intTypePromotion=3

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối B 2009 (M637)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

8
4.109
lượt xem
791
download

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối B 2009 (M637)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối b 2009 (m637)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối B 2009 (M637)

 1. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG Gîi ý lêi gi¶i ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc – cao ®¼ng n¨m 2009 Gîi ý lêi gi¶i ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc – cao ®¼ng n¨m 2009 M«n tthii:: Hãa Häc -- Khèii B -- M· ®Ò 637 M«n h Hãa Häc Khè B M· ®Ò 637 §©y lµ gîi ý gi¶i ®Ò thi ®¹i häc, cao ®¼ng - khèi B - n¨m 2009. Gîi ý lêi gi¶i nµy t«i ®−a nªn chØ víi môc ®Ých ®Ó cho c¸c em häc sinh, còng nh− c¸c b¹n ®ång nghiÖp tham kh¶o ®Ó biÕt ®−îc h−íng vµ c¸ch lµm mét ®Ò thi sao cho tèt nhÊt trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt. §· cã rÊt nhiÒu thÇy c« gi¸o ®· nhiÖt t×nh ®−a ra lêi gi¶i chi tiÕt vµ trän vÑn cho ®Ò thi hãa khèi B n¨m nay, trong ®ã cã nhiÒu bµi viÕt kh¸ hay. Tuy cã ®−a ra h¬i muén so víi c¸c ®¸p ¸n kh¸c, nh−ng trong bµi viÕt nµy t«i sÏ ®−a ra nh÷ng ý kiÕn riªng cña b¶n th©n t«i vÒ ®Ò thi, t«i hi väng nh÷ng ý kiÕn cña b¶n th©n t«i vÒ ®Ò thi nµy sÏ gióp Ých cho c¸c em häc sinh còng nh− c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc hãa häc. Trong lêi gîi ý gi¶i ë c¸c c©u, t«i cè g¾ng ph©n tÝch nh÷ng lçi vµ nh÷ng sai lÇm mµ c¸c em häc sinh cã thÓ m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh lµm bµi. Nh÷ng lêi gîi ý vµ ph−¬ng ph¸p t«i ®−a ra cã thÓ ch−a ph¶i lµ ph−¬ng ph¸p nhanh nhÊt hoÆc tèt nhÊt v× cßn cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p vµ c¸ch lµm kh¸c nhau, nh−ng t«i hi väng r»ng víi c¸ch mµ t«i ®−a ra sÏ lµ mét trong nh÷ng c¸ch mµ häc sinh c¶m thÊy dÔ hiÓu nhÊt. Lêi gîi ý nµy ®−îc ®−a ra ®−îc ®−a ra trong thêi gian rÊt ng¾n sau khi kÕt thóc k× thi khèi B n¨m 2009, nªn trong qu¸ tr×nh ®¸nh m¸y sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai xãt trong qu¸ tr×nh ®¸nh m¸y. Trong qu¸ tr×nh ®äc vµ t×m hiÓu vÒ lêi gîi ý, nÕu nh− cã bÊt k× ai ®ã ph¸t hiÖn ra ®−îc nh÷ng lçi sai xãt trong c¸c c©u, t«i rÊt mong sÏ nhËn ®−îc nh÷ng lêi gãp ý ch©n thµnh cña c¸c b¹n ®Ó t«i hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ lêi gîi ý gi¶i. Mäi gãp ý xin liªn hÖ qua + E_mail: netthubuon@yahoo.com hoÆc hoahoc.org@gmail.com + §iÖn tho¹i: 0979817885 + C¬ së båi d−ìng kiÕn thøc: 18A/88-§inh V¨n T¶-Thµnh Phè H¶i D−¬ng Cho biÕt khèi l−îng nguyªn tö (theo ®vC) cña c¸c nguyªn tè : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19 ; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108 ; I = 127 ; Ba = 137 ; Au = 197 I. PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (40 c©u, tõ c©u 1 ®Õn c©u 40) C©u 1: Cho m gam bét Fe vµo 800 ml dung dÞch hçn hîp gåm Cu(NO3)2 0,2M vµ H2SO4 0,25M. Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc 0,6m gam hçn hîp bét kim lo¹i vµ V lÝt khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt, ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña m vµ V lÇn l−ît lµ A. 17,8 vµ 4,48. B. 17,8 vµ 2,24. C. 10,8 vµ 4,48. D. 10,8 vµ 2,24. Gîi ý: Ta cã: nNO − = 2nCu ( NO3 )2 = 2.0,8.0, 2 = 0, 32mol vµ n H+ = 2nH 2 SO4 = 0, 4mol 3 + Ta cã; 4 H + NO3− + 3e  NO + 2 H 2O  H + cã kh¶ n¨ng sÏ tham gia ph¶n øng hÕt vµ NO-3 d− → → 0,4 mol 0,32 mol 0,1mol Theo ®Ò bµi, sau ph¶n øng thu ®−îc hçn hîp 2 kim lo¹i VËy chøng tá r»ng Fe vÉn cßn d− sau => khi ®ã th× N +5 + 3e  N +2 ; Cu +2 + 2e  Cu vµ → → Fe - 2e  Fe+2 → 0,1mol 0,3 mol 0,1mol 0,16 mol 0,32 mol 0,16 mol 0,4m + 0,16.64 0,4m + 0,16.64 2. 56 56 (t¹i sao th× b¹n tù t×m hiÓu nÕu ch−a biÕt) Khèi l−îng cña Fe cßn d− lµ: 0,6m – 0,16.64 => khèi l−îng tham gia ph¶n øng lµ 0,4m + 0,16.64 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn electron ta cã: 2.(0,4m.56 + 0,16.64) = (0,3 + 0,32).56 => m = 17,8 gam VËy ®¸p ¸n lµ: B Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 1
 2. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG NhËn xÐt: §Ò bµi cho kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch hçn hîp chøa NO -3 vµ H + Chóng ta cÇn ph¶i vËn dông ph−¬ng ph¸p b¶o toµn electron - ®iÖn tÝch vµ sö dông ph−¬ng tr×nh ion thu gän. Qua c©u hái nµy c¸c em häc sinh cÇn ghi nhí vÒ: + HiÓu ®−îc b¶n chÊt cña ph¶n øng hãa häc trong dung dÞch. + TÝnh oxi hãa cña ion NO -3 cña dung dÞch muèi trong m«i tr−êng axit (H + ) . Fe2+ Cu 2+ Fe3+ + VÞ trÝ cÆp oxi hãa – khö cña kim lo¹i vµ ý nghÜa cña chóng; Fe Cu Fe 2+ + RÌn luyÖn ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n bµi to¸n (b¶o toµn electron, ion, ) vµ kÜ n¨ng tÝnh to¸n. §©y lµ mét d¹ng to¸n kh¸ lµ quen thuéc trong ch−¬ng tr×nh hãa häc phæ th«ng. §iÓm mÊu chèt cña bµi to¸n lµ biÕt dùa vµo d÷ kiÖn: “thu ®−îc 0,6m gam hçn hîp bét kim lo¹i” C©u 2: Cã c¸c thÝ nghiÖm sau: (I) Sôc khÝ CO2 vµo n−íc Gia-ven. (III) Nhóng thanh s¾t vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng, nguéi. (II) Sôc khÝ SO2 vµo n−íc brom. (IV) Nhóng l¸ nh«m vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc, nguéi. Sè thÝ nghiÖm x¶y ra ph¶n øng hãa häc lµ A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Gîi ý: Víi c©u hái nµy chñ yÕu lµ yªu cÇu c¸c em häc sinh ghi nhí ®−îc kiÕn thøc, nªn em nµo l¾m ®−îc kiÕn thøc th× viÖc gi¶i quyÕt bµi to¸n chØ cÇn kho¶ng thêi gian 20s. Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: CO2 + NaClO + H 2O  NaHCO3 + HClO → Fe + H 2 SO4 (lo·ng, nguéi)  FeSO4 + H 2 → SO2 + Br2 + H 2O  2 HBr + H 2 SO4 → Al + H 2 SO4 (®Æc, nguéi)  do Al thô ®éng trong dung dÞch H 2 SO4 ®Æc, nguéi → VËy cã 3 ph−¬ng tr×nh ph¶n øng hãa häc x¶y ra => ®¸p ¸n B. NhËn xÐt: §©y lµ mét c©u hái t−¬ng ®èi dÔ, nh−ng do nã r¬i vµo phÇn kiÕn thøc hãa häc líp 10, nªn rÊt nhiÒu c¸c em häc sinh quan t©m nhiÒu, nªn sÏ cã sù lóng tóng khi ®−a ra ®¸p ¸n. Nh−ng víi kiÕn thøc líp 12 vµ ta sÏ lo¹i ®−îc ý IV, cßn ý II cã thÓ thÊy r»ng nã ®óng dùa vµo tÝnh oxi hãa khö, cßn ý III th× khái ph¶i nãi lµ còng biÕt nã ®óng, khi ®ã b¹n chØ ph©n v©n ®¸p ¸n B vµ D. C©u 3: D·y gåm c¸c chÊt ®Òu cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ: A. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua. B. buta-1,3-®ien; cumen; etilen; trans-but-2-en. C. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en. D. 1,2-®iclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen. Gîi ý: Víi c©u hái nµy, c¸c em häc sinh cÇn ghi nhí vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra ph¶n øng trïng hîp: “Ph¶i cã liªn kÕt ®«i hoÆc cã vßng kh«ng bÒn” vµ ph¶i ghi nhí vµ x¸c ®Þnh ®−îc chÝnh x¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c chÊt mµ ®Ò bµi cho. Trong c¸c chÊt ®Ò bµi cho th× cã mét sè chÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp: VËy khi ®ã ®¸p ¸n A lµ ®¸p ¸n ®óng. (ph−¬ng tr×nh ph¶n øng cña c¸c chÊt kia c¸c em tù viÕt ®Ó ghi nhí) NhËn xÐt: §©y lµ c©u hái t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n, kh«ng cã tÝnh chÊt ®¸nh ®è, chñ yÕu lµ yªu cÇu häc sinh ghi nhí kiÕn thøc. C©u 4: §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt h÷u c¬ X, thu ®−îc 0,351 gam H2O vµ 0,4368 lÝt khÝ CO2 (ë ®ktc). BiÕt X cã ph¶n øng víi Cu(OH)2 trong m«i tr−êng kiÒm khi ®un nãng. ChÊt X lµ Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 2
 3. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG A. CH3COCH3. B. O=CH-CH=O. C. CH2=CH-CH2-OH. D. C2H5CHO. Gîi ý: Víi c©u hái nµy, khi ®äc ®Ò ta ph¶i ®Õ ý ngay vÒ d÷ kiÖn: “X ph¶n øng víi Cu(OH)2 trong m«i tr−êng kiÒm khi ®un nãng” => X sÏ lµ hîp chÊt chøa nhãm –CHO, khi ®ã ta sÏ lo¹i ngay ®−îc ®¸p ¸n A vµ C. Ta cã: n CO2 =0,0195mol vµ n H 2 O =0,0195mol VËy khi ®ã ta sÏ suy ra ngay ®¸p ¸n sÏ lµ B. (dùa vµo sè nguyªn tö H vµ C trong ph©n tö) Víi c©u hái nµy, chóng ta ph¶i cã sù kÕt hîp gi÷a c¸c ®¸p ¸n ®−a ra vµ c¸c d÷ kiÖn cña bµi to¸n ®Ó ra kÕt qu¶. C©u 5: Cho c¸c nguyªn tè: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). D·y gåm c¸c nguyªn tè ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu gi¶m dÇn b¸n kÝnh nguyªn tö tõ tr¸i sang ph¶i lµ: A. N, Si, Mg, K. B. Mg, K, Si, N. C. K, Mg, N, Si. D. K, Mg, Si, N. Gîi ý : §©y lµ mét c©u hái thuéc ch−¬ng tr×nh hãa häc líp 10 – phÇn b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc. §Ó cã thÓ xÐt ®−îc, ta cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trªn vµo trong b¶ng tuÇn hoµn theo chu k× vµ nhãm (s¾p xÕp dùa vµo cÊu h×nh electron cña nguyªn tè) 7 N :1s 2 2 s 2 2 p 3  {chu k× 2 - nhãm VA →  IA IIA IVA VIA  12 Mg :1s 2 s 2 p 3s  {Chu k× 3 - nhãm IIA → 2 2 6 2  N   → 14 Si :1s 2 s 2 p 3s 3 p  {Chu k× 3 - nhãm IVA  → 2 2 6 2 2 Mg Si  19 K :1s 2 s 2 p 3s 3 p 4 s  {Chu k× 4 - nhãm IA  2 2 6 2 6 1 → K - Trong mét chu k×, theo chiÒu t¨ng dÇn ®iÖn tÝch h¹t nh©n th× b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn Tuy c¸c nguyªn tö c¸c nguyªn tè cã cïng sè líp electron, nh−ng khi ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng, lùc hót gi÷a h¹t nh©n vµ electron ho¸ trÞ ë líp ngoµi cïng còng t¨ng dÇn, lµm b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn. - Trong mét nhãm theo chiÒu tõ trªn xuèng d−íi, b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn. Theo chiÒu tõ trªn xuèng d−íi, sè líp electron t¨ng dÇn, ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, nh−ng do sè líp electron t¨ng m¹nh nªn lµm cho b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn Qua s¬ ®å miªu t¶ trªn ta nhËn thÊy r»ng ®¸p ¸n D lµ ®¸p ¸n chÝnh x¸c nhÊt. NhËn xÐt : §©y lµ mét c©u hái kh«ng khã, nh−ng do nã thuéc vµo m¶ng kiÕn thøc hãa häc líp 10, nªn sÏ cã nhiÒu em häc sinh kh«ng ®Ó ý. C©u 6: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Trïng hîp stiren thu ®−îc poli (phenol-foman®ehit). B. Trïng ng−ng buta-1,3-®ien víi acrilonitrin cã xóc t¸c Na ®−îc cao su buna-N. C. Poli (etylen terephtalat) ®−îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng trïng ng−ng c¸c monome t−¬ng øng. D. T¬ visco lµ t¬ tæng hîp. Gîi ý : Víi c©u hái nµy chñ yÕu lµ mang tÝnh chÊt lý thuyÕt, yªu cÇu häc sinh n¾m ®−îc : - C«ng thøc cña c¸c chÊt: Stiren, poli(phenol-fomandehit), buta-1,3-dien, acrilonitrin, poli (etylen terephtalat), cao su buna-N, to visco - C¸ch viÕt s¶n phÈm ph¶n øng trïng hîp, trïng ng−ng. - Tªn gäi cña polime bao gåm tªn quèc tÕ vµ tªn th−êng. + Trïng hîp Stiren => poli stiren + Buta-1,3-dien + acilonitrin => Cao su buna-N b»ng ph¶n øng trïng hîp + Poli (etylen terephtalat) lµ lo¹i t¬ lapsan ®−îc t¹o ra do ph¶n øng trïng ng−ng gi÷a etylen glicol vµ axit tetraphtalic + T¬ visco lµ lo¹i t¬ b¸n tæng hîp hay cßn ®−îc gäi lµ t¬ nh©n t¹o. Qua ®ã ®¸p ¸n C lµ ®¸p ¸n ®óng. HOOC – – COOH ( axit terephtalic) nHOOC – C6H4 – COOH + nHO – (CH2)2 – OH (– CO – C6H4 – COO – (CH2)2 – O –)n + nH2O NhËn xÐt: §©y lµ mét c©u kh«ng khã Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 3
 4. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG C©u 7: Cho 61,2 gam hçn hîp X gåm Cu vµ Fe3O4 t¸c dông víi dung dÞch HNO3 lo·ng, ®un nãng vµ khuÊy ®Òu. Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc 3,36 lÝt khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt, ë ®ktc), dung dÞch Y vµ cßn l¹i 2,4 gam kim lo¹i. C« c¹n dung dÞch Y, thu ®−îc m gam muèi khan. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 151,5. B. 97,5. C. 137,1. D. 108,9. 2+ 2+ 3+ Fe Cu Fe Gîi ý: ta cã: nNO = 0,15 mol vµ ta chó ý vÒ cÆp oxi hãa - khö: Fe Cu Fe 2+ Qua d÷ kiÖn bµi ra, ta nhËn sÏ cã : 2,4 gam kim lo¹i ch−a ph¶n øng ®ã lµ Cu vµ Fe3O4 t¹o thµnh Fe(NO3)2. N +5 + 3e  N +2 → 0,45 0,15 Cu − 2e  Cu +2 → + 8 Gäi x, y lÇn l−ît lµ sè mol Cu vµ Fe3O4 tham gia ph¶n øng. x 2x x 3 Fe 3 + 2e  3 Fe+2 → 3y 2y 3y ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè vµ b¶o toµn electron ta sÏ cã: 64 x + 2, 4 + 232 y = 61, 2  x = 0,375mol    → 2 x = 2 y + 0, 45  y = 0,15mol VËy khèi l−îng muèi thu ®−îc sau ph¶n øng lµ: 0,375.(64 + 62.2) + 0,15.3.(56 + 62.2) = 151,5 gam NhËn xÐt: §©y lµ mét bµi cã thÓ nãi lµ t−¬ng ®èi lµ khã, nã ®ßi hái sù t− duy cao vµ cã kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t hãa, tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®Ó lµm. Cu 2+ Fe3+ SÏ cã nhiÒu em häc sinh quªn ph¶n øng gi÷a cÆp oxi hãa khö Cu Fe 2+ C©u 8: Khi nhiÖt ph©n hoµn toµn tõng muèi X, Y th× ®Òu t¹o ra sè mol khÝ nhá h¬n sè mol muèi t−¬ng øng. §èt mét l−îng nhá tinh thÓ Y trªn ®Ìn khÝ kh«ng mµu, thÊy ngän löa cã mµu vµng. Hai muèi X, Y lÇn l−ît lµ: A. KMnO4, NaNO3. B. Cu(NO3)2, NaNO3. C. CaCO3, NaNO3. D. NaNO3, KNO3. Gîi ý: 2 KMnO4  K 2 MnO4 + O2 + MnO2 → (1) 2 NaNO3  2 NaNO2 + O2 → (2) Ta cã c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng nhiÖt ph©n muèi: 2Cu ( NO3 ) 2  2CuO + 4 NO2 + O2 → (3) CaCO3   CaO + CO2 → (4) 2 KNO3  2 KNO2 + O2 → (5) Qua c¸c ph−¬ng tr×nh trªn ta thÊy r»ng ph−¬ng tr×nh (1), (2) vµ (5) lµ c¸c ph−¬ng tr×nh cã sè mol khÝ nhá h¬n sè mol cña muèi. => lo¹i ®¸p ¸n B vµ C vµ cã hai ®¸p ¸n cÇn lùa chän lµ A vµ D. + Tinh thÓ Y khi ®èt trªn ®Ìn khÝ kh«ng mµy l¹i cã thÊy ngän löa mµu vµng => tinh thÓ Y ph¶i lµ muèi chøa ion kim lo¹i Na => lo¹i ®¸p ¸n D VËy ®¸p ¸n chÝnh x¸c lµ ®¸p ¸n A C©u 9: Hçn hîp X gåm axit Y ®¬n chøc vµ axit Z hai chøc (Y, Z cã cïng sè nguyªn tö cacbon). Chia X thµnh hai phÇn b»ng nhau. Cho phÇn mét t¸c dông hÕt víi Na, sinh ra 4,48 lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). §èt ch¸y hoµn toµn phÇn hai, sinh ra 26,4 gam CO2. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän vµ phÇn tr¨m vÒ khèi l−îng cña Z trong hçn hîp X lÇn l−ît lµ A. HOOC-CH2-COOH vµ 70,87%. B. HOOC-COOH vµ 60,00%. C. HOOC-CH2-COOH vµ 54,88%. D. HOOC-COOH vµ 42,86%. Gîi ý: Ta cã nH 2 = 0, 02mol vµ n CO2 = 0, 06mol 2 RCOOH +2 Na  2 RCOONa + → H2 R ( COOH )2 +2 Na  R ( COONa ) 2 + → H2 x x/2 y y Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 4
 5. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG  x nH 2 = + y = 0, 02mol (1)  2  1, 5 < n < 3 => n = 2 → n CO = nx + ny = 0, 06mol (2) (víi n lµ sè nguyªn tö C trong axit)  2 VËy axit Y: CH3COOH vµ axit Z: HOOC-COOH 0,1.90 Thay vµo (1), (2) x = 0,02 , y = 0,01 %HOOC − COOH = .100 = 42, 86(%) 0,1.90 + 0,2.60 NhËn xÐt: §©y lµ mét bµi tËp tÝnh to¸n t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n, nã kh¸ quen thuéc víi d¹ng ¸p dông ph−¬ng ph¸p trung b×nh C©u 10: D·y gåm c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i tõ tr¸i sang ph¶i lµ: A. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH. B. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO. C. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO D. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. Gîi ý: Ta dùa vµo kh¶ n¨ng liªn kÕt hidro ®Ó s¾p xÕp. - ChÊt nµo cã liªn kÕt hidro cµng m¹nh th× cµng cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt: t s (axit) > t o (ancol) > t s (andehit) o s o - M cµng lín th× nhiÖt ®é s«i cµng lín. VËy ®¸p ¸n lµ A. C©u 11: Cho dung dÞch chøa 6,03 gam hçn hîp gåm hai muèi NaX vµ NaY (X, Y lµ hai nguyªn tè cã trong tù nhiªn, ë hai chu k× liªn tiÕp thuéc nhãm VIIA, sè hiÖu nguyªn tö ZX < ZY) vµo dung dÞch AgNO3 (d−), thu ®−îc 8,61 gam kÕt tña. PhÇn tr¨m khèi l−îng cña NaX trong hçn hîp ban ®Çu lµ A. 58,2%. B. 52,8%. C. 41,8%. D. 47,2%. Gîi ý: Gi¶ sö hai muèi NaX vµ NaY ®Òu t¹o kÕt tña víi AgNO3 => C«ng thøc chóng cho hai muèi: Na X Na X + AgNO3  Ag X + NaNO3 → 23 + X 108 + X (23 + X ) (108+X )  → = => X = 175, 66 6, 03 8, 61 6, 03 8,61 Kh«ng cã halogen tho¶ m¶n  cã NaF (AgF kh«ng kÕt tña) cßn l¹i NaCl → 6, 03 − 0, 06.58, 5 Ta dÔ dµng tÝnh ®−îc: nNaCl = nAgCl = 0,06  %mNaF = → .100 = 41, 8(%) 6, 03 C©u 12: Hßa tan hoµn toµn 20,88 gam mét oxit s¾t b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng thu ®−îc dung dÞch X vµ 3,248 lÝt khÝ SO2 (s¶n phÈm khö duy nhÊt, ë ®ktc). C« c¹n dung dÞch X, thu ®−îc m gam muèi sunfat khan. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 52,2. B. 48,4. C. 54,0. D. 58,0. Gîi ý: nSO2 = 0,145mol + C¸ch 01: §¹i sè + b¶o toµn electron FexOy : a mol xFe+2y/x - (3x – 2y)e  → xFe+3 ax a(3x – 2y) +6 S + 2e  → S+4 0,29 0,145 (3x - 2y)a = 0,29   x = y →  (56x + 16y)a = 20,88 Oxit sắt: FeO; số mol FeO = 20,88/72 = 0,29 mol => Số mol : Fe2(SO4)3 = 0,29/2 = 0,145 mol m = 0,145. 400 = 58,0 + C¸ch 02: ¸p dông ph−¬ng ph¸p quy ®æi Qui FexOy thµnh Fe vµ O Cho : Fe - 3e Fe3+ . NhËn: O + 2e O2- vµ S+6 + 2e S+4 x 3x x y 2y 0,29 0,145 Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 5
 6. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG 56x + 16y = 20, 88  x = 0, 29    →  Fe2 ( → mmuèiSO4 )3 = 05.0, 29.400 = 58 gam   3x = 2y + 0, 29  y = 0,29    NhËn xÐt: §©y lµ mét bµi to¸n t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n, nã chØ mang tÝnh chÊt tÝnh to¸n vµ v¹n dông ph−¬ng ph¸p gi¶i, víi nh÷ng häc sinh héi tô K3P th× viÖc gi¶i quÕt bµi to¸n nµy kh¸ ®¬n gi¶n C©u 13: Cho c¸c ph¶n øng hãa häc sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2  → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → (3) Na2SO4 + BaCl2  → (4) H2SO4 + BaSO3  → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2  → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2  → C¸c ph¶n øng ®Òu cã cïng mét ph−¬ng tr×nh ion thu gän lµ? A. (1), (2), (3), (6). B. (3), (4), (5), (6). C. (2), (3), (4), (6). D. (1), (3), (5), (6). 2+ 2− Gîi ý: (1), (2), (3) vµ (6) ®Òu cã cïng ph−¬ng tr×nh ion thu gän lµ: Ba + SO4  BaSO4 ↓ → C©u 14: Hßa tan m gam hçn hîp gåm Al, Fe vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng (d−). Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc dung dÞch X. Cho dung dÞch Ba(OH)2 (d−) vµo dung dÞch X, thu ®−îc kÕt tña Y. Nung Y trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi, thu ®−îc chÊt r¾n Z lµ A. hçn hîp gåm Al2O3 vµ Fe2O3. B. hçn hîp gåm BaSO4 vµ FeO. C. hçn hîp gåm BaSO4 vµ Fe2O3. D. Fe2O3. Gîi ý: Fe  FeSO4 Fe(OH)2 Fe(OH)3   24   +H SO →   du  +Ba(OH)2 ,  →   2  t  +O +H2O, 0 →  t0 → Fe2O3 ,BaSO4    Al(OH)3 , tan Al  Al2 (SO4 )3  BaSO4  BaSO4        C©u 15: Cho 0,02 mol amino axit X t¸c dông võa ®ñ víi 200 ml dung dÞch HCl 0,1M thu ®−îc 3,67 gam muèi khan. MÆt kh¸c 0,02 mol X t¸c dông võa ®ñ víi 40 gam dung dÞch NaOH 4%. C«ng thøc cña X lµ A. (H2N)2C3H5COOH. B. H2NC2H3(COOH)2. C. H2NC3H6COOH. D. H2NC3H5(COOH)2. Gîi ý: Theo ®Ò bµi dùa vµo d÷ kiÖn “0,02 mol amino axit X t¸c dông võa ®ñ víi 200 ml dung dÞch HCl 0,1M” ta lo¹i ngay ®−îc ®¸p ¸n A Ta cã nNaOH = 0,04 mol = 2naxit => cã 2 nhãm axit => lo¹i tiÕp ®−îc ®¸p ¸n C Ta cã c«ng thøc cña amino axit d¹ng: H2N-R-(COOH)2 (HOOC)2RNH2 + HCl (HOOC)2RNH3Cl 3, 67 0,02 0,02 Mmuèi = 45.2 + R + 52,5 = = 183, 5 R = 41 (-C3H5-) 0, 02 VËy X lµ: (HOOC)2C3H5NH2 C©u 16: Cho 2,24 gam bét s¾t vµo 200 ml dung dÞch chøa hçn hîp gåm AgNO3 0,1M vµ Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc dung dÞch X vµ m gam chÊt r¾n Y. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 2,80. B. 4,08. C. 2,16. D. 0,64. Gîi ý: Ta chó ý vÒ vÞ trÝ cña cÆp oxi hãa – khö trong d·y ®iÖn hãa: Fe2 + Cu 2+ Fe3+ Ag + Fe Cu Fe 2+ Ag Ta cã: nFe = 0,04 mol; nAgNO3 = 0, 02mol vµ n Cu(NO3 )2 = 0,1mol Ta cã thø tù ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: Fe + 2 Ag +  Fe2 + + 2 Ag → Fe + Cu 2+  Fe 2+ + Cu → 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 Khèi l−îng chÊt r¾n Y ;µ: 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 gam C©u 17: Cho X lµ hîp chÊt th¬m; a mol X ph¶n øng võa hÕt víi a lÝt dung dÞch NaOH 1M. MÆt kh¸c nÕu cho a mol X ph¶n øng víi Na (d−) th× sau ph¶n øng thu ®−îc 22,4a lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 6
 7. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG A. CH3-C6H3(OH)2. B. HO-C6H4-COOCH3. C. HO-CH2-C6H4-OH. D. HO-C6H4-COOH. Gîi ý: X t¸c dông ®−îc víi NaOH => X chøa mét nguyªn tö H linh ®éng (Nhãm -OH liªn kÕt trùc tiÕp víi vßng benzen hoÆc cã nhãm -COOH) => lo¹i ®¸p ¸n A MÆt kh¸c: nH 2 = nX => cã chøa chøa 2 nguyªn tö H linh ®éng VËy lo¹i ®¸p ¸n B vµ D vµ cuèi cïng lµ ®¸p ¸n ®óng: C C©u 18: Hçn hîp khÝ X gåm H2 vµ mét anken cã kh¶ n¨ng céng HBr cho s¶n phÈm h÷u c¬ duy nhÊt. TØ khèi cña X so víi H2 b»ng 9,1. §un nãng X cã xóc t¸c Ni, sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc hçn hîp khÝ Y kh«ng lµm mÊt mµu n−íc brom; tØ khèi cña Y so víi H2 b»ng 13. C«ng thøc cÊu t¹o cña anken lµ A. CH3-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-CH2-CH3. C. CH2=C(CH3)2. D. CH2=CH2. Gîi ý: V× Anken cã kh¶ n¨ng céng HBr cho s¶n phÈm duy nhÊt => lo¹i ngay ®¸p ¸n B vµ C v× theo quy t¾c céng cã kh¶ n¨ng t¹o ra hai s¶n phÈm (s¶n phÈm chÝnh vµ s¶n phÈm phô) Ta gäi c«ng thøc cña anken lµ : CnH2n víi sè mol lµ a mol => sè mol cña H2 lµ 1-a mol (coi hçn hîp cã 1 mol) Cn H 2 n + H 2  Cn H 2 n + 2 → x 1− x Tæng sè mol lµ 1 0 1 − 2x x Tæng sè mol lµ 1-x Theo ®Ò bµi ta cã: + Tr−íc pø: 14nx+(1-x).2=9,1.2   x = 0,3mol   →  Anken : CH 3 − CH = CH − CH 3 → + Sau pø: x(14n+2) + 2(1-2x) = 13.2(1-x) n = 4 C©u 19: ThÝ nghiÖm nµo sau ®©y cã kÕt tña sau ph¶n øng? A. Cho dung dÞch NaOH ®Õn d− vµo dung dÞch Cr(NO3)3. B. Cho dung dÞch HCl ®Õn d− vµo dung dÞch NaAlO2 (hoÆc Na[Al(OH)4]). C. Thæi CO2 ®Õn d− vµo dung dÞch Ca(OH)2. D. Cho dung dÞch NH3 ®Õn d− vµo dung dÞch AlCl3. Gîi ý: Dùa vµo tÝnh chÊt hãa häc cña c¸c chÊt +) 3NaOH + Cr(NO3)3 => 3NaNO3 + Cr(OH)3 vµ NaOH + Cr(OH)3 => NaCrO2 + 2H2O +) HCl + NaAlO2 + H2O => NaCl + Al(OH)3 vµ Al(OH)3 + 3HCl => AlCl3 + 3H2O +) CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O vµ CO2 + CaCO3 + H2O => Ca(HCO3)2 +) 3NH3 + 3H2O + AlCl3 => Al(OH)3 + 3NH4Cl C©u 20: Cho mét sè tÝnh chÊt: cã d¹ng sîi (1) tan trong n−íc (2) tan trong n−íc Svayde (3) ph¶n øng víi axit nitric ®Æc (xóc t¸c axit sunfuric ®Æc) (4) tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c (5) bÞ thuû ph©n trong dung dÞch axit ®un nãng (6). C¸c tÝnh chÊt cña xenluloz¬ lµ: A. (3), (4), (5) vµ (6) B. (1), (3), (4) vµ (6) C. (2), (3), (4) vµ (5) D. (1,), (2), (3) vµ (4) Gîi ý: Xem l¹i SGK C©u 21: Cho c¸c hîp chÊt sau : (a) HOCH2-CH2OH (b) HOCH2-CH2-CH2OH (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH (d) CH3-CH(OH)-CH2OH (e) CH3-CH2OH (f) CH3-O-CH2CH3 C¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi Na, Cu(OH)2 lµ A. (c), (d), (f) B. (a), (b), (c) C. (a), (c), (d) D. (c), (d), (e) Gîi ý: T¸c dông ®−îc víi Na => ChÊt ph¶i chøa nhãm –OH; t¸c dông víi Cu(OH)2 => chøa nhãm –OH liÒn kÒ nhau Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 7
 8. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG VËy ®¸p ¸n lµ C. C©u 22: Sè ®ipeptit tèi ®a cã thÓ t¹o ra tõ mét hçn hîp gåm alanin vµ glyxin lµ A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Gîi ý: §Ó lµm bµi nµy ta cã thÓ h×nh dung lµ tõ hai sè 1 vµ 2 th× cã th× cã bao nhiªu c¸ch ghÐp nã liÒn l¹i víi nhau thµnh thµnh 1 sè gåm cã hai sè: 11; 22; 12; 21 => §¸p ¸n lµ C C©u 23: Cho c¸c ph¶n øng sau : (a) 4HCl + PbO2  PbCl2 + Cl2 + 2H2O → (b) HCl + NH4HCO3  NH4Cl + CO2 + H2O → (c) 2HCl + 2HNO3  2NO3 + Cl2 + 2H2O → (d) 2HCl + Zn  ZnCl2 + H2 → Sè ph¶n øng trong ®ã HCl thÓ hiÖn tÝnh khö lµ A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 - Gîi ý: ta muèn x¸c ®Þnh ®−îc ph¶n øng mµ HCl thÓ hiÖn tÝnh khö => Cl sÏ cho ®i electron thµnh sè oxi hãa d−¬ng cao h¬n. 2Cl − − 2e  Cl2 → C©u 24: Cho hai hîp chÊt h÷u c¬ X, Y cã cïng c«ng thøc ph©n tö lµ C3H7NO2. Khi ph¶n øng víi dung dÞch NaOH, X t¹o ra H2NCH2COONa vµ chÊt h÷u c¬ Z ; cßn Y t¹o ra CH2=CHCOONa vµ khÝ T. C¸c chÊt Z vµ T lÇn l−ît lµ A. CH3OH vµ CH3NH2 B. C2H5OH vµ N2 C. CH3OH vµ NH3 D. CH3NH2 vµ NH3 Gîi ý: Ta ®Ó ý vµo d÷ kiÖn Y (C3H7NO2) + NaOH => CH2=CHCOONa vµ khÝ T Ta nhËn thÊy r»ng T sÏ kh«ng cßn chøa nguyªn tö C n÷a (Lo¹i ngay ®¸p ¸n A). MÆt kh¸c X (C3H7NO2) + NaOH => H2NCH2COONa vµ chÊt h÷u c¬ Z. Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè => Z kh«ng cã chøa nguyªn tö N => lo¹i tiÕp ®−¬c ®¸p ¸n D vµ B (do X chøa nhiÒu h¬n 1 nguyªn tö C) VËy ®¸p ¸n chÝnh x¸c lµ ®¸p ¸n C C3H7NO2 + NaOH H2NCH2COONa + CH3OH ; C3H7NO2 + NaOH CH2=CHCOONa + NH3 + H2O (X) (Z) (Y) (T) C©u 25: Nung nãng m gam hçn hîp gåm Al vµ Fe3O4 trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc hçn hîp r¾n X. Cho X t¸c dông víi dung dÞch NaOH (d−) thu ®−îc dung dÞch Y, chÊt r¾n Z vµ 3,36 lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). Sôc khÝ CO2 (d−) vµo dung dÞch Y, thu ®−îc 39 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 48,3 B. 57,0 C. 45,6 D. 36,7 Gîi ý: Theo ®Ò bµi sau X + NaOH => khÝ H2 2Al + 2NaOH + 2H2O => 2NaAlO2 + 3H2 => p− nhiÖt nh«m th× Al cßn d− 8Al + 3Fe3O4  → 9Fe + 4Al2O3 0,4 0,4.3/8 ChÊt r¾n X: Fe ; Al2O3 ; Al d− Dd Y: NaAlO2 NaAlO2 + CO2 + 2H2O => NaHCO3 + Al(OH)3 Sè mol Al d− sau p− nhiÖt nh«m = 2/3 sè mol H2 = 2/3. 3,36/22,4 = 0,1 mol Sè mol Al ban ®Çu = sè mol Al(OH)3 = 39/78 = 0,5 mol Sè mol Al tham gia p − nhiÖt nh«m = 0,5 – 0,1 = 0,4 mol Sè mol Fe3O4 = 0,4.3/8 = 0,15 mol => m = 0,5. 27 + 0,15. 232 = 48,3 C©u 26: Cho hçn hîp X gåm CH4, C2H4 vµ C2H2. LÊy 8,6 gam X t¸c dông hÕt víi dung dÞch brom (d−) th× khèi l−îng brom ph¶n øng lµ 48 gam. MÆt kh¸c, nÕu cho 13,44 lÝt (ë ®ktc) hçn hîp khÝ X t¸c dông víi l−îng d− dung dÞch AgNO3 trong NH3, thu ®−îc 36 gam kÕt tña. PhÇn tr¨m thÓ tÝch cña CH4 cã trong X lµ A. 40% B. 20% C. 25% D. 50% Gîi ý: 13,44 lit X : Sè mol hçn hîp X = 13,44/22,4 = 0,6 mol Sè mol C2Ag2 = 36/240 = 0,15 mol. Suy ra sè mol C2H2 = 0,15 mol Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 8
 9. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG Sè mol Br2 p− = 48/160 = 0,3 mol Trong 8,6gam X: CH4: amol; C2H4: bmol; C2H2: c mol Trong 13,44 lit X: CH4: na mol; C2H4: nb mol; C2H2: nc mol Ta cã: 16a + 28b + 26c = 8,6 a = 0,2 b + 2c = 0,3 b = 0,1 nc = 0,15 c = 0,1 na + nb + nc = 0,6 %V cña CH4 = (0,2/0,4).100 = 50% C©u 27: Cho chÊt xóc t¸c MnO2 vµo 100 ml dung dÞch H2O2, sau 60 gi©y thu ®−îc 3,36 ml khÝ O2 (ë ®ktc). Tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng (tÝnh theo H2O2) trong 60 gi©y trªn lµ A. 2,5.10-4 mol/(l.s) B. 5,0.10-4 mol/(l.s) C. 1,0.10-3 mol/(l.s) D. 5,0.10-5 mol/(l.s) Gîi ý: 2 H 2O2  2 H 2O + O2 MnO2 → Ta cã nO2 = 1,5.10 −4 mol  nH 2O2 = 3.10−4 mol  CM 2O2 = 3.10 −3 M  V = 5.10−5 mol / l.s → → H → C©u 28: Trén 100 ml dung dÞch hçn hîp gåm H2SO4 0,05M vµ HCl 0,1M víi 100 ml dung dÞch hçn hîp gåm NaOH 0,2M vµ Ba(OH)2 0,1M thu ®−îc dung dÞch X. Dung dÞch X cã pH lµ A. 1,2 B. 1,0 C. 12,8 D. 13,0 Gîi ý : Số mol H2SO4 = 0,05.0,1 = 0,005 mol, suy ra số mol H+ = 0,01 mol Số mol HCl = 0,1.0,1 = 0,01 mol , suy ra số mol H+ = 0,01 mol Tổng số mol H+ = 0,01 + 0,01 = 0,02 mol Số mol NaOH = 0,2. 0,1 = 0,02 mol, suy ra số mol OH- = 0,02 mol Số mol Ba(OH)2 = 0,1. 0,1 = 0,01 mol, suy ra số mol OH- = 0,02 mol Tổng số mol OH- = 0,04 mol H+ + OH- H2 O 0,02 0,02 Số mol OH- dư = 0,04 – 0,02 = 0,02 mol => [OH-]dư = 0,02/(0,1 + 0,1) = 0,1 mol/lit = 10-1 pOH = 1 => pH = 14 – 1 = 13 C©u 29: §iÖn ph©n cã mµng ng¨n 500 ml dung dÞch chøa hçn hîp gåm CuCl2 0,1M vµ NaCl 0,5M (®iÖn cùc tr¬, hiÖu suÊt ®iÖn ph©n 100%) víi c−êng ®é dßng ®iÖn 5A trong 3860 gi©y. Dung dÞch thu ®−îc sau ®iÖn ph©n cã kh¶ n¨ng hoµ tan m gam Al. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña m lµ A. 4,05 B. 2,70 C. 1,35 D. 5,40 Gîi ý : 35, 5.5.3860 mCl2 = = 7,1(g ) øng víi nCl = 0,1 (mol); nCuCl = 0,05; nNaCl = 0,25 96500.1 2 2 dpdd dpdd CuCl2   Cu + Cl2 ; 2NaCl + 2H2O   2NaOH + H2 + Cl2 ; Al + NaOH + H2O NaAlO2 + 3/2H2 → → 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 mAlmax = 0,1.27= 2,7 (g) C©u 30: Cho hçn hîp X gåm hai hîp chÊt h÷u c¬ no, ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi 100 ml dung dÞch KOH 0,4M, thu ®−îc mét muèi vµ 336 ml h¬i mét ancol (ë ®ktc). NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn l−îng hçn hîp X trªn, sau ®ã hÊp thô hÕt s¶n phÈm ch¸y vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 (d−) th× khèi l−îng b×nh t¨ng 6,82 gam. C«ng thøc cña hai hîp chÊt h÷u c¬ trong X lµ A. HCOOH vµ HCOOC2H5 B. CH3COOH vµ CH3COOC2H5 C. C2H5COOH vµ C2H5COOCH3 D. HCOOH vµ HCOOC3H7 Gîi ý: Ta cã nancol = 0,015 mol ≠ nKOH = 0,04 mol = nX mµ X l¹i gåm hai hîp chÊt h÷u c¬ no, ®¬n chøc vµ t¸c dông võa ®ñ víi 100 ml dung dÞch KOH 0,4M, thu ®−îc mét muèi vµ 336 ml h¬i mét ancol VËy hçn hîp X chøa 1 axit h÷u c¬ vµ mét este cña chÝnh axit h÷u c¬ ®ã => CT: Cn H 2 n O2 Cn H 2 n O2  nCO2 + nH 2O => 0,04 n.44 + 0, 04.n.18 = 6,82  n = 2, 75 → → Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 9
 10. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG 0, 015.m + (0, 04 − 0, 015).n CnH2nO2 (lµ axit) vµ CmH2mO2 (lµ esste) => = 2, 75 => 0,11 = 0,015m + 0,025n 0, 04 3m + 5n = 22 => n =2; m =4 C©u 31: Cho c¸c hîp chÊt h÷u c¬ : (1) ankan; (2) ancol no, ®¬n chøc, m¹ch hë; (3) xicloankan; (4) ete no, ®¬n chøc, m¹ch hë; (5) anken; (6) ancol kh«ng no (cã mét liªn kÕt ®«i C=C), m¹ch hë (7) ankin; (8) an®ehit no, ®¬n chøc, m¹ch hë; (9) axit no, ®¬n chøc, m¹ch hë (10) axit kh«ng no (cã mét liªn kÕt ®«i C=C), ®¬n chøc D·y gåm c¸c chÊt khi ®èt ch¸y hoµn toµn ®Òu cho sè mol CO2 b»ng sè mol H2O lµ : A. (3), (5), (6), (8), (9) B. (3), (4), (6), (7), (10) C. (2), (3), (5), (7), (9) D. (1), (3), (5), (6), (8) Gîi ý: §Ó ®èt ch¸y mét chÊt mµ cã ®−îc nCO2 = nH 2O  C¸c chÊt cã d¹ng CT lµ: C n H 2 n Ox .... → C©u 32: §iÖn ph©n nãng ch¶y Al2O3 víi anot than ch× (hiÖu suÊt ®iÖn ph©n 100%) thu ®−îc m kg Al ë catot vµ 67,2 m3 (ë ®ktc) hçn hîp khÝ X cã tØ khèi so víi hi®ro b»ng 16. LÊy 2,24 lÝt (ë ®ktc) hçn hîp khÝ X sôc vµo dung dÞch n−íc v«i trong (d−) thu ®−îc 2 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 54,0 B. 75,6 C. 67,5 D. 108,0 Gîi ý: ®pnc 2 Al2O3  4 Al + 3O2 → O2 + 2C  2CO → O2 + C  CO2 → Ta cã M X = 32 Gi¶ sö r»ng trong X cã chøa a mol CO2, b mol CO vµ c mol O2 44a + 28b + 32c => ta cã: a + b + c = 3 mol vµ = 32 MÆt kh¸c ta cã nCaCO3 = 0, 02mol  nCO2 / 2,24 l = 0, 02mol → 3 => a = 0,6 mol => a = 0,6 ; b = 1,8 vµ c = 0,6 vËy m = (0,6 + 0,9 + 0,6).(4/3). 27 = 75,6 gam C©u 33: Khi nhiÖt ph©n hoµn toµn 100 gam mçi chÊt sau : KClO3 (xóc t¸c MnO2), KMnO4, KNO3 vµ AgNO3. ChÊt t¹o ra l−îng O2 lín nhÊt lµ A. KNO3 B. AgNO3 C. KMnO4 D. KClO3 Gîi ý: 2 KClO3  2 KCl + 3O2 MnO2 → 2 KNO3  2 KNO2 + O2 → Ph−¬ng tr×nh nhiÖt ph©n: 2 KMnO4  K 2 MnO4 + MnO2 + O2 → 2 AgNO3  2 Ag + 2 NO2 + O2 → Dùa theo ph−¬ng tr×nh vÒ tØ lÖ sè ph©n tö khÝ O2 t¹o ra, ta nhËn thÊy r»ng KClO3 lµ chÊt cã kh¶ n¨ng t¹o ra l−îng khÝ O2 nhiÒu nhÊt C©u 34: Hçn hîp X gåm hai este no, ®¬n chøc, m¹ch hë. §èt ch¸y hoµn toµn mét l−îng X cÇn dïng võa ®ñ 3,976 lÝt khÝ O2 (ë ®ktc), thu ®−îc 6,38 gam CO2. MÆt kh¸c, X t¸c dông víi dung dÞch NaOH, thu ®−îc mét muèi vµ hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp. C«ng thøc ph©n tö cña hai este trong X lµ A. C2H4O2 vµ C3H6O2 B. C3H4O2 vµ C4H6O2 C. C3H6O2 vµ C4H8O2 D. C2H4O2 vµ C5H10O2 Gîi ý: Theo ®Ò bµi “X t¸c dông víi dung dÞch NaOH, thu ®−îc mét muèi vµ hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp” vËy hai este nµy no, ®¬n chøc, m¹ch hë vµ kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng => CT: Cn H 2 n O2 3n − 2  Cn H 2 n O2 + O2  nCO2 + nH 2O →  3n − 2  2 a. = 0,1775 a = 0, 04mol  Theo ®Ò bµi ta cã:   → 2    → 3n − 2 a n = 0,145  n = 3, 6  a mol a. an  2   VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña hai este lµ: C3H6O2 vµ C4H8O2 => §¸p ¸n C Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 10
 11. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG C©u 35: Hai hîp chÊt h÷u c¬ X vµ Y lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp, ®Òu t¸c dông víi Na vµ cã ph¶n øng tr¸ng b¹c. BiÕt phÇn tr¨m khèi l−îng oxi trong X, Y lÇn l−ît lµ 53,33% vµ 43,24%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X vµ Y t−¬ng øng lµ A. HO-CH2-CH2-CHO vµ HO-CH2-CH2-CH2-CHO B. HO-CH(CH3)-CHO vµ HOOC-CH2-CHO C. HO-CH2-CHO vµ HO-CH2-CH2-CHO D. HCOOCH3 vµ HCOOCH2-CH3 Gîi ý: Ta chó ý vµo d÷ kiÖn bµi to¸n vµ c¸c ®¸p ¸n ®Ò ®−a ra => Lo¹i ®¸p ¸n D do kh«ng chøa chÊt t¸c dông víi Na. Vµ lo¹i ®¸p ¸n B do hai chÊt ®Ò cho kh¸c d·y ®ång ®¼ng. VËy cßn l¹i hai ®¸p ¸n A vµ C, c¸c chÊt trong hai ®¸p ¸n A vµ C ®Òu cã cïng d¹ng c«ng thøc: CnH2nO2 32 53, 33 Theo ®Ò bµi ra ta cã: %OX = = ⇒ n = 2 => ®¸p ¸n C 14n + 32 100 C©u 36: Hîp chÊt h÷u c¬ X t¸c dông ®−îc víi dung dÞch NaOH ®un nãng vµ víi dung dÞch AgNO3 trong NH3. ThÓ tÝch cña 3,7 gam h¬i chÊt X b»ng thÓ tÝch cña 1,6 gam khÝ O2 (cïng ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt). Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 gam X th× thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®−îc v−ît qu¸ 0,7 lÝt (ë ®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. CH3COOCH3 B. O=CH-CH2-CH2OH C. HOOC-CHO D. HCOOC2H5 Gîi ý: Ta dÔ dµng x¸c ®Þnh MX = 74 => Sè nguyªn tö C ≥ 2,3125 => Lo¹i ®¸p ¸n C Theo ®Ò bµi X t¸c dông ®−îc víi NaOH => Lo¹i ®¸p ¸n B MÆt kh¸c X t¸c dông ®−îc víi dung dÞch AgNO3/NH3 => §¸p ¸n D C©u 37: Thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm sau : (I) Cho dung dÞch NaCl vµo dung dÞch KOH. (II) Cho dung dÞch Na2CO3 vµo dung dÞch Ca(OH)2 (III) §iÖn ph©n dung dÞch NaCl víi ®iÖn cùc tr¬, cã mµng ng¨n (IV) Cho Cu(OH)2 vµo dung dÞch NaNO3 (V) Sôc khÝ NH3 vµo dung dÞch Na2CO3. (VI) Cho dung dÞch Na2SO4 vµo dung dÞch Ba(OH)2. C¸c thÝ nghiÖm ®Òu ®iÒu chÕ ®−îc NaOH lµ: A. II, V vµ VI B. II, III vµ VI C. I, II vµ III D. I, IV vµ V C©u 38: Hoµ tan hoµn toµn 2,9 gam hçn hîp gåm kim lo¹i M vµ oxit cña nã vµo n−íc, thu ®−îc 500 ml dung dÞch chøa mét chÊt tan cã nång ®é 0,04M vµ 0,224 lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). Kim lo¹i M lµ A. Ca B. Ba C. K D. Na Gîi ý: 2M + 2nH2O  2M(OH)n + H2 → 0,02/n 0,02/n 0,01 M2On + nH2O → 2M(OH)n 0,01 – 0,01/n 0,02 – 0,02/n Số mol H2 = 0,224/22,4 = 0,01mol Số mol M(OH)n = 0,5.0,04 = 0,02mol M.0,02/n + (0,01 – 0,01/n)(2M + 16n) = 2,9 => 0,02M + 0,16n = 3,06. Suy ra: n = 2, M = 137 C©u 39: Khi cho a mol mét hîp chÊt h÷u c¬ X (chøa C, H, O) ph¶n øng hoµn toµn víi Na hoÆc víi NaHCO3 th× ®Òu sinh ra a mol khÝ. ChÊt X lµ A. etylen glicol B. axit a®ipic C. axit 3-hi®roxipropanoic D. ancol o-hi®roxibenzylic Gîi ý: Theo ®Ò bµi nã ph¶n øng ®−îc víi Na, víi c¶ NaHCO3 vµ nX = nkhÝ => ph©n tö chøa 2 nguyªn tö H linh ®éng trong ®ã cã 1 nguyªn tö H mang tÝnh axit => §¸p ¸n C (HO-CH2-CH2-COOH) Do etylen glicol vµ ancol o-hi®roxibenzylic kh«ng t¸c dông ®−îc víi NaHCO3 cßn axit a®ipic th× chøa tíi tËn 2 nguyªn tö H mang tÝnh axit. C©u 40: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 11
 12. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG A. N−íc ®¸ thuéc lo¹i tinh thÓ ph©n tö. B. ë thÓ r¾n, NaCl tån t¹i d−íi d¹ng tinh thÓ ph©n tö C. Photpho tr¾ng cã cÊu tróc tinh thÓ nguyªn tö D. Kim c−¬ng cã cÊu tróc tinh thÓ ph©n tö. Gîi ý: §©y lµ mét c©u kh¸ ®¬n gi¶n nh−ng ®a sè c¸c em häc sinh sÏ lóng tóng khi gÆp c©u nµy v× nã thuéc vµo phÇn mµ c¸c em hÇu nh− kh«ng quan t©m nhiÒu trong hãa häc líp 10 + NaCl thuéc lo¹i tinh thÓ ion + P tr¾ng thuéc lo¹i tinh thÓ ph©n tö + Kim c−¬ng thuéc lo¹i tinh thÓ nguyªn tö II. PhÇn RI£NG [10 c©u] ThÝ sinh chØ ®−îc chän lµm mét trong hai phÇn (phÇn A hoÆc B) A. Theo ch−¬ng tr×nh ChuÈn (10 c©u, tõ c©u 41 ®Õn c©u 50) C©u 41: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng ? A. Glucoz¬ bÞ khö bëi dung dÞch AgNO3 trong NH3 B. Xenluloz¬ cã cÊu tróc m¹ch ph©n nh¸nh C. Amilopectin cã cÊu tróc m¹ch ph©n nh¸nh D. Saccaroz¬ lµm mÊt mµu n−íc brom Gîi ý : - A sai v× ë ®©y glucozo khö ®−îc Ag+ thµnh Ag (Ag+ lµ chÊt oxi hãa hay chÊt bÞ khö) - B sai v× Xenlulozo lµ chÊt cã cÊu tróc m¹ch th¼ng, ®−îc t¹o ra bëi c¸c m¾t xÝch β − glucozo víi liªn kÕt β − 1, 4 − glicozit - D sai v× saccarozo kh«ng cßn cã nhãm -OH semiaxetal => kh«ng cã tÝnh khö - C ®óng v× amilopectin cã cÊu t¹o m¹ch ph©n nh¸nh cßn amilozo l¹i cã cÊu t¹o m¹ch th¼ng. C©u 42: Nhóng mét thanh s¾t nÆng 100 gam vµo 100 ml dung dÞch hçn hîp gåm Cu(NO3)2 0,2M vµ AgNO3 0,2M. Sau mét thêi gian lÊy thanh kim lo¹i ra, röa s¹ch lµm kh« c©n ®−îc 101,72 gam (gi¶ thiÕt c¸c kim lo¹i t¹o thµnh ®Òu b¸m hÕt vµo thanh s¾t). Khèi l−îng s¾t ®· ph¶n øng lµ A. 2,16 gam B. 0,84 gam C. 1,72 gam D. 1,40 gam Fe2+ Cu 2+ Fe3+ Ag + Gîi ý: Ta cã vÞ trÝ c¸c cÆp ®iÖn oxi hãa – khö trong d·y ®iÖn hãa: Fe Cu Fe2+ Ag Ta cã: nCu ( NO3 )2 = 0, 02mol vµ n AgNO3 = 0, 02mol Fe + 2 Ag +  Fe 2+ + 2 Ag → Fe + Cu 2+  Fe 2+ + Cu → 0,01 0,02 0,02 x x x Theo ®Ò bµi ra ta cã: 100 – (0,01+x).56 + 0,02.108 + 64x = 101,72 => x = 0,015mol VËy khèi l−îng s¾t ®· tham gia ph¶n øn lµ: (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam => §¸p ¸n D NhËn xÐt: §©y lµ mét d¹ng to¸n quen thuéc vÒ ph¶n øng gi÷a kim lo¹i vµ dung dÞch muèi. C©u 43: Hi®r« ho¸ hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm hai an®ehit no, ®¬n chøc, m¹ch hë, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng thu ®−îc (m + 1) gam hçn hîp hai ancol. MÆt kh¸c, khi ®èt ch¸y hoµn toµn còng m gam X th× cÇn võa ®ñ 17,92 lÝt khÝ O2 (ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ A. 10,5 B. 17,8 C. 8,8 D. 24,8 Gîi ý: Gäi c«ng thøc TB cña hai andehit no, ®¬n chøc m¹ch hë, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng lµ: Cn H 2 nO 3n − 1 C n H 2 nO + H 2   C n H 2 n+ 2O → C n H 2nO + O 2   nC O 2 + nH 2 O → 2 3n − 1 Ta cã: mH 2 = 1 gam => nH 2 = 0,5 mol => 0, 5. = 0,8 => n = 1, 4 => m = 0,5.(14.1, 4 + 16) = 17,8 gam 2 Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 12
 13. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG NhËn xÐt: §©y lµ bµi tËp rÊt ®¬n gi¶n, quen thuéc ®èi víi ph−¬ng ph¸p ®Æt c«ng thøc trung b×nh cho hai chÊt kÕ tiÕp nhau trong cïng mét d·y ®ång ®¼ng. C©u 44: Cho 100 ml dung dÞch KOH 1,5M vµo 200 ml dung dÞch H3PO4 0,5M, thu ®−îc dung dÞch X. C« c¹n dung dÞch X, thu ®−îc hçn hîp gåm c¸c chÊt lµ A. K3PO4 vµ KOH B. KH2PO4 vµ K3PO4 C. KH2PO4 vµ H3PO4 D. KH2PO4 vµ K2HPO4 n Gîi ý: Ta cã nKOH = 0,15mol vµ n H3 PO4 = 0,1mol  KOH = 1,5 → n H3 PO4 Ta cã: VËy dung dÞch X thu ®−îc sau ph¶n øng sÏ chøa KH2PO4 vµ K2HPO4 => §¸p ¸n D C©u 45: øng dông nµo sau ®©y kh«ng ph¶i cña ozon? A. Ch÷a s©u r¨ng B. TÈy tr¾ng tinh bét, dÇu ¨n C. §iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm D. S¸t trïng n−íc sinh ho¹t Gîi ý: Xem l¹i øng dông cña ozon trong bµi oxi ozon C©u 46: Cho hi®rocacbon X ph¶n øng víi brom (trong dung dÞch) theo tØ lÖ mol 1 : 1, thu ®−îc chÊt h÷u c¬ Y (chøa 74,08% Br vÒ khèi l−îng). Khi X ph¶n øng víi HBr th× thu ®−îc hai s¶n phÈm h÷u c¬ kh¸c nhau. Tªn gäi cña X lµ A. but-1-en B. but-2-en C. propilen D. xiclopropan Gîi ý : Theo ®Ò bµi th× X sÏ chøa 1 liªn kÕt ®«i (céng víi HBr => 2 s¶n phÈm) CnH2n + Br2 => CnH2nBr2 Ta cã %mBr = 74,08% => n = 4 vµ dùa vµo X céng víi HBr => 2 s¶n phÈm => §¸p ¸n A NhËn xÐt: Víi bµi to¸n nµy chØ cÇn dùa vµo d÷ kiÖn: “Khi X ph¶n øng víi HBr th× thu ®−îc hai s¶n phÈm h÷u c¬ kh¸c nhau”, chóng ta còng sÏ dÔ dµng lo¹i ®−îc hai ®¸p ¸n B vµ C. Khi ®ã nÕu theo ph−¬ng ph¸p ngÉu nhiªn th× chóng ta sÏ cã hiÖu qu¶ lµ 50% C©u 47: Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ gi÷a c¸c hîp chÊt cña crom : + KOH + ( Cl2 + KOH ) + H 2 SO4 + ( FeSO4 + H 2 SO4 ) Cr (OH )3  X  Y → Z  T → →  → C¸c chÊt X, Y, Z, T theo thø tù lµ: A. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 B. K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 C. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4 D. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3 Gîi ý: Dùa vµo tÝnh chÊt hãa häc cña Crom vµ c¸c hîp chÊt cña Crom + KOH d− − Cr(OH)3 cã tÝnh l−ìng tÝnh t−¬ng tù nh− Al(OH)3.  CrO2 => lo¹i ®¸p ¸n B → + ( Cl2 + KOH ) + ( Cl2 + KOH ) KCrO2  Y th× Clo lµ chÊt cã tÝnh oxi hãa m¹nh => CrO2  CrO4 − → − → 2 vËy ®¸p ¸n lµ A. C©u 48: Este X (cã khèi l−îng ph©n tö b»ng 103 ®vC) ®−îc ®iÒu chÕ tõ mét ancol ®¬n chøc (cã tØ khèi h¬i so víi oxi lín h¬n 1) vµ mét amino axit. Cho 25,75 gam X ph¶n øng hÕt víi 300 ml dung dÞch NaOH 1M, thu ®−îc dung dÞch Y. C« c¹n Y thu ®−îc m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ m lµ A. 29,75 B. 27,75 C. 26,25 D. 24,25 Gîi ý: nX = 0,25 mol < nNaOH = 0,3 mol => NaOH d− sau ph¶n øng Theo ®Ò bµi: M ( H 2 N ) x R (COOR ') y = 103 = 16 x + R + 44 y + R ' y do Mancol > 32 => R’OH kh«ng thÓ lµ CH3OH Nªn ta sÏ cã x = y = 1 => M H 2 NRCOOR ' = 103 = 16 + R + 44 + R '  R + R ' = 43 → Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 13
 14. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG => R’ lµ C2H5- cã M = 29 vµ R lµ -CH2- cã M = 14 H 2 NCH 2COONa + C2 H 5OH H 2 NCH 2COOC2 H 5 + NaOH  → 0,25 0,25  VËy m = 26,25 gam → NaOH 0,05 NhËn xÐt: §©y lµ mét bµi tËp rÊt hay, ®ßi hái nhiÒu kü n¨ng t− duy, ph©n tÝch vµ nhËn xÐt §iÓm mÊu chèt cña bµi to¸n lµ viÖc ph©n tÝch d÷ kiÖn “Este X (cã khèi l−îng ph©n tö b»ng 103 ®vC) ®−îc ®iÒu chÕ tõ mét ancol ®¬n chøc (cã tØ khèi h¬i so víi oxi lín h¬n 1) vµ mét amino axit”. NÕu nh− c¸c em häc sinh kh«ng ph©n tÝch ®−îc d÷ kiÖn nµy th× bµi to¸n gÇn nh− bÕ t¾c. C©u 49: Hoµ tan hoµn toµn 24,4 gam hçn hîp gåm FeCl2 vµ NaCl (cã tØ lÖ sè mol t−¬ng øng lµ 1 : 2) vµo mét l−îng n−íc (d−), thu ®−îc dung dÞch X. Cho dung dÞch AgNO3 (d−) vµo dung dÞch X, sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn sinh ra m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 68,2 B. 28,7 C. 10,8 D. 57,4 Gîi ý: Víi bµi to¸n nµy, c¸c em häc sinh th−êng quªn kh«ng ®Ó ý vÒ gi¸ trÞ ®iÖn cùc ®−îc s¾p xÕp theo thø tù: Fe2+ Cu 2+ Fe3+ Ag + Fe Cu Fe2+ Ag Khi ®ã sÏ cã ph¶n øng gi÷a: 3FeCl2 + 3AgNO3 => 2FeCl3 + Fe(NO3)3 + 3Ag Vµ Ag+ + Cl- => AgCl Ta dÔ dµng tÝnh ®−îc sè mol cña FeCl2 0,1 mol vµ NaCl 0,2 mol => ∑ nCl − = 0, 4mol VËy khèi l−îng chÊt r¾n lµ: 0,4.(108+35,5) + 0,1.108 = 68,2 gam C©u 50: §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol hîp chÊt h÷u c¬ X, thu ®−îc 4 mol CO2. ChÊt X t¸c dông ®−îc víi Na, tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c vµ ph¶n øng céng Br2 theo tØ lÖ mol 1 : 1. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. HOOC-CH=CH-COOH B. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO C. HO-CH2-CH2-CH2-CHO D. HO-CH2-CH=CH-CHO Gîi ý: Theo ®Ò bµi th× X sÏ cã chøa 4 nguyªn tö C => lo¹i ®¸p ¸n B X t¸c dông víi Na => X chøa nhãm -OH hoÆc nhãm -COOH X cã ph¶n øng tr¸ng b¹c => cã chøa nhãm -CHO => lo¹i ®¸p ¸n A X cã ph¶n øng céng Brom => cã chøa liªn kÕt ®«i => §¸p ¸n cÇn lùa chän lµ D B. Theo ch−¬ng tr×nh N©ng cao (10 c©u, tõ c©u 51 ®Õn c©u 60) H SO ®Æc, t0 + HBr +Mg, ete khan C©u 51: Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Butan − 2 − ol  X (anken)  Y  Z 2 4 → → → Trong ®ã X, Y, Z lµ s¶n phÈm chÝnh. C«ng thøc cña Z lµ A. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3 B. (CH3)3C-MgBr C. CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr D. (CH3)2CH-CH2-MgBr Gîi ý: dùa theo c¸c quy t¾c: t¸ch n−íc (quy t¾c Zaixep), quy t¾c céng HBr (Céng maccopnhicop) VËy ®¸p ¸n A lµ ®¸p ¸n chÝnh x¸c. C©u 52: Cho c¸c thÕ ®iÖn cùc chuÈn : EAl3+ 0 = −1,66V ; EZn2+ = −0,76V ; EPb2+ = −0,13V ; ECu2+ 0 0 0 = +0,34V . Al Zn Pb Cu Trong c¸c pin sau ®©y, pin nµo cã suÊt ®iÖn ®éng chuÈn lín nhÊt? A. Pin Zn - Pb B. Pin Pb - Cu C. Pin Al - Zn D. Pin Zn – Cu 3+ 2+ 2+ 2+ Al Zn Pb Cu Gîi ý: Ta cã vÞ trÝ thø tù cña c¸c cÆp: Al Zn Pb Cu Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 14
 15. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG Pin nµo cã cÆp chÊt cµng xa nhau th× cµng cã suÊt ®iÖn ®éng cµng lín. Qua vÞ trÝ ta thÊy cÆp kÏm - ®ång lµ xa nhau nhÊt => §¸p ¸n lµ D Chóng ta còng cã thÓ tÝnh to¸n cô thÓ sè liÖu dùa vµo c«ng thøc: EPin = E(0+ ) − E(0− ) o ( kim lo¹i yÕu lµm cùc d−¬ng) Pin Zn - Pb Pin Pb - Cu Pin Al - Zn Pin Zn – Cu 0,63V 0,47V 0,9V 1,1V C©u 53: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng? A. Glucoz¬ tån t¹i ë d¹ng m¹ch hë vµ d¹ng m¹ch vßng B. Glucoz¬ t¸c dông ®−îc víi n−íc brom C. Khi glucoz¬ ë d¹ng vßng th× tÊt c¶ c¸c nhãm OH ®Òu t¹o ete víi CH3OH D. ë d¹ng m¹ch hë, glucoz¬ cã 5 nhãm OH kÒ nhau. Gîi ý: Víi c©u hái nµy chóng ta ph¶i n¾m thËt râ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, cÊu tróc vµ tÝnh chÊt hãa häc cña glucozo Ta nhËn thÊy cã mét ý sai: ®ã lµ t¹o ete víi CH3OH. ChØ cã duy nhÊt nhãm –OH semiaxetal ë d¹ng m¹ch vßng víi cã kh¶ n¨ng thay thÕ b»ng nhãm -OCH3. C©u 54: Cho dung dÞch X chøa hçn hîp gåm CH3COOH 0,1M vµ CH3COONa 0,1M. BiÕt ë 250C Ka cña CH3COOH lµ 1,75.10-5 vµ bá qua sù ph©n li cña n−íc. Gi¸ trÞ pH cña dung dÞch X ë 25o lµ A. 1,00 B. 4,24 C. 2,88 D. 4,76 Gîi ý:  → CH3COOH ← CH 3COO−  + H+  x.(0,1 + x) Ban ®Çu 0,1 0,1 0  Ka = = 1,75.10−5   → 0,1 − x  pH = 4,76 → Ph©n ly x x x  x ≪  x = 1, 7497.10−5  → Sau ph¶n øng 0,1-x 0,1+x x NhËn xÐt: §©y lµ mét c©u hái kh¸ ®¬n gi¶n, thuéc vµo ch−¬ng tr×nh hãa häc líp 11. Trong bµi to¸n nµy chóng ta ®Ó ý Ka rÊt lµ nhá nªn cã thÓ tÝnh to¸n gÇn ®óng vµ khi ®ã th× chÊp nhËn x = Ka C©u 55: Khi hoµ tan hoµn toµn 0,02 mol Au b»ng n−íc c−êng toan th× sè mol HCl ph¶n øng vµ sè mol NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt) t¹o thµnh lÇn l−ît lµ A. 0,03 vµ 0,01 B. 0,06 vµ 0,02 C. 0,03 vµ 0,02 D. 0,06 vµ 0,01 Gîi ý: Ta cã n−íc c−êng toµn lµ hçn hîp: 3 HCl : 1 HNO3 Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: Au + 3 HCl + HNO3  AuCl3 + 2 H 2O + NO → Au − 3e  Au +3  →  nNO = 0, 02mol    → => §¸p ¸n B N +5 + 3e  N +2  →   nHCl = 0, 06mol C©u 56: Cho 0,04 mol mét hçn hîp X gåm CH2=CH-COOH, CH3COOH vµ CH2=CH-CHO ph¶n øng võa ®ñ víi dung dÞch chøa 6,4 gam brom. MÆt kh¸c, ®Ó trung hoµ 0,04 mol X cÇn dïng võa ®ñ 40 ml dung dÞch NaOH 0,75 M . Khèi l−îng cña CH2=CH-COOH trong X lµ A. 1,44 gam B. 2,88 gam C. 0,72 gam D. 0,56 gam CH 2 = CH − COOH + Br2  CH 2 Br − CHBr − COOH → Gîi ý: CH 2 = CH − CHO + 2 Br2 + H 2O  CH 2 Br − CHBr − COOH + HBr → CH 3 − COOH Gäi sè mol cña CH2=CH-COOH, CH3COOH vµ CH2=CH-CHO lÇn l−ît lµ x, y vµ z mol x + y + z = 0,04 mol x = 0,02mol   Ta cã: x + 2z = 0,04 mol   y = 0,01mol  mCH2 =CH −COOH = 0,02.72 = 1,44gam → → x + y = 0,03 mol z = 0,01mol   Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 15
 16. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG VËy ®¸p ¸n A NhËn xÐt : - §©y lµ mét c©u hái rÊt hay, nã ®¸nh gi¸ ®−îc kh¶ n¨ng hiÓu vµ vËn dông kiÕn thøc cña häc sinh vÒ tÝnh oxi hãa cña dung dÞch Brom hay nãi c¸ch kh¸c lµ kh¶ n¨ng bÞ oxi hãa cña nhãm –CHO trong dung dÞch brom - Trong bµi to¸n nµy, nhiÒu em häc sinh sÏ quªn vÒ ph¶n øng oxi hãa nhãm -CHO cña Br2 trong dung dÞch. + HNO Fe + HCl C©u 57: Ng−êi ta ®iÒu chÕ anilin b»ng s¬ ®å sau: Benzen  Nitrobenzen → Anilin 3 ®Æc H 2 SO4 ®Æc → t0 BiÕt hiÖu suÊt giai ®o¹n t¹o thµnh nitrobenzen ®¹t 60% vµ hiÖu suÊt giai ®o¹n t¹o thµnh anilin ®¹t 50%. Khèi l−îng anilin thu ®−îc khi ®iÒu chÕ tõ 156 gam benzen lµ A. 186,0 gam B. 111,6 gam C. 55,8 gam D. 93,0 gam Gîi ý: Tõ s¬ ®å ®iÒu chÕ: + HNO C6 H 6  C H − NO 3 ®Æc H 2 SO4 ®Æc → Fe + HCl → C6 H 5 − NH 2 6 5 2 t0 78 123 93  mC6 H5 − NH 2 = 55,8 gam → 156 156.123 60 156.123 93 60 50 . . 78 100 78 123 100 100 NhËn xÐt : §©y lµ mét c©u hái ®¬n gi¶n, chØ yªu cÇu vÒ mÆt kÜ n¨ng tÝnh to¸n dùa theo hiÖu suÊt cña ph¶n øng. C©u 58: Ph©n bãn nµo sau ®©y lµm t¨ng ®é chua cña ®Êt? A. NaNO3 B. KCl C. NH4NO3 D. K2CO3 Gîi ý: Ta c¨n cø vµo kh¶ n¨ng ph©n li trong dung dÞch cña muèi: − + + NaNO3  Na + + NO3− →   NH 4 NO3  NO3 + NH 4 →  → +  K 2CO3  2 K + CO3 2− + + + +  2− − − + KCl  K + + Cl − →  NH 4 + H 2O  NH 3 + H 3O  → CO3 + H 2O  HCO3 + OH  → VËy ph©n bãn NH4NO3 cã kh¶ n¨ng t¨ng thªm H+ => lµm t¨ng ®é chua cña ®Êt => §¸p ¸n lµ C. NhËn xÐt: - §©y lµ mét bµi kh¸ ®¬n gi¶n thuéc ch−¬ng tr×nh hãa häc líp 11 phÇn ®iÖn ly, c¸c em häc sinh chØ cÇn hiÓu râ vÒ qu¸ tr×nh ph©n li cña c¸c chÊt, c¸c ion trong dung dÞch lµ cã thÓ lµm ®−îc. C©u 59: Hçn hîp X gåm hai ancol no, ®¬n chøc, m¹ch hë, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Oxi ho¸ hoµn toµn 0,2 mol hçn hîp X cã khèi l−îng m gam b»ng CuO ë nhiÖt ®é thÝch hîp, thu ®−îc hçn hîp s¶n phÈm h÷u c¬ Y. Cho Y t¸c dông víi mét l−îng d− dung dÞch AgNO3 trong NH3, thu ®−îc 54 gam Ag. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 15,3 B. 8,5 C. 8,1 D. 13,5 Gîi ý: ta cã nAg = 0,5 mol > 0,2.2 mol => cã andehit HCHO trong hçn hîp Y VËy hai r−îu sÏ lµ CH3OH vµ C2H5OH víi sè mol lÇn l−ît lµ x vµ y mol CH 3OH  HCHO  4 Ag → → CH 3CH 2OH  CH 3CHO  2 Ag → →  x + y = 0, 2mol  x = 0, 05mol Ta cã :    →  m = 8,5 gam → 4 x + 2 y = 0,5mol  y = 0,15mol VËy ®¸p ¸n lµ B. NhËn xÐt : - §©y lµ mét kh¸ quen thuéc vÒ bµi to¸n andehit. - Trong bµi to¸n nµy ®iÓm mÊu chèt lµ biÕt nhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a sè mol cña Ag víi sè mol cña Andehit. C©u 60: Hoµ tan hoµn toµn 1,23 gam hçn hîp X gåm Cu vµ Al vµo dung dÞch HNO3 ®Æc, nãng thu ®−îc 1,344 lÝt khÝ NO2 (s¶n phÈm khö duy nhÊt, ë ®ktc) vµ dung dÞch Y. Sôc tõ tõ khÝ NH3 (d−) vµo dung dÞch Y, sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®−îc m gam kÕt tña. PhÇn tr¨m vÒ khèi l−îng cña Cu trong hçn hîp X vµ gi¸ trÞ cña m lÇn l−ît lµ A. 21,95% vµ 0,78 B. 78,05% vµ 0,78 C. 78,05% vµ 2,25 D. 21,95% vµ 2,25 Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 16
 17. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG Gîi ý: nNO2 = 0, 06 mol S¬ ®å hãa bµi to¸n: Cu − 2e  Cu 2+ → 3+ N +5 + 1e  N +4 → Al − 3e  Al → Gäi sè mol cña Cu vµ Al lÇn lît lµ x vµ y mol => 64x + 27y = 1,23 gam Theo ®Þnh luËt b¶o toµn electron ta cã : 2x + 3y = 0,06 64 x + 27 y = 1, 23  x = 0, 015mol KÕt hîp ta cã:    →  %mCu = 78, 05% → 2 x + 3 y = 0, 06  y = 0, 01mol Theo s¬ ®å trªn ta cã khèi l−îng Al(OH)3 lµ: 0,01.78 = 0,78 gam. VËy ®¸p ¸n lµ B. NhËn xÐt: - §©y lµ mét d¹ng to¸n rÊt quen thuéc th−êng gÆp trong c¸c ®Ò thi tuyÓn sinh. - C¸c ®¸p ¸n nhiÔu ®−a ra kh¸ hîp lý. §èi víi nh÷ng häc sinh quªn mÊt vÒ viÖc t¹o phøc cña ®ång trong dung dÞch NH3 th× sÏ chän kÕt qu¶ C. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản