intTypePromotion=1
ADSENSE

Khai thác sữa -Năng suất - chất lượng - vệ sinh -Giới thiệu

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

132
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khai thác sữa, Năng suất, chất lượng, vệ sinh, Chương Giới thiệu. Nước ta đã có lịch sử chăn nuôi bò sữa trên 40 năm nay. Tuy nhiên đây vẫn là nghề mới đối với đa số người chăn nuôi. Họ còn thiếu nhiều kinh nghiệm và các hiểu biết về kỹ thuật, đặc biệt là trong khâu khai thác sữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thác sữa -Năng suất - chất lượng - vệ sinh -Giới thiệu

  1. Phïng quèc qu¶ng-NguyÔn xu©n Tr¹ch Khai th¸c s÷a N¨ng suÊt-chÊt l−îng-vÖ sinh Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp
  2. Phïng quèc qu¶ng-NguyÔn xu©n Tr¹ch Khai th¸c s÷a N¨ng suÊt-chÊt l−îng-vÖ sinh Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp Hµ néi-2002
  3. Lêi giíi thiÖu HiÖn nay ch¨n nu«i bß s÷a ë n−íc ta ®ang cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, theo tinh thÇn QuyÕt ®Þnh sè 167/2001/Q§-TTg cña Thñ t−íng ChÝnh phñ, ®Ó phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 chóng ta cã 200.000 con bß s÷a vµ s¶n xuÊt ra l−îng s÷a ®¸p øng ®−îc 40% nhu cÇu tiªu dïng trong n−íc. N−íc ta ®· cã lÞch sö ch¨n nu«i bß s÷a trªn 40 n¨m nay. Tuy nhiªn ®©y vÉn lµ nghÒ míi ®èi víi ®a sè ng−êi ch¨n nu«i. Hä cßn thiÕu nhiÒu kinh nghiÖm vµ c¸c hiÓu biÕt vÒ kü thuËt, ®Æc biÖt lµ trong kh©u khai th¸c s÷a. Khai th¸c s÷a lµ mét trong nh÷ng kh©u rÊt quan träng trong ch¨n nu«i bß s÷a. Nã cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng s¶n phÈm. Khai th¸c s÷a kh«ng ®óng kü thuËt ch¼ng nh÷ng lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ ch¨n nu«i bß s÷a mµ cßn cã nguy c¬ dÉn ®Õn lµm háng bß, bß bÞ bÖnh vµ ph¶i lo¹i th¶i. Tr−íc t×nh h×nh ®ã chóng t«i cho xuÊt b¶n cuèn “Khai th¸c s÷a: n¨ng suÊt-chÊt l−îng-vÖ sinh” cña TS Phïng Quèc Qu¶ng vµ TS NguyÔn Xu©n Tr¹ch. S¸ch ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ së khoa häc cña viÖc khai th¸c s÷a còng nh− nh÷ng h−íng dÉn thùc hµnh cô thÓ. Chóng t«i tin r»ng s¸ch sÏ rÊt cã Ých vµ thiÕt thùc ®èi víi c¸c
  4. c¸n bé nghiªn cøu, c¸n bé gi¶ng d¹y vµ sinh viªn ch¨n nu«i-thó y cña c¸c tr−êng ®¹i häc, c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ch¨n nu«i còng nh− ®«ng ®¶o bµ con ch¨n nu«i bß s÷a. Tr©n träng giíi thiÖu cuèn s¸ch víi b¹n ®äc vµ mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau cuèn s¸ch ®−îc hoµn thiÖn h¬n. NHµ XuÊt b¶n N«ng nghiÖp
  5. Môc lôc Trang Lêi giíi thiÖu.............................................................. 2 TuyÕn s÷a vµ bÇu vó....................................................4 Sù ph¸t triÓn vµ tho¸i ho¸ cña tuyÕn s÷a....................15 Thµnh phÇn vµ sù t¹o s÷a...........................................19 Sinh lý tiÕt s÷a...........................................................27 V¾t s÷a.......................................................................35 KiÓm tra chÊt l−îng s÷a.............................................51 B¶o qu¶n vµ chÕ biÕn s÷a...........................................64 C¹n s÷a......................................................................69 BÖnh viªm vó.............................................................74 Môc lôc......................................................................98
  6. ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n Lª V¨n ThÞnh Phô tr¸ch b¶n th¶o BÝch HoA-Hoµi anh Tr×nh bµy b×a §ç ThÞnh Nhµ XuÊt b¶n N«ng nghiÖp D14 - Ph−¬ng Mai - §èng §a - Hµ Néi §T: 8.523887 - 8.521940 - Fax: 04.5.760748 Chi nh¸nh Nhµ XuÊt b¶n N«ng nghiÖp 58 NguyÔn BØnh Khiªm - QuËn I - Tp. Hå ChÝ Minh §T: 8.297157 - 8.299521 - Fax: 08.9.101036 In 2.000 b¶n khæ 13 × 19cm. ChÕ b¶n vµ in t¹i X−ëng in NXBNN. GiÊy chÊp nhËn ®¨ng ký KHXB sè 13/1196 do Côc XuÊt b¶n cÊp ngµy 15/10/2002. In xong vµ nép l−u chiÓu quý I/2003. 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2