Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
235
lượt xem
150
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 5

 1. PH N II. HÓA H C VÔ CƠ CHƯƠNG V. HALOGEN Nhóm halogen g m flo, clo, brom và iot, thư ng đư c ký hi u chung là X I. C u t o nguyên t . − C u hình electron l p ngoài cùng c a X là ns2 np6. D dàng th c hi n quá trình : Th hi n tính oxi hoá m nh. − S oxi hoá: Flo ch có s oxi hoá −1, các X khác có các s oxi hoá −1, +1, +3, +4, +5 và +7. − Tính phi kim gi m t F2 → I2. II. Tính ch t v t lý. F2, Cl2 là ch t khí, Br2 là ch t l ng, I2 là ch t r n. Khí flo màu l c nh t, khí clo màu vàng l c, ch t l ng brom màu đ nâu, tinh th iot màu tím đen. Các halogen đ u r t đ c. III. Tính ch t hoá h c: 1. Ph n ng v i H2O: Khí cho halogen tan vào nư c thì. − Flo phân hu nư c: − Clo t o thành h n h p 2 axit: − Brom cho ph n ng tương t nhưng tan kém clo. − Iot tan r t ít. 2. Ph n ng v i hiđro: X y ra v i m c đ khác nhau: 3. Ph n ng m nh v i kim lo i Ph n ng t o thành h p ch t đó kim lo i có s oxi hoá cao (n u kim lo i có nhi u s oxi hoá như Fe, Sn…) 4. Ph n ng v i phi kim Cl2, Br2, I2 không ph n ng tr c ti p v i oxi. 5. Ph n ng v i dd ki m. − Clo tác d ng v i dd ki m loãng và ngu i t o thành nư c Javen: − Clo tác d ng v i dd ki m đ c và nóng t o thành mu i clorat: − Clo tác d ng v i vôi tôi t o thành clorua vôi:
 2. Nư c Javen, clorua vôi là nh ng ch t oxi hoá m nh do Cl+ trong phân t gây ra. Chúng đư c dùng làm ch t t y màu, sát trùng. 6. Halogen m nh đ y halogen y u kh i mu i. IV. H p ch t 1. Hiđro halogenua (HX) − Đ u là ch t khí, tan nhi u trong H2O thành nh ng axit m nh (tr HF là axit y u vì gi a các phân t có t o liên k t hiđro), đi n li hoàn toàn trong dd: − Ph n l n các mu i clorua tan nhi u trong H2O, tr m t s ít tan như AgCl, PbCl2, Hg2Cl2, Cu 2Cl2,… − Tính tan c a các mu i bromua và iođua tương t mu i clorua. − Cách nh n bi t ion Cl− (Br−, I−): B ng ph n ng t o mu i clorua (bromua…) k t t a tr ng. 2. Axit hipoclorơ (HClO) − Là axit y u, kém b n, ch t n t i trong dd. − Axit HClO và mu i c a nó là hipoclorit (như NaClO) đ u có tính oxi hoá m nh vì có ch a Cl+ : 3. Axit cloric (HClO3) − Là axit khá m nh, tan nhi u trong H2O. − Axit HClO3 và mu i clorat (KClO3) có tính oxi hoá m nh. 4. Axit pecloric (HClO4) Là axit m nh, tan nhi u trong H2O, HClO4 có tính oxi hoá m nh. V. ng d ng và đi u ch clo − Clo đư c dùng đ : + Di t trùng trong nư c sinh ho t các thành ph . + T y tr ng v i s i, gi y. + S n xu t nư c Javen, clorua vôi, axit HCl + S n xu t các hoá ch t trong công nghi p dư c ph m, công nghi p d t… − Trong phòng thí nghi m, clo đư c đi u ch t axit HCl: − Trong công nghi p: clo đư c đi u ch b ng cách đi n phân dd mu i clorua kim lo i ki m. Khi đó clo thoát ra anôt theo phương trình.
 3. CÂU H I VÀ BÀI T P
 4. 1: Ch n câu đúng: A- Các halozen đ u có s oxi hoá t (-1) đ n (+7) B- Các mu i b c halozen đ u không tan trong nư c C- H p ch t hiđro halozenua đ u là ch t khí D- Tính oxi hoá c a các halozen tăng d n t Flo đ n i t 2: Ch n câu không đúng: A- Clo ch có m t s oxi hoá là (-1) B- Clo có các s oxi hoá : (-1), (+1), (+3), (+5), (+7) C- Clo có s oxi hoá (-1) là đ c trưng D- Do c u hình 3d còn tr ng nên Clo có nhi u s oxi hoá 3: Ch n câu đúng: A- H p ch t hiđro halzenua ít tan trong nư c B- Các halozen đ u là các phi kim có tính oxi hoá m nh C- Phân t Clo là phân t có c c D- Các halozen ch có s oxi hoá là (-1) trong t t c các h p ch t 4: Clo tác d ng v i kim lo i: A- Cho nhi u hoá tr khác nhau c a Clo B- T o Clorua c a kim lo i có hoá tr cao nh t C- T o Clorua c a kim lo i có hoá tr th p nh t D- Clorua là m t h p kim c a kim lo i 5: Tính axit c a các halozen: A. HF > HCl > HBr > HI B. HCl > HBr > HF > HI C. HI > HBr > HCl > HF D. HCl > HBr > HI > HF 6: Clo m có tính sát trùng và t y màu vì: A- Clo là ch t có tính oxi hoá m nh B- T o ra HClO có tính oxi hoá m nh C- T o ra CL+ có tính oxi hoá m nh D- T o ra HCl có tính axit 7: Trong phương trình ph n ng: Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O A- Clo là ch t kh B- Clo là ch t oxi hoá C- NaOH v a là ch t oxi hoá, v a là ch t kh D- Clo v a là ch t oxi hoá, v a là ch t kh 8: Đưa dây đ ng nung đ vào bình đ ng khí Clo thì: A- Dây đ ng không cháy n a B- Dây đ ng ti p t c cháy nhưng y u
 5. C- Dây đ ng cháy sáng, m nh D- Dây đ ng ti p t c cháy m t lúc r i t t 9: Ch n nh n xét sai v phân t Hiđroclorua: A- Phân t HCl đư c t o thành khi H2 ph n ng v i Clo có ánh sáng xúc tác B- Liên k t gi a Hiđro v i Clo là liên k t c ng hoá tr không c c C- Liên k t gi a hiđro và clo là liên k t c ng hoá tr có c c D- Hiđroclorua tan nhi u trong nư c 10: Phương trình đi u ch Clo trong công nghi p: A. 2NaCl dpnc→ 2Na + Cl2  B. 2HCl dp → H2 + Cl2 C. 2NaCl +2H2O dp 2NaOH + Cl2 +H2 → D. C 3 phương pháp 11: Phương trình đi u ch Clo trong phòng thí nghi m: A-2HCl dp → H2 + Cl2 B- 2NaCl dpnc→ 2Na + Cl2  C- MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O D- F2 + 2NaCl = 2NaF + Cl2 12: Đi n phân dd NaCl không có màng ngăn thu đư c: A- Cl2 , H2 D. Ch có H2 B- Ch có Cl2 C- Dd sau đi n phân làm xanh quì tím 13: Trong phương trình ph n ng: 2KMnO4 + 16 HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O thì KMnO4 đóng vai trò: A- Là ch t oxi hoá B- Là ch t kh C- V a là ch t kh , v a là ch t oxi hoá D- Là môi trư ng ph n ng 14: Cho các ch t: KCl, CaCl2, H2O, MnO2, H2SO4đ, HCl Đ t o thành Clo thì ph i tr n: A- KCl v i H2O và H2SO4 đ c B- CaCl2 v i H2O và H2SO4 đ c C- KCl ho c CaCl2 v i MnO2 và H2SO4 đ c D- C 3 cách đ u đúng 15: Khi cho 15,8g kali pemanganat tác d ng v i axit clohiđric đ m đ c thì th tích clo thu đư c đi u ki n tiêu chu n là: A- 5,0 lít C- 11,2 lít
 6. B- 5,6 lít D- 8,4 lít 16: Đi n phân nóng ch y a gam m t mu i A t o b i kim lo i M và m t halozen thu đư c 0,896 lít khí nguyên ch t đi u ki n tiêu chu n. Cũng a gam A trên n u hòa tan vào 100 ml dd HCl 1M r i cho tác d ng v i dd AgNO3 dư thu đư c 25,83g↓. Tên halogen đó là: A. Clo B. Brôm C. I t D. Flo 17: Khi m l đ ng khí HCl th y có khói tr ng. Khói này là: A- Khí HCl B- Hơi nư c b ngưng t do hơi HCl làm l nh C- Axit d ng sa mù do khí HCl h p th hơi nư c D- Không ph i 3 đi u trên 18: HCl tan nhi u trong H2O vì: A- Là khí háo nư c B- Là phân t phân c c C- Có liên k t hiđro v i H2O. D- Có liên k t c ng hoá tr không b n 19: Phương trình ph n ng đi u ch khí HCl trong công nghi p: A- Cl2 + SO2 + 2H2O = 2HCl + H2SO4 B- C2H6 + Cl2 as → C2H5Cl +HCl C- Cl2 + H2O = HCl + HClO D- Cl2 + H2 as → 2HCl 20: phương trình ph n ng chúng minh HCl có tính kh : A. Mg + 2HCl = Mg Cl2 + H2 B. FeO +2HCl = FeCl2 + H2O C. 2KMnO4 +16HCl = 2KCl +2MnCl2 +5Cl2 + 8H2O D. Fe(OH)3 +3HCl = FeCl3 +3H2O 21: Kim lo i mà tác d ng v i Clo và HCl đ u t o ra cùng m t lo i h p ch t là: A. Fe C. Cu B. Mg D. Ag 22: Ch n phương trình ph n ng đúng: A. Fe +2HCl =FeCl2 + H2 3 B. Fe +3HCl =FeCl3 + H2 2 C. 3Fe +8HCl = FeCl2 + 2FeCl3 +4 H2 D. Cu +2HCl = CuCl2 + H2 23: Phân bi t 4 gói b t: ZnO, KMnO4, CuO, Ag2O b ng: A. dd H2SO4 loãng B. dd H2SO4 đ c C. dd HCl D. dd HNO3
 7. 24: Hoà tan 7, 8g h n h p g m Al, Mg b ng dd HCl dư, sau ph n ng kh i lư ng dd tăng thêm 7g. Kh i lư ng m i kim lo i trong h n h p đ u là: A. mAl = 5. 4g, mMg = 4. 8g B. mAl = 2. 7g, mMg = 2. 4g C. mAl = 5. 4g, mMg = 1. 2g D. mAl = 5. 4g, mMg = 2. 4g 25: Các axit ch a oxi c a Clo có tính ch t. A. Khan: có tính oxi hoá B. Khan: có tính oxi hoá và tính axít C. Loãng: có tính trung tính D. Loãng: có tính 0xi hoá và tính axit 26 Nư c zaven có tính t y màu do: A - Có Ion ClO - có tính oxi hoá m nh B - D phân hu cho O nguyên t có tính ôxi hoá m nh C - D phân hu cho Cl có tính ôxi hoá m nh D - Ch có A, B 27: Ch n phương trình ph n ng sai: A - Cl2 +KOH t  → KClO3 + H2O  0 thuong B - Cl2 +KOH t → KClO3 + H2O  0 cao C - Cl2+NaOH t  → NaClO+H2O+NaCl  0 thuong D-Cl2+NaOH t → NaClO3 +NaCl + H2O  0 cao 28: clorua vôi CaOCl2 là: A - Công th c phân t c a Clorua vôi. B- Công th c h n t p c a Clo và CaO. C-Công th c h n t p c a CaCl2 và Ca(OCl)2. D-Công th c h n t p c a CaCl2và CaOCl2. 29: Đ u que diêm ch a S, P và 50o.o KClO3 v y KClO3 dùng làm. A - ngu n cung c p oxi đ đ t cháy S và P B - Làm ch t k t dính các ch t b t S và P C - Làm ch t đ n r ti n D - C 3 lý do trên 30: Cho HCl vào Clorua thu đư c: A- CaCl2 +Cl2 B- CaCl2 + H2O + Cl2 C- CaCl2 + HClO D- CaCl2 + HCl 31: Brôm và Iot là ch t l ng và ch t r n nhưng công th c d ng phân t vì: A - Là các phi kim lo i m nh B - Là các phi kim thu c nhóm halogen
 8. C - Th c t t n t i dư i d ng phân t D - C 3 lý do trên. 32: Brôm và I t có nhi u s oxi hoá dương như clo vì A - Còn Obitan nd còn tr ng B - L p ngoài cùng có nhi u e C - Là ch t có tính Oxi hoá m nh nên ph n ng theo nhi u ki u khác nhau D - C 3 lý do trên. 33: Ch n câu sai: A- Brôm và Iot là nh ng ch t oxi hoá m nh nhưng kém Clo B- Brôm và I t ph n ng tr c ti p vêi nhi u KL C- Brôm ph n ng v i hiđrô nhi t đ thư ng D- nhi t đ cao I t ph n ng v i hiđrô 34: S thăng hoa là: A - S bay hơi c a ch t r n B - S bay hơi c a ch t l ng C - S bay hơi c a ch t khí D – m t ch t có s bi n đ i t tr ng thái r n sang t ng thái hơi không qua tr ng thái l ng 35: Cho 3 ph n ng sau: 1 - H2 +Cl2 =as 2HCl 2 - Cl2+2KBr =t 2KCl+Br2 3 - H2 + Br2 = 2HBr ph n ng ch ng t Br là ch t ôxi hoá kém Clo: A- 1, 2 B- 2, 3 C- 1, 2, 3 D- Đáp s khác 36 Ch n câu nh n xét đúng A - Nh n ra I2 b ng h tinh b t B - Nh n ra dd Br2 b ng SO2 C - Nh n ra Cl2 b ng ion Ag+ D - C 3 đ u đúng 37 ch n phương trình ph n ng sai A - Cl2 +2KOH =KCl +KClO + H2O B - 2KClO3 = 2KCl +3O2 C - 2NaBr+I2 = 2NaI+Br2 D - Br2+SO2 +2H2O = 2HBr + H2SO4 38 Tính axit c a A - HCl>HBr>HI B - HI>HBr>HCl C - HI>HCl>HBr D - HBr>HI>HCl 39. Các khí nào sau đây có làm nh t dd nư c Brôm: A – CO2, SO2, N2, H2S
 9. B - H2S, SO2, N2, NO C - SO2, H2S D - CO2, SO2, NO2 40. Khi cho nư c Clo vào dd KI có ch a s n m t ít tinh b t hi n tư ng x y ra là: A - Xu t hi n dd màu vàng nâu sau đó chuy n sang màu xanh và màu xanh s m t d n B - Th y xu t hi n màu vàng nâu C - Th y xu t hi n màu xanh D - Ch có B, C 41. Ch n câu sai A- H n h p khí Cl2 và HI không t n t i đ ng th i vì Clo có tính oxi hoá m nh, HI có tính kh B- H n h p khí HI và O3 không t n t i đ ng th i vì o3 có tính oxi hoá m nh, HI có tính kh C- Iot có tính oxi hoá y u hơn Clo và Brôm D- T t c đ u sai 42: Nh n bi t riêng các dd sau b m t nhãn: KF, KCl, KBr, KI. Ngư i ta ph i dùng l n lư t các hoá ch t sau: A - Dd AgNO3, nư c Brom, khí clo B - Nư c Brom, khí clo, dd AgNO3 C - H tinh b t, AgNO3, khí clo D - khí clo, dd AgNO3, nư c Brom 43: Ch n câu đúng nh t A- Hơi nư c b c cháy khi ti p xúc v i Flo B- Clo, Brom tác d ng v i nư c t o ra h n h p axit C- Iot không tác d ng v i nư c D- T t c đ u đúng 44 cho m t lu ng khí ozon qua dd KI. Thu c th dùng đ nh n bi t s n ph m c a ph n ng trên là A - H tinh b t B - Quỳ tím C-C h tinh b t và quỳ tím D - dd KBr 45 Ch n ph n ng sai A- 2KMnO4 +16HBr = 2KBr+2MnBr2+5Br2+8H2O B - 2NaBr + 2H2O = 2NaOH + Br2 + H2 C - I2+2NaBr = 2NaI +Br2 D - 2KMnO4+ 6KBr + 4H2O = 2MnO2+ 8KOH + 3Br2 46 C u hình e c a Flo là
 10. A - 1s2 2s2 2p3 B - 1s2 2s2 2p4 C - 1s2 2s2 2p5 D - 1s2 2s2 2p6 47 Flo là ch t oxi hoá m nh nh t vì A - Năng lư ng ion hoá c c l n B - Bán kính nguyên t nh C - Năng lư ng liên k t F-F nh D - C A và C 48 Ch n nh n xét sai A - Tính axit c a HF y u nh t trong các axit halogenic B - Tính ôxi hoá c a HF m nh nh t trong các axit halogenic C - Flo ph n ng v i t t c các kim lo i D - Axit HF có tính ch t hoá h c đ c trưng là ăn mòn thu tinh. 49: C u hình l p ngoài cùng c a nhóm halozen A- ns2 np1 C-ns1 B-ns2 np5 D-ns2 np6 nd1 50: Ch n câu sai: A- Khuynh hư ng hoá h c chung c a các halozen là tính oxi hoá B- Khuynh hư ng hoá h c chung c a các halozen là nh n thêm e vào l p ngoài cùng C- Thành ph n và tính ch t các h p ch t c a các halozen là tương t nhau D- H p ch t có oxi c a halozen ch có m t công th c HXO (X là halozen ) 51. Ph n ng hóa h c nào sau đây ch ng t HCl có tính kh ? A. HCl + NaOH → NaCl + H2O B. HCl + Mg → MgCl2 + H2 C. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O D. HCl + NH3 → NH4Cl 52. Clo và axit cloh đic tác d ng v i kim lo i nào thì cùng t o ra m t h p ch t? A. Fe B. Cu C. Ag D. Zn 53. Hòa tan clo vào nư c thu đư c nư c clo có màu vàng nh t. Khi đó m t ph n clo tác d ng v i nư c. V y nư c clo bao g m nh ng ch t nào? A. Cl2, HCl, HClO, H2O. B. HCl, HClO, H2O. C. Cl2, HCl, HClO. D. Cl2, H2O, HCl. 54. Trong s các ph n ng hóa h c sau, ph n ng nào sai? A. 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O B. 9HCl + Fe3O4 → 3FeCl3 + 4H2O C. 2HCl + ZnO → ZnCl2 + H2O D. HCl + NaOH → NaCl + H2O
 11. 55. C u hình electron l p ngoài cùng c a các nguyên t nhóm VIIA (halogen) là: A. ns2np4 B. ns2np5 C. ns2np3 D. ns2np6 56. tr ng thái cơ b n, nguyên t c a các halogen có s electron đ c thân là: A. 1 B. 5 C. 3 D. 7 57. Phân t c a các đơn ch t halogen có ki u liên k t: A. C ng hoá tr . B. Tinh th . C. Ion. D. Ph i trí. 58. Trong các h p ch t flo luôn có s oxi hoá âm vì flo là phi kim: A. m nh nh t. B. có bán kính nguyên t nh nh t. C. có đ âm đi n l n nhát. D. A, B, C đúng. 59. T flo đ n iot, nhi t đ nóng ch y và nhi t đ sôi bi n đ i theo quy lu t: A. tăng B. không thay đ i C. gi m D. v a tăng v a gi m. 60. Trong s các hiđro halogenua, ch t nào sau đây có tính kh m nh nh t ? A. HF B. HBr C. HCl D. HI 61. D n hai lu ng khí clo đi qua NaOH: Dd 1 loãng và ngu i; Dd 2 đ m đ c và đun nóng đ n 1000C. N u lư ng mu i NaCl sinh ra trong hai dd b ng nhau thì t l th tích clo đi qua hai dd trên là: 5 5 6 8 A. B. C. D. 6 3 3 3 62. Khi m vòi nư c máy, n u chú ý m t chút s phát hi n mùi l . Đó là do nư c máy còn lưu gi v t tích c a ch t sát trùng. Đó chính là clo và ngư i ta gi i thích kh năng di t khu n c a clo là do: A. Clo đ c nên có tính sát trùng. B. Clo có tính oxi hoá m nh. C. Có HClO ch t này có tính oxi hoá m nh. D. M t nguyên nhân khác. 63. Ngư i ta có th sát trùng b ng dd mu i ăn NaCl, ch ng h n như hoa qu tươi, rau s ng đư c ngâm trong dd NaCl t 10 - 15 phút. Kh năng di t khu n c a dd NaCl là do: A. dd NaCl có th t o ra ion Cl- có tính kh . B. vi khu n b m t nư c do th m th u. C. dd NaCl đ c.
 12. D. m t lí do khác. 64. Hãy l a ch n các hoá ch t c n thi t trong phòng thí nghi m đ đi u ch clo? A. MnO2, dd HCl loãng. B. KMnO4, dd HCl đ m đ c. C. KMnO4, dd H2SO4 đ m đ c và tinh th NaCl. D. MnO2, dd H2SO4 đ m đ c và tinh th NaCl. E. B, D là các đáp án đúng. 65. Đ kh m t lư ng nh khí clo không may thoát ra trong phòng thí nghi m, ngư i ta dùng hoá ch t nào sau đây: A. dd NaOH loãng. B. dd Ca(OH)2 C. dd NH3 loãng D. dd NaCl. 66. Phân kali - KCl m t lo i phân bón hoá h c đư c tách t qu ng xinvinit: NaCl.KCl d a vào s khác nhau gi a KCl và NaCl v : A. nhi t đ nóng ch y. B. s thay đ i đ tan trong nư c theo nhi t đ . C. tính ch t hoá h c. D. nhi t đ sôi. 67. Dd axit HCl đ c nh t 200C có n ng đ là: A. 27% B. 47% C. 37% D. 33% 68. Axit clohiđric có th tham gia ph n ng oxi hoá- kh v i vai trò: A. là ch t kh B. là ch t oxi hoá C. là môi trư ng D. t t c đ u đúng. 69. Thu c th c a axit HCl và các mu i clorua tan là dd AgNO3, vì t o thành ch t k t t a tr ng là AgCl. Hãy hoàn thành các ph n ng hoá h c sau: A. AgNO3 + NaCl → ? + ? B. AgNO3 + HCl → ? + ? C. AgNO3 + MgCl2 → ? + ? 70. Clo t do có th thu đư c t ph n ng hoá h c nào sau đây : A. HCl + Fe → ? B. HCl + MgO → ? C. HCl + Br2 → ? D. HCl + F2 → ? 71. Clo có th ph n ng m nh v i hidro dư i tia c c tím theo phương trình ph n ng: Cl2 + H2 hv 2HCl. Cơ ch c a ph n ng này có th x y ra theo cách nào sau đây? → A. Cl2 + H2 hv HCl + HCl →
 13. B. H2 hv H+ + H- → Cl2 hv → Cl+ + Cl- H+ + Cl- → HCl H- → e + H⋅ Cl- → e + Cl⋅ H⋅ + Cl⋅ → HCl C. Cl2 hv Cl⋅ + Cl⋅ → H2 + Cl⋅ → HCl + H⋅ Cl2 + H⋅ → HCl + Cl⋅ H⋅ + Cl⋅ → HCl D. Cl2 + H2 hv HCl2 + HCl → 72. Brom đơn ch t không t n t i trong t nhiên, nó đư c đi u ch nhân t o. Hãy cho bi t tr ng thái nào là đúng đ i v i bom đơn ch t đi u ki n thư ng? A. R n B. L ng C. Khí D. T t c đ u sai 73. Cho dãy axit HF, HCl, HBr, HI. Theo chi u t trái sang ph i tính ch t axit bi n đ i như sau: A. Tăng B. Gi m C. Không thay đ i D. V a tăng v a gi m 74. Brom l ng hay hơi đ u r t đ c.. Đ hu h t lư ng brom l ng ch ng may b đ v i m c đích b o v môi trư ng, có th dùng m t hoá ch t thông thư ng d ki m sau: A. Dd NaOH. B. Dd Ca(OH)2 . C. dd NaI. 75. Cho các ch t sau: NaCl, AgBr, Br2, Cl2, HCl, I2, HF. Hãy ch n trong s các ch t trên: A. M t ch t l ng nhi t đ phòng: B. M t ch t có th ăn mòn th y tinh: C. M t ch t có th tan trong nư c t o ra hai axit D. M t ch t b phân h y b i ánh sáng m t trêi: E. M t ch t khí không màu, “t o khói“ trong không khí m: 76. Cho 31,84g h n hơp NaX và NaY (X, Y là hai halogen hai chu kỳ liên ti p) vào dd AgNO3 dư thì thu đư c 57,34g k t t a. Công th c c a m i mu i là: A. NaCl và NaBr. B. NaBr và NaI C. NaF và NaCl D. K xác đ nh đư c. 77. Hãy l a ch n phương pháp đi u ch khí HCl trong phòng thí nghi m t các hoá ch t đ u sau: A. Thu phân mu i AlCl3 B. T ng h p t H2 và Cl2 C. Clo tác d ng v i nư c D. NaCl tinh th và H2SO4 đ c
 14. 78. Ch n câu đúng trong s các câu sau đây. Ph n ng hóa h c gi a hiđro và clo x y ra đi u ki n: A. trong bóng t i, nhi t đ thư ng. B. có chi u sáng. C. nhi t đ th p. D. trong bóng t i. 79. Hi n tư ng nào x y ra khi đưa m t dây đ ng m nh, đư c u n thành lò xo, nóng đ vào l th y tinh đ ng đ y khí clo, đáy l ch a m t l p nư c m ng? A. Dây đ ng không cháy. B. Dây đ ng cháy m nh, có khói màu nâu. C. Dây đ ng cháy m nh, có khói màu nâu, khi khói tan, l p nư c đáy l th y tinh có màu xanh nh t. D. Không có hi n tư ng gì x y ra. 80. Khi m m t l đ ng dd axit HCl 37% trong không khí m, th y có khói tr ng bay ra. Khói đó là: A. do HCl phân h y t o thành H2 và Cl2. B. do HCl d bay hơi t o thành. C. do HCl d bay hơi, hút m t o ra các gi t nh axit HCl. D. do HCl đã tan trong nư c đ n m c bão hòa. 81. Hãy l a ch n phương pháp đi u ch khí HCl trong công nghi p t các hoá ch t đ u sau: A. Thu phân mu i AlCl3. B. T ng h p t H2 và Cl2. C. Clo tác d ng v i nư c. D. NaCl tinh th và H2SO4 đ c. 82. Kali clorat tan nhi u trong nư c nóng nhưng tan ít trong nư c l nh.Hi n tư ng nào x y ra khi cho khí clo đi qua nư c vôi dư đun nóng, l y dd thu đư c tr n v i KCl và làm l nh: A. Không có hi n tư ng gì x y ra. B. Có ch t khí thoát ra màu vàng l c. C. Màu c a dd thay đ i, D. Có ch t k t t a kali clorat, 83. Đ u que diêm ch a S, P, C, KClO3. Vai trò c a KClO3 là: A. ch t cung c p oxi đ đ t cháy C, S, P. B. làm ch t đ n đ h giá thành s n ph m. C. làm ch t k t dính. D. làm tăng ma sát gi a đ u que diêm v i v bao diêm. 84. HF có nhi t đ sôi cao nh t trong s các HX (X: Cl, Br, I) vì lí do nào sau đây? A. Liên k t hiđro gi a các phân t HF là b n nh t. B. HF có phân t kh i nh nh t. C. HF có đ dài liên k t ng n. D. HF có liên k t c ng hóa tr r t b n. 85. Thu c th đ nh n ra iot là: A. H tinh b t. B. Nư c brom.
 15. C. Phenolphtalein. D. Quỳ tím. 86. Iot có th tan t t trong dd KI, do có ph n ng hóa h c thu n ngh ch t o ra s n ph m KI3. L y kho ng 1ml dd KI3 không màu vào ng nghi m r i thêm vào đó 1ml benzen (C6H6) cũng không màu, l c đ u sau đó đ lên giá ng nghi m. Sau vài phút, hi n tư ng quan sát đư c là: A. Các ch t l ng b tách thành hai l p, c hai l p đ u không màu. B. Các ch t l ng b tách thành hai l p, l p trên không màu, l p phía dư i có màu tím đen. C. Các ch t l ng b tách thành hai l p, l p trên có màu tím đen, l p phía dư i không màu. D. Các ch t l ng hòa tan vào nhau thành m t h n h p đ ng nh t. 87. Cho 15,8g KMnO4 tác d ng v i dd HCl đ m đ c. Th tích khí clo thu đư c đi u ki n tiêu chu n là: A. 5,6 lit. B. 0,56 lit. C. 0,28 lit. D. 2,8 lit. 88. H n h p g m NaCl và NaBr. Cho h n h p tác d ng v i dd AgNO3 dư thì t o ra k t t a có kh i lư ng b ng kh i lư ng c a AgNO3 đã tham gia ph n ng. Thành ph n % theo kh i lư ng c a NaCl trong h n h p đ u là: A. 27,88% B. 15,2% C. 13,4% D. 24,5% 89. Cho 200 g dd HX (X: F, Cl, Br, I) n ng đ 14,6%. Đ trung hòa dd trên c n 250ml dd NaOH 3,2M. Dd axit trên là: A. HF B. HCl C. HBr D. HI 90. Hòa tan hoàn toàn 7,8g h n h p Mg và Al vào dd HCl dư. Sau ph n ng th y kh i lư ng dd tăng thêm 7,0g. S mol axit HCl đã tham gia ph n ng trên là: A. 0,8mol. B. 0,08mol. C. 0,04mol. D. 0,4mol. 91. Hòa tan hoàn toàn 20g h n h p Mg và Fe vào dd axit HCl dư th y có 11,2 lít khí thoát ra đktc và dd X. Cô c n dd X thì thu đư c bao nhiêu gam mu i khan? A. 55,5g. B. 91,0g. C. 90,0g. D. 71,0g. 92. Hòa tan hoàn toàn 23,8g h n h p g m m t mu i cacbonat c a m t kim lo i hóa tr I và m t mu i cacbonat c a m t kim lo i hóa tr II trong axit HCl dư thi t o thành 4,48 lit khí đktc và dd X. Cô c n dd X thì thu đư c bao nhiêu gam mu i khan? A. 38,0g. B. 26,0g. C. 2,60g. D. 3,8g. 93. Ch n câu tr l i sai khi xét đ n CaOCl2: A. Là ch t b t tr ng, luôn bôc mùi clo. B. Là mu i kép c a axit hipoclorơ và axit clohiđric.
 16. C. Là ch t sát trùng, t y tr ng v i s i. D. Là mu i h n t p c a axit hipoclorơ và axit clohiđric.
Đồng bộ tài khoản