intTypePromotion=1

Kho dữ liệu và Hệ hỗ trợ quyết định ( Nguyễn Thanh Bình ) - Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
107
lượt xem
27
download

Kho dữ liệu và Hệ hỗ trợ quyết định ( Nguyễn Thanh Bình ) - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương thức xây dựng kho dữ liệu Mục đích • Chứng thực việc sử dụng phương pháp luận khi phát triển một giải pháp kho dữ liệu • Xác định phương thức như là chuổi tiến trình và tác vụ • Giải thích lợi ích của hướng tăng tiến trong việc phát triển kdl • Xác định các kĩ năng đáp ứng cho việc thực thi kho dữ liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kho dữ liệu và Hệ hỗ trợ quyết định ( Nguyễn Thanh Bình ) - Chương 7

 1. Chương 7: Phương thức xây Chương 7: Phương xây dựng kho dữ liệu
 2. Mục đích • Chứng thực việc sử dụng phương pháp luận khi phát triển một giải pháp kho dữ liệu • Xác định phương thức như là chuổi tiến trình và tác vụ • Giải thích lợi ích của hướng tăng tiến trong việc phát triển kdl • Xác định các kĩ năng đáp ứng cho việc thực thi kho dữ liệu
 3. Tiến trình Ti • Phương thức Các tài liệu kĩ thuật, phân ra các module – Xác lập các chuẩn hóa – Cải tiến phương thức phân phối công việc – Định nghĩa các tác vụ và phân phối công việc – • Các công cụ phần mềm và tài liệu hướng dẫn • Phương thức kho dữ liệu – Các tác vụ và phân phối công việc để xây dựng kho dữ liệu và cài đặt
 4. Phương thức Phương • Dựa trên cơ sở của công nghệ phần mềm • Cải tiến bằng: – Nhận dạng các tác vụ lặp – Định nghĩa các tác vụ một cách nhất quán – Xác định các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và sự đầy đủ của dữ liệu – Đinh nghĩa việc quản lí tác vụ – Tối ưu hóa các tác vụ
 5. Các thành phần • Nhằm vào các thành phần: – Thu thập dữ liệu – Siêu dữ liệu – Thiết kế kĩ thuật cho kho dữ liệu – Truy cập dữ liệu – Chất lượng dữ liệu – Khám phá
 6. TàI liệu và công cụ hỗ trợ • Quick Tour • Workplan Templates • Method Handbook • Process and Task • Deliverables Reference Templates • Deliverables Reference • Online Handbooks Software Tools Handbooks
 7. Phương pháp luận Phương Tập trung vào phạm vi của ứng dụng • Quản lí được các rủi ro • Căn cứ vào các đóng góp của người dùng • Cung cấp các giảI pháp có thể mở rộng • Sử dụng nhiều công nghệ khác nhau • Nhận dạng các tác vụ với các đối tượng và • định nghĩa rõ ràng • Đưa các tác vụ vào trong các tiến trình, nhóm tiến trình theo giai đoạn
 8. Các lợi ích Consistency Flexibility Experience & Best Practices Productivity Risk Avoidance
 9. Các yếu tố căn bản Các tiến trình • Các hướng • Tác vụ và phân bố tác vụ • Các chức năng • Phase 1 Phase 2 Phase 3 Process 1 Process 2 Phase 1 Task1 Phase 2 Task1 Phase 3 Task1 Phase 1 Task2 Phase 2 Task2 Phase 3 Task2 Phase 1 Task3 Phase 2 Task3 Phase 3 Task3
 10. Các tiến trình • Tập kết dính các tác vụ để thực hiện các mục tiêu • Tập các kĩ năng chung • Dự án có thể chuyển giao • Đa số là trùng lặp, một số thì lệ thuộc vào tiến trình trước
 11. Các tiến trình Business Requirements Definition Data Acquisition Architecture Data Quality Warehouse Administration Metadata Management Data Access Database Design and Build Documentation Testing Training Transition Post-Implementation Support
 12. Định nghĩa các yêu cầu kinh doanh Định nghĩa các yêu cầu • Phân lớp các vùng • Khởi tạo các kế hoạch cài đặt • Cung cấp sự khởi đầu tập trung vào việc tiến • hành xây dựng hệ thống cho công ty • Xác định các yêu cầu về thông tin • Các yêu cầu về mô hình
 13. Thu thập dữ liệu Thu • Xác định, chiết, chuyển đổi, và chuyển tải dữ liệu nguồn • Xem xét dữ liệu bên trong và bên ngoài • Chuyển dời dữ liệu giữa nguồn và đích • Thực hiện phân tích kết nối giữa dữ liệu nguồn và các đối tượng csdl đích • Định nghĩa việc thu thập lần đầu và kế hoạch làm tươi dữ liệu • Định nghĩa các yêu cầu về công cụ • Xây dựng, test, và thực hiện các module nạp dữ liệu
 14. Kiến trúc Ki • Định rõ các nền tảng kĩ thuật • Thiết kế kiến trúc kho dữ liệu • Tích hợp các thành phần kiến trúc cho mục đích khả biến và mềm dẻo • Xác định môi trường CSDL, phân tán hay tập trung • Định nghĩa các môi trường phát triển, test, huấn luyện, và sản xuất • Cấu hình nền Configure the platform • Thực hiện việc tính dung lượng CSDL • Xem xét việc làm sạch đĩa
 15. Chất lượng của dữ liệu Ch • Đảm bảo tính nhất quán, đáng tin cậy và chính xác của dữ liệu • Phát triển một chiến lược để: – Làm sạch dữ liệu – Các chức năng đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu – Các chức năng quản lí chất lượng của dữ liệu • Xác định các luật kinh doanh: – Làm sạch dữ liệu – Xử lí các lỗi • Các yêu cầu cho việc tạo ra các công cụ kiểm tra chất lượng của dữ liệu • Xây dựng, test, và thực hiện các module cho việc tạo và kiểm chứng chất lượng dữ liệu
 16. Bảo trì kho dữ liệu • Định rõ một chiến lược bảo trì kho dữ liệu – Quản lý cấu hình – Quản lý kho dữ liệu – Sự quản lí và chi phối dữ liệu • Định nghĩa dòng công việc quản lí kdl và các yêu cầu về công cụ • Xây dựng, test, và thực hiện các module cho việc bảo trì kho dữ liệu • Quản lý việc truy cập dữ liệu và giám sát • Tự động hóa các tác vụ quản lý kdl
 17. Các loại siêu dữ liệu • Định nghĩa chiến lược cho việc tạo và quản lí siêu dữ liệu • Định nghĩa các kiểu siêu dữ liệu • Chỉ rõ các yêu cầu cho lưu trữ siêu dữ liệu đáp ứng các yêu cầu quản lí việc tích hợp và truy cập • Khởi tạo các khung nhìn kĩ thuật và kinh doanh cho siêu dữ liệu • Phát triển các module cho việc nắm bắt, kết nối và truy cập siêu dữ liệu
 18. Truy cập dữ liệu Truy • Nhận diện, chọn lựa và thiết kế các công cụ quản lí việc truy cập của người dùng • Định nghĩa các hồ sơ của người dùng • Xác định các yêu cầu của kiểu giao diện, các cấu trúc câu hỏi, các báo cáo, và các loại người dùng • Ước lược, đánh giá và cài đặt các công cụ quản lí việc truy cập • Thiết kế và phát triển các đối tượng truy cập dữ liệu – Câu hỏi và báo cáo – Catalogs – Chiều và các phân cấp
 19. Thiết kế và xây dựng cs dữ liệu Thi • Hỗ trợ các yêu cầu dữ liệu • Thiết kế CSDL nhằm mục đích cung cấp các truy cập có hiệu quả • Tạo và phê chuẩn các mô hình logic và vật lí • Tạo lập các đối tượng CSDL quan hệ và đa chiều • Ước lược các phân đoạn, các đoạn, và việc sắp xếp • Nhận diện các khóa và chỉ mục • Xây dựng và cài đặt các đối tượng csdl
 20. Lập tài liệu • Cung cấp các văn bản có thể cung cấp các thông tin: – Từ điển thuật ngữ Glossary – Tài liệu cho người dùng và tài liệu kĩ thuật User and technical documentation – Trợ giúp trực tuyến Online help – Hướng dẫn tham khảo siêu dữ liệu – Tham cứu sự quản lí kdl – Hướng dẫn các tính năng mới
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2