intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Introduction to Communication systems the theory of probability.

Chia sẻ: Ledung Ledung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

134
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Introduction to Communication systems the theory of probability.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Introduction to Communication systems the theory of probability.

 1. Lqwurgxfwlrq wr Frppxqlfdwlrq V|vwhpv Wkh Wkhru| ri Suredelolw| Suredelolw| Wkhru| Zk| Suredelolw| Suredelolw| wkhru| lv dssolhg wr vlwxdwlrqv zkhuh xqfhuwdlqw| h{lvwv1 Wkhvh vlwxdwlrqv lqfoxgh 41 Wkh fkdudfwhul}dwlrq ri wud!f dw wkh lqwhuvhfwlrq XV 793 dqg Shsshuv Ihuu| Urdg +l1h1/ wkh qxpehu ri fduv wkdw furvv wkh lqwhuvhfwlrq dv d ixqfwlrq ri wlph, 51 Wkh suhglfwlrq ri wkh zhdwkhu lq Eodfnvexuj 61 Wkh qxpehu ri vwxghqwv wudyhuvlqj wkh Guloo Ilhog ehwzhhq ;=83 dqg
 2. Rqh wkh dyhudjh 633 fduv shu plqxwh furvv XV 793 dqg Shsshuv Ihuu| Urdg dw Qrrq rq Vdwxugd|v1 Wkh fkdqfhv ri vr pdq| fduv furvvlqj wkdw lqwhuvhfwlrq dw ;=33 DP rq Vxqgd| lv yhu| vpdoo
 3. Wkh dyhudjh qrlvh srzhu surgxfhg e| wklv dpsolhu lv "Z Vflhqwlvwv dqg Hqjlqhhuv dsso| wkh wkhrulhv ri Suredelolw| dqg Udqgrp Surfhvvhv wr wkrvh uhshdwlqj vlwxdwlrqv lq qdwxuh zkhuh 41 Zh fdq urxjko| suhglfw zkdw pd| kdsshq1 51 Zh fdqqrw h{dfwo| ghwhuplqh zkdw pd| kdsshq Zkhqhyhu zh fdqqrw h{dfwo| suhglfw dq rffxuuhqfh/ zh vd| wkdw vxfk dq rffxuuhqfhv lv udqgrp1 Udqgrp rffxuuhqfhv rffxu iru wkh iroorzlqj uhdvrqv
 4. Doo wkh fdxvdo irufhv dw zrun duh xqnqrzq1
 5. Lqvx!flhqw gdwd iru wkh frqglwlrqv ri wkh sureohp gr qrw h{lvw
 6. Wkh sk|vlfdo phfkdqlvpv gulylqj wkh sureohp duh vr frpsolfdwhg wkdw wkh gluhfw fdofxodwlrq ri wkh sureohp lv qrw ihdvleoh
 7. Wkhuh h{lvwv vrph edvlf lqghwhuplqdf| lq wkh sk|vlfdo zruog Wkh Qrwlrqv ri Suredelolw| Rqh fdq dssurdfk suredelolw| wkurxjk dq devwudfw pdwkhpdwlfdo frqfhsw fdoohg phdvxuh wkhru|/ zklfk uhvxowv lq wkh d{lrpdwlf wkhru| ri suredelolw|/ ru wkurxjk khxulvwlf dssurdfk fdoohg uhodwlyh iuhtxhqf|/ zklfk lv d ohvv frpsohwh +dqg voljkwo| dzhg, ghqlwlrq ri suredelolw|1 Krzhyhu/ lw vxlwv rxu qhhg iru wklv frxuvh1 Vwxghqw*v wkdw frqwlqxh rq wr judgxdwh vwxglhv zloo eh lqwurgxfhg wr wkh pruh devwudfw exw srzhuixo d{lrpdwlf wkhru|1 Ehiruh frqwlqxlqj lw lv qhfhvvdu| wr ghqh wkh iroorzlqj lpsruwdqw whupv Ghqlwlrq 4 Dq h{shulphqw lv d vhw ri uxohv wkdw jryhuqv d vshflf rshudwlrq wkdw lv ehlqj shuiruphg 4
 8. Ghqlwlrq 5 D wuldo lv wkh shuirupdqfh ru h{huflvh ri wkdw h{shulphqw Ghqlwlrq 6 Dq rxwfrph lv wkh uhvxow ri d jlyhq wuldo Ghqlwlrq 7 Dq DODGM lv dq rxwfrph ru dq| frpelqdwlrq ri rxwfrphv H{dpsoh " Frqvlghu wkh h{shulphqw ri vhohfwlqj dw udqgrp rqh fdug iurp d ghfn ri 85 sod|lqj fdugv dqg zulwlqj grzq wkh qxpehu dq vxlw ri wkdw fduhg1 Qrwlfh wkdw wkh uxohv duh zhoo ghqhg "1 Zh kdyh d ghfn ri fdugv 51 Vrpherg| vhohfwv wkh fdug 61 Wkh uhfrugv wkh uhvxow Vxssrvh vrpherg| ghflghg wr shuirup wkh h{shulphqw1 Zh zrxog wkhq vd| wkdw kh2vkh frqgxfwhg d wuldo 1 Wkh uhvxow ri wkdw wuldo frxog kdyh ehhq wkh $ HE LI@CDL +ru $R,1 Khqfh wkh rxwfrph zrxog eh= $R1 Dqrwkhu Q rxwfrph frxog kdyh ehhq "! ru M 1 Lqghhg wkhuh duh dv pdq| dv 85 srvvleoh rxwfrphv1 Dq hyhqw lv d froohfwlrq ri srvvleoh rxwfrphv1 $R lv dq hyhqw1 Krzhyhu/ "!Q lv dovr dq hyhqw/ dqg M lv Vr dq hyhqw dv zhoo1 Ixuwkhu i$‚> M j/ i$‚> "!j/ dqg i#> &> N > D j duh dovr hyhqwv1 Dq| frpelqdwlrq ri srvvleoh rxwfrphv lv dq hyhqw 1 Qrwh wkdw iru wklv h{shulphqw/ wkhuh duh 5 &# @ 7=8368 S , zkhuh
 9. lv wkh vdpsoh vsdfh/ zklfk lv wkh vhw ri doo srvvleoh rxwfrphv
 10. ( lv wkh vljpd dojheud ru vljpd hoC/ zklfk lv wkh vhw ri doo srvvleoh hyhqwv +ru frpelqdwlrq ri rxwfrphv,
 11. 5 lv wkh suredelolw| ixqfwlrq/ zklfk fdq eh dq| vhw ixqfwlrq/ zkrvh grpdlq lv dqg wkh udqjh lv wkh forvhg xqlw lqwhuydo ^3> 4` > l1h1/ dq| qxpehu ehwzhhq 3 dqg 4 lqfoxglqj 3 dqg 41 Wkh rqo| uhtxluhphqw iru wklv ixqfwlrq lv wkdw lw pxvw reh| wkh iroorzlqj wkuhh uxohv +d, S ^ ` @ 4 +e, Ohw , eh dq| hyhqw lq (/ wkhq 5 ^,` 3 +f, Ohw , dqg - eh wzr hyhqwv lq @ vxfk wkdw , _ - @ / wkhq 5 ^, ^ - ` @ 5 ^,` . 5 ^-` Uhodwlyh Iuhtxhqf| Ghqlwlrq1 Wkh uhodwlyh iuhtxhqf| dssurdfk lv edvhg rq wkh iroorzlqj ghqlwlrq= Vxssrvh zh frqgxfw d odujh qxpehu ri wuldov ri wklv d jlyhq h{shulphqw1 Wkh suredelolw| wkdw d jlyhq hyhqw/ vd| ,> lv wkh iroorzlqj olplw S ^,` @G" GG olp , +4, zkhuh G, lv wkh qxpehu ri rffxuuhqfhv dqg G lv wkh qxpehu ri wuldov1 Iru h{dpsoh vxssrvh zh frqgxfw wkh deryh h{shulphqw "3> 333 wlphv +q @ 43333,1 Ixuwkhu vxssrvh wkh hyhqw , @ i6‚j rffxuuhg 4;; wlphv +G, @ 4;;, 1 Wkhq G, 4;; @ @ 3=34;; G 43333 Dv G lqfuhdvhg wr lqqlw| +dqg dvvxplqj wkdw wkh fdugv duh idlu,/ wkhq wkh udwlr zrxog dssurdfk wkh suredelolw| ri , olp G 5 ^,` @G" , G @ 4 85 @ 3=34
 12. 8NIIrvh wkh hyhqw - zdv wkh vhw ri doo vsdghv1 Wkhq - ( E,‚> 5‚> 6‚> 7‚> 8‚> 9‚> :‚> ;‚> 43‚> M ‚> T‚> N ‚j Qrz zh vd| wkdw Wkh hyhqw - rffxuv zkhqhyhu dq rxwfrph lv ri d wuldo lv frqwdlqhg lq -1 Lq wklv fdvh/ zkhqhyhu wkh rxwfrph ri d wuldo frqwdlqv d R/ wkh rxwfrph ehorqjv wr - dqg zh vd| wkdw - rffxuuhg1 Vr/ vxssrvh zh frqgxfwhg wkh deryh h{shulphqw "!> !!! wlphv/ dqg wkh hyhqw - rffxuuhg $!!! wlphv1 Wkhq G- $!!! G ( "!!!! ( ! $ = Dv lqfuhdvhg wr lqqlw| +dqg dvvxplqj wkdw wkh fdugv duh idlu,/ wkhq wkh udwlr zrxog dssurdfk wkh q suredelolw| ri - G " 5 ^-` @G" - ( ( !=#& olp G % Qrwh wkdw wklv ghqlwlrq pdnhv vhqvh1 Vlqfh 5 ^-< ( " / lw iroorzv wkdw wkh fkdqfh ri - rffxuulqj lq dq| jlyhq wuldo lv 58(1 Vlploduo|/ wkh fkdqfh ri d 7 rffxuulqj iurp d sduwlfxodu wuldo lv +4@85, 433 ru 4= 5€> 6€> 7€> 8€> 9€> :€> ;€> 43€> M €> T€> N €j Ohw*v orrn dw erwk - dqg . 1 Qrwh wkdw qrqh ri wkh phpehuv lq - ehorqj wr . dqg qrqh ri wkh phpehuv lq . ehorqj wr -1 Zh vd| wkdw - dqg . duh Clvmrlqw dqg wkdw wkhlu lqwhuvhfwlrq lv wkh hpsw| vhw -_F ( Lq wklv fdvh wkh suredelolw| ri hlwkhu - HK . rffxuulqj lv htxdo wr G- . G. 5 ^- HK . ` @ Golp " @ 5 ^- ^ F < +5, G zkhuh wkh ^ v|pero vwdqgv iru wkh xqlrq ri wzr vhwv1 Qrwh wkdw +5, ghvfulehv wkh dgglwlyh frqfhsw ri suredelolw|= Li wzr hyhqwv duh glvmrlqw/ wkhq wkh suredelolw| ri wkhlu vxp lv wkh vxp ri wkhlu suredelolwlhv1 Ilqdoo|/ ohw wkh hyhqw htxdo doo srvvleoh rxwfrph1 Zh fdoo wkh fhuwdlq hyhqw ru wkh vdpsoh vsdfh1 Vlqfh hyhu| srvvleoh rxwfrph lv frqwdlqhg lq wklv hyhqw/ G ( G1 Wkhuhiruh G G 5 ^ ` @ Golp ( Golp @ 4 " G " G +6, H{dpsoh 5 Frqvlghu wkh h{shulphqw ri lsslqj d idlu frlq wzlfh dqg revhuylqj wkh r xwsxw1 Zkdw duh wkh srvvleoh rxwfrphvB Olvw doo srvvleoh hyhqwv1 Dvvxph wkdw doo rxwfrphv duh htxdoo| olnho|/ dvvljq suredelolwlhv wr hdfk hyhqw1 Wkh vhw ri doo srvvleoh rxwfrphv lv @ iK K> KW > W K> W W j Wkhuh duh #% ( "' hyhqwv1 Wkh| duh iKK j > iKW j > iW K j > iW W j iKK> KW j > iKK> WK j > iKK> W W j > iKW> W K j > iKW> W W j > iW K> W W j iKK> KW> WK j > iKK> KW> W W j > iKK> W K> W W j > iKW> W K> W W j iKK> KW> WK> WW j > ! Qrwh wkdw iKK> KW> WK> WW j lv wkh fhuwdlq hyhqw1 Wkhuhiruh S ^iKK> K W > W K> W W j` @ 4 +7, Krzhyhu/ iurp wkh dgglwlyh surshuw|/ lw iroorzv wkdw 5 ^iK K> K W > W K> W W j< @ S ^iKK j` . S ^iK W j` . S ^iW K j` . S ^iW W j` +8, exw vlqfh hdfk rxwfrph lv htxdoo| olnho| zh kdyh wkdw 5 ^iKK j` @ S ^iKW j` @ S ^iWK j` @ S ^iWW j` +9, 6
 13. Wkhuhiruh iurp +8, dqg +9,/ lw iroorzv wkdw 4 5 ^iKK j< @ S ^iKW j` @ S ^iWK j` @ S ^iWW j` @ +:, 7 Xvlqj wkh dgglwlyh frqfhsw ri suredelolw| zh fdq vhh wkdw 5 ^iK K> K W j` @ S ^iK K> W K j` @ S ^iK K> W W j` @ 4 @ S ^iK W> W K j` @ S ^iK W> W W j` @ S ^iW K> W W j` @ +;, 5 6 5 ^iK K> K W> W K j` @ S ^iK K> K W> W W j` @ S ^iK K> W K> W W j` @ S ^iK W > W K> W W j` @ + > > H @ i7> N ‚> 7‚> 5j Qrwh wkdw 7 4 5 ^/` @ @ 85 46 7 4 5 ^0 ` @ @ 85 46 Wkhq wkh lqwhuvhfwlrq ri / dqg 0 lv dqrwkhu hyhqw wkdw frqwdlqv wkh hohphqwv ri / dqg H G _ H ( i%‚ #j > @GC 4 / _ H ` @ 5 ^G H ` @ ^G @GC H ` @ 59 S ^ > S +44, Zh fdoo 5 ^/ _ H @ 5 ^G H ` @ < ^G @GC H ` M mrlqw suredelolw| ri / 0 > S kh dqg 1 Lw ghvfulehv wkh suredelolw| ri erwk hyhqwv rffxuulqj Frqglwlrqdo Suredelolw| gjh derxw rqh hyhqw surylghv xv dgglwlrqdo lqirupdwlrq derxw wkh rffxuuhqfh Lq d qxpehu ri fdvhv/ nqrzoh ri dqrwkhu hyhqw1 Vxssrvh wkdw zh frqgxfw dq h{shulphqw dqg zh qg rxw wkdw / kdv rffxuuhg1 Wkxv zh nqrz wkdw wkh rxwfrph zdv hlwkhu d ,R/ 5/ ;€/ ru 7‚= Grhv wklv whoo xv dq|wklqj derxw wkh rffxuuhqfh ri 0 B Wkh dqvzhu lv |hv1 Jlyhq wkdw / kdv rffxuuhg/ zh nqrz wkdw wkh rxwfrph zdv hlwkhu D ‚ 5 ;€ / / / ru 7‚1 Vlqfh hdfk rxwfrph lv htxdoo| olnho|/ dqg zh nqrz wkdw wkhvh duh qrz wkh rqo| iru srvvlelolwlhv/ zh kdyh wkdw wkh suredelolw| ri hdfk ri wkhvh rxwfrphv jlyhq wkdw / kdv rffxuuhg lv " lq rwkhu zrugv % 4 5 ^,‚mG` @ 5 ^5mG` @ 5 ^;€mG` @ 5 ^7‚mG` @ +45, 7 Qrwh wkdw 5 ^,m-< phdqv wkh suredelolw| ri , jlyhq wkh - kdv rffxuuhg Qrz orrn dw wkh hyhqw 0 ( i% ‚ %‚ #j >N >/ > 1 Jlyhq wkdw kdv rffxuuhg dqg wkdw wkh srvvleoh rxwfrphv zhuh rqo| ,R 5 ;€ 7‚ / / / ru 7 NR frxog krw kdyh kdsshqhg / zh fdq frqfoxgh wkdw wkh rxwfrphv dqg ehfdxvh %Q @GC N R @KD qrw lq /1 Wkhuhiruh 5 7mG` @ 5 ^N mG` @ 3 ^ +46, Wkhuhiruh/ jlyhq wkdw zh nqrz / kdv rffxuuhg/ zh fdq zulwh wkh suredelolw| ri 0 dv iroorzv 5 0 mG ` @ 5 ^7mG` . 5 ^N mG` . S ^;€mG` . S ^7‚mG` ^ @ 3.3. 4 . 4 @ 5 7 7 4 +47, 7
 14. Zh fdq dovr frpsxwh wkh suredelolw| ri 0 jlyhq wkdw / kdv rffxuuhg xvlqj wkh iroorzlqj ghqlwlrq1 Ghqlwlrq 8 Ohw , dqg - eh wzr hyhqwv iurp wkh vdph h{shulphqw1 Wkhq wkh frqglwlrqdo suredelolw| ri , jlyhq - 5 , -/ ^ m ` lv ghqhg dv iroorzv 5 ^D> E` 5 ^,m-` / S ^ ` E +48, Li ^ `@! S E / wkhq S ^,m-` lv xqghqhg1 Vr/ iru wkh fdvh ri 0 jlyhq wkdw / / zh kdyh wkdw 5 ^H > G` 4@59 46 4 5 ^0 mG` @ @ @ @ S ^G ` 4@46 59 5 Vlploduo| iru wkh fdvh ri , jlyhq . deryh zh kdyh wkdw 5 ^D F ` 3 5 ,mF ` @ > @ @3 ^F ` ^ 3 58 S = Dqrwkhu lpsruwdqw frqfhsw lq suredelolw| lv lqghshqghqfh1 Ghqlwlrq 9 Ohw , dqg - eh wzr hyhqwv iurp wkh vdph h{shulphqw1 Wkhq , dqg - duh vdlg wr eh lqghshqghqw li wkh mrlqw suredelolw| ri , dqg - IKHCNBM lv htxdo wr wkh ri wkhlu wzr lqglylgxdo suredelolwlhv1 5 , `@ ^ ` ^ ` ^ >E S D S E +49, Iurp wklv lw iroorzv wkdw S ^ - @ ^ ^ ` ` @ ^ `^ `^ ` @ ^ ` Dm < S S D> E E S D S S E E S D +4:, Wklv lpsolhv li wzr hyhqwv duh lqghshqghqw/ wkh nqrzohgjh derxw rqh hyhqw surylghv devroxwho| nqrz lqirupdwlrq derxw wkh rwkhu hyhqw 7@GCHF ;@Kldeohv \rx pd| kdyh qrwlfhg wkxv idu wkdw zh kdyh zrunlqj zlwk vhwv dqg hyhqwv wkdw frqwdlq rgg v|perov vxfk dv $R % &€ ' > > > > = = =  Rwkhu h{dpsohv/ erwk lq wklv qrwh vhw dqg wkh errn/ kdyh zrunhg zlwk hyhqwv zlwk rwkhu v|perov vxfk dv KK j i iru wkh glfh sureohp1 Zh zrxog olnh wr iru wkh frlq sureohp dqg  shuirup vrph pdwkhpdwlfdo dqdo|vlv dqg pdqlsxodwlrq rq wkhvh hyhqwv1 Krzhyhu/ vxfk d wdvn zrxog eh gl!fxow dqg zrxog qrw surylgh dq| lqvljkw1 Lw zrxog eh ehwwhu li zh frxog dvvljq +ru pds , hdfk rxwfrph d qxpehu1 Wkh zh frxog zrun zlwk wkhvh qxpehuv xvlqj wkh vwdqgdug pdwkhpdwlfdo whfkqltxhv wkdw zh kdyh ohduqhg ryhu wkh |hduv1 H{dpsoh 6 Frqvlghu rxu fdug h{shulphqw1 Vxssrvh zh dvvljq hdfk fdug dq lqwhjhu dv iroorzv ,R $ " # ‚$#  N ‚ $ "$ D $ "% # $ "&  N $ #' DP 5: 5 P 5;  NP 6< DQ 73 5 Q 7"  NQ &# &
 15. Wkhq hdfk fdug lv dvvljqhg dq lqwhjhu rq wkh uhdo olqh1 Vxssrvh zh dvvljq wklv pdsslqj wkh ixqfwlrq [ + , / zkhuh lv dq| rxwfrph Vxfk d pdsslqj lv fdoohg d udqgrp yduldeoh1 Ghqlwlrq : , udqgrp yduldeoh/ [ + , lv d ghwhuplqlvwlf ixqfwlrq wkdw dvvljqv hdfk rxwfrph/ # / [= $? lq dq h{shulphqw/ d qxpehu1 +4;, Vr wkdw 5 ^[ + , @ "` @ S ^[ + , @ "` @ ! Wkh uvw wklqj |rx fdq qrwlfh derxw d udqgrp yduldeoh lv wkdw 41 Wkhuh lv qrwklqj udqgrp derxw lw 51 Lw lv qrw d yduldeoh1 Udwkhu lw lv d vhw ixqfwlrq1 Krzhyhu/ lq shuiruplqj dqdo|vlv/ lw lv frqyhqlhqw wr wuhdw [ + , dv d yduldeoh1 Frqvlghu d vhfrqg h{dpsoh ri d udqgrp yduldeoh1 vlqfh wkh udqgrp yduldeoh lv d ixqfwlrq ri dq rxwfrph/ zklfk kdv dq dvvrfldwhg suredelolw|/ wkh udqgrp yduldeoh dovr kdv dq dvvrfldwhg suredelolw|1  S ^[ + , @ { ` @ S ( [ " + { , +4
 16. ; $
 17. 5 H{dpsoh 7 Frqvlghu wkh vdph fdug h{shulphqw1 Vxssrvh zh ghqh d udqgrp yduldeoh 8 + , vxfk wkdw li frqwdlqv d R = 8 + , @ 4 li frqwdlqv d = 8 + , @ 5 li frqwdlqv d P = 8 + , @ 6 li frqwdlqv d Q = 8 + , @ 7 Qrwh wkdw wkh rxwfrph fdq eh dvvljqhg wkh vdph qxpehu1 Wkh ixqfwlrq ghqhg e| wkh udqgrp yduldeoh fdq e| dq| vhw ixqfwlrq surylghg wkdw wkh dvvrfldwhg suredelolwlhv dv wkh " lv }hur Zkdw derxw wkh suredelolwlhv , udqgrp yduldeoh lv d ixqfwlrq ri wkh rxwfrphv ri dq h{shulphqw1 Wkhuhiruh/ vlqfh hdfk rxwfrph kdv d suredelolw|/ wkh qxpehu dvvljqhg wr wkdw ixqfwlrq e| d udqgrp yduldeoh/ dovr kdv d suredelolw|1 Wkh suredelolw| ri d jlyhq udqgrp yduldeoh lv ghwhuplqhg dv iroorzv1  5 ^[ + , @ { ` @ S ( [ " + { , +53, zkhuh [ " +{, lv d pdsslqj iurp wkh uhdo olqh/ ?/ wr wkh vhw ri doo rxwfrphv/ 1 H{dpsoh 8 Frqvlghu wkh udqgrp yduldeoh [ + , Chqhg lq H{dpsoh 6  S ^[ + , @ 4` @ S ( [ " +4, @ 5 ^ @ ,R< @ 4 85 " +59, @ 5 ^ @ N < @ 4 5 ^[ + , @ 59` @ S [ ( 85  " +5;=
 18. # S ^[ + , 5` @ S ( [ " +" 5` ( 5 ^ @ EDR> 5Rj > < ( &# '
 19. H{dpsoh ' Frqvlghu wkh udqgrp yduldeoh 8 + ,/ ghqhg lq H{dpsoh 7  5 ^8 + , @ 4` @ 5 ( 8 " +4, 5 ^ @ i,‚> > 5‚> 6‚> 7‚> 8‚> 9‚> :‚> ;‚> 43‚> M ‚> T‚> N ‚j` @ 4 @ 7  8 " +5, @ ( 4 S ^V + , @ 5` @ S 7  5 ^V + , @ 5=&< ( 5 ( 8 " +5=8, @ S ^!` @ 3
 20. " S ^5 8 + , 6` @ 5 @ 8 " ^5> 6` ( 5 ^ @ Edoo L dqg doo j ! < ( # Fxpxodwlyh Glvwulexwlrq Ixqfwlrqv dqg Suredelolw| Ghqvlw| Ixqfwlrqv Wzr zd|v wr dqdo|}h h{shulphqwv yld udqgrp yduldeohv lv wkurxjk wkh Fxpxodwlyh Glvwulexwlrq Ixqfwlrq +FGI, dqg suredelolw| ghqvlw| ixqfwlrq +sgi, Ghqlwlrq ; Ohw [ + , eh d udqgrp yduldeoh ghqhg rq d vdpsoh vsdfh 1 Wkhq wkh Fxpxodwlyh Glvwul0 exwlrq Ixqfwlrq +FGI, ri [ lv ghqrwhg e| wkh ixqfwlrq I[ +{! , dqg lv ghqhg dv iroorzv I[ +{! , @ S ^[ {! < +54, zkhuh wkh vhw ^ [ {! < ghqhv dq hyhqw ru d froohfwlrq ri rxwfrphv1 H{dpsoh : Frqvlghu wkh udqgrp yduldeoh lq H{dpsoh 61 Wkh FGI ri [ lv I[ +{! , @ S ^[ {! ` @ 4 [ &# N +{! n , 85 n(" F X (x) 1 1 52 x H{dpsoh ; Frqvlghu wkh udqgrp yduldeoh lq H{dpsoh 71 Wkh FGI ri 8 lv 18 +L! , @ N +L! 4, . 5, . 7 N +L! 6, . 7 N +L! 7, 4 4 4 4 N +L! +55, 7 7 8H ;! A" A L! ? " ?% " v! ? # 1 8 + L! , @ " # v! ? $ A# A$ $ v! ? % +56, =% " v! % :
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2