intTypePromotion=3

Kiểm soát rủi ro

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
410
lượt xem
132
download

Kiểm soát rủi ro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình được viết thành tài liệu để ngăn ngừa rủi ro phát sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm soát rủi ro

  1. Qu n tr R i ro CÁC BI N PHÁP KI M SOÁT CHUNG 1. Tránh, t b KI M SOÁT 2. Ngăn ng a − Y u t m o hi m − Môi trư ng − Tương tác R I RO 3. Gi m thi u − Tương tác − K t qu − H u qu 4. Chuy n giao 1 5. Qu n tr thông tin 2 CÁC BI N PHÁP C TH ðÁNH GIÁ CÁC QUY TRÌNH KI M SOÁT • Qu n lý ki n t ng Bi n pháp ki m soát bao g m: • Các quy trình ñư c vi t thành tài li u ñ • B nn ngăn ng a r i ro phát sinh, e.g. duy tu ngăn ng a, công c ngăn ng a h a ho n, • T n thu b o v , các quy trình v n hành. • H th ng giám sát b o ñ m các quy trình • K ho ch qu n lý kh ng ho ng th c s v n hành như thi t k . • Phân cách • B o hi m – nơi có th b o hi m bao g m t n th t và l i nhu n. • D phòng 3 4 Các bư c ho ch ñ nh cho tình hu ng b t ng R i ro & Gi i pháp, Ví d 1 áig hnáĐ T ch c ð i Ti n hành X p ưu tiên & Phát tri n các R i ro Gi i pháp ñánh giá R i ro ñánh giá R i ro ph m vi R i ro Tình hu ng • R i ro ñ u tư • Phân tích k lư ng [ð u tư không ñ t các cơ h i ñ u tư hnịđ hcạoH l i su t mong ñ i] • Cân ñ i r i ro qua Tri n khai Nh n d ng Ki m nghi m Di n t p các k ho ch s c b c phát k ho ch danh m c ñ u tư nệ h cựhT nệ h cựhT nệiiiih cựhT nệ h cựhT cụhp ồH cụhp ồH cụhp iiiiồH cụhp ồH S c b c phát Th c hi n S c Kh i ñ ng x y ra k ho ch ch m d t k ho ch h i5 c ph 6 Th.s Tr n Quang Trung 1
  2. Qu n tr R i ro R i ro & Gi i pháp, Ví d 2 R i ro & Gi i pháp, Ví d 3 R i ro Gi i pháp R i ro Gi i pháp • R i ro thanh kho n • Qu n tr ngân lưu • S n ph m • H p ñ ng cung c p kỳ h n (Thư ng xuyên ñ i [nguyên v t li u • H p ñ ng giao sau [Không th ñáp ng chi u tài s n lưu ñ ng ho c không có s n • Ch ng khoán phái sinh n ng n h n t tài và n ng n h n) khi c n ho c quá khác s n lưu ñ ng] • Các kỳ chi tr c a ch m c do bi n ñ ng • B o hi m b ng FOREX n /con n giá c ] • Ngư i cung c p hay • ði u ki n thu n l i ñ nguyên v t li u khác vay ngân hàng 7 8 R i ro & Gi i pháp, Ví d 4 R i ro Gi i pháp • Qu n lý d li u • D li u d phòng (back up) VÀ quy trình ph c h i ñã [D li u cơ b n c a công ki m nghi m ty b m t hay b s a ñ i, • B o m t d li u ñi n t , mã ñ c bi t là d li u ñi n hóa và qu n lý nguyên tr ng t . B o m t d li u – • Không có nh ng ñi m riêng l công ty c nh tranh xâm lưu tr d li u quan tr ng nh p trái phép vào d • An toàn c a các phương ti n li u m t] lưu tr d li u (ñi n t hay gi y) 9 Th.s Tr n Quang Trung 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản