HÌNH ẢNH CTSCANNER TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
511
lượt xem
206
download

HÌNH ẢNH CTSCANNER TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tai biến mạch máu não còn gọi là Đột quỵ não là một bệnh xảy ra khi việc cung cấp máu lên một phần bộ não bị đột ngột ngừng trệ.Tai biến mạch máu não có hai loại: nhồi máu não (do tắc mạch) hoặc chảy máu não (do vỡ mạch). Các triệu chứng thần kinh trung ương khu trú biểu hiện nhanh, ngay tức thì khi tổn thương mạch máu não xảy ra, nên tai biến mạch máu não còn được gọi là đột quỵ. Đột quỵ là bệnh của hệ thần kinh phổ biến nhất hiện nay....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HÌNH ẢNH CTSCANNER TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

 1. HÌNH AÛNH CTSCANNER NH TAI BIEÁN MAÏCH MAÙU NAÕO CH Bs. Ñaëng Vónh Hieäp Bs.Leâ Vaên Phöôùc Ts.Bs Phaïm Ngoïc Hoa Khoa CÑHA- BVCR
 2. ÑAÏI CÖÔNG Töû vong ñöùng haøng thöù 3 Bieåu hieän laâm saøng , hình aûnh hoïc khaùc bieät Vai troø quan troïng cuûa hình aûnh hoïc
 3. BEÄNH NGUYEÂN NH Nhoài maùu/ thieáu maùu naõo 80% Taéc maïch maùu lôùn 40 –50% Taéc maïch maùu lôùn 15% Huyeát khoái töø tim 15% Roái loaïn maùu 5% Taéc maïch khoâng do xô vöõa vieâm taéc 5%
 4. BEÄNH NGUYEÂN NH Xuaát huyeát naõo 15% Cao huyeát aùp 40 – 60% Beänh lyù maïch maùu boäi nhieåm 15-25% Dò daïng maïch maùu 10-15% Thuoác (choùng ñoâng) 1-2% SAH(xhkdn) khoâng do chaán thöông 4% Phình maïch 75-80% Dò daïng maïch maùu naõo 10-15% SAH khoâng do phình maïch 5-15% Loaïi khaùc 1% Thuyeân taéc TM/ xoang TM naõo
 5. KHAÛO SAÙT HÌNH AÛNH ÑOÄT QUÏY NH Phaùt hieän chaûy maùu Xaùc ñònh nguyeân nhaân Choïn phöông phaùp ñieàu trò
 6. HÌNH AÛNH GIAÛI PHAÃU MAÏCH NH CH MAÙU VUØNG TÖÔÙI MAÙU NG
 7. PHAÂN BOÁ MAÏCH MAÙU ÑOÄNG MAÏCH NAÕO CH NG CH TRÖÔÙC
 8. PHAÂN BOÁ MAÏCH MAÙU ÑOÄNG MAÏCH CH NG CH NAÕO GIÖÕA
 9. PHAÂN BOÁ MAÏCH MAÙU ÑOÄNG MAÏCH CH NG CH NAÕO SAU
 10. NHUÕN NAÕO
 11. ÑOÄ NHAÏY PHAÙT HIEÄN NHUÕN NAÕO TREÂN CT Ngaøy ñaàu: 48% Ngaøy 1- 2: 59% Ngaøy 7-10: 66% Ngaøy 10 – 11: 74%
 12. VÒ TRÍ NHUÕN NAÕO Ñaïi naõo/ tieåu naõo 9/1 Treân leàu 90% Nhu moâ ñaïi naõo 70% (MCA:50%, PCA: 10% giaùp bieân MCA – PCA:7%, ACA:3%) Nhaân neàn , bao trong 30% Döôùi leàu 10% Tieåu naõo treân 5% Tieåu naõo giöõa 3% Haønh naõo – caàu naõo nh 2%
 13. HÌNH AÛNH NHUÕN NAÕO TREÂN NH CTSCANNER Giai ñoaïn caáp Raát sôùm: 0 – 6 giôø Sôùm: 6 – 12 giôø Muoän: 1 – 3 ngaøy Giai ñoaïn baùn caáp Sôùm: 4 – 7 ngaøy Muoän: 1 – 8 tuaàn Giai ñoaïn maõn ( >8tuaàn)
 14. Giai ñoaïn raát sôùm 0 – 6 giôø Bình thöôøng: 50 – 60% ng Daáu taêng ñaäm ñoä ñoäng maïch: 25 – 50% ng ch Giaõm ñaäm ñoä nhaân beøo.
 15. GIAI ÑOAÏN CAÁP SÔÙM (6 – 24h) NCCT Giaõm ñaäm ñoä haïch neàn ch Maát ranh giôùi chaát traéng – chaát xaùm ng Daáu giaûi baêng thuøy ñaûo Xoùa raõnh naõo CECT Khoâng thaáy baát thöôøng ng
 16. Nhuõn naõo giai ñoaïn sôùm”daáu daûi baêng thuøy ñaûo”
 17. Nhuõn naõo giai ñoaïn sôùm”daáu taêng ñaäm ñoä ñoäng maïch naõo giöõa” ng ch
 18. Giai ñoaïn caáp muoän(1 –3 ngaøy) NCCT Giaõm ñaäm ñoä hình cheâm vôùi neàn roäng ôû voõ ng naõo, theo vuøng phaân boá maïch maùu(do phuø ñoäc ng ch teá baøo vaø phuø maïch maùu) ch Hieäu öùng choaùn choå(23 – 75%) do phuø neà ng (23 CECT Taêng quang cuoän voõ naõo
 19. Giai ñoaïn baùn caáp sôùm (4-7 ngaøy) NCCT Vuøng giaõm ñaäm ñoä ít roû hôn(hieän töôïng ng ng söông muø) Hieäu öùng choaùn choå, phuø neà coøn tieáp tuïc ng CECT Taêng quang cuoän voõ naõo
Đồng bộ tài khoản