intTypePromotion=3

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCNTT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
40
lượt xem
14
download

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCNTT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự ra đời của các Khu Công nghiệp tập trung là xu thế tất yếu của nền kinh tế hiện đại. Với hiệu quả của mô hình phát triển công nghiệp theo các khu công nghiệp tập trung, đến nay cả nước ta đã có khoảng 150 KCNTT. Việc hình thành các KCNTT chính là một trong các giải pháp quan trọng đẩy nhanh khả năng CNH-HĐH ở nước ta, là địa điểm quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài tạo(FDI) điều kiện lớn để tiếp thu công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCNTT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ

 1. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “M T S GI I PHÁP PHÁT TRI N CÁC KCNTT TRÊN A BÀN HÀ N I THEO HƯ NG B N V NG V KINH T .”
 2. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 2 M CL C M C L C ....................................................................................................................... 1 Danh m c t vi t t t .......................................................................................................... 5 Danh m c b ng bi u .......................................................................................................... 6 L IM U .................................................................................................................. 7 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N PHÁT TRI N CÁC KHU CÔNG NGHI P T P TRUNG THEO HƯ NG B N V NG V KINH T . .................................................... 10 1.1 Khái quát v Khu công nghi p t p trung. ........................................................... 10 1.1.1 Khái ni m .................................................................................................. 10 1.1.2 c i m, vai trò c a KCNTT .................................................................... 11 1.1.2.1 c i m KCN.................................................................................... 11 1.1.2.2 Vai trò c a KCN ................................................................................. 13 1.1.3 Phân lo i KCNTT ...................................................................................... 18 1.2 Cơ s lý lu n phát tri n các khu công nghi p t p trung theo hư ng b n v ng v kinh t ......................................................................................................................... 19 1.2.1 Khái ni m v phát tri n b n v ng ............................................................... 19 1.2.2 Cơ s lý lu n phát tri n các khu công nghi p t p trung theo hư ng b n v ng v kinh t . ................................................................................................................ 21 1.2.3 Nh ng nhân t nh hư ng t i s phát tri n b n v ng v kinh t c a các khu công nghi p t p trung. ............................................................................................. 28 1.2.3.1 i u ki n t nhiên, a lý, quy mô t xây d ng. ................................. 28 1.2.3.2 Cơ s h t ng kinh t c a vùng ............................................................ 29 1.2.3.3 Các trung tâm kinh t và ô th . ........................................................... 29 1.2.3.4 Cơ ch chính sách. .............................................................................. 30 1.2.3.5 Môi trư ng chính tr , pháp lu t. ........................................................... 30 1.2.3.6 Ch t lư ng cơ s h t ng KCN. ........................................................... 31 1.2.3.7 Ch t lư ng các d ch v ........................................................................ 31 1.2.3.8 Kh năng v n u tư ........................................................................... 32 1.2.3.9 Năng l c c a các ngành công nghi p ph tr . ...................................... 32 1.2.3.10 Ngu n lao ng ................................................................................... 32 1.2.3.11 Kh năng th trư ng trong nư c........................................................... 33 1.2.3.12 T ch c qu n lý i u hành các KCN. .................................................. 33
 3. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 3 1.2.4 Các ch tiêu ánh giá hi u qu khai thác s d ng KCN. .............................. 34 1.2.4.1 T l di n tích t công nghi p trên di n tích t t nhiên, t l l p y.34 1.2.4.2 S d án u tư. .................................................................................. 35 1.2.4.3 T ng s v n u tư. ............................................................................. 35 1.2.4.4 T l v n u tư trên m t di n tích t công nghi p ............................ 36 1.2.4.5 T ng s lao ng. ................................................................................ 36 1.2.4.6 T l v n u tư trên m t công nhân ................................................... 36 1.2.4.7 T l % óng góp GDP ....................................................................... 37 1.2.4.8 Hi u qu s n xu t kinh doanh trên di n tích t công nghi p. .............. 37 1.2.4.9 Giá tr s n xu t bình quân c a công nhân............................................ 37 CHƯƠNG 2: TH C TR NG PHÁT TRI N B N V NG V KINH T C A CÁC KHU CÔNG NGHI P T P TRUNG HÀ N I. ............................................................... 39 2.1 Gi i thi u v Hà N i ......................................................................................... 39 2.1.1 c i m kinh t , văn hoá, xã h i c a Hà N i. .......................................... 39 2.1.2 Gi i thi u v Ban qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà N i........... 44 2.1.3 Tình hình phát tri n công nghi p c a Hà N i.............................................. 45 2.2 Th c tr ng phát tri n b n v ng v kinh t c a các KCNTT Hà N i. .................. 47 2.2.1 KCN N i Bài ............................................................................................. 48 2.2.2 KCN Sài ng B........................................................................................ 50 2.2.3 KCN Nam Thăng Long .............................................................................. 52 2.2.4 KCN Hà N i – ài Tư ............................................................................... 54 2.2.5 KCN Thăng Long....................................................................................... 55 2.3 ánh giá chung s phát tri n b n v ng c a các KCNTT Hà N i v kinh t . ..... 59 2.3.1 Nh ng thành t u ã t ư c. .................................................................... 61 2.3.1.1 T l l p y c a các KCN Hà N i khá cao ......................................... 61 2.3.1.2 Tình hình thu hút u tư : .................................................................... 61 2.3.1.3 Tình hình s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p. ......................... 62 2.3.1.4 Gi i quy t vi c làm và kéo theo s phát tri n c a các d ch v xung quanh KCN. ......................................................................................................... 65 2.3.2 H n ch . ..................................................................................................... 65 2.3.3 Nguyên nhân c a nh ng h n ch trên ......................................................... 69 CHƯƠNG 3: M T S GI I PHÁP PHÁT TRI N CÁC KCNTT TRÊN A BÀN HÀ N I THEO HƯ NG B N V NG V KINH T ........................................................... 71
 4. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 4 3.1 nh hư ng phát tri n công nghi p và phân b công nghi p c a Hà N i trong th i gian t i. ....................................................................................................................... 71 3.1.1 nh hư ng phát tri n công nghi p và các KCNTT .................................... 71 3.1.2 Danh m c d án kêu g i u tư phát tri n vào các KCN Hà N i t nay n năm 2010. ................................................................................................................ 73 3.2 M t s gi i pháp phát tri n b n v ng v kinh t c a các KCNTT trên a bàn Hà N i. .......................................................................................................................... 74 3.2.1 Huy ng v n u tư vào các KCN ............................................................ 74 3.2.2 Nâng cao trình công ngh s n xu t c a các doanh nghi p ...................... 76 3.2.3 V ngu n nhân l c. .................................................................................... 78 3.2.4 V quy ho ch các KCN. ............................................................................. 79 3.2.5 V chính sách tăng cư ng n i a hoá......................................................... 80 3.2.6 Tăng cư ng qu n lý nhà nư c c a BQL các KCN&CX Hà N i ................. 82 3.2.7 V công tác n bù, gi i phóng m r ng các KCN ..................................... 83 3.2.8 Các chính sách marketing và công tác xúc ti n u tư. ............................... 85 3.3 M t s ki n ngh h tr các KCN phát tri n b n v ng v m t kinh t ................ 87 K T LU N .................................................................................................................... 92 DANH M C TÀI LI U THAM KH O ...................................................................... 93
 5. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 5 Danh m c t vi t t t KCN : Khu công nghi p KCNTT : Khu công nghi p t p trung KCNC : Khu công ngh cao KCX : Khu ch xu t KKT : Khu kinh t CCN : C m công nghi p BQL các KCN&CX : Ban qu n lý các khu công nghi p và ch xu t
 6. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 6 Danh m c b ng bi u B ng 1: Giá tr s n xu t công nghi p c a Hà N i tính theo giá th c t B ng 2: Tình hình tri n khai các khu công nghi p B ng 3: S li u u tư c a các doanh nghi p vào các KCN B ng 4: T l v n u tư c a các KCN B ng 5: S d án ư c c p và i u ch nh qua các năm B ng 6: Giá tr s n xu t c a các KCN B ng 7: Danh m c d án kêu g i u tư phát tri n vào các KCN Hà N i t nay n năm 2010
 7. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 7 L IM U 1. Tính c p thi t c a tài: S ra i c a các Khu Công nghi p t p trung là xu th t t y u c a n n kinh t hi n i. V i hi u qu c a mô hình phát tri n công nghi p theo các khu công nghi p t p trung, n nay c nư c ta ã có kho ng 150 KCNTT. Vi c hình thành các KCNTT chính là m t trong các gi i pháp quan tr ng y nhanh kh năng CNH-H H nư c ta, là a i m quan tr ng trong vi c thu hút ngu n v n u tư trong nư c và u tư tr c ti p nư c ngoài t o(FDI) i u ki n l n ti p thu công ngh , chuy n d ch cơ c u kinh t và phân công l i lao ng phù h p v i xu th h i nh p kinh t qu c t thúc y tăng trư ng công nghi p góp ph n phát tri n kinh t - xã h i Th ô và nâng cao năng l c c nh tranh c a n n kinh t . Vi c phát tri n các khu công nghi p cũng thúc y vi c hình thành các khu ô th m i, phát tri n các ngành công nghi p ph tr và d ch v t o vi c làm cho ngư i lao ng, góp ph n ào t o phát tri n ngu n nhân l c, xây d ng k t c u h t ng k thu t kinh t k thu t, mb o tr t t an toàn xã h i. Sau hơn 10 năm xây d ng và phát tri n, các KCN c a Hà N i ã ch ng t ư c vai trò c a KCN th ô, t ư c nh ng k t qu quan tr ng trong s nghi p phát tri n kinh t . Ch v i di n tích hơn 921km2, nhưng Hà N i ã xây d ng ư c 5KCNTT v i t ng di n tích 543,11ha, thu hút ư c nhi u các d án có công ngh cao và quy mô c a các t p oàn kinh t hàng u th gi i như: Canon, Toto, Daewoo- Hanel, Panasonic, Sumitomo Bakelite, Yamaha, …Riêng hai d án c a Canon và Orion-hanel ã có t ng v n u tư lên n g n 500tri u USD. Các KCN c a Hà N i ra i góp ph n hình thành các khu ô th , tăng cư ng ti p thu công ngh tiên ti n, gi i quy t vi c làm, óng góp
 8. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 8 vào tăng thu ngân sách…góp ph n không nh vào s phát tri n kinh t c a Hà N i nói riêng và c a c nư c nói chung. Tuy nhiên, Hà N i nói riêng và c nư c ta nói chung v n còn nh ng t n t i trong quá trình phát tri n b n v ng các KCN. Phát tri n các KCN c n ph i tính n s phát tri n b n v ng v t t c các m t kinh t , xã h i và môi trư ng. c bi t, ho t ng c a các KCN thư ng là 50 năm, m t kho ng th i gian dài như v y n u không phát tri n theo hư ng b n v ng thì không nh ng không th có nh ng óng góp cho a phương mà th m chí còn có th gây nên nh ng tr ng i cho s phát tri n chung c a xã h i. Chính vì t m quan tr ng c a v n này mà tôi ã r t quan tâm nv n phát tri n b n v ng KCN c a Hà N i. Tuy nhiên, do th i gian và kh năng b n thân có h n, nên tôi ch l a ch n nghiên c u v m t kinh t cho chuyên th c t p c a mình: “M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t ” 2. Ph m vi, i tư ng và phương pháp nghiên c u • Ph m vi nghiên c u c a chuyên : các KCN trên a bàn Hà N i • i tư ng nghiên c u là: tìm hi u th c tr ng và ưa ra m t s gi i pháp cho s phát tri n b n v ng v m t kinh t • Phương pháp nghiên c u: phương pháp ư c s d ng nghiên c u chuyên là phương pháp thu th p s li u, phương pháp phân tích s li u và phương pháp so sánh. 3. K t c u c a chuyên : Chuyên g m 3 chương: - Chương 1 :Cơ s lý lu n phát tri n các KCNTT theo hư ng b n v ng v kinh t .
 9. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 9 - Chương 2: Th c tr ng phát tri n b n v ng v kinh t c a các KCNTT trên a bàn Hà N i - Chương 3: M t s gi i pháp phát tri n b n v ng v kinh t c a các KCNTT trên a bàn Hà N i Tôi xin chân thành c m ơn s hư ng d n và ch b o t n tình c a GS.TS àm Văn Nhu , và s giúp trong quá trình th c t p c a Ban qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i. Tôi xin chân thành c m ơn! Hà N i, 4/2008 SVTH: Nguy n Trúc Quỳnh
 10. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 10 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N PHÁT TRI N CÁC KHU CÔNG NGHI P T P TRUNG THEO HƯ NG B N V NG V KINH T . 1.1 Khái quát v Khu công nghi p t p trung. 1.1.1 Khái ni m S ra i c a KCN th gi i là b t u t th k 18, khi các nư c phát tư b n giàu có quan tâm m r ng thương m i qu c t , áp d ng các lo i thu quan kh t khe i v i nh ng s n ph m hàng hóa vào lãnh th c a mình. c bi t vào n a cu i th k XX, các KCN trên th gi i phát tri n m nh m khi các nư c ch nghĩa tư b n ang trong th i c nh tranh tìm ki m th trư ng và tranh giành phân l i th trư ng th gi i. Lúc này trình phát tri n c a các nư c tư b n ã trình cao, v n có hi n tư ng th a và giá nhân công cao, khan hi m v ngu n tài nguyên nên chi phí s n xu t cao, l i nhu n ngày càng gi m. Trong khi ó thì các nư c ang phát tri n l i rơi vào tình tr ng thi u v n phát tri n kinh t , trình khoa h c công ngh th p, thi u lao ng có tay ngh cao, th t nghi p gia tăng, n n kinh t ch m phát tri n. Ngu n v n trong nư c và ngu n v n vi n tr thì có h n, không áp ng ư c nhu c u phát tri n kinh t . Do ó, có i m g p nhau v nhu c u phát tri n kinh t gi a các nư c phát tri n và các nư c ang phát tri n, t o nên nhu c u d ch chuy n v n và công ngh gi a các nư c này v i nhau. Các doanh nghi p các nư c phát tri n tìm ki m cơ h i u tư ra nư c ngoài gi m chi phí s n xu t, t n dung l i th so sánh các nư c kém phát tri n hơn, có th trư ng m i, ngu n nguyên li u m i. Còn v i các nư c ang phát tri n, v i ngu n v n u tư này ã có th y nhanh s phát tri n kinh t c a mình, có ư c v n u tư, có ư c công ngh , ti n hành nhanh hơn quá trình công nghi p hoá.
 11. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 11 Th i gian u, do thi u v n, các cơ s công nghi p c a các nư c ang phát tri n ph n l n có quy mô v a và nh , phân b phân tán, kh năng x lý ô nhi m và b o v môi trư ng kém. Dân s tăng, t ai ngày càng h n ch , thêm vào n a là Chính ph c n chi tiêu u tư xây d ng cơ s h t ng áp ng nhu c u xây d ng phát tri n cu các doanh nghi p i u tư, làm sao có ư c cơ s h t ng hi n i phát tri n công nghi p, h n ch ô nhi m môi trư ng, x lý t t ch t th i công nghi p, t p trung qu n lý, ti t ki m t ai, chi phí. m b o ư c các yêu c u trên, KCN ra i như m t t t y u khách quan. Có nhi u khái ni m v KCN trên th gi i, tuy nhiên theo Ngh nh c a Chính ph s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 quy nh v KCN, KCX và KKT thì khái ni m v KCN ư c hi u như sau: Khu công nghi p là khu chuyên s n xu t hàng công nghi p và th c hi n các d ch v cho s n xu t công nghi p, có ranh gi i a lý xác nh, ư c thành l p theo i u ki n, trình t và th t c quy nh c a Chính ph . Khu ch xu t là khu công nghi p chuyên s n xu t hàng xu t kh u, th c hi n d ch v cho s n xu t hàng xu t kh u và ho t ng xu t kh u, có ranh gi i a lý xác nh, ư c thành l p theo i u ki n, trình t và th t c áp d ng i v i khu công nghi p theo quy nh c a Chính ph .. Khu công nghi p, khu ch xu t ư c g i chung là khu công nghi p, tr trư ng h p quy nh c th . 1.1.2 c i m, vai trò c a KCNTT 1.1.2.1 c i m KCN Vi c thành l p các KCN có tác ng nhi u m t i v i s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c như t ch c cơ c u l i kinh t c a vùng lãnh th , b trí dân cư, b o v môi trư ng, nâng cao m c s ng nhân dân, phát tri n cơ s h t ng k thu t và xã h i cho khu v c. Khu công nghi p t p trung có nh ng c i m cơ b n sau ây:
 12. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 12 - Là khu v c t p trung nhi u doanh nghi p, xí nghi p công nghi p trong m t khu v c có ranh gi i rõ ràng, s d ng chung k t c u h t ng như h th ng cung c p i n, nư c; chung h th ng x lý nư c th i, khí th i và các lo i ch t th i khác; chung giá thành s d ng cơ s h t ng và các d ch v liên quan. u ra c a các doanh nghi p còn có th g n bó v i nhau như s n ph m c a nhà máy này còn là linh ki n ph tùng cho s n ph m c a nhà máy kia, ho c là nguyên li u cho nhà máy kia…Vì v y, các xí nghi p này ti t ki m t i a chi phí s n xu t, h giá thành c a s n ph m, cũng chính là ti t ki m ư c chi phí cho xã h i. - Các doanh nghi p trong KCN ư c hư ng quy ch riêng và ưu ãi riêng theo quy nh c a Chính ph và cơ quan a phương s t i, có chính sách kinh t c thù, ưu ãi nh m thu hút v n u tư nư c ngoài, t o môi trư ng u tư thu n l i h p d n cho phép các nhà u tư nư c ngoài s d ng nh ng ph m vi t ai nh t nh trong khu công nghi p thành l p các nhà máy, xí nghi p, các cơ s kinh t , d ch v v i nh ng ưu ãi v th t c xin phép và thuê t, mi n ho c gi m thu . - Ngu n v n xây d ng cơ s h t ng ch y u là thu hút t nư c ngoài hay các t ch c, cá nhân trong nư c. các nư c khác, Chính ph thư ng b v n u tư xây d ng cơ s h t ng. Nhưng Vi t Nam thì nhà nư c không có v n, vì th vi c u tư xây d ng cơ s h t ng KCN ư c kêu g i u tư t v n trong và ngoài nư c. - Vi c hình thành các KCN t o nên s liên k t v i các cơ s kinh t trong nư c, có tác d ng lan to trư c h t là khu v c xung quanh KCN. - S n ph m c a các nhà máy, doanh nghi p trong KCN ch y u dành cho xu t kh u, hư ng ra th trư ng th gi i. Tuy nhiên tăng thu ngo i t b ng cách gi m t i a vi c nh p kh u các lo i máy móc thi t b và hàng hoá
 13. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 13 tiêu dùng, các nhà s n xu t trong KCN cũng r t quan tâm n vi c s n xu t hàng hoá có ch t lư ng cao nh m thay th hàng nh p kh u. - M i ho t ng kinh t trong KCN tr c ti p ch u s chi ph i c a cơ ch th trư ng và di n bi n c a th trư ng qu c t . Do ó, cơ ch qu n lý kinh t trong KCN l y i u ti t c a th trư ng làm chính. - KCN là mô hình t ng h p phát tri n kinh t v i nhi u thành ph n và nhi u hình th c s h u khác nhau cùng t n t i: doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài dư i hình th c 100% v n u tư nư c ngoài,h p ng, h p tác kinh doanh, doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p v n 100% v n trong nư c. - Ho t ng trong KCN s là các t ch c pháp nhân và các cá nhân trong và ngoài nư c ti n hành theo các i u ki n bình ng. 1.1.2.2 Vai trò c a KCN Vi c hình thành các KCNTT là m t yêu c u t t y u c a s phát tri n kinh t - xã h i, nh t là i v i các nư c ang phát tri n thì vi c hình thành các KCN s nhanh chóng thúc y n n kinh t phát tri n theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. C th : - Vi c ra i các KCN ã thu hút v n u tư trong nư c và ngoài nư c. V i nh ng ưu i m t t y u c a KCNTT như cơ s h t ng hoàn ch nh, ng b và hi n i, thu n ti n trong vi c nâng cao hi u qu s n xu t, gi m chi phí s n xu t và x lý ch t th i t t ã là m t nhân t thu hút các nhà u tư. Hơn n a v i quy ch qu n lý và h th ng chính sách ưu ãi, các KCNTT t o ra ư c m t môi trư ng u tư kinh doanh, thu n l i, có s c h p d n i v i các nhà u tư nư c ngoài. T ó giúp cho các nư c có KCN có thêm v n u tư, ti p c n v n u tư và công ngh tiên ti n cũng như phong cách qu n lý hi n i. M t khác, vi c phát tri n các KCNTT cũng phù h p v i chi n lư c c a các công ty xuyên qu c gia trong vi c m r ng ph m vi
 14. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 14 ho t ng trên cơ s ti t ki m chi phí, tăng l i nhu n, tranh th thu quan ưu ãi t phía nư c ch nhà, khai thác th trư ng r ng l n các nư c ang phát tri n. Chính vì th ma ngu n v n u tư vào các a bàn này không ng ng tăng lên. Theo th ng kê c a Ngân hàng th gi i thì các d án th c hi n trong KCN h u h t do các nhà u tư nư c ngoài ho c do liên doanh v i nư c ngoài th c hi n. Do v y KCNTT ã óng vai trò quan tr ng trong vi c thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài . Ví d , Malaysia và ài Loan trong nh ng năm u phát tri n , KCN ã thu hút kho ng 60% s v n u tư tr c ti p nư c ngoài. Cùng v i vi c thu hút ngu n v n u tư nư c ngoài, v i thu n l i v v trí và ưu ãi v chính sách, cơ ch thì KCNTT còn thu hút ư c các nhà u tư trong nư c. ây là ngu n v n ti m tàng r t l n trong nhân dân chưa ư c khai thác và s d ng x ng áng. KCNTT s t o môi trư ng và cơ h i phát huy năng l c v v n cũng như s n xu t kinh doanh trong cùng m t i u ki n ưu ãi i v i các nhà u tư nư c ngoài, các doanh nghi p trong nư c s liên doanh, liên k t v i các doanh nghi p nư c ngoài. T ó, t o cơ h i các doanh nghi p trong nư c có i u ki n ti p thu kinh nghi m qu n lý, trình i u hành s d ng các trang thi t b k thu t và công ngh hi n i c a nư c ngoài , b i dư ng nhân tài, th các phương án c i cách ti n d n n trình th gi i. - Ti p thu k thu t và công ngh tiên ti n cũng như phương pháp qu n lý hi n i. Vi c ti p thu công ngh và k năng qu n lý hi n i m t cách nhanh chóng và hi u qu không ch là nhi m v trư c m t mà còn là m c tiêu chi n lư c. Mu n phát tri n kinh t thì không th thi u khoa h c công ngh . Mà các nư c ang phát tri n thì trình khoa h c công ngh là ch m phát tri n hơn nhi u so v i các nư c phát tri n. Kinh nghi m phát tri n kinh t c a nhi u nư c cho th y vi c ng d ng ti n b công ngh c a nư c ngoài là m t
 15. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 15 trong nh ng bí quy t phát tri n. Sao chép nh ng phương pháp có hi u qu hơn, ưa chúng vào áp d ng trong nư c thư ng là m t gi i pháp mang tính truy n th ng. Tuy nhiên i v i các nư c nghèo thì l i không d dàng như v y. Có th các nư c nghèo cũng có nhi u chuyên gia k thu t ư c trang b nh ng tri th c công ngh hi n i, nhưng ch riêng h thôi thì không gi i quy t ư c h t v n c a nư c nghèo. C n th y r ng, b n thân công ngh tiên ti n ã ư c phát tri n là áp ng các i u ki n c bi t c a các nư c phát tri n như lương cao, tư b n d i dào so v i lao ng và có nhi u k sư lành ngh , trong khi ó thì i u ki n này không có các nư c nghèo. Chính vì v y có m t gi i pháp ó là thu hút các doanh nghi p nư c ngoài, v i vi c hình thành các KCNTT s là nơi thu hút s u tư này. Qua ó, ngư i nư c ngoài s ưa vào KCN nh ng thi t b k thu t tiên ti n, quy trình công ngh hi n i s n xu t ra các s n ph m có ch t lư ng cao, t tiêu chu n qu c t có s c c nh tranh trên th trư ng. Ngoài ra, các KCNTT thư ng ư c quy ho ch theo m t mô hình t p h p các doanh nghi p cùng ngành. Do v y, các doanh nghi p d dàng h p tác, liên k t v i nhau trong vi c nh p kh u, ti p nh n nh ng công ngh tiên ti n, hi n i trên th gi i, t n d ng ư c nh ng l i th c a nư c i sau, rút ng n ư c kho ng cách v khoa h c k thu t v i các nư c i trư c. Vi c các doanh nghi p liên k t h p tác v i nhau s ti t ki m ư c chi phí trong lĩnh v c nghiên c u và phát tri n ( R&D) và quy n s h u trí tu . M t khác, xu t phát t các trang thi t b h ên i, công ngh k thu t tiên ti n thì các cán b qu n lý, các công nhân k thu t và viên ch c làm vi c t i các KCN s ư c ào t o l i, ào t o b sung cho thích h p và tr c ti p ti p thu tác phong công nghi p, kinh nghi m qu n lý, phương pháp ki m tra ch t lư ng hi n i thích ng v i cơ ch th trư ng và t hi u qu cao. Nh ng k t qu này không ch mang l i cho KCN mà nó còn tác ng m nh n vi c thay i công ngh , trang thi t b , ch t lư ng s n ph m, cơ ch ho t ng, ki n
 16. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 16 th c và phương pháp qu n lý c a các doanh nghi p bên ngoài, làm cho các doanh nghi p này cũng im i t hi u qu kinh t cao. - KCN là nơi t o công ăn vi c làm và phát tri n k năng lao ng. Xây d ng và phát tri n các KCN t o nhi u hơn vi c làm là m t trong nh ng m c tiêu c a các nư c ang phát tri n . ng th i t o i u ki n cho l c lư ng lao ng nư c ta tham gia m t cách t t nh t vào s phân công l i l c lư ng lao ng xã h i. Các KCN là nơi h p thu công ngh , k thu t hi n i và h c t p kinh nghi m qu n lý tiên ti n, v a là môi trư ng ào t o ra nh ng nhà qu n lý có trình cao, có b n lĩnh và kinh nghi m; nh ng công nhân có tay ngh cao và ý th c, tác phong công nghi p do ư c ti p c n và làm vi c v i dây chuy n công ngh tiên ti n cùng k lu t lao ng cao bu c các nhà qu n lý và ngư i lao ng ph i rèn luy n và không ng ng h c h i, nâng cao trình chuyên môn. - KCN là nơi h p thu nhanh nh t chính sách m i. Thư ng thì khi các chính sách m i ra i, vi c áp d ng chúng cùng m t lúc trên di n r ng là không thu n l i, do v y các KCN là nơi thí i m nh ng chính sách kinh t m i, c bi t là nh ng chính sách v kinh t i ngo i. - KCN góp ph n quan tr ng vào chuy n d ch cơ c u kinh t Các KCN là u t u tăng trư ng, thúc y các ngành kinh t khác phát tri n, là i u ki n d n d t các ngành công nghi p ph tr , các d ch v như tài chính, ngân hàng, d ch v thương m i, lao ng, tư v n, lao ng… ng th i, KCN phát tri n s y nhanh t c và kim ng ch xu t kh u,…Do ó KCN góp ph n quan tr ng làm d ch chuy n cơ c u kinh t theo hư ng tăng nhanh t tr ng công nghi p và d ch v , gi m t tr ng nông nghi p trong n n kinh t .
 17. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 17 - KCN góp ph n phát tri n ô th và nông thôn. Vi c hình thành các KCN có vai trò cơ b n trong quá trình hình thành các khu ô th m i, phân công l i l c lư ng lao ng trong xã h i, làm thay i cơ c u kinh t nông thôn theo hư ng công nghi p hoá-hi n i hoá. - KCN là gi i pháp hư ng n phát tri n b n v ng. Quy ho ch phát tri n các KCN góp ph n quan tr ng và tăng trư ng kinh t , ó là ti n cơ b n th c hi n công b ng xã h i. Ngoài ra, xây d ng các KCN òi h i ph i gi i quy t nhi u v n m t cách ng b như: quy ho ch, xây d ng cơ s h t ng trong và ngoài KCN, s d ng t ai có hi u qu , ào t o và tuy n d ng lao ng, b o v môi trư ng ,an ninh tr t t , cung c p các d ch v , t ch c i s ng văn hoá, giáo d c, tác ng ô th hoá, hi n i hoá nông nghi p nông thôn…gi i quy t t t các m i quan h trên chính là t o s phát tri n b n v ng. - KCN là c u n i h i nh p v i th gi i. KCN thư ng g n li n v i các i u ki n thu n l i c v v trí a lý và các d ch v i kèm cùng v i các chính sách ưu ãi và ơn gi n. ó là i u ki n thu n l i thu hút các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s là c u n i t t nh t cho doanh nghi p trong nư c ti p c n v i th trư ng th gi i. V i trình qu n lý chuyên nghi p, công ngh tiên ti n c a nư c i trư c, các doanh nghi p nư c ngoài trong KCN có tác ng lan to n trình và k năng công nghi p i v i ph n còn l i c a n n kinh t n i a. Nhìn chung, nh hư ng c a KCN i v i s phát tri n c a n n kinh t là rõ ràng. Tuy nhiên, m i nư c, m c nh hư ng là khác nhau. Tóm l i, có th nói, KCNTT là công c khá h u hi u m t t nư c kh i ng s phát tri n các lĩnh v c công nghi p hư ng v xu t kh u, thay th nh p kh u và s d ng nhi u lao ng trong nư c, thu hút v n u tư, công
 18. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 18 ngh , kinh nghi m qu n lý tiên ti n c a các nư c ang phát tri n. V lâu dài, các KCN tác ng gián ti p n toàn b n n kinh t qua khâu chuy n giao công ngh và qua nh ng m i liên k t KCN v i n i a. Phát tri n các KCNTT là m t gi i pháp thích h p v i giai o n u c a quá trình y nhanh s phát tri n c a các nư c ang phát tri n vì nó phù h p trình qu n lý, s d ng v n u tư trong giai o n u chuy n sang cơ ch th trư ng, là con ư ng m c a gia nh p vào n n kinh t th gi i. 1.1.3 Phân lo i KCNTT Có nhi u cách phân lo i KCN, nhưng tôi ng ý v i các cách phân lo i KCN như sau: - Phân lo i KCN theo tính ch t ngành ngh : g m 4 lo i + KCN chuyên ngành: ư c hình thành t các xí nghi p công nghi p cùng m t ngành ho c m t s ít ngành công nghi p khác nhau nhưng cùng s n xu t ra m t s lo i s n ph m, ch y u hình thành t các ngành ch o như hoá ch t-hoá d u, i n t -tin h c, v t li u xây d ng, ch t o và l p ráp cơ khí (gang thép Thái Nguyên, hoá ch t Vi t trì, l c d u Dung Qu t) + KCN a ngành: g m nhi u xí nghi p thu c nhi u ngành công nghi p khác nhau. KCN a ngành cho phép tho mãn ư c yêu c u v lãnh th cho s n xu t công nghi p, song trong quy ho ch xây d ng c n lưu ý v n môi trư ng nh m h n ch tác ng nh hư ng x u gi a các xí nghi p khác nhau, ti t ki m u tư h t ng. + KCN sinh thái: là mô hình mang tính c ng sinh công nghi p. Các ngành công nghi p ư c l a ch n sao cho các nhà máy có m i liên h v i nhau, h tr và tương tác v i nhau t o nên môi trư ng s ch và b n v ng. V i mô hình này thì ph li u c a nhà máy này có th làm nguyên li u cho nhà máy kia, ho c s n ph m c a nhà máy này s là nguyên li u, v t tư c a nhà máy kia.
 19. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 19 + KCN h n h p: là KCN có y các y u t c a KCN a ngành, trong ó chia ra các khu chuyên ngành, khu có yêu c u công ngh cao, có t ch c d ch v như vui chơi, gi i trí, b nh vi n, trư ng h c… m b o i s ng c a ngư i lao ng trong KCN và dân nh p cư. - Phân lo i theo quy mô di n tích phân làm các lo i KCN nh , trung bình, l n và r t l n. Theo tiêu chí này ph thu c quan i m c a t ng nư c v kích c KCN, ch y u nh m phân bi t x p h ng KCN. - Phân lo i theo c i m qu n lý thì có các lo i: + KCNTT: có th là a ngành, chuyên ngành, có quy mô di n tích khác nhau, ư c hình thành v i cac i u ki n khác nhau + KCX: khu ch xu t là khu chuyên s n xu t hàng xu t kh u, th c hi n các d ch v cho s n xu t hàng xu t kh u và ho t ng xu t kh u. + KCNC: là khu t p trung các doanh nghi p công nghi p k thu t cao và các ơn v ho t ng ph c v cho phát tri n công ngh cao bao g m nghiên c u, tri n khai khoa h c, công ngh , ào t o và các d ch v liên quan. + CCN: c m công nghi p là tên g i chung cho các c m công nghi p-ti u th công nghi p, th c ch t là KCN t p trung nhưng có quy mô nh do UBND c p t nh quy t nh thành l p( ho c phân c p quy t nh thành l p) theo quy ho ch phát tri n công nghi p trên a bàn b trí các cơ s s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p và ngành ngh truy n th ng trong di n di d i kh i n i thành, n i th ho c các khu dân cư t p trung, và thu hút các d án u tư m i v i quy mô v a và nh . 1.2 Cơ s lý lu n phát tri n các khu công nghi p t p trung theo hư ng b n v ng v kinh t 1.2.1 Khái ni m v phát tri n b n v ng
 20. M t s gi i pháp phát tri n các KCNTT trên a bàn Hà N i theo hư ng b n v ng v kinh t 20 Có r t nhi u khái ni m khác nhau v phát tri n b n v ng, m t trong các nh nghĩa hay ư c các qu c gia s d ng là khái ni m c a H i ng th gi i v môi trư ng và phát tri n b n v ng (WCED), ư c trình bày trong tài li u “Tương lai chung c a chúng ta” năm 1987: “ Phát tri n b n v ng là m t quá trình c a s thay i mà trong ó s khai thác tài nguyên, phương hư ng u tư, nh hư ng phát tri n k thu t và s thay i v lu t pháp u làm hài hòa và gia tăng kh năng áp ng nhu c u và khát v ng c a nhân lo i trong c hi n t i và tương lai”.Hay “ Phát tri n b n v ng là s phát tri n không ch nh m áp ng nhu c u c a th h hi n nay mà không làm t n h i n các th h tương lai áp ng l i các nhu c uc ah ” Cũng năm 1987, v n v phát tri n b n v ng ư c Ngân hàng th gi i (WB) c pl n u tiên, theo ó thì “Phát tri n b n v ng là s phát tri n áp ng các nhu c u hi n t i mà không làm nguy h i n kh năng áp ng nhu c u c a các th h tương lai” Các khái ni m trên ch y u nh n m nh khía c nh s d ng có hi u qu ngu n tài nguyên thiên nhiên và b o m môi trư ng s ng cho con ngư i trong quá trình phát tri n. Ngày nay, quan i m v phát tri n b n v ng ư c c p y hơn, ngoài v n môi trư ng, phát tri n b n v ng còn xét c v khía c nh kinh t và xã h i. T i H i ngh thư ng nh Th gi i v Phát tri n b n v ng t ch c Johannesbug- C ng hòa Nam Phi năm 2002 ã xác nh “ Phát tri n b n v ng là quá trình phát tri n có s k t h p ch t ch , h p lý, hài hòa gi a 3 m t c a s phát tri n , g m: tăng trư ng kinh t , c i thi n các v n xã h i và b o v môi trư ng”. Tiêu chí ánh giá s phát tri n b n v ng là s tăng trư ng kinh t n nh; th c hi n t t ti n b và công b ng xã h i; khai thác h p lý, s

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản