intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật lập trình phay CNC với MTS CAD - CAM

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

877
lượt xem
225
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Kỹ thuật lập trình phay CNC với MTS CAD - CAM" nhằm giới thiệu đến bạn các ví dụ minh họa, phiếu công tác, bảng tra cứu chế độ cắt, thứ tự các bước thao tác với CAM Milling, thao tác gọi bản vẽ và các thao tác vụ về Phôi, thao tác lập trình Phay các bề mặt điển hình, các biên dạng bất kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật lập trình phay CNC với MTS CAD - CAM

 1. Modul V - Tr. 20 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Modul V CAD - CAM CNC TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Phaàn II Kyõ thuaät laäp trình PHAY CNC Vôùi MTS CAD - CAM N.Q.Ñ / 05 - 2001 TRUNG TAÂM VIEÄT ÑÖÙC Boä moân cô khí
 2. Modul V - Tr. 21 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Muïc luïc Muïc luïc I - Ví duï minh hoïa - 1 22 II - Laäp phieáu coâng taùc 23 III - Baûng tra cöùu cheá ñoä caét 24 IV - Thöù töï caùc böôùc thao taùc vôùi CAM Milling 26 V- Thao taùc goïi baûn veõ vaø caùc taùc vuï veà Phoâi 27 1- Thao taùc goïi baûn veõ 27 2- Choïn maùy vaø heä ñieàu khieån 28 a) Khôûi ñoäng Mill Program 28 b) Choïn maùy vaø heä ñieàu khieån ñeå moâ phoûng chöông trình NC 29 3- Choïn nhoùm vaät lieäu vaø vaät lieäu thuoäc nhoùm 30 a) Choïn nhoùm vaät lieäu 30 b) Choïn vaät lieäu thuoäc nhoùm 30 4- Caùc taùc vuï veà phoâi 31 VI- Thao taùc laäp trình Phay caùc beà maët ñieån hình - Mill menu 34 1- Giaûi thích moät soá menu con thöôøng duøng trong Mill menu 34 2- Choïn dao 35 a) Hoäp thoaïi Magazine management quaûn lyù caùc loaïi oå tích dao 35 b) Baûng keâ caùc loaïi nhoùm dao Phay coù trong MTS 37 c) Xaùc laäp dao môùi 38 3- Xaùc laäp caùc thoâng soá caét cho dao Phay trong maët phaúng XY vaø Z 41 a)Xaùc laäp caùc thoâng soá caét cho dao Phay trong maët phaúng XY 41 b) Xaùc laäp chieàu saâu caét trong Z 42 4- Choïn bieân daïng ñeå laäp trình NC 44 a) Bieân daïng laø ñöôøng bao kín 44 b) Moâ phoûng kieåm tra 48 c) Löu chöông trình NC sau khi moâ phoûng 49 e) Bieân daïng laø ñöôøng bao hôû vôùi maøn hình thoaïi Gen. contour 50 d) Chu trình phay hoác 4 goùc vuoâng 53 f) Chu trình Khoan voøng loã vôùi maøn hình thoaïi Drill cycles 55 VII- Thao taùc laäp trình Phay caùc bieân daïng baát kyø - Mill menu 57 1- Ví duï minh hoïa - 2 57 2- Ví duï minh hoïa - 3 59 3- Phay bieân daïng ngoaøi baát kyø - Ñöôøng bao kín - Dao phay Þ nhoû 61 a) Xöû lyù baûn veõ vôùi MTS-InCAD hoaëc AutoCAD 61 b) Thao taùc vôùi MillCAM 61 N.Q.Ñ / 05 - 2001 c) Thao taùc choïn ñeå gia coâng phaàn loõm ngoaøi 62 d) Toùm taét thao taùc 64 e) Moâ phoûng kieåm tra 69 f) Laäp trình phay phaàn loõm trong vaø phay hoác troøn 70 g) Toùm taét thao taùc 71
 3. Modul V - Tr. 22 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM VÍ DUÏ MINH HOÏA 1 I - Ví duï minh hoïa - 1 C B Maët caét B-B 35 ,7 3 5 1 C Maët caét C-C B 5 1 Maët caét A-A 30 10 A R8 Þ24 Þ6x6 3 R12 12 R4 70 65 6 54 48 R5 35 30 13 A 8 5 5 5 13 A 35 45 77 92 100 N.Q.Ñ / 05 - 2001 Ngöôøi veõ Kieåm tra VÍ DUÏ MINH HOÏA - 1 TRUNG TAÂM VIEÄT ÑÖÙC Tæ leä Hình 1: Ví duï minh hoïa Lôùp : Tôø soá :
 4. Modul V - Tr. 23 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Phieáu coâng taùc II - Laäp phieáu coâng taùc PHIEÁU COÂNG TAÙC - Teân chi tieát : VÍ DUÏ MINH HOÏA 1 - Kích thöôùc phoâi: 70 x 100 x 30 - Vaät lieäu : C45 - Ngöôøi thöïc hieän : MTS projeck - Lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thieát bò keïp Teân thieát bò keïp Kyù hieäu Ghi chuù Eto moät haøm coá ñònh MAXKFX 160 Chieàu cao haøm keïp 45 Trình töï gia coâng Teân böôùc gia coâng Teân vaø Kyù hieäu dao Thoâng soá coâng ngheä Dao Phay truï maët ñaàu Þ40 - Vc = 30 m/ph Böôùc 1: - Fz = 0.1 MS-40.0/063K 030 ISO 1641 -n = 240 v/ph Phay ñöôøng bao ngoaøi - M8 = Töôùi nguoäi Böôùc 2: - Vc = 30 m/ph Dao Phay ngoùn Þ12 - Fz = 0.1 Phay hoác R8 MS-12.0 / 053L 030 ISO 1641 -n = 800 v/ph - M8 = Töôùi nguoäi Böôùc 3: - Vc = 30 m/ph Dao Phay ngoùn Þ12 Phay hoá 4 goùc bo cung R7 - Fz = 0.1 MS-12.0 / 053L 030 ISO 1641 -n = 800 v/ph 22 x 47 x 6 - M8 = Töôùi nguoäi Böôùc 4: - Vc = 30 m/ph Dao Phay ngoùn Þ8 Phay raõnh 3 D - Fz = 0.1 MS-08.0 / 030L 030 ISO 1641 34 x 8 x ( 5 x 1 ) -n = 1200 v/ph - M8 = Töôùi nguoäi Böôùc 5: Khoan, laû 6 loã Þ6 Löôõi laû mieäng loã Þ8 x 900 - Vc = 30 m/ph - Fz = 0.1 caùch ñeàu treân voøng loã Þ24 Löôõi Khoan Þ6 -n = 1600 v/ph N.Q.Ñ / 05 - 2001 – Saâu 6 DR-06.00 / 028 030 ISO 235 - M8 = Töôùi nguoäi - Toïa ñoä thay dao : X : -50 Y : 50 Z : 100
 5. Modul V - Tr. 24 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Tra cöùu vôùi MTS TopCAM cheá ñoä caét III - Baûng tra cöùu cheá ñoä caét ( Ñeà nghò ) Tính toaùn soá voøng quay vaø löôïng chaïy dao Vc Vaän toác caét Vc Vf Vaän toác chaïy dao Soá voøng quay n= πd d Ñöôøng kính dao phay n Soá voøng quay dao phay fz Löôïng chaïy dao voøng Vaän toác chaïy dao vf = n . fz . z z Soá raêng cuûa dao phay Caùc trò soá cho vaän toác caét Vc m/phuùt vaø löôïng chaïy dao raêng fz mm/ raêng dao phay Dao phay Daïng Theùp khoâng Theùp hôïp kim Gang ñuùc Hôïp kim Kim loaïi giacoâng hôïpkim Rm tôùi Rm Rm tôùi tôùi ñoàng nheï 700 N/mm2 tôùi750N/mm2 1000N/mm2 180 HB Phay löng truï Dao phay baéng theùp gioù Thoâ Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...210 fz 0,1...0,2 0,1...0,15 0,1...0,15 0,1...0,3 0,1...0,25 0,15...0,2 Tinh Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 200...300 fz 0,05...0,1 0,05...0,1 0,05...0,1 0,1...0,15 0,1...0,15 0,1...0,15 Dao phay vôùi löôõi caét hôïp kim Thoâ Vc 80...150 80...150 60...120 70...120 150...400 350...800 fz 0,1...0,3 0,1...0,3 0,1...0,3 0,2...0,4 0,1...0,2 0,15 Tinh Vc 100...200 100...200 80...150 100...160 150...400 400...1200 fz 0,05...0,15 0,05...0,15 0,03...0,1 0,1...0,2 0,05...0,1 0,08 Phay truï maët ñaàu Dao phay baèng theùp gioù Thoâ Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...210 fz 0,1...0,2 0,1...0,2 0,1...0,15 0,15...0,3 0,2...0,3 0,2...0,3 Tinh Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 200...300 fz 0,05...0,1 0,05...0,1 0,05...0,1 0,1...0,2 0,1...0,2 0,1...0,2 Dao phay vôùi löôõi caét hôïp kim Thoâ Vc 80...150 80...150 60...120 70...120 150...400 350...800 fz 0,1...0,3 0,1...0,3 0,1...0,3 0,1...0,3 0,8...0,15 01,...0,2 Tinh Vc 100...300 100...300 80...150 100...160 150...400 400...1200 fz 0,1...0,2 0,1...0,2 0,06...0,15 0,1...0,2 0,05...0,1 0,08...0,15 Phay maët ñaàu Löôõi caét hôïp kim N.Q.Ñ / 05 - 2001 Thoâ Vc 80...150 80...150 60...120 70...120 150...400 350...800 fz 0,1...0,3 0,1...0,3 0,1...0,3 0,1...0,3 0,8...0,15 01,...0,2 Tinh Vc 100...300 100...300 80...150 100...160 150...400 400...1200 fz 0,1...0,2 0,1...0,2 0,06...0,15 0,1...0,2 0,05...0,1 0,08...0,15
 6. Modul V - Tr. 25 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Tra cöùu vôùi MTS TopCAM cheá ñoä caét Caùc trò soá cho vaän toác caét Vc (m/phuùt), löôïng chaïy dao raêng fz(mm/raêng dao phay)vaø löôïng chaïy dao voøng Vf(mm/phuùt) Vaän toác caét Vc (m/phuùt) cho Gang ñuùc Hôïp kim Kim loaïi Rm tôùi 700 N/mm2 Rm tôùi 750 Rmtôùi tôùi 180HB ñoàng nheï Dao phay Daïng gia coâng N/mm2 1000 N/mm2 Dao phay ngoùn Dao phay baènh theùp gioù Thoâ Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...250 fz 0,1...0,2 0,1...0,15 0,05...0,1 0,15...0,3 0,2...0,3 0,2...0,3 Tinh Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...250 fz 0,04...0,1 0,04...0,1 0,02...0,1 0,07...0,2 0,05...0,2 0,04...0,2 Dao phay baèng hôïp kim Thoâ Vc 80...120 80...120 60...100 80...120 120...300 200...800 fz 0,04...0,1 0,04...0,1 0,04...0,1 0,06...0,1 0,08...0,1 0,06...0,1 5 5 5 5 Tinh Vc 100...150 100...150 80...120 80...120 150...300 1200 fz 0,04...0,1 0,04...0,1 0,04...0,1 0,04...0,1 0,06...0,1 0,06...0,1 Dao phay dóa 3 maët caét Dao phay baèng theùp gioù Thoâ Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...250 fz 0,1...0,2 0,1...0,15 0,1...0,15 0,15...0,3 0,2...0,3 0,2...0,3 Tinh Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...250 fz 0,05...0,1 0,05...0,1 0,05...0,1 0,07...0,2 0,07...0,2 0,07...0,2 Dao phay baèng hôïp kim Thoâ Vc 100...180 100...160 80...120 80...120 120...300 200...800 fz 0,15...0,3 0,15...0,3 0,15...0,3 0,15...0,3 0,15...0,3 0,1...0,2 Tinh Vc 120...250 120...250 100...150 100...160 150...300 300...800 fz 0,1...0,2 0,1...0,2 0,1...0,2 0,1...0,2 0,1...0,3 0,1...0,2 Phay caét ñöùt Dao phay baèng theùp gioù Chieàu saâu caét Vc 45...50 35...40 25...40 25...45 100...200 200...400
 7. Modul V - Tr. 26 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Thöù töï vôùi MTS TopCAM caùc böôùc thao taùc IV - Thöù töï caùc böôùc thao taùc vôùi CAM Milling 1. Thao taùc môû baûn veõ töø File .DXF , IGS hoaëc . EDU vaø caùc taùc vuï veà Phoâi 2. Khôûi ñoäng chöông trình CAM Milling 3. Thao taùc choïn maùy phay CNC 4. Choïn vaät lieäu gia coâng 5. Ñònh nghóa beà daøy phoâi, chieàu cao keïp vaø goác toïa ñoä chi tieát gia coâng 6. Thao taùc laäp trình Thöù töï thao taùc laäp trình - Choïn dao - Ñònh nghóa ñieåm thay dao vaø quy caùch vaøo ra dao - Ñònh nghóa caùc thoâng soá coâng ngheä - Ñònh nghóa caùc thoâng soá caét - Choïn bieân daïng ñeå laäp trình 7. Moâ phoûng chöông trình NC N.Q.Ñ / 05 - 2001 8. Thao taùc löu chöông trình NC
 8. Modul V - Tr. 27 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Thao taùc goïi baûn veõ V- Thao taùc goïi baûn veõ vaø caùc taùc vuï veà Phoâi 1- Thao taùc goïi baûn veõ Sau khi khôûi ñoäng TopCAM - tình huoáng nhö ñaõ ñaët vaán ñeà luùc ñaàu laø: - Baûn veõ ñöôïc veõ töø AutoCAD r12 hoaëc AutoCAD 2000. - Baûn veõ ñaõ ñöôïc xuaát vôùi ñònh daïng laø .DXF hoaëc .IGS theo AutoCAD r12 . Töø File managm.: - Baám choïn theû DXF file - Baám thöïc hieän theû Edit Xuaát hieän hoäp thoaïi DXF: - Tìm kieám File nguoàn. - Choïn File caàn söû duïng vaø Open. Vidu-1 BanVe-1 Vidu-2 BanVe-2 Vidu-3 BanVe-3 Vidu-4 BanVe-4 Vidu-5 BanVe-5 Vidu-6 BanVe-6 Vidu-1 N.Q.Ñ / 05 - 2001 Cut long names automatically , press for manuell input X... Y... Automatic DXF Vidu-1.DXF Hình 1: Maøn hình thoaïi vaø hoäp thoaïi DXF ñeå goïi baûnveõ - Baám ñeå chaáp nhaän vaø keát thuùc taùc vuï goïi baûn veõ.
 9. Modul V - Tr. 28 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Khôûi ñoäng vôùi MTS TopCAM Mill Program 2- Choïn maùy vaø heä ñieàu khieån. a) Khôûi ñoäng Mill Program Sau khi goïi baûn veõ xong maøn hình thoaïi seõ xuaát hieän nhö hình döôùi ñaây. Ñeå khôûi ñoäng xin haõy kích choïn theû Mill Program. Khôûi ñoäng Mill CAM Hình 2: Maøn hình thoaïi Main menu sau khi goïi baûn veõ xong N.Q.Ñ / 05 - 2001
 10. Modul V - Tr. 29 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Choïn maùy vôùi MTS TopCAM vaø heä ñieàu khieån b) Choïn maùy vaø heä ñieàu khieån ñeå moâ phoûng chöông trình NC Sau khi baám khôûi ñoäng Mill Program - maøn hình thoaïi seõ xuaát hieän nhö hình döôùi ñaây. Ñeå choïn maùy vaø heä ñieàu khieån xin ñöa thanh saùng leân choïn doøng ñaàu tieân ñeå choïn maùy Phay coù caáu hình nhö sau: * MTS VMC-0550x0550x0500-ISO30-MTS VMC30 CONTROL - Baám Selection ñeå chaáp nhaän vaø keát thuùc taùc vuï choïn. Caáu hình maùy vaø heä ñieàu khieån ñöôïc giaûi thích nhö sau: - MTS VMC: Teân maùy phay coù caáu hình do chöông trình chuaån bò tröôùc. - VMC - 0550 x 0550 x 0500 - ISO30: Kích thöôùc khoâng gian gia coâng. - MTS VMC30 Control: Heä ñieàu khieån. Select milling machine (c) 1999 MTS GmbH - Berlin Choïn maùy vaø heä ñieàu khieån Selection ? ESC Hình 3: Maøn hình thoaïi choïn maùy vaø heä ñieàu khieån N.Q.Ñ / 05 - 2001
 11. Modul V - Tr. 30 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Choïn nhoùm vaät lieäu vôùi MTS TopCAM vaø vaät lieäu thuoäc nhoùm 3- Choïn nhoùm vaät lieäu vaø vaät lieäu thuoäc nhoùm a) Choïn nhoùm vaät lieäu Sau khi choïn maùy vaø heä ñieàu khieån - maøn hình thoaïi seõ xuaát hieän nhö hình döôùi ñaây. Ñeå choïn nhoùm vaät lieäu xin ñöa thanh saùng leân choïn doøng ñaàu tieân ( Ví duï ). - Alloy Steel : Nhoùm theùp hôïp kim. - Baám Select entity ñeå chaáp nhaän vaø keát thuùc taùc vuï choïn. Materials management (c) 1999 MTS GmbH - Berlin Select materials’ group Choïn nhoùm vaät lieäu Diplay Select ? ESC Mat.Group entity Hình 4: Maøn hình thoaïi ñeå choïn nhoùm vaät lieäu b) Choïn vaät lieäu thuoäc nhoùm Sau khi choïn nhoùm vaät lieäu - maøn hình thoaïi seõ xuaát hieän nhö hình döôùi ñaây. Ñeå choïn vaät lieäu xin ñöa thanh saùng leân choïn doøng ñaàu tieân ( Ví duï ) - 50 Cr v4 : Theùp hôïp kim Crom Vanadi. - Baám Select entity ñeå chaáp nhaän vaø keát thuùc taùc vuï choïn. Materials management (c) 1999 MTS GmbH - Berlin Select material Choïn vaät lieäu N.Q.Ñ / 05 - 2001 Diplay Select ? ESC Material Material Hình 5: Maøn hình thoaïi ñeå choïn vaät lieäu thuoäc nhoùm
 12. Modul V - Tr. 31 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Caùc taùc vuï veà Phoâi 4- Caùc taùc vuï veà Phoâi Caùc taùc vuï veà Phoâi goàm: - Nhaän dieän Phoâi trong moâi tröôøng moâ phoûng. - Ñònh nghóa beà daøy Phoâi. - AÁn ñònh chieàu cao tham gia keïp cuûa Phoâi. - AÁn ñònh goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng. Sau khi Baám Select entity ñeå chaáp nhaän vaø keát thuùc taùc vuï choïn vaät lieäu thuoäc nhoùm seõ xuaát hieän maøn hình thoaïi sau: Main menu Turn Program Mill Program Abort Save & Quit Gerner. tool Load Workp. Input System Plot window Plot / scale Chæ ñònh Save drawing Load drawing bieân daïng phoâi Layer menu baèng oâ choïn Dimensioning Screen Menu Design Menu Edit Menu Entity Menu Identify rectangle for bank part or press for bank dimension X... Y... 0 DXF Vidu-1.DXF Hình 6: Ñònh nghóa bieân daïng Phoâi Vaø doøng nhaéc: - Identify rectangle for bank part or press for bank dimension: N.Q.Ñ / 05 - 2001 Doøng nhaéc ngöôøi duøng chæ ñònh bieân daïng Phoâi baèng oâ choïn. Sau khi chæ ñònh bieân daïng Phoâi baèng oâ choïn, bieân daïng Phoâi seõ ñoåi maøu vôùi yù nghóa laø Phoâi ñaõ ñöôïc nhaän daïng. - Enter height numerically: , define by 2points: : Enter hoaëc F1 ñeå nhaäp beà daøy Phoâi.
 13. Modul V - Tr. 32 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Caùc taùc vuï veà Phoâi - Enter blank height - Nhaäp beà daøy Phoâi - Ví duï nhaäp 30 vaø Enter. - for entering clamping height numerically: Baám F1 ñeå nhaäp chieàu cao phaàn Phoâi tham gia keïp. - Clamping height - Chieàu cao phaàn Phoâi tham gia keïp: Ví duï laø 15 vaø Enter. - Zero point: G54 ( G54 - G57 possible ): Ñònh nghóa goác toïa ñoä coù theå choïn töø G54 ñeán G57 - maëc ñònh choïn G54 - Enter ñeå chaáp nhaän maëc ñònh. - Enter zero point - Chæ ñònh goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng Main menu Turn Program Choïn cheá ñoä Mill Program baét ñieåm laø Intersection Abort Save & Quit Chæ ñònh Gerner. tool goác toïa ñoä Load Workp. Input System Plot window Plot / scale Save drawing Load drawing Layer menu Dimensioning Screen Menu Design Menu Edit Menu Entity Menu Enter zero point X... Y... 0 DXF Vidu-1.DXF Hình 7: AÁn ñònh goác toïa ñoä cho chi tieát gia coâng - Choïn cheá ñoä baét ñieåm laø Int( Intersection) treân thanh coâng cuï. - Chæ ñònh goác toïa ñoä baèng oâ choïn. Luùc naøy coù thoâng baùo * Origin in machine coordinates X: 140 Y: 255 . Goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng vöøa ñònh nghóa coù gía trò tuyeät N.Q.Ñ / 05 - 2001 ñoái so vôùi M theo X=140 vaø Y=255 . Enter laàn 1 ñeå chaáp nhaän gía trò X vaø Enter laàn 2 ñeå chaáp nhaän gía trò Y. - for entering Z zero point, for defining it by two points: Baám F1 ñeå ñònh nghóa goác toïa ñoä theo phöông Z.
 14. Modul V - Tr. 33 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Caùc taùc vuï veà Phoâi - zero point on top surface of blank, on bottom surface: Baám choïn F1 neáu muoán goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng theo phöông Z naèm ôû maët treân cuûa Phoâi. - Belonging zero value in machine coordinates: 45 . Goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng vöøa ñònh nghóa coù gía trò tuyeät ñoái so vôùi M theo Z = 45 . Enter ñeå chaáp nhaän gía trò naøy. - Sau thao taùc treân, maøn hình thoaïi seõ nhö hình döôùi ñaây. Luùc naøy kích thöôùc cuûa phoâi, vò trí phoâi trong khoâng gian gia coâng cuûa maùy, goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng ñaõ ñöôïc ñònh nghóa. - Keát thuùc caùc taùc vuï veà phoâi. Main menu Turn Program Mill Program Abort Save & Quit Gerner. tool Goác toïa ñoä cuûa Load Workp. Input System chi tieát gia coâng Plot window Plot / scale Save drawing Load drawing Layer menu Dimensioning Screen Menu Design Menu Edit Menu Entity Menu Belonging zero value in machine coordinates: 45.000 X... Y... 0 DXF Vidu-1.DXF Hình 8: Maøn hình thoaïi sau khi ñaõ xaùc laäp xong goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng N.Q.Ñ / 05 - 2001
 15. Modul V - Tr. 34 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Thao taùc laäp trình Phay vôùi MTS TopCAM - Mill menu - VI- Thao taùc laäp trình Phay caùc beà maët ñieån hình - Mill menu Mill menu Abort New Program Cut value on Information Cut Value mng Remarks Drill cycles Contours Pocket/Pins Zero point Setup form Tools LocalCutData Feed data NC progMen Main Menu X... Y... Intersect.pt. 0 DXF Vidu-1.DXF Hình 9: Maøn hình thoaïi Thao taùc laäp trình Phay vôùi Mill menu 1- Giaûi thích moät soá menu con thöôøng duøng trong Mill menu - Cut value on: Chöông trình töï choïn cheá ñoä caét - Neân taét tröôùc khi choïn dao - Drill cycles: Caùc chu trình khoan - Contours: Ñònh nghóa caùc bieân daïng gia coâng - Pocket/Pins: Caùc chu trình phay - Tools: Thieát laäp dao cuï - LocalCutData: AÁn ñònh cheá ñoä caét - Feed data: AÁn ñònh chieàu saâu caét N.Q.Ñ / 05 - 2001 - NC progMen: Quaûn lyù caùc taùc vuï veà chöông trình NC - Main Menu: Menu chính
 16. Modul V - Tr. 35 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Choïn duïng cuï caét 2- Choïn dao Ví duï cho chöông trình gia coâng vôùi nhieàu dao - Khi thieát laäp tuøy choïn naøy chuùng ta phaûi thöïc hieän tuaàn töï cho töøng con dao. Sau ñaây laø caùc böôùc thöïc hieän: a) Hoäp thoaïi Magazine management quaûn lyù caùc loaïi oå tích dao: - Töø Millmenu kích menu con Tools. Mill menu Abort New Program Cut value on Information Cut Value mng Remarks Drill cycles Kích vaøo Tools Contours ñeå môû Magazine Pocket/Pins management Zero point Setup form Tools LocalCutData Feed data NC progMen Main Menu X... Y... Intersect.pt. 0 DXF Vidu-1.DXF Hình 10: Mill menu vaø thao taùc môû Magazine management Milling tool magazine management (C) 1999 MTS GmbH - Berlin Magazine management Choïn STANDARD vaø baám ñeå xaùc nhaän N.Q.Ñ / 05 - 2001 Generate Edit Delete Rename Copy Select ? ESC Hình 11: Hoäp thoaïi Magazine management vaø thao taùc choïn oå tích dao chuaån STANDARD 16 vò trí
 17. Modul V - Tr. 36 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC OÅ tích dao Standard vôùi MTS TopCAM 16 vò trí Magazine equipment (c) 1999 MTS GmbH - Berlin Vò trí soá 1 trong oå tích dao ñöôï c Spindle: Clockwis ñaùnh daáu ñeå chôø Cutt. edge diameter: 40 thieát laäp dao môùi Shnk.dia.: 40 Cutt. edge height: 63 No. of teeth: 6 ToolLgth: 150 Radius Comp.: 20 Type of Tool: End Mill Tool name: ME-40.0/063K - HSS ISO 1641 Equip- Manage- Informa- Delete Return ? ESC ment ment tion tool Hình 12: Maøn hình thoaïi cuûa oå tích dao STANDARD 16 vò trí vôùi dao soá 1 ñaõ ñöôïc choïn ñeå chôø thieát laäp dao môùi N.Q.Ñ / 05 - 2001
 18. Modul V - Tr. 37 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Baûng keâ caùc loaïi nhoùm vôùi MTS TopCAM dao Phay coù trong MTS Nhoùm caùc loaïi dao Phay Giaûi thích Coâng duïng Dao phay ngoùn coù töø 3 löôõi caét trôû leân - Duøng ñeå phay caùc ñöôøng bao hôû, chuyeån End mill Ñöôøng kính coù töø Þ2 ñeán Þ40 ñoäng caét thöïc hieän töø ngoaøi vaøo - Khoâng caét ñöôïc trong Z. Dao phay ngoùn chæ coù 2 löôõi caét - Ñöôøng Duøng ñeå phay caùc ñöôøng bao kín, chuyeån Slot milling tool kính coù töø Þ2 ñeán Þ40 ñoäng caét thöïc hieän tuøy yù - Caét ñöôïc trong Z. Dao Phay raõnh chöõ T, Ñöôøng kính coù töø Keát hôïp vôùi End mill hoaëc Slot milling tool T - Slot cutter Þ11 ñeán Þ60 ñeå phay raõnh chöõ T Dao phay löng truï 2 maët caét Ñöôøng kính coù Duøng ñeå phay caùc ñöôøng bao hôû, caùc baäc lôùn. Schell end mill töø Þ40 ñeán Þ160 Chuyeån ñoäng caét thöïc hieän töø ngoaøi vaøo - Khoâng caét ñöôïc trong Z. Dao phay raêng chaép maûnh hôïp kim. Ñöôøng Duøng ñeå phay khoûa maët, boùc thoâ da ñuùc, veát Face milling cutter kính coù töø Þ63 ñeán Þ400 haøn. . . Dao Phay ñaàu troøn. Ñöôøng kính coù töø Þ3 Dao Phay caùc raõnh troøn hoaëc phay caùc beà Radius cutter ñeán Þ32 maët cong 3D Dao Phay goùc kieåu A hay coøn goïi laø dao Phay cheùp hình caùc loaïi goùc 450 vaø 600 Corner tool (A) Phay raõnh mang caù. Ñöôøng kính coù töø Þ16 ñeán Þ32 , goùc 450 vaø 600 Dao Phay goùc kieåu A hay coøn goïi laø dao Phay cheùp hình caùc loaïi goùc 450 vaø 600 Corner tool (B) Phay raõnh mang caù. Ñöôøng kính coù töø Þ16mm ñeán Þ32 mm, goùc 450 vaø 600 Reamer Löôõi Doa - Ñöôøng kính coù töø Þ2 ñeán Þ40 Duøng ñeå Doa chính xaùc heä loã theo chuaån Taro ren tam giaùc heä MET- Coù töø M2 ñeán Taro ren tam giaùc heä MET Tap M48 Löôõi Khoan ruoät gaø. Ñöôøng kính coù töø Þ1 Khoan taïo loã xuyeân suoát hoaëc bít ñaùy Drill ñeán Þ32 Löôõi Khoan ñaàu baèng coù gaén maûnh hôïp kim Khoûa baèng caùc ñaùy loã ñöôïc khoan baèng löôõi Insert tip Drill . Ñöôøng kính coù töø Þ18 ñeán Þ60 khoan ruoät gaø. Löôõi Khoan toå hôïp. Ñöôøng kính coù töø Þ6 Duøng ñeå taêng naêng xuaát khi khoan caùc loã lôùn Step Drill ñeán Þ33 khoâng caàn phaûi khoan moài Khoan ñònh taâm, laû loã. ù. Ñöôøng kính coù töø Duøng ñeå khoan ñònh taâm hoaëc laû loã N.Q.Ñ / 05 - 2001 Core drill Þ8 ñeán Þ90 , goùc 450 vaø 600 Dao bo troøn caïnh. Caùc baùn kính coù ñöôïc töø Duøng ñeå bo troøn caùc caïnh Concave type cutter R1 ñeán R20 Dao phay dóa. Ñöôøng kính coù töø Þ50 ñeán Duøng ñeå caét ñöùt Side milling tool Þ200 vaø beà daøy coù töø 5mm ñeán 20mm
 19. Modul V - Tr. 38 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Choïn kieåu vaø kích côõ vôùi MTS TopCAM duïng cuï caét c) Xaùc laäp dao môùi Töø maøn hình thoaïi cuûa oå tích dao 16 vò trí vôùi dao soá 1 ñaõ ñöôïc choïn ñeå chôø thieát laäp dao môùi thao taùc nhö sau: - Baám Equipment laøm xuaát hieän maøn hình thoaïi Tool Management Mill- ing nhö hình sau: Tool Management Milling (c) 1999 MTS GmbH - Berlin Selection of a class of milling tools - End mill - Slot milling tool - T - Slot cutter - Shell end mill - Face milling cutter - Radius cutter - Corrner tool ( Type A ) - Corrner tool ( Type B ) Kieåu dao - Reamer - Tap Slot milling tool - Drill ñöôïc choïn - Insert tip drill - Step drill - Concave type cutter - Side milling Tool Select Return ? ESC tool Hình 13: Maøn hình thoaïi Tool Management Milling Maøn hình thoaïi Tool Management Milling quaûn lyù caùc kieåu duïng cuï caét duøng trong maùy Phay. Moãi moät kieåu duïng cuï caét laïi coù nhieàu kích côõ dao Phay khaùc nhau - tuøy theo coâng vieäc maø ngöôøi duøng tuøy nghi löïa choïn kieåu vaø kích côõ. Thao taùc choïn: - Choïn kieåu dao (Hình 13) - Baám Select tool: Xuaát hieän danh muïc caùc côõ dao cuûa Slot milling tool - Choïn dao theo ñöôøng kính N.Q.Ñ / 05 - 2001
 20. Modul V - Tr. 39 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Choïn kieåu vaø kích côõ vôùi MTS TopCAM duïng cuï caét Tool Management Milling (c) 1999 MTS GmbH - Berlin Select Slot cutter MS - 07.0 / 010K HSS ISO 1641 MS - 07.0 / 030L 030 ISO 1641 MS - 07.0 / 030L HSS ISO 1641 MS - 08.0 / 011K HSS ISO 1641 MS - 08.0 / 020L HSS ISO 1641 MS - 08.0 / 030L HSS ISO 1641 MS - 08.0 / 040L HSS ISO 1641 MS - 09.0 / 011K HSS ISO 1641 Dao Þ12 ñaõ MS - 10.0 / 013K HSS ISO 1641 ñöôïc choïn MS - 10.0 / 045L 030 ISO 1641 MS - 10.0 / 045L 050 ISO 1641 MS - 10.0 / 045L HSS ISO 1641 MS - 11.0 / 010K HSS ISO 1641 MS - 11.0 / 010K HSS ISO 1641 MS - 12.0 / 026K HSS ISO 1641 Display Select Display Selection ? ESC tools tools m ounting Hình 14: Maøn hình thoaïi Tool Management Milling Choïn dao trong nhoùm Slot cutter - Töø maøn hình thoaïi treân sau khi choïn dao xong baám Selection - Trôû veà maøn hình thoaïi Magazine equipment vôùi dao môùi Þ12 ñaõ ñöôïc choïn. Equip- Manage- Informa- Delete Return ? ESC ment ment tion tool - Töø maøn hình thoaïi Magazine equipment vôùi dao môùi Þ12 ñaõ ñöôïc thieát laäp vôùi menu treân, baám Return cuûa menu maøn hình thoaïi Magazine equipment ñeå xaùc nhaän vaø keát thuùc taùc vuï choïn dao thöù nhaát. - Trôû veà maøn hình thoaïi cuûa Mill menu N.Q.Ñ / 05 - 2001
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2