intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng biến tần Siemens MM420

Chia sẻ: LE QUOC VIET | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

1.538
lượt xem
579
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng biến tần Siemens MM420 rất hay và hiệu quả. tài liệu tiếng việt dễ hiểu giành cho các bạn trong giai đoạn tìm hiểu biến tần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng biến tần Siemens MM420

 1. ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ PHOØNG THÍ NGHIEÄM KYÕ THUAÄT ÑIEÄN 1 TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS Bieân soaïn: Traàn Coâng Binh TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 6 NAÊM 2004
 2. NOÄI DUNG TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS........................................................................................................1 LÔØI NOÙI ÑAÀU..........................................................................................................1 1. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT: .........................................................................2 2. SÔ ÑOÀ ÑAÁU DAÂY:....................................................................................3 3. CAÙC THAM SOÁ THÖÔØNG DUØNG:..........................................................8 4. CAÛNH BAÙO VAØ LOÃI:..............................................................................15 5. CAÙC LOAÏI BIEÁN TAÀN MM420:.............................................................25 6. MOÄT VÍ DUÏ CAØI ÑAËT CHO MM420:....................................................26 7. KÍCH THÖÔÙC: ........................................................................................27 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 3. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS LÔØI NOÙI ÑAÀU Ngaøy nay, vieäc töï ñoäng hoaù trong coâng nghieäp vaø oån ñònh toác ñoä ñoäng cô ñaõ daàn trôû neân quen thuoäc vôùi nhöõng ngöôøi ñang coâng taùc trong lónh vöïc kyõ thuaät truyeàn ñoäng ñieän. Bieán taàn laø moät trong nhöõng thieát bò ñieän töû hoã trôï ñaéc löïc nhaát trong vieäc oån ñònh toác ñoä vaø thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô. Taøi lieäu naøy giuùp ngöôøi söû duïng tieáp caän moät caùch nhanh choùng caùc thoâng soá kyõ thuaät vaø phöông phaùp caøi ñaët ñeå söû duïng hieäu hieäu quaû bieán taàn MM420. Bieán taàn MM420 ñöôïc söû duïng ñieàu khieån ñoäng cô AC trong caùc daây chuyeàn coù heä thoáng baêng taûi (hay heä thoáng ñònh vò) caàn ñieàu khieån thay ñoåi vaø oån ñònh toác ñoä (hay vò trí). MM420 coù theå keát hôïp töông thích vôùi PLC (S7-200) ñeå ñaûm nhieäm ñieàu khieån toå hôïp caû heä thoáng moät caùch uyeån chuyeån vaø linh hoaït. 1 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 4. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS 1. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT: Ñieän aùp vaøo vaø Coâng 200V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0,12 ñeán 3kW suaát 200V ñeán 240V 3 AC ± 10% 0,12 ñeán 5,5kW 380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0,37 ñeán 11kW Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz Heä soá coâng suaát 0,95 Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97% Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1,5x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây Doøng ñieän vaøo khôûi Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc ñoäng Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f; bình phöông V/f; ña ñieåm V/f; ñieàu khieån doøng töø thoâng FCC Taàn soá ñieàu cheá xung 16kHz (tieâu chuaån cho 230V 1PH hay 3PH) (PWM) 4kHz (tieâu chuaån cho 400V 3PH) 2kHz ñeán 16kHz (böôùc chænh 2kHz) Taàn soá coá ñònh 7, tuyø ñaët Daûi taàn soá nhaûy 4, tuyø ñaët Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog 0,01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng) Caùc ñaàu vaøo soá 3 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc, caùch ly. Coù theå chuyeån ñoåi PNP /NPN Caùc ñaàu vaøo töông töï 1, duøng cho ñieåm ñaët hay phaûn hoài cho PI (0 ñeán 10V, ñònh thang ñöôïc hoaëc duøng nhö ñaàu vaøo soá thöù 4) Caùc ñaàu ra rô le 1, tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû), 250VAC/2A (taûi caûm) Caùc ñaàu ra töông töï 1, tuyø choïn chöùc naêng; 0 – 20mA Coång giao tieáp noái tieáp RS-485, vaän haønh vôùi USS protocol Ñoä daøi caùp ñoäng cô - Khoâng coù khaùng ra : Max. 50m (boïc kim) Max. 100m (khoâng boïc kim) - Coù khaùng ra : max. 200m (boïc kim) max. 300m (khoâng boïc kim) Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 61 800-3 (giôùi haïn theo chuaån EN 55 011, Class B) Haõm Haõm DC, haõm toå hôïp Caáp baûo veä IP 20 2 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 5. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS -10oC ñeán +50oC Daûi nhieät ñoä laøm vieäc -40oC ñeán +70oC Nhieät ñoä baûo quaûn Ñoä aåm 90% khoâng ñoïng nöôùc Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån Caùc chöùc naêng baûo veä Thaáp aùp, quaù aùp, quaù taûi, chaïm ñaát, ngaén maïch, choáng keït, I2t quaù nhieät ñoäng cô, quaù nhieät bieán taàn, khoaù tham soá PIN Phuø hôïp theo caùc tieâu Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC, loaïi chuaån CE mark coù loïc coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC Kích thöôùc vaø tuyø choïn Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg (khoâng coù tuyø choïn) A 173 x 73 x 149 1 B 202 x 149 x 172 3,3 C 245 x 185 x 195 5,0 2. SÔ ÑOÀ ÑAÁU DAÂY: Sô ñoà boä bieán taàn: 3 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 6. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS Sô ñoà maïch ñoäng löïc: Sô ñoà maïch ñieàu khieån : 4 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 7. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS 5 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 8. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS Söû duïng maøn hình: Maøn hình BOP hieån thò thoâng qua 5 LED 7 ñoaïn, nhöõng LED 7 ñoaïn naøy seõ hieån thò caùc thoâng soá, giaù trò, thoâng baùo, caûnh baùo vaø loãi, giaù trò ñaët vaø giaù trò hoaït ñoäng cuûa bieán taàn. Thoâng tin treân maøn hình BOP naøy khoâng ñöôïc löu laïi (khi maát ñieän,...) vaø ñöôïc caäp nhaät lieân tuïc. 6 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 9. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS Ví duï ñeå caøi ñaët P004 = 7 ta laøm caùc böôùc sau: 7 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 10. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS 3. CAÙC THAM SOÁ THÖÔØNG DUØNG: Tham Maëc YÙ nghóa Möùc soá ñònh P0003 Caáp truy caäp cuûa ngöôøi söû duïng. Ñaët: 1 1 0 : Ngöôøi söû duïng choïn danh saùch chæ soá. 1 : Möùc chuaån. 2 : Möùc môû roäng. 3 : Möùc chuyeân duïng. 4 : Möùc phuïc vuï. P0004 Thoâng soá cuûa boä loïc. Ñaët: 0 1 0 : Taát caû thoâng soá. 2 : Thoâng soá Inverter. 3 : Thoâng soá Ñoäng cô. 4 : Hieån thò thoâng soá veà toác ñoä. 5 : Thoâng soá veà laép ñaët/ kyõ thuaät. 7 : Nhöõng leänh, I/O nhò phaân. 8 : ADC vaø DAC. 10 : Keânh ñieåm caøi ñaët / RFG. 12 : Ñieàu khieån ñaëc tröng. 13 : Ñieàu khieån Ñoäng cô. 20 : Keát noái. 21 : Baùo loãi/ Caûnh baùo/ Giaùm saùt. 22 : Ñieàu khieån veà kyõ thuaät (ví duï PID). P0005 Löïa choïn caùch hieån thò khi Bieán Taàn hoaït ñoäng. Ñaët: 21 2 21 : Hieån thò taàn soá 25 : Hieån thò ñieän aùp ñaàu ra. 26 : Hieån thò ñieän aùp treân DC Bus. 27 : Hieån thò doøng ñieän ñaàu ra. P0010 Chæ soá caøi ñaët nhanh. Caùch caøi ñaët naøy cho pheùp caùc chæ 0 1 soá ñöôïc löïc choïn theo töøng nhoùm chöùc naêng ñeå caøi ñaët. Ñaët: 0 : Saün saøng ñeå chaïy. 1 : Caøi ñaët nhanh. 30: Caøi ñaët Factory. P0100 Ñònh taàn soá. Chaâu AÂu/ Baéc Myõ. (Caøi ñaët nhanh). Ñaët: 0 1 0 : Ñaët coâng suaát laø KW; taàn soá maëc ñònh 50Hz. 1 : Ñaët coâng suaát laø Hp; taàn soá maëc ñònh 60Hz. 30: Ñaët coâng suaát laø KW; taàn soá maëc ñònh 60Hz. 8 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 11. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS P0300 Löïa choïn loaïi Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Ñaët: 1 2 1: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä. 2: Ñoäng cô ñoàng boä. Chuù yù: Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010=1. P0304 Ñieän aùp ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). - 1 Daûi ñieän aùp töø 10V ñeán 2000V. P0305 Doøng ñieän ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). - 1 Daûi doøng ñieän töø 0.12A ñeán 10000A. P0307 Coâng suaát ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0,75 1 Daûi coâng suaát töø 0.12A ñeán 10000A. P0308 Giaù trò Cosϕ cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0 2 Daûi Cosϕ töø 0 ñeán 1. P0309 Hieäu suaát laøm vieäc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0% 2 Daûi hieäu suaát töø 0% ñeán 100%. Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010=1. Thoâng soá naøy chæ hieån thò khi P0100 = 1 (töùc laø coâng suaát ñöôïc tính baèng Hp). 9 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 12. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS P0310 Taàn soá ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 50Hz 1 Daûi taàn soá ñònh möùc 12Hz ñeán 650Hz. P0311 Toác ñoâï ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0 1 1/min Daûi toác ñoä töø 0 (1/min) ñeán 40000 (1/min) P0640 Tyû soá quaù taûi ñoäng cô (%) 150 2 Cho pheùp töø 10% ñeán 400%. P0700 Choïn leänh nguoàn. Ñaët: 2 1 0: Caøi ñaët maëc ñònh Factory. 1: Ra leänh laøm vieäc treân ‘keypad’ (BOP/AOP). 2: Ra leänh laøm vieäc treân ‘Teminal’ P0701 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 1. Ñaët: 1 2 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. 12 : Quay ngöôïc. 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 (xem P1001). 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 + ON (xem P1001). 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1001) 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ÷P1233). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. P0702 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 2. Ñaët: 12 2 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. 12 : Quay ngöôïc. 10 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 13. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 (xem P1002). 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 +ON (xem P1002). 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1002). 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ÷P1233). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. P0703 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 3. Ñaët: 9 2 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. 12 : Quay ngöôïc. 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 (xem P1003). 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 + ON (xem P1003). 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1003). 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ÷ P1233). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. P0704 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 4 - qua ñaàu vaøo töông töï. Ñaët: 15 2 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. 12 : Quay ngöôïc. 11 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 14. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 4 (xem P1004) 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 4 + ON (xem P1004) 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân. (Xem P1004). 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ÷P1233). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. P0970 Factory reset 0 1 0: Caám reset. 1: Reset taát caû thoâng soá theo maät ñònh. Ñaàu tieân phaûi ñaët P0010 = 30 (caøi ñaët thoâng soá Factory) P1000 Löïa choïn ñieåm ñaët taàn soá. Söï löïa choïn naøy cho pheùp 2 1 laøm vieäc theo caùc cheá ñoä döôùi ñaây. Ñaët: 0 : Khoâng coù ñieåm ñaët chính. 1 : Laøm vieäc treân Keypad. 2 : Laøm vieäc theo ñieåm ñaët Analog. 3 : Laøm vieäc theo taàn soá coá ñònh. 4 : Laøm vieäc theo coång USS treân BOP link. 5 : Laøm vieäc theo coång USS treân COM link. 6 : Laøm vieäc theo CB treân COM link. P1001 Taàn soá coá ñònh 1. 0Hz 2 Coù 3 loaïi laøm vieäc vôùi taàn soá coá ñònh. 1 : Löïa choïn tröïc tieáp. 2 : Löïa choïn tröïc tieáp + leänh ON. 3 : Löïa choïn maø nhò phaân + leänh ON. Neáu: 1 : Löïa choïn tröïc tieáp thì ñaët P0701 ÷ P0706 = 15. 2 : Löïa choïn tröïc tieáp + leänh ON thì ñaët P0701 ÷ P0706 = 17. 3 : Löïa choïn maø nhò phaân + leänh ON thì ñaët P0701 ÷P0706 = 17. P1002 Taàn soá coá ñònh 2. Xem chi tieát ôû P1001. 5Hz 2 P1003 Taàn soá coá ñònh 3. Xem chi tieát ôû P1001. 10Hz 2 P1004 Taàn soá coá ñònh 4. Xem chi tieát ôû P1001. 15Hz 2 P1005 Taàn soá coá ñònh 5. Xem chi tieát ôû P1001. 20Hz 2 P1006 Taàn soá coá ñònh 6. Xem chi tieát ôû P1001. 25Hz 2 P1007 Taàn soá coá ñònh 7. Xem chi tieát ôû P1001. 30Hz 2 12 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 15. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS P1080 Taàn soá ñaët nhoû nhaát. Töø 0Hz ñeán 650Hz. 0.0Hz 1 P1082 Taàn soá ñaët lôùn nhaát. Töø 0Hz ñeán 650Hz. 50Hz 1 P1120 Thôøi gian taêng toác. Töø 0s ñeán 650s. 10s 1 P1121 Thôøi gian giaûm toác. Töø 0s ñeán 650s. 10s 1 P1135 Thôøi gian taêng toác OFF3. 5.0 2 Töø 0s ñeán 650s. P1300 Cheá ñoä ñieàu khieån: 0 2 0: V/f vôùi ñaëc tuyeán tuyeán tính 1: V/f vôùi FCC (ñieàu khieån doøng töø thoâng) 2: V/f vôùi ñaëc tuyeán parabol 3: V/f vôùi ñaëc tuyeán ñöôïc laäp trình 13 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 16. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS P1910 Cheá ñoä nhaän daïng Rs: 0 2 0: Khoâng nhaän daïng. 1: Nhaän daïng vaø caäp nhaät thoâng soá Rs. 2: Nhaän daïng Rs nhöng khoâng caäp nhaät thoâng soá. P3900 Keát thuùc caøi ñaët nhanh. 0 1 Coù theå ñaët: 0 : Khoâng tính toaùn. 1 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh vôùi Reset Factory. 2 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh. 3 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh chæ cho döõ lieäu motor. Cho pheùp thay ñoåi khi P0010 = 1 (caøi ñaët nhanh). 14 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 17. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS 4. CAÛNH BAÙO VAØ LOÃI: Trong tröôøng hôïp coù loãi, bieàn taàn seõ khoâng hoaït ñoäng vaø maõ loãi xuaát hieän. Ñeå reset loãi, ta coù theå aùp duïng phöông phaùp sau: o Xoay chuyeån coâng suaát tôùi Drive. o Nhaán nuùt treân maøn hình BOP hay AOP. o Via Digital Input 3 (maëc ñònh). Caùc nguyeân nhaân Chaån ñoaùn vaø bieän phaùp Phaûn Loãi coù theå xaûy ra khaéc phuïc öùng F001: OFF2 - Coâng suaát ñoäng cô (P0307) - Kieåm tra: khoâng phuø hôïp vôùi coâng suaát 1. Coâng suaát ñoäng cô (P0307) Quaù doøng. bieán taàn (P0206). coù phuø hôïp vôùi coâng suaát - Daây daãn ñoäng cô quaù daøi. bieán taàn (P0206). - Ñoäng cô bò ngaén maïch. 2. Chieàu daøi caùp khoâng ñöôïc - Chaïm ñaát. vöôït quaù giôùi haïn. 3. Caùp ñoäng cô vaø ñoäng cô khoâng bò ngaén maïch hay chaïm ñaát. 4. Tham soá ñoäng cô caøi ñaët trong bieán taàn phaûi töông xöùng vôùi ñoäng cô söû duïng. 5. Giaù trò trôû khaùng cuûa Stator (P0305) phaûi chính xaùc. 6. Ñoäng cô khoâng bò keït hay quaù taûi. - Taêng thôøi gian taêng toác. - Giaûm bôùt möùc ñieän aùp. F002: OFF2 - Ñieän aùp DC-link (r0026) - Kieåm tra: vöôït quaù möùc ngaét (P2172). 1. Nguoàn caáp (P0210) phaûi Quaù aùp. - Quaù aùp coù theå do ñieän aùp naèm trong giôùi haïn. nguoàn caáp quaù cao hay ñoäng 2. Boä ñieàu khieån ñieän aùp DC- cô trong tình traïng phuïc hoài. link phaûi cho pheùp (P1240) - Caùch phuïc hoài coù theå do thôøi vaø tham soá phaûi ñuùng. gian giaûm toác ngaén hay ñoäng 3. Thôøi gian giaûm toác cô ñöôïc ñieàu khieån bôûi taûi (P1121) phaûi thaéng ñöôïc ñoäng. quaùn tính cuûa taûi. 4. Yeâu caàu naêng löôïng haõm phaûi naèm trong giôùi haïn xaùc ñònh. - Chuù thích : Quaùn tính lôùn phaûi söû duïng thôøi gian giaûm toác daøi, maët khaùc neân söû duïng ñieän trôû haõm. 15 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 18. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS F003: OFF2 - Nguoàn caáp chính bò loãi. - Kieåm tra: - Va ñaäp cuûa taûi naèm ngoaøi 1. Ñieän aùp cung caáp (P0210) Thaáp aùp. giôùi haïn caøi ñaët. phaûi naèm trong giôùi haïn ôû baûng tyû leä. 2. Nguoàn caáp phaûi chaéc khoâng deã nhaát thôøi loãi hay giaûm aùp. F004: OFF2 - Thoâng gioù chöa ñuû. - Kieåm tra: - Quaït khoâng hoaït ñoäng. 1. Quaït phaûi quay khi bieán Bieán taàn quaù - Nhieät ñoä moâi tröôøng xung taàn ñang chaïy. nhieät quanh quaù cao. 2. Taàn soá xung phaûi ñaët ôû giaù trò maëc ñònh. - Nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh coù theå cao hôn nhieät ñoä ñaët cuûa bieán taàn. F005: OFF2 - Bieán taàn quaù taûi. - Kieåm tra: Quaù taûi (I2T) - Chu trình laøm vieäc cuûa taûi 1. Chu trình laøm vieäc cuûa taûi quaù khaét khe. phaûi naèm trong giôùi haïn xaùc - Coâng suaát ñoäng cô (P0307) ñònh. vöôït quaù coâng suaát tích tröõ cuûa 2. Coâng suaát ñoäng cô (P0307) bieán taàn (P0206). phaûi töông xöùng vôùi coâng suaát taûi (P0206). F0011: OFF1 - Ñoäng cô quaù taûi. - Kieåm tra: 1. Chu trình laøm vieäc cuûa taûi Ñoäng cô quaù phaûi chính xaùc. nhieät. 2. Ñoä ñaët quaù nhieät ñoäng cô (P0626 - P0628) phaûi chính xaùc. 3. Möùc caûnh baùo veà nhieät ñoä ñoäng cô (P0604) phaûi töông xöùng. F0012: OFF2 - Daây tín hieäu nhieät ñoä (töø boä taûn nhieät) bieán taàn bò ñöùt. Maát tín hieäu nhieät ñoä cuûa bieán taàn. F0015: OFF2 - Daây daãn caûm bieán nhieät ñoä ñoäng cô bò ngaén maïch hay hôû Maát tín hieäu maïch. nhieät ñoä ñoäng cô. F0020: OFF2 - Moät trong ba pha chính vaøo - Kieåm tra daây daãn vaøo. bò maát trong khibieán taàn ñang Maát pha chính. hoaït ñoäng. 16 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 19. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS F0021: OFF2 - Loãi xaûy ra khi toång doøng caùc pha hieän haønh cao hôn 5% Chaïm ñaát. doøng cuûa bieán taàn caøi ñaët. - Chuù thích : Loãi naøy xaûy ra khi bieán taàn coù 3 caûm bieán ño doøng. Coù ôû bieán taàn loaïi D, E, F. F0022: OFF2 - Nguyeân nhaân loãi do caùc söï choàng kieän sau : Loãi (1) Quaù doøng treân DC-link = coâng suaát. doøng nhaén maïch cuûa IGBT. (2) Doøng ngaén maïch treân boä ngaét ñieän. (3) Chaïm ñaát. - Bieán taàn côõ A, B, C tröôøng hôïp (1), (2), (3). - Bieán taàn côõ D, E tröôøng hôïp (1), (2). - Bieán taàn côõ F tröôøng hôïp (1). F0023: OFF2 - Moät pha cuûa ñoäng cô chöa keát Ngoõ ra loãi. noái. F0030: OFF2 - Quaït khoâng laøm vieäc laâu. - Loãi khoâng theå bò che trong khi Quaït bò loãi. Modun choïn löïa (maøn hình AOP hay BOP) ñöôïc keát noái. Caàn thay quaït môùi. F0035: OFF2 - Töï ñoäng khôûi ñoäng coá gaéng Töï ñoäng khôûi vöôït quaù giaù trò cuûa P1211. ñoäng sau n. F0040: OFF2 - Chæ coù ôû MM 440. Loãi töï ñoäng ñònh côõ. F0041: OFF2 - Thoâng soá döõ lieäu moâtô loãi. 0: Kieåm tra ñoäng cô coù keát Loãi veà döõ lieäu - Möùc caûnh baùo 0: taûi boû qua. noái vôùi bieán taàn khoâng. cuûa - Möùc caûnh baùo 1: möùc giôùi 1÷ 40 : kieåm tra döõ lieäu ñoäng rieâng haïn doøng ñaït tôùi söï ñoàng nhaát. cô (P304 ÷ P311) coù chính ñoäng cô. - Möùc caûnh baùo 2: ñieän trôû xaùc khoâng. ñoàng nhaát Stator < 10% hay > - Kieåm tra kieåu ñaáu daây cuûa 100%. ñoäng cô. - Möùc caûnh baùo 3: ñieän trôû Rotor < 10% hay > 100%. 17 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
 20. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS - Möùc caûnh baùo 4: ñieän khaùng Stator < 50% vaø > 500%. - Möùc caûnh baùo 5: ñieän khaùng nguoàn < 50% vaø > 500%. - Möùc caûnh baùo 6: haèng soá thôøi gian Rotor < 10ms hay > 5s. - Möùc caûnh baùo 7: toång ñieän khaùng rôi toaøn boä < 5% hay > 50%. - Möùc caûnh baùo 8: toång ñieän khaùng rôi treân Stator. - Möùc caûnh baùo 20: ñieän aùp IGBT < 0,5V hay > 10V. - Möùc caûnh baùo 30: doøng ñieän ñieàu khieån taïi ñieän aùp giôùi haïn. - Möùc caûnh baùo 40 : söï maâu thuaãn cuûa vieäc caøi ñaët döõ lieäu ñoàng nhaát, ít nhaát moät söï ñoàng nhaát sai. Tyû leä % giaù trò döïa treân trôû khaùng Z=U/( 3 I). F0042: OFF2 - Toác ñoä ñieàu khieån laïc quan khieån (P1960) bò loãi. Giaù trò loãi: Ñieàu toác ñoä laïc 0: Heát haïn chôø ñôïi toác ñoä oån ñiïnh. quan loãi. 1: Ñoïc maâu thuaãn. F0051: OFF2 - Loãi ñoïc ghi khi löu thoâng soá - Chænh ôû möùc Factory Reset Loãi thoâng soá baát oån. vaø caøi laïi tham soá môùi. - Thay drive. Eeprom. F0052: OFF2 - Loãi ñoïc cuûa thoâng tin choàng 1. Factory Reset vaø caøi thoâng choàng coâng suaát hay döõ lieäu khoâng soá môùi. Loãi hôïp leä. 2. Contact Customer Support coâng suaát. /Service Department. F0053: OFF2 - Loãi veà thoâng tin I/O Eeprom - Kieåm tra döõ lieäu. hay döõ lieäu khoâng hôïp leä. - Ñoãi Modun I/O. Loãi I/O Eeprom. F0054: OFF2 - Board I/O loãi keát noái. 1. Kieåm tra döõ lieäu. Board maïch - Khoâng nhaän dieän ID treân bo 2. Thay bo IO. IO, khoâng döõ lieäu. I/O loãi. F0060: OFF2 - Loãi truyeàn thoâng noäi boä. - Neáu loãi vaãn xuaát hieän, ñoåi Quaù haïn Asic. - Loãi phaàn meàm. Drive. 18 Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2