intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở microsoft SDK speech 5.1 để xây dựng phần mềm luyện phát âm tiếng Anh

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

134
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở microsoft sdk speech 5.1 để xây dựng phần mềm luyện phát âm tiếng anh', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở microsoft SDK speech 5.1 để xây dựng phần mềm luyện phát âm tiếng Anh

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Võ Trung Hùng NGUY N TH THÙY DUNG NGHIÊN C U NG D NG MÃ NGU N M Ph n bi n 1: TS. Nguy n Thanh Bình MICROSOFT SDK SPEECH 5.1 Ph n bi n 2: PGS.TS. Đoàn Văn Ban Đ XÂY D NG PH N M M LUY N PHÁT ÂM TI NG ANH Chuyên ngành: Khoa h c máy tính Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Mã s : 60.48.01 th c sĩ Khoa h c máy tính h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 18 tháng 06 năm 2011. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng ĐÀ N NG – Năm 2011 - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 2. 1 2 M Đ U 2. M c tiêu và nhi m v nghiên c u • Xây d ng m t ph n m m thân thi n v i ngư i h c Anh 1. Lý do ch n ñ tài Văn, ñóng vai trò như m t ngư i b n h tr vi c luy n Theo th ng kê c a v giáo d c ñ i h c sau khi ñánh giá 59 phát âm trư ng ñ i h c l n t i Vi t Nam không chuyên ng , thì có 51.7% • T o tài li u ñ y ñ và chính xác v mã ngu n m sinh viên t t nghi p không ñáp ng ñư c yêu c u v kĩ năng ti ng Microsoft Speech SDK 5.1 làm cơ s ng d ng và phát Anh. Trư c tình hình này cho th y, v n ñ ti ng Anh ñang là m i tri n s n ph m ph n m m quan tâm hàng ñ u c a các doanh nghi p khi th c hi n ph ng v n • Rèn luy n thêm k năng ñ c hi u tài li u Ti ng Anh tuy n d ng. V y có th nói r ng, Anh ng là tiêu chu n ñánh giá ñ u chuyên ngành và k năng t ng h p các ki n th c ñ ñ c tiên và quan tr ng nh t cho m t nhân viên mu n vào làm t i doanh l p t ch t o ra m t b n thi t k , m t ph n m m hoàn nghi p, không nh ng là các công ty nư c ngoài, mà nhi u doanh ch nh nghi p trong nư c hi n nay cũng ñánh giá cao yêu c u này c a nhân viên. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Th c t , chương trình h c ti ng Anh trên l p có r t ít th i • Đ i tư ng gian ñ luy n ñ c. Vi c luy n ñ c t i nhà l i không ai ch b o cho ngư i h c r ng h ñã phát âm ñúng hay chưa. Công ngh x lý ti ng nói Yêu c u ñ t ra v i m i ngư i h c môn Anh Văn là ph i t h c, bên c nh ng pháp c n t luy n phát âm chu n, ngoài vi c vi t Mã ngu n m x lý ti ng nói Microsoft Speech ñúng chính t m t t v ng m i chúng ta còn có th ñ c ñúng ñư c SDK 5.1 nó. N m ñư c vai trò quan tr ng c a vi c rèn luy n phát âm Ti ng Anh, cũng như nhu c u h c t p nâng cao kh năng Ti ng Anh c a • Ph m vi các b n h c sinh sinh viên, tôi ñã ng d ng và tri n khai ñ tài: Ch x lý và nh n d ng gi ng nói Ti ng Anh “Nghiên c u xây d ng ph n m m mã ngu n m Microsoft SDK Speech 5.1 ñ xây d ng ph n m m luy n phát âm Ti ng Anh”.
 3. 3 4 4. Gi thi t nghiên c u CHƯƠNG 1: NGHIÊN C U T NG QUAN Trong chương này, chúng tôi trình bày cơ s lý thuy t liên • D a vào thư vi n gi ng chu n c a mã ngu n m quan ñ n ñ tài. N i dung c a chương này gi i thi u v : Công c x Microsoft Speech SDK 5.1 ñ phát âm cũng như làm cơ lý ti ng nói nh m nghiên c u sơ lư c lý thuy t nh n d ng; m t s s ñ nh n d ng t Ti ng Anh chu n ph n m m nh n d ng ti ng nói hi n nay nh m tìm hi u th c t các • D a vào các phương th c nh n d ng, các hàm nh n d ng ch c năng và yêu c u c n có cho m t s n ph m ph n m m c a mình; do b s n ph m mã ngu n m này cung c p. gi i thi u v Microsoft Speech SDK 5.1 nh m t o m t tài li u lý thuy t ñ phát tri n mã ngu n m nh n d ng gi ng nói Microsoft 5. Phương pháp nghiên c u Speech SDK 5.1. • Phương pháp tài li u: nghiên c u các tài li u liên quan 1.1. CÔNG C X LÝ TI NG NÓI ñ n công ngh nh n d ng gi ng nói 1.1.1. Nh n d ng ti ng nói • Phương pháp th c nghi m: nghiên c u ng d ng mã ngu n m Microsoft Speech SDK 5.1 1.1.2. T ng h p ti ng nói 6. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài 1.2. M TS PH N M M NH N D NG TI NG NÓI HI N • Ý nghĩa khoa h c: NAY Nâng cao hi u qu ñánh giá phát âm + Vspeech: ph n m m nh n d ng gi ng nói ti ng Vi t trên T o tài li u Ti ng Vi t hư ng d n phát tri n ng máy tính: do nhóm BK02 c a Đ i h c Bách khoa TP.HCM ch t o d ng Microsoft Speech SDK 5.1 thành công vào cu i năm 2004. • Ý nghĩa th c ti n: + Ph n m m luy n phát âm Ti ng Anh Power Pronunciation: Ngư i h c có th t luy n phát âm, ch ñ ng ñư c Chương trình ñư c thi t k ñ luy n phát âm các ch cái, th i gian cũng như không gian h c t p t ng t m t, t ng câu m t. V i giao di n ñ h a sinh ñ ng th hi n Nâng cao h ng thú cho ngư i h c nh vào kh năng vòm mi ng khi phát âm các t , câu ngư i h c theo ñó quan sát mà nh n d ng gi ng nói m t cách t ñ ng m i m này h c theo sao cho ñúng.
 4. 5 6 1.3. GI I THI U V MICROSOFT SDK 5.1 (Speech recognition_SR) và t văn b n ñ n gi ng nói “text-to- speech” (TTS), giúp cho công ngh gi ng nói tr nên d ti p c n hơn 1.3.1. Qui ñ nh khi dùng mã ngu n m Microsoft Speech SDK và m nh m cho m t lo t các ng d ng. + Yêu c u v h th ng: SAPI API cung c p m t giao di n c p cao gi a ng d ng vá các công c gi ng nói. SAPI th c hi n t t c các chi ti t c p th p c n • Windows XP Professional or Home editions; thi t ñ ki m soát và qu n lý h th ng th i gian th c c a các công c • Windows.NET Server editions; khác nhau. • Microsoft Windows 2000 Professional Workstation; Hai lo i cơ b n c a công c SAPI là TTS và SR. H th ng • Microsoft Windows Millennium edition. TTS t ng h p các chu i văn b n và các t p tin âm thanh b ng cách • Microsoft Windows 98. s d ng gi ng nói ñư c t ng h p. SR chuy n ñ i gi ng nói c a con • Microsoft Windows ® NT Workstation ho c phiên b n 4.0, ngư i vào chu i văn b n và nh ng t p tin có th ñ c ñư c. • Windows 95 hay Win trư c ñó thì không ñư c h tr + TTS c a API: Đ t o các ng d ng ta ñi u khi n TTS b ng vi c s d ng + Yêu c u v ph n c ng: giao di n ñ i tư ng thành ph n (Component Object Model) • A PentiumII\PentiumII-equivalent tr lên v i 233 MHz; 128 ISpVoice. Khi t o ra m t ñ i tư ng ISpVoice, ch c n g i MB RAM. ISpVoice::Speak ñ ñ c m t d li u văn b n. Ngoài ra, ISpVoice • M t micro có ch t lư ng cao v i b l c ti ng n ph c v cho cũng cung c p m t s phương pháp ñ thay ñ i gi ng nói và các vi c nh n d ng. thu c tính khác như t c ñ ISpVoice::SetRate, Âm thanh ISpVoice::SetVolume và gi ng nói hi n t i ISpVoice::Setvoice. Các s n ph m ph n m m do ngư i dùng xây d ng ñư c b o + SR c a API v b i lu t b n quy n và các hi p ư c b n quy n qu c t , cũng Cũng như ISpVoice giao di n chính ñ t ng h p gi ng nói, như lu t s h u trí tu và các ñi u ư c, ñ ng th i ñư c c p phép, ISpRecoContext là giao di n chính cho nh n d ng gi ng nói. nhưng không bán ñư c. M t ng d ng có th ch n m t trong hai ki u nh n d ng gi ng nói. (Speech recognition engines_ISpRecognizer). Nh n d ng 1.3.2. Phương th c x lý trong Microsoft Speech SDK 5.1 chia s v i nh ng ng d ng nh n d ng gi ng nói khác. Đ t o m t Các giao di n chương trình ng d ng (Application IspRecoContext cho m t ISpRecognizer chia s , ch c n g i Programming Interface _API) SAPI làm gi m ñáng k chi phí ñ vi t CoCreateInstance c a COM, trên thành ph n mã cho m t ng d ng b ng vi c s d ng “nh n d ng gi ng nói” CLSID_SpSharedRecoContext. Đ t o m t IspRecoContext cho m t
 5. 7 8 ISprecognizer InProc cho m t InProc ISpRecognizer, ñ u tiên ph i g i CoCreateInstance trên CLSID_SplnprocRecolnstance ñ t o ra 1.3.3. Thư vi n trong Microsoft Speech SDK 5.1 InProc ISpRecognizer riêng c a nó. Sau ñó ph i th c hi n m t cu c + Các giao di n ñư c s d ng trong lu n văn g i ñ n IspRecohnizer::Setinput ñ thi t l p các ñ u vào âm thanh. GIAO DI N CH C NĂNG Cu i cùng, có th g i ISpRecognizer::CreateRecoContext ñ có ñư c 1. ISpeechGrammarRule: Đ nh nghĩa nh ng thu c tính và phương th c c a m t IspRecoContext. m t qui t c ng pháp ti ng nói Bư c ti p theo thi t l p các thông báo cho các s ki n ñư c - Thu c tính: quan tâm như: ISpRecognizer cũng như IspEventSource l n lư t là + Attributes - Tr v thông tin nh ng thu c tính c a m i qui t c IspNotifySource, có th g i m t trong nh ng phương th c c a ng pháp IspNotifySource t ISpRecoContext ñ ch ra nơi các s ki n + Id - Ch rõ ID c a SpeechGrammarRule IspRecoContext nên ñư c báo cáo. + IntialState - Ch rõ tr ng thái ban ñ u Cu i cùng, m t ng d ng gi ng nói ph i t o, t i và kích ho t + Name - Ch rõ tên IspRcoGrammar, ñ ch ra lo i phát âm s nh n d ng, ví d như: - Phương th c: chính t hay m t câu l nh và cú pháp ñi u khi n. Đ u tiên ng d ng + AddResource - Thêm chu i vào qui t c nh n d ng s t i ng pháp thích h p b ng cách g i + AddState - Thêm tr ng thái vào qui t c nh n d ng IspRecoGrammar::LoadDictation cho chính t ho c m t trong các + Clear - Xóa b nh ng qui t c và r i kh i tr ng thái kh i phương th c IspRecoGrammar::LoadCmdxxx cho l nh và ñi u t o khi n. Cu i cùng, ñ kích ho t các văn ph m cho vi c nh n d ng có 2. ISpeechRecoGrammar Cho phép ng d ng qu n lý t và m nh ñ th b t ñ u, thì s g i IspRecoGrammar::SetDictationStat cho chính - Thu c tính: t hay IspRecoGrammar::SetRuleState hay + Id - Tr v ID c a ng pháp khi ng pháp ñư c t o ra IspRecoGrammar::SetRuledState cho l nh và ñi u khi n. + RecoContext - Tr v ñ i tư ng t o ra ng pháp này Khi s nh n d ng quay tr l i ng d ng b ng cơ ch thông + Rules - Tr v t p h p nh ng qui t c ng pháp báo yêu c u thì s là m t IspRecoResult qua ñó xác ñ nh ñư c nh ng + State - Thi t l p và tr v t ng thái h th ng c a ng pháp gì nh n d ng ñư c. M i m t ISpRecognizer có th có nhi u - Phương th c: IspRecoContexts liên k t v i nó, và m t s có th ñư c thông báo + Reset - Xóa b m i qui t c ng pháp và cài ñ t l i theo cách riêng c a mình v các s ki n liên quan ñ n nó. + CmdStRuleState - Kích ho t ho c kh kích ho t c a qui t c b i tên qui t c ñó.
 6. 9 10 3. ISpeechRecoResult Tr v k t qu nh n d ng. M t k t qu nh n d ng + Các l p ñ i tư ng ñư c s d ng trong lu n văn ñư c tr v b i m t văn c nh nh n d ng trong 3 Đ I TƯ NG CH C NĂNG trư ng h p: nh n d ng thành công, nh n d ng trung 1. SpSharedRecoContext Đ nh nghĩa m t văn c nh nh n d ng. Văn c nh gian và nh n d ng không thành công. nh n d ng là m t ñ i tư ng cho phép m t ng - Nh n d ng thành công - Là m t t hay m t c m t ñư c xem là ñ chính d ng b t ñ u hay d ng nh n d ng, nh n ñư c xác ñ quay tr l i ngư i s d ng như văn b n ñã nh ng k t qu nh n d ng và nh ng s ki n khác. ñư c nói trên th c t . Nó cũng ñi u khi n và ki m soát nh ng t và c m - Nh n d ng trung gian - Là bư c trung gian ñ ñi ñ n 1 nh n d ng cu i t s n có mà ngư i s nói. Nh ng t không ch a (gi thuy t nh n d ng) cùng, gi thuy t nh n d ng ñư c s n xu t su t trong trong t p h p hay văn c nh, s không ñư c s quá trình nh n d ng. M t gi thuy t nh n d ng có d ng cho vi c nh n d ng. B ng vi c thi t ñ t th không ph n chi u nh n d ng cu i cùng. nh ng văn c nh nh n d ng, ng d ng s gi i h n - Nh n d ng sai - Do m t trong các lý do sau: t p nhi u n n, phát âm hay m r ng ph m vi c a nh ng t c n cho nh n không chính xác, t khác thư ng và chu i khác d ng. Vì v y, ñ c i thi n ch t lư ng nh n d ng ta thư ng c a t . nên lo i b nh ng t không c n và thêm vào - Thu c tính: nh ng t c n trong m t kho nh kh c nh t ñ nh cho + PhraseInfo - Tr v m t c u trúc k t qu nh n d ng ch a ñ ng vi c nh n d ng. thông tin chi ti t v m nh ñ nh n d ng cu i cùng Tài nguyên duy nh t là Grammar, ñ t o Grammar - Phương th c: ta s d ng phương th c CreatGrammar() . + Audio - T o ra lu ng âm thanh t d li u k t qu Grammar ñ nh nghĩa t p h p nh ng t cho văn c nh nh n d ng, nh ng t ñó có trong danh sách ñã thi t k . 2. SpVoice Mang công c Text to Speech _ ñ c văn b n. Đ c trưng cơ b n c a gi ng nói là thu c tính Voice (gi ng ñ c nam hay n ), thu c tính Rate (t c ñ ) và thu c tính Volume (âm lư ng). S d ng phương th c GetVoice() ñ xác ñ nh nh ng gi ng nói khác nhau s n có, nh ng thu c tính này có th ñư c thay ñ i v i m t giao di n ngư i dùng.
 7. 11 12 2.1.2. Các yêu c u phi ch c năng CHƯƠNG 2 2.1.2.1. Nh m l i ích c a ñ i tư ng ngư i h c PHÂN TÍCH THI T K H TH NG − Tính ti n d ng: giao di n thân thi n b ng Ti ng Vi t; Trong chương này, chúng tôi b t ñ u ñưa ra các ch c năng − Tính sáng t o: H th ng có cơ ch nh n d ng gi ng nói m t c n có cho s n ph m ph n m m c a mình và ti n hành phân tích thi t cách t ñ ng là m t kh năng m i mà các s n ph m luy n k h th ng thoe hư ng ñ i tư ng. N i dung c a chương này g m: Ti ng Anh hi n nay chưa có; gây h ng thú cho ngư i h c t o phân tích yêu c u h th ng, ñ c t ch c năng chính c a h th ng và k t qu h c t p t t hơn; phân tích h th ng theo hư ng ñ i tư ng. − Tính ñ i x ng: S n ph m cung c p cho ngư i h c các ch c năng có các c p lo i tr nhau như: Thêm-B t, Tăng-Gi m, 2.1. PHÂN TÍCH YÊU C U H TH NG ch nh s a Cao-Th p; làm tăng thêm tính ti n d ng cho ngư i Ngư i s s d ng h th ng mà chương trình phát tri n là h c. ngư i luy n ñ c, luy n phát âm chu n Ti ng Anh. 2.1.2.2. Nh m l i ích vi c phát tri n d án − Tính d phát tri n và hoàn thi n: có th m r ng, tăng cư ng 2.1.1. Các yêu c u ch c năng thêm ch c năng m t cách d dàng; − Phân tích t ng h p gi ng nói nhanh n ñ nh; − Tính mô-ñun: có s ñ c l p ch c năng c a các thành ph n − Nh n d ng, phân bi t ñư c các t có phát âm g n gi ng trong chương trình. nhau; cho k t qu nh n d ng tương ñ i chính xác; − Nh n d ng gi ng nói m t cách t ñ ng; − Cho gi ng ñ c có ñi m nh n, âm gió, t n i chu n. Gi ng ñ c ph i tương thích v i vi c ch n gi ng, ch n t c ñ , âm thanh; . − Các thông báo cho ngư i dùng v câu ñ i tho i, ngư i ñ c, ñi m s ph i chính xác; h tr ñ c l c cho ngư i h c trong vi c luy n ñ i tho i.
 8. 13 14 2.2.2. Ch c năng luy n ñ c m t ño n ñ i tho i 2.2. Đ C T CH C NĂNG CHÍNH Ch c năng này t o thêm h ng thú cho ngư i h c trong vi c luy n phát âm. Khi luy n phát âm v i m t danh sách các t và câu ñã 2.2.1. Ch c năng luy n ñ c t hay câu Ti ng Anh nhàm chán, ngư i h c có th so n ra m t bài ñ i tho i liên quan ñ n Ch c năng này h tr ngư i h c luy n nghe, ñ c nh ng câu nh ng t và câu m i ñã ñư c luy n bên ph n Luy n t và câu ñ ñ i Ti ng Anh khó ñã ñư c b qua bên bài ñ i tho i ñã luy n t trư c, tho i tr c ti p v i máy và nh n ñư c ñi m t ng k t t h th ng. H nh m giúp ngư i h c ñ t ñư c k t qu cao hơn khi th c hi n l i bài th ng th c hi n các ch c năng như sau: ñ i tho i ñó. Đ ng th i, ngư i h c cũng có th luy n nh ng t hay − H th ng cho phép ngư i h c ch n m t bài ñ i tho i trong câu b t kỳ nào th y c n thi t. Quy trình Luy n t hay câu c a ngư i các bài ñ i tho i ñã so n và hi n th n i dung bài ñ i tho i h c ñư c th c hi n như sau: v a ch n. − H th ng kh i t o ñ i tư ng nh n d ng và phát âm. − Ngư i h c nh n nút B t Đ u ñ kh i ñ ng chương trình ñ i − Ngư i h c thi t l p m t danh sách các t và câu ñ luy n tho i. H th ng s xác ñ nh vai ngư i h c c n ñóng, phân phát âm b ng cách m file ñ l y danh sách các t và câu ñã lo i và x lý l n lư t t ng câu ñ i tho i m t cho ñ n h t lưu; ho c thêm t , thêm câu vào danh sách; ho c xóa t , xóa ño n ñ i tho i. câu kh i danh sách. H th ng cũng ñ ng th i kích ho t danh − H th ng yêu c u ngư i h c phát âm và ñánh giá phát âm sách các t và câu dùng cho nh n d ng; ti n hành ki m tra s c a ngư i h c n u ñó là câu ñ i tho i thu c vai ngư i h c t n t i c a các ñ i tư ng nh n d ng và phát âm. ñóng, các câu ñ i tho i còn l i s ñư c ñ c v i m t gi ng − Sau khi ñã hoàn thành vi c thi t l p danh sách t và câu ñ phát âm chu n. luy n phát âm, ngư i h c có th ch n m t trong hai ch c − K t thúc phát âm m i câu ñ i tho i c a máy, h th ng t năng sau ñ th c hi n: nghe ñ c t hay câu v i gi ng phát ñ ng chuy n sang câu ñ i tho i ti p theo. âm chu n; ñ c ñ h th ng nh n d ng và ñánh giá. − K t thúc phát âm m i câu ñ i tho i c a ngư i h c h th ng Ngoài ra v i ch c năng nghe ñ c t hay câu, ngư i h c còn s t ñ ng chuy n sang câu ñ i tho i ti p theo n u ñi m s có th ch n gi ng ñ c; ch n t c ñ , ñ to nh cho gi ng ñ c ñó ñ t ñ ñi m trung bình, t c l n hơn ho c b ng 50/100; ñó. H th ng còn h tr ngư i h c có th lưu l i danh sách n u không h th ng s yêu c u ngư i h c ñ c l i câu ñ i các t và câu chưa luy n thành công ñ l n sau luy n l i. tho i này. Lúc này, ngư i h c có th ñ c l i hay cũng có th nh n nút B Qua ñ chuy n sang câu ñ i tho i ti p theo ñ ng th i s lưu t chưa ñ c ñư c vào File ñ luy n l i sau bên ch c năng Luy n t và câu.
 9. 15 16 − M i khi ngư i h c nh n nút B Qua, h th ng s tính ñi m tác. Tuy nhiên, ñ i v i h th ng này: Ch c năng Luy n t và câu; cho câu ñ i tho i ñó ñ t 0/100 và c ng vào t ng ñi m. K t Luy n ñ i tho i; C p nh t ñ i tho i ñ u là ngư i h c s d ng. Ngư i thúc bài ñ i tho i, h th ng s hi n th thông báo t ng ñi m h c có th là H c Sinh, Sinh Viên, Giáo Viên,…nhưng ñ u có vai trò cho ngư i h c. như nhau, có th tương tác v i h th ng. Vì v y h th ng ch có m t − H th ng còn có h tr các thông báo v : câu ñang ñ i tho i, tác nhân duy nh t là Ngư i h c. tên ngư i s ñ c câu ñ i tho i ñó, thông báo t i máy ñ c hay ngư i h c ñ c ñ thu n ti n cho ngư i h c th c hi n bài ñ i 2.3.2. Lư c ñ chính c a mô hình Use case tho i. H th ng còn c p nh t tr ng thái Form: nút B Qua s vô hi u hóa khi máy ñ c; khi ngư i h c ñ c, h th ng có h Luy n t và câu tr thanh ch y ch nh m ch y ra nh ng t mà ngư i s d ng ñã ñ c ñúng ñ d theo dõi. 2.2.3. Ch c năng c p nh t ñ i tho i Luy n ñ i tho i 2.3. PHÂN TÍCH H TH NG THEO HƯ NG Đ I TƯ NG C p nh t m i Qua kh o sát, nghiên c u xây d ng ph n m m luy n phát âm Ngư i h c C p nh t ñ i tho i Ti ng Anh cũng như phân tích các yêu c u c a h th ng, ñ xây d ng chương trình t t nên c n xây d ng m t mô hình t t. Đ tài này tôi ñ Ch nh s a cũ c p ñ n vi c ng d ng mô hình UML (Unified Modeling Language) trong vi c xây d ng mô hình cho ph n m m luy n phát âm Ti ng Anh v i ch c năng nh n d ng gi ng nói t ñ ng ng d ng thư vi n Hình 2.1. Lư c ñ chính c a mô hình Use case các hàm nh n d ng gi ng nói trong b Microsoft SDK 5.1 do Microsoft h tr . 2.3.1. Phân tích Use case Tác nhân (actor) là m t th c th ñóng vai trò tương tác v i h th ng, tác nhân có th là ngư i s d ng h th ng ho c m t h th ng khác. M t tác nhân có vai trò nh t ñ nh ñ i v i Use case tương
 10. 17 18 + Đ c ñ ki m tra: Actor phát âm m t t hay câu có trong 2.3.3. Mô t các Use case danh sách ñ h th ng ki m tra nh n d ng. H th ng s hi n th t Use case luy n ñ c t và câu v a nh n d ng ñư c và ch n t này trong danh sách. Actor theo dõi * Tóm t t n u t hi n th cũng như t ñư c ch n trùng v i t mà mình ñ c thì Use case này cho phép ngư i h c t luy n phát âm hay nghe ñ c t t bi t mình ñã ñ c ñúng, ngư c l i là ñã ñ c sai, c n luy n l i. ho c câu Ti ng Anh. + Lưu file: Actor nh n nút Lưu file ñ lưu danh sách này vào * Dòng s ki n chính file. H th ng m file danh sách, xóa danh sách cũ, lưu danh sách Use case này b t ñ u khi m t actor mu n luy n nghe và m i vào file. luy n ñ c t ho c câu Ti ng Anh. Use case luy n ñ i tho i 1. H th ng kh i t o ñ i tư ng nh n d ng và phát âm. * Tóm t t 2. H th ng ñòi h i ngư i h c ch n ch c năng mu n th c hi n ñ Use case này cho phép ngư i h c ñ i tho i tr c ti p v i máy t o danh sách t hay câu dùng cho nh n d ng (Thêm t , xóa t , d a trên n i dung m t bài ñ i tho i so n s n. Trong quá trình th c m file). M t trong các lu ng ph sau ñư c th c hi n: hi n ñ i tho i, ngư i h c có th theo dõi ñư c k t qu phát âm c a + Thêm t : Actor nh p t ho c câu c n thêm vào danh sách mình, b qua và lưu câu khó khi c n. và b m nút Thêm thì t hay câu s ñư c thêm vào danh sách. * Dòng s ki n chính + Xóa t : Actor ch n t c n xóa trong danh sách và b m nút Use case này b t ñ u khi ngư i h c mu n luy n ñ c m t Xóa thì t hay câu s ñư c xóa b kh i danh sách. ño n ñ i tho i xác ñ nh ñã ch n và nh n nút B t Đ u + M file: Actor nh n nút M file cũng có th t o ñư c m t 1. D a trên bài ñ i tho i, h th ng xác ñ nh tên vai ngư i s danh sách t và câu ñ luy n. File này ñã ñư c lưu trư c ñó d ng ñóng trong ño n ñ i tho i. 3. H th ng kích ho t danh sách t dùng cho nh n d ng và ki m 2. H th ng ki m tra câu k t thúc b ng d u “:” ñ xác ñ nh tra s t n t i c a các ñ i tư ng nh n d ng và phát âm. tên ngư i s nói câu ñ i tho i. 4. Actor l a ch n m t trong 3 ch c năng: nghe ñ c, ñ c ñ ki m 3. H th ng so sánh tên ngư i nói có trùng tên vai ngư i s tra, lưu file. M t trong các lu ng ph sau ñư c th c hi n: d ng ñóng vai hay không và ñưa ra x lý. M t trong các + Nghe ñ c: Actor ch n t c n nghe ñ c có trong danh sách lu ng ph sau ñư c th c hi n: r i nh n nút Đ c ñ nghe ñư c gi ng phát âm chu n. Gi ng - N u tên ngư i nói trùng v i tên vai: H th ng kích ho t phát âm này tương thích v i các tùy ch n: gi ng ñ c, âm nh n d ng câu ñ i tho i. K t thúc phát âm c a Actor h thanh, t c ñ mà Actor ñã ch n trư c ñó. th ng ki m tra ñi m s ñ chuy n sang câu ñ i ti p theo
 11. 19 20 - N u tên ngư i nói không trùng v i tên vai: có nghĩa là 2.3.4.1. Quy trình Luy n t và câu câu ñ i tho i dư i thu c máy ñ c, thì s cho phép máy ñ c câu d i tho i v i gi ng phát âm chu n, sau khi k t thúc phát âm c a máy t ñ ng chuy n sang câu ti p theo. 4. K t thúc ñ i tho i, h th ng thông báo ñi m s t ng c ng cho c bài ñ i tho i. 2.3.4. Các quy trình h tr
 12. 21 22 2.3.4.2. Quy trình luy n ñ i tho i 2.3.4.3. Quy trình c p nh t ñ i tho i m i 2.3.4.4. Quy trình ch nh s a ñ i tho i cũ CHƯƠNG 3: PHÁT TRI N NG D NG Trên cơ s phân tích thi t k h th ng chương trư c, trong chương này, chúng tôi ti n hành thi t k giao di n, vi t mã cho ng d ng. Chương này s trình bày các n i dung như sau: thi t k ch c năng, thi t k giao di n và demo chương trình. 3.1. THI T K CH C NĂNG 3.1.1. Luy n t và câu 3.1.1.1. Th t c thêm t vào danh sách 3.1.1.2. Th t c xóa t kh i danh sách 3.1.1.3. Th t c ñ c t có trong danh sách 3.1.1.4. Kh i ñ ng l i danh sách t dùng cho nh n d ng :3.1.1.5. Khai báo y quy n cho s ki n nh n d ng gi ng nói 3.1.2. Luy n ñ i tho i 3.1.2.1. Th t c ch n bài 3.1.2.2. Th t c b qua câu ñ i tho i 3.1.2.3. Hàm x lý câu ñ i tho i 3.1.2.4. Hàm x lý khi k t thúc gi ng ñ c c a User 3.1.3. C p nh t ñ i tho i 3.1.3.1. C p nh t m i 3.1.3.2. Ch nh s a cũ 2.3.2.3. Đ i vai
 13. 23 24 3.2. THI T K GIAO DI N K T LU N 3.2.1. Form chính c a chương trình Ph n m m ñã ñáp ng ñư c ch c năng ñánh giá phát âm Ti ng Anh cho ngư i h c tương ñ i chính xác; giao di n thân thi n, 3.2.2. Form luy n ñ c t hay câu Ti ng Anh d s d ng; v i tính năng nh n d ng phát âm m i m s mang ñ n h ng thú cho ho t ñ ng luy n phát âm c a ngư i h c ti ng Anh. 3.2.3. Form luy n ñ c m t ño n ñ i tho i Chúng tôi ñã cài ñ t ph n m m này cho máy tính toàn b 3.2.4. Form c p nh t m i ñ i tho i phòng LAP trư ng Cao ñ ng Kinh t - K ho ch Đà N ng và ñưa vào cho sinh viên t i trư ng th c hành luy n phát âm trong m t s 3.2.5. Form ch nh s a ñ i tho i gi h c Anh văn. Theo dõi k t qu h c t p, cũng như thăm dò ý ki n c a các b n sinh viên và giáo viên b môn, k t qu cho th y ñã mang 3.2.6. Form hư ng d n l i m t k t qu nh t ñ nh; sinh viên tr nên h ng thú trong vi c luy n, th c hành ñ i tho i v i máy; giúp sinh viên ch ñ ng, có ý 3.3. DEMO CHƯƠNG TRÌNH th c và ti n b hơn h n trong vi c luy n phát âm c a mình; ñ ng th i 3.3.1. Ch c năng Luy n t và câu sinh viên t phân bi t cũng như phát âm ñư c các t có phiên âm qu c t g n gi ng nhau. 3.3.2. Ch c năng Luy n ñ i tho i Bên c nh nh ng k t qu ñ t ñư c như trên, ph n m m cũng không tránh kh i nh ng thi u xót như: khi ngư i h c chưa ñ c ñúng 3.3.3. Ch c năng c p nh t ñ i tho i thì m i ch h tr gi ng ñ c chu n ch không có phiên âm qu c t ñ 3.3.3.1. C p nh t m i ki m tra, luy n ñ c; h th ng không ki m tra chính t c a t hay ng 3.3.3.2. Ch nh s a cũ pháp c a câu nh p vào. Chúng tôi d ki n hư ng phát tri n thêm cho ñ tài này b ng vi c m r ng thêm ch c năng tra c u t ñi n, ngư i h c có th xem ñư c phiên âm qu c t , xem nghĩa c a t ; h tr thêm nh ng bài nghe theo ch ñ so n s n; nh ng bài nghe có kèm bài test ki m tra trình ñ nghe hi u cho ngư i h c nh m mang l i hi u qu luy n phát âm t t hơn n a trong th i gian s p t i.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2