lập các thẻ xác nhận Các thẻ xác nhận được tạo ra trên cơ sở một số thông tin cơ bản (đối tượng phát hành, đối tượng sử dụng, thuật toán tạo chữ ký số, thời hạn lưu hành …) và một số thông tin mở rộng. Song song với quá trình tạo ra một thẻ xác nhận mới, ta cũng cần tiến hành một số bước phụ trợ. Ta có thể kể đến việc tạo lập hoặc cập nhật danh sách các thẻ bị huỷ bỏ, việc đăng tải thông tin về khoá công khai của CA, lưu thẻ xác nhận vừa tạo được…. 1.4.3. Khởi tạo các EE Quá trình này đòi hỏi một số bước cơ bản như sau: Trước tiên, đối tượng này phải thu thập được thông tin về khoá công khai của CA gốc. Điều này giúp cho các thông điệp 12
 13. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI được truyền đi giữa đối tượng đó và CA gốc được đảm bảo an toàn và cũng là một phương thức để xác thực EE Sau đó, EE phải thu thập thông tin về các tuỳ chọn được hỗ trợ bởi đối tượng quản lý PKI. Điều này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến giao thức hoạt động và các thông điệp mà EE truyền đi hay nhận về. 1.4.4. Các hoạt động liên quan đến thẻ xác nhận Có nhiều hoạt động liên quan tới thẻ xác nhận, các hoạt động đó được phân thành: 1.4.4.1. Đăng ký và xác nhận ban đầu Trong quá trình này, trước tiên, EE phải thông báo cho CA hoặc RA biết về sự hiện diện của mình trong hệ thống. Đối tượng được thông báo có quyền ưu tiên cao hơn là CA sẽ cấp phát cho EE này một thẻ xác nhận khi nó chấp nhận yêu cầu. Kết quả của quá trình này là một CA sẽ tạo ra một thẻ xác nhận cho EE ứng với khoá công khai mà EE này cung cấp khi đăng ký. Đồng thời, CA này cũng gửi thẻ xác nhận này đến cho hệ thống lưu trữ. Trong một hệ PKI lớn, hệ thống lưu trữ có vai trò quan trọng và có tính độc lập cao đối với CA. Nếu xét một cách chi tiết, giai đoạn này gồm nhiều bước nhỏ hơn. Có thể, nó sẽ bao gồm cả công đoạn khởi tạo các công cụ của EE. Ví dụ, để có thể được sử dụng trong công đoạn kiểm chứng đường dẫn đến các thẻ xác nhận, các công cụ của EE phải được khởi tạo một cách an toàn với khoá công khai của một CA nào đó. Ngoài ra, một EE còn cần phải được khởi tạo với cặp khoá của chính nó. 1.4.4.2. Cập nhật thông tin về cặp khoá Mỗi đối tượng tham gia vào hệ thống PKI đều phải có một cặp khoá gồm khoá công khai và khoá riêng. Tất cả các cặp khoá này cần phải được cập nhật một cách thường xuyên vì các cặp khoá này có thể được thay bằng cặp khoá mới. Việc thay đổi thông tin của các cặp khoá này có thể là do chúng đã hết hạn sự dụng hoặc đã bị lộ. Như vậy, để đảm bảo tất cả các đối tượng có liên quan nắm được thông tin mới nhất về cặp khoá của mình, đối tượng sở hữu cặp khoá phải tạo các thông điệp cập nhật cặp khoá để gửi đến cho các đối tượng có liên quan. 1.4.4.3. Cập nhật thông tin về thẻ xác nhận Mỗi thẻ xác nhận được cấp phát cho các đối tượng sử dụng chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian đã định. Khi các thẻ xác nhận này hết hạn và đối tượng sử dụng muốn tiếp tục có được thẻ xác nhận của mình thì CA quản lý đối tượng ấy sẽ tạo ra một thẻ xác nhận mới cho đối tượng và phải làm nhiệm vụ cập nhật thông tin về thẻ xác nhận này. Trong trường hợp không có sự thay đổi nào về các tham số môi trường của hệ thống PKI, các CA có thể chỉ cần “làm tươi” các thẻ xác nhận này. 1.4.4.4. Cập nhật thông tin về cặp khoá của CA Cũng giống như đối với các EE, cặp khoá của CA cũng cần được cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên, do vai trò và các mối liên hệ của CA trong hệ thống có nhiều khác biệt và phức tạp hơn nên ta cần phải có những cơ chế thích hợp để thực hiện công việc này. Ví dụ, CA 13
 14. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI phải gửi được thông tin về cặp khoá công khai của mình tới tất cả các EE mà nó quản lý theo kiểu multicast. Ngoài ra, nó còn phải gửi thông tin này đến các CA khác có liên quan. 1.4.4.5. Yêu cầu xác nhận ngang hàng Khi diễn ra quá trình trao đổi thông tin giữa các CA ngang hàng, một CA có thể sẽ yêu cầu CA còn lại gửi cho mình một thẻ xác nhận ngang hàng. Thẻ xác nhận ngang hàng này về bản chất cũng giống với các thẻ xác nhận dành cho các EE. Trường subject của thẻ xác nhận ngang hàng dùng để chỉ CA được cấp thẻ còn trường issuer được dùng để chỉ CA cấp phát thẻ. Trong các loại thẻ xác nhận ngang hàng, ta phân ra làm hai loại như sau: Nếu hai CA thuộc về vùng quản lý khác nhau, ta có thẻ xác nhận ngang hàng liên miền. Nếu hai CA thuộc cùng một vùng quản lý thì ta gọi đó là thẻ xác nhận ngang hàng nội miền. Đối với các thẻ xác nhận ngang hàng, ta có một số chú ý sau: 1. Trong nhiều hệ thống PKI, nếu không có những định nghĩa chi tiết hơn, các thẻ xác nhận ngang hàng thường được hiểu là thẻ xác nhận ngang hàng liên miền. 2. Việc phát hành các thẻ xác nhận ngang hàng không nhất thiết phải được tiến hành ở cả hai CA. Nghĩa là có cả trường hợp một CA được xác nhận bởi một CA khác mà không có theo chiều ngược lại. 1.4.4.6. Cập nhật thẻ xác nhận ngang hàng Việc cập nhật thẻ xác nhận ngang hàng cũng giống với việc cập nhật thẻ xác nhận cho các đối tượng sử dụng. Tuy nhiên, các đối tượng có liên quan đến quá trình này chỉ là các CA. 1.4.5. Phát hành thẻ và danh sách thẻ bị huỷ bỏ Có những hoạt động của hệ thống quản lý PKI sẽ dẫn đến việc tạo ra các thẻ xác nhận hoặc danh sách các thẻ xác nhận bị huỷ bỏ. Ta có hai hoạt động tiểu biểu thuộc loại này là: phát hành thẻ xác nhận và phát hành danh sách thẻ xác nhận bị huỷ bỏ. Khi CA phát hành một thẻ xác nhận, trước tiên, nó cần phải dựa trên định dạng của thẻ xác nhận cần cấp. Sau khi có được các thông tin về chính sách quản trị, CA sẽ tổ chức chúng theo định dạng đã biết, khi đó, thẻ xác nhận đã hoàn thiện. Tuy nhiên, việc phát hành thẻ xác nhận chỉ hoàn tất sau khi CA gửi thông tin về thẻ xác nhận này đến đối tượng sử dụng và lưu thẻ này vào hệ thống lưu trữ. Việc phát hành danh sách thẻ xác nhận bị huỷ bỏ cũng được tiến hành như với danh sách thẻ xác nhận. Tuy nhiên, thông tin về danh sách này chỉ được truyền cho hệ thống lưu trữ. 1.4.6. Các hoạt động phục hồi Các hoạt động phục hồi được thực hiện khi các đối tượng sử dụng đánh mất thông tin mà nó lưu trữ. Ví dụ, như đã nêu ở phần trên, các đối tượng sử dụng có thể có một số 14
 15. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI phương tiện lưu trữ an toàn cá nhân; khi phương tiện lưu trữ này bị hỏng thì nó cần phải nhờ đến CA để phục hồi các thông tin bị mất. Việc phục hồi thông tin chủ yếu được tập trung vào việc phục hồi các cặp khoá. Đối với các CA và RA, việc lưu trữ thông tin backup về khoá của các đối tượng là không bắt buộc. Khi các đối tượng sử dụng cần phục hồi các cặp khoá của mình, ta cần phải có thêm một số giao thức chuyển đổi để hỗ trợ việc phục hồi khoá. Trong phạm vi đồ án, ta sẽ không đề cập đến các giao thức này. 1.4.7. Các hoạt động huỷ bỏ Có một số hoạt động quản lý hệ thống PKI dẫn đến việc tạo một danh sách thẻ xác nhận sẽ được huỷ bỏ hoặc bổ sung những thẻ cần được hủy bỏ vào danh sách này. Ví dụ, một đối tượng đã được phân quyền trong hệ thống có thể thông báo cho CA về một trạng thái không bình thường và cần phải có một số yêu cầu hủy bỏ thẻ xác nhận. Cụ thể, nếu ta phát hiện được một đối tượng đã đăng ký để lấy thẻ xác nhận có những biểu hiện không bình thường hoặc những thông tin do đối tượng này có một số bất hợp lý thì ta có thể báo cho CA biết và huỷ bỏ thẻ xác nhận đã cấp cho đối tượng sử dụng đó. Đối với tất cả các hoạt động đã nêu trên, ta có một số lưu ý sau: Các giao thức làm việc theo chế độ on-line không phải là giải pháp duy nhất để thực hiện các hoạt động trên. Đối với tất cả các giao thức hoạt động theo chế độ on-line, ta đều có một phương thức hoạt động theo chế độ off-line cho kết quả tương đương. 1.5. CẤU TRÚC CỦA CÁC THÔNG ĐIỆP PKI Tất cả các quá trình trao đổi thông tin giữa các đối tượng trong hệ thống PKI đều được thực hiện thông qua việc trao đổi các thông điệp được định nghĩa riêng cho hệ thống. Các thông điệp này được tạo ra trên cơ sở các chức hoạt động cơ bản của hệ thống PKI đã được nêu trong phần trước. Sau đây ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các thông điệp được sử dụng trong hệ thống PKI. 1.5.1. Giới thiệu về nguyên tắc giả mã Trong phần này, để tiện mô tả các cấu trúc thông điệp, ta sử dụng kiểu ngôn ngữ giả lập trình C. Trong phần dưới đây, ta có đoạn mã mô tả cấu trúc chung của một thông điệp PKI và những giải thích cho nguyên tắc giả mã của toàn bộ tài liệu.Tất cả các thông điệp được sử dụng trong việc quản lý hệ thống PKI có cấu trúc chung như sau: 1 2 PKIMessage ::= SEQUENCE { header PKIHeader, body PKIBody, protection [0] PKIProtection OPTIONAL, extraCerts [1] SEQUENCE SIZE(1..MAX) OF Certificate OPTIONAL } 3 4 5 6 15
 16. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI Trong hình trên, ta có một minh hoạ tiêu biểu cho một cấu trúc dữ liệu được viết dưới dạng giả mã. Với các trường thông tin được đánh số như trên, ta thấy một đoạn giả mã có các thành phần và ý nghĩa của chúng như sau: 1. Tên của cấu trúc: Phần này được thể hiện đầu tiên trong đoạn giả mã. Nó cho ta biết cấu trúc thông tin nào được định nghĩa. 2. Kiểu tập hợp cấu trúc: Phần này cho ta biết cấu trúc được định nghĩa là một mảng của tập các thành phần (SEQUENCE), là chọn lựa một trong số các thành phần (CHOICE) hay chỉ đơn thuần bao gồm các thành phần đó. 3. Tên các trường: Đây là tên của các trường tạo nên cấu trúc cần định nghĩa. Như vậy, phần này cho ta biết cấu trúc được định nghĩa gồm những trường nào. 4. Số thứ tự các trường tuỳ chọn: Thành phần thông tin này chỉ xuất hiện khi nào trong cấu trúc định nghĩa có các thành phần tuỳ chọn. Thành phần này có nhiệm vụ đánh số thứ tự các trường thông tin không bắt buộc trong cấu trúc. 5. Kiểu của các trường: Trường này cho ta biết kiểu ứng với tên các trường trong cấu trúc. Kiểu của các trường có thể là các kiểu dữ liệu cơ bản hay có thể là các kiểu dữ liệu có cấu trúc khác. 6. Dấu hiệu báo tuỳ chọn: Trường này chỉ xuất hiện khi nào cấu trúc cần định nghĩa có các thành phần tuỳ chọn. Nếu trường này xuất hiện (OPTIONAL) thì trường thông tin nằm trên cùng dòng với dấu hiệu này được hiểu là tuỳ chọn. 1.5.2. Cấu trúc tổng quát của thông điệp PKI Hình mô tả nguyên tắc giả mã trong phần trước có chứa đoạn mã định nghĩa cấu trúc chung của thông điệp PKI. Ta nhận thấy trong một thông điệp sẽ có hai trường cơ bản và hai trường tuỳ chọn. Hai trường cơ bản là: 1. Trường header: Trường này cho ta biết các thông tin liên quan đến các đối tượng truyền và nhận trong hệ thống PKI. Trong hầu hết các thông điệp PKI, trường header có định dạng giống nhau. Trường này bắt buộc phải tồn tại trong mọi thông điệp PKI và không được phép là rỗng. 2. Trường body: Trường này chứa nội dung mà thông điệp PKI cần truyền tải. Phần này của thông điệp có cấu trúc không xác định. Định dạng của trường body trong thông điệp sẽ tuỳ thuộc vào đối tượng tạo ra nó, vào thông tin nó truyền tải và nó được tạo ra bởi chức năng nào của hệ thống. Trong những trường hợp đặc biệt, trường body có thể là rỗng. 3. Trường protection: Trường này đóng vai trò bảo vệ cho thông tin được truyền đi. Về nguyên tắc, các thông tin cần được bảo về thường được mã hoá và chứa trong phần thân của thông điệp. Trường protection có vai trò bảo vệ ở lớp ngoài cho cả thông điệp PKI. Thông thường, đây là những bit được tạo ra nhờ một số thuật toán mã hoá bảo mật được hệ thống PKI hỗ trợ. Tuy nhiên, đây là một 16
 17. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI trường tùy chọn và trong thực tế ta ít sử dụng đến trường này. Trong phần mô tả chi tiết, ta cũng sẽ không đề cập sâu hơn tới trường này. 4. Trường extraCerts: Đây là trường chứa mảng các thẻ xác nhận bổ sung. Các thẻ xác nhận này thường có tác dụng giúp cho đối tượng nhận kiểm chứng thông tin nhận được và xác thực đối tượng. Trường này cũng được đánh dấu là tuỳ chọn và ta sẽ không mô tả chi tiết hơn nữa về nó trong các phần sau vì nó không thường xuyên được sử dụng. 1.5.3. Trường PKIHeader Tất cả các thông điệp PKI đều phải chứa phần thông tin header để xác định địa chỉ và thực hiện các giao tác. Khi các thông điệp PKI được bảo vệ (sử dụng các phương thức mã hoá) thì trường thông tin này cũng được mã hoá. Các trường thông tin có trong phần header của thông điệp gồm có: PKIHeader ::= SEQUENCE { pvno INTEGER { ietf-version2 (1) }, sender GeneralName, recipient GeneralName, messageTime [0] GeneralizedTime OPTIONAL, protectionAlg [1] AlgorithmIdentifier OPTIONAL, senderKID [2] KeyIdentifier OPTIONAL, recipKID [3] KeyIdentifier OPTIONAL, transactionID [4] OCTET STRING OPTIONAL, senderNonce [5] OCTET STRING OPTIONAL, recipNonce [6] OCTET STRING OPTIONAL, freeText [7] PKIFreeText OPTIONAL, generalInfo [8] SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF InfoTypeAndValue OPTIONAL} PKIFreeText ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF UTF8String 1. pvno: Trường này có kiểu số nguyên, nó định ra phiên bản của thông điệp PKI; hiện tại, trường này có giá trị cao nhất là 2, ứng với phiên bản thứ 3. 2. sender: Trường này chứa tên của đối tượng gửi thông điệp PKI. Khi được sử dụng với trường senderKID, nó cho phép ta kiểm tra khả năng bảo vệ thông điệp. 3. recipient: Trường này chứa tên của đối tượng nhận thông điệp PKI. Khi được sử dụng với trường recipKID, nó cho phép ta kiểm tra khả năng bảo vệ thông điệp. 4. protectionAlg: Trường này định ra thuật toán mã hóa được sử dụng để bảo vệ thông điệp. Trường này phụ thuộc vào bit PKIProtection, nếu bit này báo hiệu thông điệp không được bảo vệ thì trường này sẽ bị bỏ qua. Nếu bit này báo hiệu là thông điệp được bảo vệ thì trường protectionAlg phải có trong thông điệp. 5. senderKID và recipKID: Là những trường được sử dụng để định ra xem những khoá nào được sử dụng để bảo vệ thông điệp PKI. 6. transactionID: Trường này cho phép đối tượng nhận đối sánh thông điệp nhận được với thông điệp yêu cầu của mình trước đó. 7. senderNonce và recipNonce: Là những trường được sử dụng để bảo vệ thông điệp trước hình thức tấn công phát lại gói tin. 17
 18. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI 8. messageTime: Là trường cho ta biết thời điểm người gửi tạo ra thông điệp. Điều này giúp cho các đối tượng sử dụng có thể đồng bộ thời gian của mình với thời gian của hệ thống quản lý. 9. freeText: Là trường được sử dụng để gửi một số thông điệp đến cho người nhận. Có một điều cần phải đảm là người nhận phải đọc được thông tin trong trường này. Điều đó có nghĩa là phía gửi và phía nhận phải thống nhất về phương thức biểu diễn thông tin. 10. generalInfo: Là trường được sử dụng để lưu những dữ liệu bổ sung mà hệ thống thiết bị của người nhận có thể xử lý được. 1.5.4. Trường PKIBody Dưới đây là mô tả về phần thân của thông điệp quản lý PKI. PKIBody ::= CHOICE { ir [0] CertReqMessages, ip [1] CertRepMessage, cr [2] CertReqMessages, cp [3] CertRepMessage, p10cr [4] CertificationRequest, popdecc [5] POPODecKeyChallContent, popdecr [6] POPODecKeyRespContent, kur [7] CertReqMessages, kup [8] CertRepMessage, krr [9] CertReqMessages, krp [10] KeyRecRepContent, rr [11] RevReqContent, rp [12] RevRepContent, ccr [13] CertReqMessages, ccp [14] CertRepMessage, ckuann [15] CAKeyUpdAnnContent, cann [16] CertAnnContent, rann [17] RevAnnContent, crlann [18] CRLAnnContent, conf [19] PKIConfirmContent, nested [20] NestedMessageContent, genm [21] GenMsgContent, genp [22] GenRepContent, error [23] ErrorMsgContent } Như vậy, phần thân của thông điệp PKI có thể có 23 dạng khác nhau. Các dạng này tuỳ thuộc vào từng hoạt động, chức năng và đối tượng phát ra thông điệp. Ta cũng nhận thấy một số thông điệp sẽ có định dạng cơ bản giống nhau và ta coi chúng như thuộc vào một nhóm. Dưới đây là một số khuôn dạng dữ liệu chung cho một số thông điệp được sử dụng cho các hoạt động quản lý hệ thống PKI: CertReqMessages ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF CertReqMsg CertReqMsg ::= SEQUENCE { certReq CertRequest, pop ProofOfPossession OPTIONAL, -- Nội dung tuỳ thuộc vào loại khoá được sử dụng regInfo SEQUENCE SIZE(1..MAX) OF AttributeTypeAndValue OPTIONAL} 18
 19. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI CertRequest ::= SEQUENCE { -- Số hiệu để ghép cặp thông điệp yêu cầu và thông điệp trả lời certReqId INTEGER, -- Các trường đã chọn của thẻ xác nhận được phát hành certTemplate CertTemplate, -- Các thông tin liên quan đến quá trình phát hành controls Controls OPTIONAL} CertTemplate ::= SEQUENCE { version [0] Version OPTIONAL, serialNumber [1] INTEGER OPTIONAL, signingAlg [2] AlgorithmIdentifier OPTIONAL, issuer [3] Name OPTIONAL, validity [4] OptionalValidity OPTIONAL, subject [5] Name OPTIONAL, publicKey [6] SubjectPublicKeyInfo OPTIONAL, issuerUID [7] UniqueIdentifier OPTIONAL, subjectUID [8] UniqueIdentifier OPTIONAL, extensions [9] Extensions OPTIONAL} OptionalValidity ::= SEQUENCE { -- Ít nhất một trong hai trường phải tồn tại notBefore [0] Time OPTIONAL, notAfter [1] Time OPTIONAL} Controls ::= SEQUENCE SIZE(1..MAX) OF AttributeTypeAndValue AttributeTypeAndValue ::= SEQUENCE { type OBJECT IDENTIFIER, value ANY DEFINED BY type } ProofOfPossession ::= CHOICE { -- Được sử dụng nếu CA biết đối tượng yêu cầu đã có một khoá riêng raVerified [0] NULL, signature [1] POPOSigningKey, keyEncipherment [2] POPOPrivKey, keyAgreement [3] POPOPrivKey } POPOSigningKey ::= SEQUENCE { poposkInput [0] POPOSigningKeyInput OPTIONAL, algorithmIdentifier AlgorithmIdentifier, signature BIT STRING } POPOSigningKeyInput ::= SEQUENCE { authInfo CHOICE { sender [0] GeneralName, -- Chỉ được sử dụng nếu đối tượng nhận đã có một định danh được xác thực publicKeyMAC PKMACValue }, -- Sử dụng nếu không có định danh nào của đối tượng gửi được xác thực publicKey SubjectPublicKeyInfo } PKMACValue ::= SEQUENCE { algId AlgorithmIdentifier, value BIT STRING } PBMParameter ::= SEQUENCE { -- Tập các bit được sử dụng để tăng độ an toàn cho thông điệp salt OCTET STRING, -- Số hiệu của thuật toán phân tách một chiều (thường là SHA-1) owf AlgorithmIdentifier, -- Số lần hàm phân tách một chiều được sử dụng iterationCount INTEGER, -- Số hiệu của thuật toán tạo mã xác thực thông điệp MAC 19
 20. Tổng quan về PKI HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI mac AlgorithmIdentifier } POPOPrivKey ::= CHOICE { -- Thông điệp minh chứng cho sự sở hữu đối với một khoá riêng nào đó thisMessage [0] BIT STRING, -- Các thông điệp thứ cấp minh chứng cho sự sở hữu đối với một khoá riêng subsequentMessage [1] SubsequentMessage, -- Được sử dụng trong quá trình thoả thuận khoá dhMAC [2] BIT STRING } SubsequentMessage ::= INTEGER { -- Báo xem các thẻ xác nhận được lưu trong thông điệp có được mã hoá không encrCert (0), -- Báo hiệu CA phải tham gia vào một phiên hỏi đáp với một EE để chứng minh -- sự sở hữu đối với khoá riêng mà nó nắm giữ challengeResp (1) } 1.5.4.1. Thông điệp yêu cầu khởi tạo Như mô tả trong phần giả mã lập trình, thông điệp yêu cầu khởi tạo (Initialization Request – IR) có cấu trúc dữ liệu kiểu CertReqMessages. Thông điệp này chỉ ra thẻ xác nhận được yêu cầu. Thông điệp này được sử dụng khi một EE lần đầu tiên được khởi tạo trong hệ thống PKI. 1.5.4.2. Thông điệp trả lời yêu cầu khởi tạo Thông điệp trả lời yêu cầu khởi tạo (Initialization Response - IP) là thông điệp có khuôn dạng dữ liệu kiểu CertRepMessage. Nó được dùng để trả lời các thông điệp yêu cầu thông tin về trạng thái của hệ thống PKI (PKIStatusInfo), về các đối tượng sử dụng hoặc có thể là một khoá riêng. Thông thường, các thông tin trả về được mã hoá với một khoá phiên đã định. Chính khoá phiên này lại được mã hoá bởi khoá được sử dụng trong giao thức quản lý PKI (protocolEncKey). 1.5.4.3. Thông điệp yêu cầu đăng ký/yêu cầu thẻ xác nhận Thông điệp yêu cầu đăng ký (Registration Request - RR) và thông điệp yêu cầu thẻ xác nhận (Certificate Request - CR) là các thông điệp có cấu trúc kiểu CerReqMessages. Các thông điệp này định ra những thẻ xác nhận được yêu cầu và được sử dụng khi một đối tượng sử dụng muốn có thêm các thẻ xác nhận. Trong trường hợp này, định dạng dữ liệu có thể là kiểu CertificationRequest nếu như các thông điệp yêu cầu thẻ xác nhận đối với các cặp khoá tạo chữ ký số khi hợp tác với các hệ thống khác là cần thiết. 1.5.4.4. Thông điệp trả lời yêu cầu đăng ký/yêu cầu thẻ xác nhận Thông điệp trả lời yêu cầu đăng ký (Registration Reply - RR) có khuôn dạng CertRepMessage. Thông điệp này mang một giá trị trạng thái của mỗi thẻ xác nhận được yêu cầu. Ngoài ra, có thể có khoá công khai của CA, các thông tin về yêu cầu không được chấp nhận, một thẻ xác nhận của đối tượng hoặc một khoá riêng đã được mã hoá. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2