intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở thôn 4 Bồng Thượng – Đức Bồng - huyện Vũ Quang – tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
60
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở thôn 4 Bồng Thượng – Đức Bồng - huyện Vũ Quang – tỉnh Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: Đánh giá đúng tiềm năng, thực trạng sản xuất lúa của địa phương trong những năm qua; nhận thức đúng những khó khăn, hạn chế đối với sản xuất; khẳng định lại vai trò của cây lúa trong kinh tế hộ; đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa các nông hộ trên địa bàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở thôn 4 Bồng Thượng – Đức Bồng - huyện Vũ Quang – tỉnh Hà Tĩnh

TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> uế<br /> <br /> Muốn phát triển trước hết cần phải tồn tại và ổn định. Vũ Quang là địa phương có<br /> dân cư sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Trong ba lĩnh vực hoạt động kinh tế của địa<br /> bàn (TTCN,LV và LN) thì trồng trọt có vai trò cung cấp lương thực nuôi sống dân cư<br /> trên địa bàn. Khi các hình thức sản xuất ngày càng khó khăn do ô nhiễm môi<br /> trường,nạn cháy rừng như hiện nay thì trồng trọt vẫn là trụ cột kinh tế của địa bàn.<br /> Trồng trọt trên địa bàn chủ yếu là trồng lúa và hoa màu, nếu việc sản xuất lúa bị ngừng<br /> trệ sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước được. Thực tế này khiến tôi quan<br /> tâm và đã tiến hành điều tra thực hiện đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa<br /> ở thôn 4 Bồng Thượng –Đức Bồng - huyện Vũ Quang – tỉnh Hà Tĩnh”. Tôi tiến<br /> hành đề tài này nhằm thực hiện mục tiêu:<br /> Tìm hiểu tình hình thực tế và đánh giá một cách khách quan hiệu quả sản xuất<br /> lúa tại địa bàn.<br /> <br /> H<br /> <br /> Tìm hiểu những hạn chế, khó khăn trong sản xuất từ đó đề ra biện pháp khắc<br /> <br /> tế<br /> <br /> phục.<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài chúng tôi sử dụng các dữ liệu sau:<br /> - Số liệu sơ cấp thu thập từ thôn 4 Bồng Thượng – Đức Bồng – Vũ Quang<br /> <br /> h<br /> <br /> - Số liệu thứ cấp từ bản báo cáo kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2011 của<br /> <br /> in<br /> <br /> huyện Vũ Quang,niên giám thống kê 2009 của huyện ,cục thống kê và các nguồn tài<br /> liệu khác.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Phương pháp được sử dụng trong đề tài bao gồm:<br /> - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử<br /> <br /> họ<br /> <br /> - Phương pháp điều tra thu thập số liệu<br /> - Phương pháp tổng hợp và phân tích<br /> - Phương pháp thống kê so sánh<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> - Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo.<br /> <br /> i<br /> <br /> Trang<br /> 12<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2009<br /> <br /> 13<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Kết quả sản xuất lúa ở huyện Vũ Quang qua 2 năm 2009 - 2010<br /> <br /> 15<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Quy mô cơ cấu sử dụng đất huyện Vũ Quang<br /> <br /> 19<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Năng lực sản xuất của các hộ điều tra<br /> <br /> 21<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Cơ cấu, chi phí sản xuất lúa bq/sào của nông hộ qua hai vụ<br /> <br /> 22<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Diện tích, năng suất, sản lượng lúa bình quân/hộ/vụ<br /> <br /> 23<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ điều tra<br /> <br /> 24<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Ảnh hưởng của quy mô đất đai đến VA của các hộ sx lúa<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> 10. Ảnh hưởng của quy mô IC đến VA của các hộ sx lúa<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> Bảng<br /> Tên<br /> 1. Tình hình sản xuất lúa của các nước Châu Á năm 2009<br /> <br /> ii<br /> <br /> 25<br /> 26<br /> <br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> Bình quân<br /> <br /> BQC<br /> <br /> Bình quân chung<br /> <br /> BVTV<br /> <br /> Bảo vệ thực vật<br /> <br /> CN-TT<br /> <br /> Chăn nuôi – trồng trọt<br /> <br /> LN<br /> <br /> Lâm Nghiệp<br /> <br /> DT<br /> <br /> Diện tích<br /> <br /> FAO<br /> <br /> Tổ chức lương thực thế giới<br /> <br /> GO<br /> <br /> Giá trị sản xuất<br /> <br /> HA<br /> <br /> Hecta<br /> <br /> IC<br /> <br /> Chi phí trung gian<br /> <br /> NS<br /> LV<br /> <br /> Năng suất<br /> Làm vườn<br /> <br /> Pr<br /> <br /> Lợi nhuận<br /> <br /> SL<br /> TC<br /> <br /> Sản lượng<br /> Tổng chi phí<br /> <br /> VA<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> BQ<br /> <br /> Nuôi trồng thuỷ sản<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> NTTS<br /> <br /> iii<br /> <br /> ĐƠN VỊ QUY ĐỔI<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1 sào = 500m2<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU..................................................................................i<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.............................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT......................................................................iii<br /> ĐƠN VỊ QUY ĐỔI ..................................................................................................................iv<br /> PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài..........................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài...............................................................................................1<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> 3.1 Đối tượng nghiên cứu:..........................................................................................................2<br /> 3.2 Phạm vi nghiên cứu:.............................................................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu:....................................................................................................2<br /> PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ....................................................................................3<br /> CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...................................................3<br /> 1.1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu...................................................................................3<br /> 1.1.1. Khái niệm và bản chất hiệu quả kinh tế ...........................................................................3<br /> 1.1.2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế ...........................................................................4<br /> 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới vùng sản xuất lúa...................................................................6<br /> 1.1.3.1. Nhóm nhân tố tự nhiên ..................................................................................................6<br /> 1.1.3.2. Nhóm nhân tố kinh tế xã hội .........................................................................................8<br /> 1.1.4 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất lúa................................9<br /> 1.1.4.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư các yếu tố sản xuất .....................................9<br /> 1.1.4.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất lúa ............................................................9<br /> 1.1.4.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất lúa ........................................................10<br /> 1.1.5. Phương pháp nghiên cứu................................................................................................10<br /> 1.1.5.1. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử...................................................10<br /> 1.1.5.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu ........................................................................11<br /> 1.1.5.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích ............................................................................11<br /> 1.1.5.4. Phương pháp thống kê so sánh ....................................................................................12<br /> 1.1.5.5. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo .......................................................................12<br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu...............................................................................12<br /> 1.2.1. Tình hình sản xuất lúa ở Châu Á ....................................................................................12<br /> 1.2.2 Tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam ..................................................................................13<br /> 1.2.3. Tình hình sản xuất ở huyện Vũ quang ............................................................................14<br /> 2.1 Tình hình cơ bản địa bàn nghiên cứu .................................................................................16<br /> 2.1.1 Điều kiện tự nhiên............................................................................................................16<br /> 2.1.1.1 Vị trí địa lý....................................................................................................................16<br /> 2.1.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng....................................................................................................16<br /> 2.1.1.3 Điều kiện khí hậu..........................................................................................................17<br /> 2.1.1.4 Điều kiện thủy văn........................................................................................................17<br /> 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội.................................................................................................18<br /> 2.1.2.1 Tình hình dân số và lao động .......................................................................................18<br /> 2.1.2.2 Tình hình đất đai...........................................................................................................19<br /> 2.2 Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn ....................................................................20<br /> 2.2.1 Năng lực sản xuất của các hộ điều tra ............................................................................20<br /> 2.2.2 Chi phí sản xuất và cơ cấu chi phí sản xuất ....................................................................22<br /> 2.2.3 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của các nông hộ .....................................................23<br /> 2.2.4 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ .................24<br /> 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ. ...............25<br /> 2.3.1. Ảnh hưởng của quy mô đất đai.......................................................................................27<br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2