intTypePromotion=1

Hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và Hoàn thiện pháp luật: Phần 1

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:190

0
105
lượt xem
15
download

Hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và Hoàn thiện pháp luật: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam: Phần 1 bao gồm những nội dung về một số vấn đề lý luận cơ bản của ngân hàng thương mại và pháp luật về ngân hàng thương mại; thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và Hoàn thiện pháp luật: Phần 1

 1. TS. NGÔ QUỐC KỲ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỂ HOẠT flỘN6 CỦA NGÂN HÀNG THựDNG MẠI TRONG n Ế n kin h t ế th i TRIIANG ở n Ẽ T NAM NHÀ XUẤT BẢN T ư PHÁP HÀ NỘI • 2005
 2. C Á C CH Ữ V IẾ T TẮ T AMC ; Công ty q u á n lý tài sán BHTG : Bảo h iể m t i ề n gứi CK : Chửng khoán CTTC : C ho t h u ê tà i chính DNNN : D o a n h n g h iệ p n h à nưốc DTBB : Dự t r ữ b ấ t buộc HTXTD : Hợp tác x ã t í n d ụ n g NHNN ; N g â n h à n g n h à nước NHTM : N g â n h à n g th ư ơ n g mại N H TM CP ; N g â n h à n g th ư ơ n g mại cổ p h ầ n N H TM NN : N g á n h à n g th ư ơ n g m ại n h à nưốc TCTD : T ổ chức tin d ụ n g TSTC : T ài s á n t h ế c h ấ p TTCK ; Thị ti-ưòng c h ứ n g khoán TTGDCK : T r u n g t á m giao dịch c h ứ n g k h o á n
 3. VAT : T h u ê g iá trị g ia t ă n g XHCN ; Xă hội c h ủ n g h ĩa W TO : T ổ c h ử c t h ư ơ n g m ạ i t h ê giói
 4. LỜ I NÓI Đ ẦU Đối vởi nước ta, q u á trĩnh đóì mới hoạt đ ộ n g ngăn h à n g th ự c chát là q u á trin h chuyến từ hệ th ố n g n g à n h à n g m ộ t cấp trong nền k in h tê kê hoạch hóa tập tru n g sa n g hệ th ố n g n g á n h à n g h a i cấp với việc p h à n đ ịn h rõ chức n ă n g q u á n lý n h à nước của N g á n h ã n g nha nước và chức náng k in h d o a n h cùa n g ă n h à n g thương m ại theo cơ chê th ị trư ờ ng đ ịn h hướng x ả h ộ i chủ nghĩa. T rong q u á trin h đổi m ởi cơ ché q u á n lý k in h tẽ, hệ thống ngán h à n g đưỢc xác đ m h n h ư người m ở đường, đóng vai trò đột p h á cho việc x â y d ự n g cơ c h ế mới đó. N h iệm vụ này đòi hỏi p h ả i được tiến h à n h đồng bộ và n h á t quán, từ việc hoạch đ ịn h chinh sớch tiền tệ, ch in h sách tà i chinh quốc gia đến việc đào tạo và s ừ d ụ n g đội ngũ cá n bộ; từ việc xáy d ự n g n h ữ n g điều k iệ n v ậ t ch ấ t và đ ầ u tư công nghệ kỹ th u ậ t ngăn h à n g tiên tiến đ ế n việc xáy d ự n g m ộ t hệ thông p h á p lu ậ t đ iều chỉnh cõ h iệ u q u ả đôi với q u á tr ìn h đó. N h in lạ i thực tê sa u 17 n ă m đỏi mới h o ạ t đ ộ n g ngán h a n g (1988 • 2005), c h ú n g tũ càng thấy được ỹ n g h ĩa tích cực, va i trò to lớn của p h á p luật ngán hàng. Hệ th õ n g p h á p lu ậ t n g á n h à n g Việt N a m trong thời gian qua, về cơ bản, đã đ á p ừ n g đòi hói của cô n g cuộc đối mới đ à t nước, góp p h ầ n
 5. kiề m ché lạ m p h á t, ổn đ ịn h trị g iá đồng tiền và thúc đ ấ y tả n g trưởng k in h tế, từ n g bước chuyên đôi và n á n g tầ m h o ạ t động cùa n g á n h à n g , p h ù hợp với tiến trin h hội n h á p k h u vực và quốc tê. T u y nhiên, th ự c tiễ n củ n g cho thấy, hệ thống p h á p lu ậ t n g ă n h à n g Việt N a m , trong đó có p h á p lu ậ t về ngán h à n g thư ơng m ại, đ a n g n g à y càng bộc lộ n h ữ n g bất cập, h ạ n chê, tồn tạ i như: chưa đ ú tầ m đè điều chỉnh hệ thống n g à n h à n g theo m ô h in h hiện đại, chưa bao q u á t được đ ầ y đ ù các liHỊi h ìn h tô chức k in h d o a n h tiền tệ, chưa p h á n biệt được rỏ loại h ìn h ngán h à n g và các tổ chức trung g ia n tài ch ín h khác c ũ n g tiến h à n h h o ạ t đ ộ n g ngán hàng, n h iều c h ế đ ịn h p h á p lu ậ t còn vướng mắc, chồng chéo, g á y trở ngại kh ô n g nhỏ đến h o ạ t đ ộng k in h d o a n h của ngân h à n g thư ơng mai. N h iề u quy đ ịn h của p h á p lu ậ t ngán h à n g kh ô n g còn đáp ứ ng đưỢc n h ữ n g n h u cầu mới đ a n g n á y sin h trong quá trin h hoạt động và p h á t triến của hệ thông n g á n hàng th ư ơ n g m ại... N h ữ n g b ấ t cập này cần p h ả i được sớm khàc p h ụ c n h ằ m p h á t h u y hơn nừa vai trò của ngán hàng thư ơng m ạ i củ n g n h ư vai trò của p h á p lu ậ t vế ngân hàng th ư ơ n g m ạ i ở V iệt N arii trong g ia i đoạn m ới • g ia i đoạn xáv d ự n g nến k in h té th ị trường đ ịn h hưởng xà hội chủ nghia. T ừ thực tiễn và k in h nghiệm của các nước nói chung và Việt N a m nói riêng, c h ú n g ta ngày càng n h ậ n rõ vai trò to lởn của p h á p lu ậ t n g á n h á n g trong tiến trin h p h á t triến k in h tế. C h in h vì vậy, việc nghièn cứu đẽ tiếp tục hoàn thiện 8
 6. p h a p lu ậ t điều ch in h hoạt động cúa n g á n h à n g thương m ại trong điếu kiện xá y d ự n g nén k in h tể th ị trường đ ịn h hướng xã hội chủ n g h ĩa ớ nước ta có V nghĩa đ ặ c biệt q u a n trọng cả vế m ậ t lý lu ậ n t’à thực tiễn. N ó kh ô n g c h i góp p h ầ n điều chính có h iệu quá về m ậ t p h á p lỸ đỏi với hoạt động của ngán h à n g thư ơng m ại, m à còn gop p h ầ n hoàn thiện hệ thống p h á p lu ậ t ngàn h à n g nói riêng và hệ thống p h á p lu ậ t k in h tế à n ư ớ c ta nói chung, n hằm "hình th à n h môi trường m in h bạch, là n h m ạ n h t'à binh đ ă n g cho hoạt động tiền tệ ■ ngán hàng..., h ìn h th à n h đổng bọ k h u ô n kh ó p h á p lý, áp d ụ n g đ ấ y đ ủ hơn các thiết ché và ch u á n m ự c quốc t ế về an toán trong k in h doanh tiến tệ - ngán h à n g ' T rong điểu kiện chuyên đỏi nến k in h t ế à nước ta, hoạt động ciia n g á n h à n g nói chung vá ngân h à n g thương m ạ i nói riêng còn rấ t mới, nhiều vốn đ ề kin h t ế và p h á p lý chưa được nghiên cứ u m ột cách toàn diện. T rong p h ạ m vi và m ức độ kh á c n h a u , có k h á nhiều cõng trinh nghiên cứu đã hước đổu đ é cập đến n h ữ n g vấn đ ề chung nhất, ở góc độ này hay góc độ khác, về các k h ía cạnh p h á p lý của N gân hàng nhà nước hoặc m ộ t uài uấn đ ề p h á p ly cụ thê cùa ngán h à n g thư ơng m ại... T u y nhiên, các có n g trinh đó chưa nghiên cừu m ột cách toàn diện và hệ thống n h ữ n g i'án đ é lỹ lu ậ n vể ngân h à n g th ư ơ n g m ại. củng n h ư p h á p lu ậ t về ngán h à n g Đại hội Oàng lân thứ IX, Văn kiện Đại hội dại biểu toàn quỗc lãn thứ IX, Nxb. Chinh trị quổc gia, H. 2001, tr. 197.
 7. thương m ại, n h ữ n g n h à n tô 'ả n h hướng đ ến p h á p lu ậ t điều chỉnh hoạt đ ộ n g của ngàn h à n g thương m ạ i, n h á t là chưa có công trin h nào đ á n h g iá thực trạng p h á p lu ậ t điều chỉnh hoạt động của n g â n h à n g thư ơng m ại, đê trên cơ sở đó ch i ra các yêu cầu, đ iều kiện, p h ư ơ n g hướng và các g iả i p h á p hoán th iện p h á p lu ậ t đ iều chinh hoạt đ ộ n g ngán h à n g thương m ạ i trong điều kiện xây d ự n g nền k in h tê th ị trường đ ịn h hướng xã hội chủ n g h ĩa ở Việt N am . C uốn sách: “H oàn th iện p h á p l u ậ t v ề h o ạ t động của n g â n h à n g th ư ơ n g m ạ i trong n ền k in h té th ị trường ỏ Việt N am " cu n g cấp cho bạn đọc n h ữ n g vấ n đ ề lý lu ậ n cơ bản về ngân h à n g thương m ại, p h á p lu ậ t, thực trạ n g p h á p lu ậ t đ iều ch in h hoạt đ ộ n g cụ t h ế của n g à n hàng thương m ạ i th ô n g q u a m ộ t sô chê đ ịn h cơ b ả n như : hoạt động cấp tin d ụ n g ; hảo đ ả m tiền vay: th a n h to á n q u a ngàn hàng; h oạt động của ngân h à n g thương m ạ i trên th ị trường chứng khoán; bảo đ ả m an toàn trong h o ạ t đ ộ n g của ngán h à n g thương m ại; về k iể m soát đặ c biệt, th a n h tra, kiểm tra, g iá m sá t đối với ngân h à n g thương m ại... X in trâ n trọng giới th iệu cù n g bạn đọc. T h á n g 9 n ăm 2005 NHÀ XUẤT BẢN T ư PHÁP 10
 8. Chương I. Một sô' vấn để lý luận cơ bản vể NHTM... C hư ơ ng I MỘT SỔ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN cơ BẢN VỂ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. MỘT SỐ VẤN Đ Ể LỶ LUẬN c ơ BÀN VỂ NGẦN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Khái quát chung về s ự hình thành ngân hàng thương mại N g â n h à n g t h ư ơ n g m ại (NHTM) ra đồi. h o ạ t động và p h á t t r i ể n t r o n g n h ủ n g đ i ề u k i ệ n lịch s ú , k i n h t ê - x ã h ộ i n h ấ t định. Lịch s ử r a đời và p h á t triển cú a N H T M gắn liền với sự tồn tạ i c ủ a n ề n s ả n xuâ't h à n g hóa, lưu th ô n g h à n g hóa và q u á t r ì n h quổc t ế hóa nền kinh tẽ th è giới. T iề n tệ là m ộ t p h ạ m t r ù k i n h tè - l ị c h sử. là s ả n p h ẩ m củ a n ể n k inh t ê h à n g hóa. Q uá t r ì n h p h á t tr iể n củ a tiền tệ d iễn r a b ắ t đ ầ u t ừ n h ũ n g h ìn h th á i vật c h ấ t n h ư vàng, tiền đ ế n n h ữ n g h ì n h t h á i “p h i v ậ t chất" n h ư th é t h a n h toán, tiê n đ iện từ... Về n g u ồ n gốc h ìn h th à n h tiền tệ. c. Mác đã từ n g viết: 11
 9. Hoàn thiện pháp luật vế hoạt động của NHTM... T iền tệ là vật kết tin h , h ỉn h t h à n h m ột cách tự n h ivn tro n g s ự trao đổi, qua đó m à th ự c tâ các sán p h ẩ m k h á c n h a u của lao động đưỢc n g a n g b ằ n g uới n h a u vớ ch in h do đó m à biến th à n h h à n g hóa. Q uá trin h p h á t triên lịch aứ của trao đòi ngày càng g ắ n cho các sán p h á m cứa lao động tin h c h ấ t h à n g hóa và đồng thời củ n g p h á t triên sự đ ô i lập n ă m tro n g tín h ch ấ t của h à n g hóa, lá sự độc lập g iữ a g ìá trị sứ d ụ n g và g iá trị. C ùng với s ự chuyến hóa c h u n g của các sả n p h ấ m lao động th à n h h à n g hóa, th i h à n g hóa cũ n g chuyến hóa th à n h tiền íệ'*’. T ro n g n ề n k in h t ế h à n g h ó a. tiề n tệ th ự c h iện c ác chức n à n g cơ b ả n n h ư th ư ớ c đ o g iá tr ị, p h ư ơ ỉig t i ệ n lư u t h ô n g , p h ư ơ n g tiệ n d ự t r ữ g iá trị, p h ư ơ n g tiệ n t h a n h to á n , t r a o dôi q u ố c t ế v à t i ề n t ệ t h ế giới, Tiền tệ x u ấ t hiện là k ế t q u ả củ a quá t r ì n h p h á t triê n s ả n x u ấ t h à n g hóa và p h â n cô ng lao dộng xã hội. L ưu thõng h à n g hóa kh á c với trao đổi sả n p h á m trực tiếp ờ ch ỗ h à n g hóa p h ả i được chuyến hóa th à n h tiền. C h ín h q u á t r ì n h nàv v à t r o n g q u a n h ệ n à v , t i ề n l à “sỢi d á y " l i ê n h ệ g i ữ a n h ữ n g người s á n xuấ^t h à n g hóa với n h a u . Với t ư cách là p h ư ơ n g tiệ n lư u th ô n g , sự th a m g ia c ủ a tiề n tệ vào q u á tririh tra o đ ổ i h à n g h ó a đ ã p h â n b i ệ t v à t i ế n b ộ h ơ n h ắ n so v á i việc tr a o đổi h à n g h ó a trự c tiếp . N ói c á c h kh ác, sự ra đ ò i c ú a t i ề n t ệ lã m ộ t q u á t r ì n h b á t đ ầ u t ừ việc t r a o đôi h à n g h ó a c. Mâc, T ư bàn, quyển 1, tập 1, Nxb. Sự thật, H. 1963, tr. 127, 12
 10. Chương I. Một sô' vấn để lỷ luận cơ bàn vé NHTM... trực tiếp (H-H) chuvển thành lưu thông hàng hóa (H-T-H). Cùng với sự chuyển biến từ trao đôi hãng hóa trực tiếp sang lưu thòng hàng hóa. nền kinh tê hàng hóa đả phát triến lẽn một trình độ mới cao hơn về chất và xuất hiện tín I » • dụng thưdng mại. Trong phương thức sản xuất hàng hóa, tín dụng thướng mại là cho vay bằng hàng hóa, là thực hiện việc bán sản phẩm, vì vậy, trong sỏ”tiền phải hoàn trả ại bao gồm cá khoán thù lao vê việc sử dụng tư bản và sự r ú i TO c ó t h è x á y r a t r ư ớ c k h i đ ế n k ỳ h ạ n t r ả " ’. T í n d ụ n g th ư ơ n g m a i ra đòi và phát triển từ lưu thông hàng hóa giản đơn thông qua phạm trù mua bán chịu. Khi mua bán chịu, người mua phải viết giấy nhặn nợ và cam kết sẽ trả tiề n ch o ngưòi b á n s a u m ột thòi g i a n n h ấ t đ ịn h đưỢc hai b ê n th ỏ a t h u ậ n . G iấy n h ậ n nỢ và c a m k ế t t r ả nợ n à y được gọi là k ỳ p h i ế u th ư ơ n g m ạ i h a v gọi c h u n g là th ư ơ n g p h i ế u . N ộ i d u n g k in h tế cơ bán cùa k ỳ p h iếu là à chỗ n h ữ n g người có kỳ p h iế u k h i có n h u c ầ u về tiền th ư ò n g m u ô n t h u tiền về trư ố c thòi h ạ n ghi t r ê n kỳ p hiếu đó. T r o n g k h i đó, người p h á t h à n h kỳ p h iế u (ngưòi m u a chịu) lại c h ư a t h ể đ á p ù n g việc t r ả tiển. Do vậy, về lôgíc, p h ả i có n gưòi k h á c s ẵ n s à n g đ á p ứ n g y êu c ầ u ch o v ay để t r ả tiền. C h í n h n h u c á u n à y đ ã là m p h á t s i n h s ự c ầ n t h i ế t k h á c h q u a n p h à i có m ộ t t ầ n g lớp ngưòi s ẵ n s à n g cho vay và p h ả i có tiề n đ ể cho vay. tức là p h á i có s ự r a đòi c ủ a t in d ụ n g c. Mác, Tư bản, phân 1, tâp 3, Nxb. Sự Ihặt, H. 1987, tr. 489. 13
 11. Hoàn thiện pháp luật vể hoạt động của NHTM... n g ă n h à n g . T h e o c á c h d iễ n đ ạ t c ủ a C . M á c t h ì t ín d ụ n g n g â n h à n g t h ự c h i ệ n t r ê n cơ s ớ m ỏ c á c n g h i ệ p v ụ “ch iết k h ấ u k ỳ p h iế u ", tứ c là c h u y ể n n h ữ n g k ỳ p h iế u đ ó t h à n h t iể n t r ư ó c k ỳ h ạ n c ủ a c h ú n g v à b ằ n g c á c h ứ n g t iề n ch o v a y " ’. C á c t h ư ơ n g p h iế u x u ấ t h iệ n v ớ i v a i t r ò n h ư t r ê n là cơ sở c h o t iề n t í n d ụ n g , tứ c là g iấ y b ạ c n g â n h à n g r a đ òi. "Nếu n h ữ n g việc ứng trước lẫ n n h a u giữ a n hữ ng người sản x u ấ t và th ư ơ n g n h â n cấu th à n h cơ sở thực sự của tín dụng, th i cái công cụ đ ê lưu thông n h ữ n g khoản ứng trước đó, tức là k ỳ phiếu c ũ n g vậy, nó cũng cấu th à n h cơ sờ của th ứ tiến tin d ụ n g c h ín h th ố n g n h ư g iấ y bạc ngân hàng...'''-^’ v à “giấy bạc n g â n h à n g chẳng qua ch ỉ là m ột d ấ u hiệu của tín dụng đang lưu hành"'^\ N h ư vậy, g ỉấ y bac n g â n h à n g c ũ n g c h ỉ l à n h ữ n g k ỳ p h iế u , là k ỳ p h iế u n g â n h à n g . L ư u thông ngân phiếu và giây bạc ngân hàng đă ra đời từ kỳ p h iế u t h ư d n g m ạ i v à d ầ n d ầ n t h a y th ê c h o lư u t h ô n g k ỳ p h i ế u đ ể đ á p ứ n g n h u c ầ u p h á t tr iể n của s ả n x u ấ t v à lư u th ô n g h à n g hóa. M ộ t đ iề u c ầ n lư u ý là , t r o n g k h i p h â n t íc h s ự v ậ n đ ộ n g c ủ a t iề n tệ v à lư u th ô n g t ư b ả n t h ì đ ồ n g th ò i c. M á c cũng l ý g iả i s ự r a đ ò i c ủ a m ộ t lo ạ i h ìn h n g â n h à n g c h u y ê n trá c h p h á t h à n h g iấ y b ạ c c ủ a t h ò i k ỳ s a u c h ế độ v à n g b ả n v ị, đó c. Mảc, S đ d ,tr.4 9 1 / c. Mác, Sđd, tr. 488. c . Mác. Sđd. tr. 492. 14
 12. Chương I. Một số vấn để lý luận cơ bàn vể NHTM... là "ngăn h àn g mẹ" h a y n g â n h à n g t r u n g ư ơ n g , m ộ t loại n g á n h à n g th o á t t h a i từ N H T M . x u ấ t p h á t t ừ n h u c ầ u n ộ i tạ i tấ t vẽu cúa h o ạt động ngán hàng, n g a y từ đ ầ u đă ch ứ a đ ự n g c h ứ c n ă n g v ạ c h c h ín h sách , th ự c h iệ n c á c m ặ t q u ả n lý c ủ a N h à nước. Đ ồ n g th ò i, c. M ác cũng c h i rõ s ự tổ n t ạ i củ a n g â n h à n g m ẹ h a y n g â n h àng tru n g ương, tro n g m ột c h ừ n g m ự c n h ấ t đ ịn h , c ũ n g c h ịu sự c h i p h ố i c ủ a c á c n g u y ê n tắ c th ư ơ n g m ạ i. M ứ c độ v à q u y m ô c ụ th ể c ủ a c á c t ín h c h ấ t n à y p h ụ th u ộ c v à o m ô h ìn h tổ ch ử c v à t r ạ n g t h á i k in h tê tiên tệ, vào từng thời kỳ nhất định, Điêu này lý giái tại sao, h iệ n n a y t r ẽ n th ê g iớ i, ỏ h ầ u h ế t cá c n ư ỏ c, b ả n t h â n h o ạ t đ ộ n g n g h iệ p v ụ c ủ a n g â n h à n g t r u n g ư ơ n g l ạ i tạ o r a n g u ồ n t h u m ặ c d ù n ó k h ò n g p h ả i là m ộ t tổ c h ứ c k in h d o a n h th e o đuổi lợi nhuận. T iề n tệ r a đ ò i đà đ á p ử n g n h u cầ u p h á t t r iể n k in h tế, m ở r ộ n g c á c h o ạ t đ ộ n g g ia o lư u h à n g hóa. T r ê n cơ sỏ n à y , c á c n g á n h à n g đ ã r a đời. “Bản thàn sự p h á t triển của nghề kinh doanh tiền tệ củng tạo tiến đề và đòi hỏi phải xuất hiện ngân hàng, tức đòi hỏi phải có một hình thức tổ chức và bộ máy thứh hỢp, đảm nhiệm lĩnh vực lưu thông tiền K h i q u a n h ệ th ư ơ n g m ạ i được m ở r ộ n g v ư ợ t r a k h ỏ i p h ạ m v i m ộ t n ư ỏ c t h ì k ỳ p h i ê u c ù iig đưỢc s ử d ụ n g c ả t r o n g q u a n h ệ th ư ơ n g m ạ i q u ố c tế. Q u a k in h n g h iệ m t h ự c tiễ n , TS. Nguyễn Quốc Việt, Ngán hàng vớ/ quá trình phát triển kinh té - xă hội ở Việt Nam. Nxb. Chinh trị quốc gia, H, 1995, tr, 16. 15
 13. Hoàn thiện pháp luật vé hoạt áệng cùa NHTM... c á c d o a n h n g h iệ p c h o rằ n g , đế v iệ c g iủ tiề n đ ư ợ c a n to à n m à l ạ i s in h lợ i. h ọ n ê n g ử i t iể n k im k h í c h o cá c ta v th ợ v à n g , t h ợ b ạ c đ ể n h ậ n v ề m ộ t g iấ y b iê n n h ậ n , lú c c ầ n th ì đ ư a g i ấ y b ié n n h ậ n đ ế n đ ể r ú t t i ề n . C á c k i ể u g i ấ v b i ê n n h ậ n đ ó c h ín h là h ìn h th ứ c n g â n p h iế u đ ầ u t iê n v à h in h th ứ c n g â n h à n g đ ầ u tiê n là n h ữ n g c h ủ n g â n h à n g - th ợ v à n g đ ă x u ấ t h iệ n n h ư v ậ y . D o sô t iề n đ ú c, v à n g t h ỏ i v à b ạ c n é n n à y k h ô n g m a n g lại k h o ả n t h u n h ậ p n à o n ê n các c h ủ n g â n h à n g b u ộ c p h á i t h u p h í d ịc h v ụ g iữ t iề n (v à n g . bạc). S a u m ộ t t h ờ i g i a n s ử d ụ n g v à v ớ i s ự t h ô i t h ú c c ủ a lợi n h u ậ n , c á c c h ủ n g â n h à n g đ ã n h a n h c h ó n g p h á t h iệ n ra c á c h t ạ o n ê n t í n d ụ n g k h ô n g c h ỉ v ớ i s ố t iề n h iệ n có tro n g kho mà còn từng bưổc mở rộng việc kinh doanh bằng việc v a y đ ê c h o v a y . N h ư v ậ y . “n h ữ n g n g h i ệ p v ụ đ ẩ u t i ê n c ủ a t ổ chức k in h doanh tiền tệ bữo gồm: đổi tiển, n h ậ n g iữ tién và bào q u ả n tiền, cho vay và chuyển tiền"'". Đ â y là n h ữ n g m a n h n h a b a n đ ầ u tro n g h o ạ t động tín d ụ n g , m ộ t tro n g n h ữ n g h o ạ t đ ộ n g c h ủ y ế u n h â ”t c ú a N H T M . Đ ể t ồ n t ạ i v à p h á t t r iể n , c á c n g á n h à n g đ ã b u ộ c p h a i t ìm m ọ i c á c h c ạ n h t r a n h để n â n g c a o u y t ín c ủ a m ìn h tré n t h ị tr ư ò n g , k h ò n g c h ỉ m iễ n , g iá m p h í tiề n g ử i c ủ a k h á c h m à c ò n c h â ”p n h ậ n t r ả tiề n lợ i tứ c c h o n g ư ò i c ó t iề n g ừ i dể v a y t h ê m n h iê u t iề n g ử i, g iả m lă i suâ”t ch o v a y , t h u h ú t TS. Lê Vàn Té (chù biên), Tién tệ và Ngàn hàng. Nxb. Thành phó Hó Chí Minh, 1992, tr. 136. 16
 14. Chương I. Một số vấn để lý luận ctf bản vế NHTM... k h ách hàng, tả n g th êm n ă n g lực h o ạ t đ ộ n g k i n h d o a n h t iề n tệ, C h ín h n h ờ c á c p h á n ử n g tự h o à n t h iệ n n à y m à n h iề u n g á n h à n g - th ợ v à n g đ à p h á t t r iể n v à t r ở t h à n h n h ũ n g n g â n h à n g th ự c th ụ . K h i c á c n g â n h à n g n à y r a đ ò i và lãm nhiệm vụ vay và cho vay thì mọi việc vay mưỢn với n h a u , từ đ â y sẽ được tậ p t r u n g th ự c h iệ n chủ y ế u th ô n g q u a c á c n g â n h à n g . N h ư v ậ y , “m ộ t m ậ t , n g â n h à n g l à s ự tậ p trung tư bản tiền tệ của những người có tiền cho vay, m ặ t khác, nó là sự tập trung các người đi uay"'". Đ iề u n à y v ừ a p h á n á n h th u ộ c t ín h cơ b ả n n h ấ t c ủ a h o ạ t đ ộ n g n g â n h à n g , v ừ a p h ả n á n h m ặ t b á n c h ấ t c ủ a n g â n h à n g v ớ i tư c á c h là m ộ t t ổ c h ứ c t r u n g g ia n . C h ín h b ả n c h ấ t n à y c ủ a n g â n h à n g c ũ n g đ ồ n g t h ờ i c h ỉ r a y ê u c ầ u đ iề u c h ỉn h p h á p lu ậ t đ ôi v ó i h o ạ t đ ộ n g n g â n h à n g v ớ i tư c á c h là t r u n g g ia n t à i c h ín h ; vnừa là n g ư ò i đ i v a y "cái mà chủ ngán hàng kin h vòía là n g ư ờ i ch o v a y . T ừ đ ây. doanh là bản thân tín dụng" và "tin d ụ n g do người chả ngán hàng cung cấp th ì có th ể đưỢc tiến h à n h dưởi nhiều h ìn h thửc khác nhau, th i dụ bẳng kỳ phiếu p h á t h à n h vào các ngàn h à n g khác trả hằng séc ngàn hàng, bằng việc m ở tin d ụ n g trực tiếp và sau kết đôì với ngân h à n g có quyền p h á t hành g iấ y bạc ngân hàng th i bằng n h ữ n g giấy bạc ngán hàng c ù a riêng nhừng ngán hàng đ o ”'-'. c, Mảc, Tư bản. phán 1, tàp 3, Nxb. Sự thật, H. 1987. tr, 488. c . Mác. Sđd, tr. 492, 17
 15. Hoàn thiện pháp luật vé hoạt động của NHTM... N h ư vậy, vé m ặt lịch sử, sự ra đời, tổn tại và p h á t triến của N H T M là m ộ t tất yếu khách quan, gắn liền với các chú thê sá n x u ấ t và trao đổi lưu thòng hàng hóa tại các tụ điếm th ị trư ờ n g . C h in h s ự tậ p tru n g hóa nén sá n xuất và p h á n công lao động xà hội đ ạ t đến m ột trinh độ cao đã làm x u ấ t hiện N H T M , và N H T M , đến lượt m in h lại đóng vai trò thúc đ ẩ y k in h t ế h à n g hóa p h á t triên nhanh. 2. K hái niệm ngân hàng thương mại và các định chê tài ch ín h phi ngàn hàng 2.1. K hái niệm ngăn hàng thương m ại K h á i n i ệ m N H T M g ắ n liề n vói k h á i n iệ m n g â n h à n g . N g o à i n h ù n g đ ặ c đ iể m r i ê n g c ủ a m ìn h , N H T M c ũ n g có các đ ặ c đ i ể m , t í n h c h ấ t c ủ a m ộ t n g á n h à n g nói chung. T h u ậ t ngữ “n g á n h à n g " đ ã x u ấ t h iệ n từ lả u . T u y n h i ê n , t r o n g t ừ n g giai đ o ạ n lịch s ử n h ấ t đ ịn h , q u a n n iệ m v ề n g á n h à n g v à h o ạ t đ ộ n g n g h i ệ p v ụ c ủ a nó lại t h ư ò n g x u y ê n t h a y đổi. D o t í n h c h ấ t đ a d ạ n g v à p h ứ c t ạ p c ủ a các n g h i ệ p v ụ n g â n h à n g , n ê n t r o n g t h ự c tiễ n ỏ các nước có n h i ề u d ạ n g n g â n h à n g k h á c n h a u , q u a n n iệ m vê n g â n h à n g t h a y đổi t h e o sự b i ế n đổi về k i n h t ế v à th e o t ậ p q u â n c ũ n g n h ư p h á p l u ậ t mỗi quôc gia n ê n h ầ u n h ư ngưòi t a đếu n h ậ n th ấ v k h ó k h ă n tro n g v iệc đ ư a r a đ ị n h n g h ĩ a ''n g à n hàng". M ặc d ù v ậy. th e o cách h iếu tỏ n g q u á t n h ấ t th ì n g á n hàng đưỢc sứ dụng như một thuật ngừ đé nói đến cac tô c h ứ c l à m c h ứ c n ă n g t h u n h ậ n tiền gửi c ủ a còng c h ú n g L à 18
 16. Chương I. Một số vấn đế !ý luận cơ bản về NHTM... đem s ỏ 'tiế n đó đ ể cho người khác vay. Với cách h iế u n h ư vậy. có t h ê n ê u r a m ộ t sõ k h í a c ạ n h s a u đ â y đ ế p h â n b iệ t các h o ạ t đ ộ n g n g â n h à n g vỡi các h o ạ t đ ộ n g k h á c; ■C á c t h a o tá c g ia o d ịch n g â n h à n g (còn gọi là c á c th a o tá c n g h i ệ p v ụ n g â n h à n g ). ■ C á c t h a o tá c giao d ịc h p h i n g â n h à n g , n h ư n g có liê n q u a n đ ến h o ạ t động n g â n hàng. - C ác tổ chứ c được ìà m các th a o tá c g ia o d ịc h đó k h i được p h é p c ú a cơ q u a n có t h ấ m qu y ể n . T r o n g s ố c á c t h a o t á c n g h iệ p v ụ n g â n h à n g kê’ t r ê n t h ì các h o ạ t đ ộ n g n g h iệ p vụ chủ yếu của nó b ao gồm: • T h u n h ậ n t iề n g ứ i r ủ a d â n cư (tổ c h ứ c , x ă h ộ i) v à c ó h o à n trá; • C ấ p t í n d ụ n g c h o n g ư ò i đi v a y d ư ố i n h i ề u h ì n h t h ứ c khác nhau: - L à m t r u n g g i a n t h a n h toán v à q u à n lý c á c p h ư d n g t i ệ n t h a n h to á n . T ừ n h ữ n g đặc điếm p h á n tích ti'ên đ â y có t h ể k ế t l u ậ n r à n g , n g á n h à n g là tô chức h o ạ t động t r o n g lĩn h vực tiề n tệ với chức n à n g t h u n h ậ n tiê n gứi c ù a c ò ng c h ú n g có h o à n t r ả v à d e m s ố tiề n đó ch o người k h á c vay. N H T M là m ộ t đ ịn h c h ế t ã i c h ín h t r u n g t â m v à là m ột địn h c h ế q u a n tr ọ n g n h ấ t cúa cáci TC TD . Việc tìm h iế u k h á i n iệm p h á p lý g iú p c h ú n g t a h iế u s â u sắc h ơ n b á n c h ấ t, chức n à n g v à v a i trò c ủ a N H T M 1 9
 17. Hoàn thiện pháp luật vế hoạt động c ủa NHTM- tr o n g n ề n k in h tế. T h ô n g q u a đó, c h ú n g ta n h ậ n d iệ n s â u sắc h ơ n cá c y ê u c ầ u v à n ộ i đ u n g c ủ a v iệ c đ iề u c h ỉn h p h á p lu ậ t đ ôi v ó i d ịn h c h ê t à i c h ín h q u a n trọ n g n h ấ t n à y củ a cá c T C T I ) . N g a y t ừ k h i r a đòi, n g â n h à n g t ồ n t ạ i d ư ố í h ì n h t h ứ c n g â n h à n g k ý th á c ( n h ậ n tiề n ^ i ) v à k h ô n g có sự p h â n b iệ t g iữ a k ý th á c n g ắ n h ạ n h a y d à i h ạ n . H o ạ t đ ộ n g c ủ a n g â n h à n g đ ư ợ c x e m là có t ín h c h á t tổ n g hợp, th ự c h iệ n m ọ i v i ệ c n h ư n h ậ n t i ề n g ử i , c h o v a y , h ù n v ố n . . . C h í n h vì v ậy , m ặ c d ù có n h ữ n g đ iể m k h á c n h a u , đ a sô p h á p l u ậ t các n ư ớ c k h i đ ư a r a n h ữ n g q u y đ ịn h , c á c h h iể u về N H T M đ ểu n h ấ n m ạ n h đ ế n t in h c h ấ t c h u n g n à y . C h ẳ n g h ạ n , ở Mỹ n g ư ờ i t a c h o rằ n g , N H T M là m ộ t lo ạ i h ìn h t ổ c h ứ c t à i c h ín h c u n g c ấ p m ộ t d a n h m ụ c c á c d ịc h v ụ t à i c h ín h đ a d ạ n g n h ấ t - đ ặ c b iệ t là tín 'd ụ n g , tiế t k iệ m v à dịch v ụ t h a n h t o á n - và th ự c h iệ n n h iề u c h ứ c n ă n g t à i c h ín h n h ấ t so v ó i b ấ t k ỳ m ộ t tổ c h ứ c k in h d o a n h n à o t r o n g n ề n k in h tế'". ở Ắ n Độ, N H T M được co i là cơ s ỏ n h ậ n các k h o ả n k ý t h á c đ ể c h o v a y h a y t à i trỢ v à đ ầ u tư . T h ổ N h ĩ K ỳ c ũ n g c ó m ộ t q u a n n iệ m tư ơ n g tự k h i x á c đ ịn h N H T M là h ộ i tr á c h n h iệ m h ữ u h ạ n được t h iế t lậ p n h ằ m m ụ c đ íc h n h ậ n tiề n k ý t h á c và th ự c h iệ n cá c n g h iệ p v ụ h ố i đ o á i, n g h iệ p v ụ h ô ì p h iế u , c h iế t k h ấ u v à n h ữ n g h ìn h th ứ c v a y m ư ợ n h a y t ín d ụ n g k h á c " ’. Pete s. Rose. Quản tn NHTM, Nxb. Tài chính, Đại học kinh tế quốc dân, H, 2001.tr, 7, Nguyèn Ninh Kiéu - MBA, Tén tệ • ngàn hàng. Nxb, Thổng kẽ, H, 1998, ừ. 76, 20
 18. Chương I. Một sô vấn đế lỷ luận C0 bản vé NHTM... Đ ạo lu ậ t ngày 031611942 cúa P h á p q uy đ ịn h : " đ ư ợ c xem là ngàn h à n g là n h ữ n g x i n g h iệp hay cơ sở n à o là m n g h é th ư ờ n g xu yên n h ậ n của công c h ú n g dư ới k in h th ứ c k ý th á c, h o ặ c h ìn h th ứ c khác, n h ữ n g k h o ả n tié n m à họ d ù n g cho ch in h họ uào cá c n g h iệ p v ụ ch iết k h ấ u , n g h iệ p vụ tin d ụ n g h a y n g h iệ p v ụ tà i c h ín h ". N h ìn ch u n g , các n g â n h à n g n à v th ự c h iệ n v iệ c c ấ p t ín d ụ n g , t à i t r ợ cá c n g h iệ p v ụ th ư ơ n g m ạ i v à c h ín h v ì lý do n à y n ê n m ớ i có tê n là N H T M đ ế p h ả n b iệ t v ớ i cá c lo ạ i h ìn h n g â n h à n g k h á c . Q u a c á c h h iể u t r è n có th ể th ấ y , h o ạ t đ ộ n g c ủ a N H T M nôi lên h a i y ế u tò q u a n t r ọ n g là t h u n h ậ n c ủ a c ô n g c h ú n g n h ữ n g kh o ả n tiể n và d ù n g nó vào u iệc sin h lờ i. V ai trò t r u n g g ia n c ủ a N H T M th ể h iệ n tr ê n h a i p h ư ơ n g d iện : t r u n g g ia n g iù a n g â n h à n g t r u n g ư ơ n g v à cô n g c h ú n g , t r u n g g ia n m ỏ i g ió i g iũ a n g ư ờ i g ử i t iề n v à n g ư ờ i v a v tiề n . ơ Mỹ, n g ư ò i ta th ư ờ n g n ó i N H T M là t r u n g g ia n g iữ a các đ d n v ị th ừ a t iề n ( s u r p lu s s p e n d in g u n it s ) v à đ ơn v ị t h iế u t iề n ( d e fic it s p e n d in g u n its ). N h ư v ậ y . N H T M là một tổ chứ c k in h d o a n h t i ề n tệ. T u y n h iê n , t r o n g n ề n k in h tẽ t h ị t r ư ò n g h iệ n n a y . ớ cá c n ư ớ c t r ê n t h ê g iớ i, n g ư ờ i ta t h â y đ a n g x u à t h iệ n n g à v c à n g n h iề u cá c h o ạ t đ ộ n g k in h tê t à i c h ín h m ớ i m à k h á i n iệ m n g á n h à n g k h ô n g th ế b iể u t h ị v à p h à n á n h h ế t. C h ín h v ì v ậ y m à h iệ n n a y , n g ư ờ i ta đ a n g có x u h ư à n g s ứ d ụ n g t h u ậ t ngrử "các đ ịn h c k ế tài c h in h " để bỏ s u n g c h o t h u ậ t n g ữ "n g à n h à n g ". H ệ th ò n g các đ ịn h chẽ tà i c h in h b ao g ồ m các 21
 19. Hoàn thiện pháp luật vể hoạt động của NHTM... lo ạ i h ìn h s a u đ â y : N g á n h à n g th ư ơ n g m ạ i: đ â y là tố ch ứ c t r u n g g i a n t«ài c h í n h c ó v ị t r í q u a n t r ọ n g n h ấ t đ ố i v ớ i h ệ t h ô n g c á c đ ị n h c h ê t à i c h í n h ở m ộ t n ư ớ c . B ỏ i v ì. t ổ n g s ô t à i s á n n ợ ( d ư c ó ) c ú a c á c N H T M b a o g i ò c ù n g l ớ n h ơ n t ổ n g s ô ' t à i s à n nỢ c ủ a các lo ại h ìn h n g â n h à n g k h á c v à c ác tổ c h ứ c tà i c h ín h p h i n g ận hàng. N g á n h à n g đ ầ u tư (còn gọi là n g á n h à n g p h á t triể n ); đ â y l à loại n g á n h à n g c h u y ê n t h ự c h i ệ n c á c n g h iệ p v ụ tín d ụ n g tr u n g , d à i h ạ n , c ụ t h ể là đ á m n h ậ n v iệ c c u n g ử n g vón đ ể x â y d ự n g v à p h á t t r i ể n cơ sớ h ạ t ầ n g . N g á n h à n g tiế t k iệ m : đ á y là cá c T C T D m à h o ạ t động c h ủ y ế u c ủ a nó là h u y đ ộ n g tiền gửi tiế t k iệ m c ủ a các cá n h â n v à sử d ụ n g n g u ồ n vôn n à y đ ể ch o v a v s á n x u ấ t vã tiôu dùng. N g â n h à n g đ ịa ốc (còn gọi là n g â n h à n g t h è c h ấ p b ấ t đ ộ n g s ả n ) ; lo ại n g â n h à n g n à v c h u y ê n c h o v a y d à i h ạ n . có b ả o đ ả m b ằ n g việc t h ê c h ấ p b ấ t đ ộ n g s ả n ( đ á t đ a i. n h à cứ a, c ô n g t r ì n h x ã v d ự n g ...). C á c n g â n h à n g có q u y c h ê đ ặ c b iệt: loại h i n h n g á n h à n g n à y đ ư ợ c t h à n h l ậ p c h ủ y ế u n h à m t à i t r ợ c h o m ộ t sô’ l ĩ n h v ự c h o ạ t d ộ n g h o ặ c t ầ n g lớp d á n c ư vì c á c m ụ c t i ê u x ã hội. đ ó là c á c n g â n h à n g hỢp tá c x ã . t í n d ụ n g tư ơ n g tê . q u ỹ tư ơ n g tế..- Các tổ chức (đ ịn h chê) tà i c h in h p h ỉ ngán hàng. P h ầ n k h á i lược n ê u t r ê n c h o t h ấ y , n g â n h à n g ( h a y các 22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2