intTypePromotion=1

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p4

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
2
download

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn trình đơn Insert Layer và đặt tên cho Layer mới này là Layer Hang. Sau đó bạn dùng công cụ Pencil Tool trong hộp công cụ bên trái giao diện vẽ trên Layer này đối tượng như hình bên dưới và đừng quên tô màu vàng nhạt cho đối.Bây giờ bạn kéo biểu tượng chiếc xe tải, có tên là Thung Xe, xuất hiện trong cửa sổ thư viện vào trong vùng làm việc hiện hành tại Layer1. Đặt tên lại cho Layer1 này là Layer Thung Xe....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p4

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 23. Sau ñoù baïn choïn tieáp treân trình ñôn Insert > New Symbol vaø choïn nhö sau: 24. Baây giôø baïn keùo bieåu töôïng chieác xe taûi, coù teân laø Thung Xe, xuaát hieän trong cöûa soå thö vieän vaøo trong vuøng laøm vieäc hieän haønh taïi Layer1. Ñaët teân laïi cho Layer1 naøy laø Layer Thung Xe. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 326 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 25. Choïn trình ñôn Insert > Layer vaø ñaët teân cho Layer môùi naøy laø Layer Hang. Sau ñoù baïn duøng coâng cuï Pencil Tool trong hoäp coâng cuï beân traùi giao dieän veõ treân Layer naøy ñoái töôïng nhö hình beân döôùi vaø ñöøng queân toâ maøu vaøng nhaït cho ñoái töôïng vöøa taïo. 26. Tieáp ñeán baïn haõy nhaán Ctrl + G ñeå nhoùm ñoái töôïng vöøa veõ trong böôùc 25 ôû treân. Baây giôø baïn di chuyeån ñoái töôïng naøy ñeán vò trí ngay phía thuøng sau cuûa xe. Baïn nhôù keùo Layer Hang xuoáng phía tröôùc Layer Thung Xe ñeå Layer Hang xuaát hieän phía sau Layer Thung Xe. 27. Choïn Insert > New Symbol vaø ñaët teân taïi muïc Name laø Xe Do Hang vaø choïn Behavior laø Graphic. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 327 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 28. Sau ñoù baïn keùo muïc Thung Xe Day Hang xuaát hieän taïi cöûa soå thö vieän vaøo trong vuøng laøm vieäc hieän haønh. Nhaáp chuoät choïn ñoái töôïng thuøng xe naøy vaø choïn treân trình ñôn Modify > Break Apart ñeå taùch bieät hai ñoái töôïng haøng naèm beân treân thuøng xe vaø ñoái töôïng khung xe maø baïn vöøa keùo töø trong cöûa soå thö vieän vaøo trong vuøng laøm vieäc. Ñoái töôïng tröôùc vaø sau khi choïn leänh Break Apart 29. Baây giôø baïn nhaáp chuoät vaøo ñoái töôïng haøng naèm beân treân thuøng xe vaø nhaán phím Ctrl + X ñeå caét ñoái töôïng naøy. Sau ñoù baïn taïo môùi moät Layer nöõa vaø ñaët teân laø Layer Hang. Baây giôø baïn nhaán phím Ctrl + V ñeå daùn ñoái töôïng vöøa caét vaøo trong Layer Hang naøy. Ñoái töôïng haøng ñöôïc saép xeáp naèm treân ñoái töôïng thuøng xe TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 328 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 30. Choïn treân trình ñôn Insert > Layer ñeå taïo môùi moät Layer nöõa vaø ñaët teân laø Cua Do. Duøng coâng cuï Line Tool trong hoäp coâng cuï vaø veõ moät ñöôøng thaúng ñöùng vaøo trong vuøng giao dieän vaø ñaët ñoái töôïng naøy ngay phía sau thuøng xe. Di chuyeån ñöôøng thaúng ñöùng vaøo phía sau thuøng xe 31. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 30 treân Layer Cua Do vaø nhaán phím F6 ñeå taïo ñöôøng chuyeån ñoäng. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 329 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 32. Nhaáp phaûi chuoät taïi keyframe thöù nhaát treân Layer Cua Do vaø choïn leänh Create Motion Tween trong trình ñôn Context ñeå taïo chuyeån ñoäng cho Layer naøy. 33. Nhaáp chuoät vaøo keyframe thöù 30 laàn löôït treân Layer Hang vaø Layer Thung Xe, sau ñoù nhaán phím F6 cho Layer Hang roài ñeán Layer Thung Xe. 34. Nhaáp chuoät trôû laïi keyframe thöù nhaát treân Layer Hang vaø choïn leänh Create Motion Tween trong trình ñôn Context. 35. Nhaáp chuoät taïi ví trí keyframe cuoái cuøng treân Layer Hang vaø di chuyeån ñoái töôïng haøng treân thuøng xe xuoáng phía döôùi. Nhaáp chuoät vaøo keyframe cuoái cuøng treân Layer Hang ñeå taïo chuyeån ñoäng keát thuùc TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 330 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2