Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 6

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
236
lượt xem
149
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 6

 1. CHƯƠNG VI. OXI LƯU HUỲNH I. Oxi 1. C u t o nguyên t . − Oxi (Z = 8) có c u hình electron: Có 6 e l p ngoài cùng, d dàng thu 2e đ bão hoà l p ngoài cùng. Là ch t oxi hoá m nh: − đi u ki n bình thư ng, oxi t n t i d ng phân t 2 nguyên t : O = O D ng thù hình khác c a oxi là ozon: O3 − Oxi có 3 đ ng v t n t i trong t nhiên: 2. Tính ch t v t lý − Oxi là ch t khí không màu, không mùi, hơi n ng hơn không khí, hoá l ng −183 oC, hoá r n −219oC. − Ozon là ch t khí mùi x c, màu xanh da trêi. 3. Tính ch t hoá h c − Tác d ng v i kim lo i: Oxi oxi hoá h u h t các kim lo i (tr Au và Pt) đ t o thành oxit − Đ i v i phi kim (tr halogen) oxi tác d ng tr c ti p khi đ t nóng (riêng P tr ng tác d ng v i O2 to thư ng) − Ozon có tính oxi hoá m nh hơn O2, do nó không b n, b phân hu thành oxi t do. Đi u này th hi n ph n ng O3 đ y đư c iot kh i dd KI (O2 không có ph n ng này). 4. Đi u ch − Trong phòng thí nghi m: nhi t phân các mu i giàu oxi. Ví d : hay − Trong công nghi p: hoá l ng không khí nhi t đ r t th p (−200oC), sau đó chưng phân đo n l y O2 ( −183oC)
 2. II. Lưu huỳnh 1. C u t o nguyên t . − Lưu huỳnh (S) cùng phân nhóm chính nhóm VI v i oxi, có c u hình e : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. L p e ngoài cùng cũng có 6e, d dàng th c hi n quá trình. th hi n tính oxi hoá nhưng y u hơn oxi. − tr ng thái r n, m i phân t lưu huỳnh g m 8 nguyên t (S8) khép kín thành vòng: 2. Tính ch t v t lý − Lưu huỳnh là ch t r n màu vàng nh t, không tan trong H2O, tan trong m t s dung môi h u cơ như: CCl4, C6H6, rư u…d n nhi t, d n đi n r t kém. − Lưu huỳnh nóng ch y 112,8oC nó tr nên s m và đ c l i, g i là S d o. 3. Tính ch t hoá h c − to thư ng, S ho t đ ng kém so v i oxi. to cao, S ph n ng đư c v i nhi u phi kim và kim lo i. − Hoà tan trong axit oxi hoá: 4. H p ch t a) Hiđro sunfua (H2S−2) − Là ch t khí, mùi tr ng th i, đ c, ít tan trong H2O. Dd H2S là axit sunfuhiđric. − Có tính kh m nh, cháy trong O2: Khi g p ch t oxi hoá m nh như Cl2, S-2 có th b oxi hoá đ n S+6: H2S là axit y u. Mu i sunfua trung tính (ví d ZnS) h u h t ít tan trong H2O. Ch có sunfua kim lo i ki m, ki m th tan nhi u. − Đ nh n bi t H2S ho c mu i sunfua (S2−) dùng mu i chì, k t t a PbS màu đen s xu t hi n. b) SO2 và axit sunfurơ − SO2 là ch t khí không màu, tác d ng v i H2O: − Ph n ng v i oxi
 3. − H2SO3 là axit y u, mu i là sunfit (ví d Na2SO3) M c oxi hoá +4 là m c trung gian, nên H2SO3 và mu i sunfit v a có tính oxi hoá v a có tính kh . c) SO3 và axit sunfuric (H2SO4) − đi u ki n thư ng, SO3 là ch t l ng không màu, d bay hơi, nhi t đ nóng ch y là 170C, nhi t đ sôi là 460C. SO3 r t háo nư c, tác d ng m nh v i H2O t o thành axit H2SO4 và to nhi u nhi t. − SO3 không có ng d ng th c t , nó là s n ph m trung gian trong quá trình s n xu t axit H2SO4. − H2SO4 là ch t l ng sánh, tan vô h n trong nư c, H2SO4 đ c hút m r t m nh và to nhi u nhi t. − Dd H2SO4 loãng là axit thư ng, ch ph n ng đư c v i các kim lo i đ ng trư c H trong dãy th đi n hoá (có mu i sunfat tan) và gi i phóng H2. − Dd H2SO4 đ m đ c là axit oxi hoá, có tính oxi hoá m nh, hoà tan đư c h u h t các kim lo i khi đun nóng (tr Au và Pt). Kim lo i càng m nh kh S+6 c a H2SO4 đ c v h p ch t có s oxi hoá càng th p (SO2, S, H2S). Ví d : Chú ý: Fe và Al b th đ ng hoá trong H2SO4 đ c ngu i, nghĩa là trên b m t chúng đã t o thành l p màng oxit b n v ng b o v cho kim lo i kh i tác d ng c a m i axit − Ph n l n các mu i sunfat tan nhi u trong nư c. Ch có 1 s mu i không tan là : BaSO4, PbSO4, Ag2SO4 và CaSO4 ít tan. − Cách nh n bi t ion . B ng ph n ng t o thành mu i sunfat k t t a: (tr ng) − Đi u ch axit H2SO4. Axit sunfuric ch y u đư c đi u ch t lưu huỳnh và t qu ng pirit FeS2 theo các ph n ng: d) Các mu i sunfat: Các mu i sunfat quan tr ng có giá tr trong th c t là: CaSO4 (th ch cao) đư c dùng trong công nghi p s n xu t xi măng, đ đúc tư ng, làm b t bó ch xương g y.MgSO4 dùng làm thu c nhu n tràng.Na2SO4 dùng trong công nghi p thu tinh.CuSO4 dùng đ m đi n, thu c tr n m… Na2S2O3 (natri thiosunfat) dùng đ đ nh phân iot (ch t ch th là h tinh b t). Thiosunfat còn dùng trong k thu t đi n nh
 4. CÂU H I VÀ BÀI T P 7: Cho các phương trình ph n ng sau 1. Cho các phương trình cho nh n e c a các 1) O2+S = SO2 nguyên t nhóm VIA 2) 3O2+4P = 2P2O5 1 - X+2e=X2- 2 - X - 4e=X4 3) 5O2+4P = 2P2O5 3 - X-2e=X2+ 4 - X - 6e=X6+ 4) O2+2C = 2CO Ch n đi u kh ng đ nh đúng 5) O2+N2 = NO2 A - Ch có oxy m i x y ra (1), (2) 6) O2+4Fe = 2Fe2O3 B - Ch có lưu huỳnh m i x y ra (1), (3), (4) 7) O2+4Ag = 2Ag2O C - Ch có oxy m i x y ra c 4 8) O2+Cl 2= 2clo D - Các nguyên t nhóm VIA x y ra c 4 Ch n đáp án đúng 2. Trong h p ch t OF2 s ôxi hóa c a oxi là A - 1, 3, 6, 8 C - 1, 2, 3, 4 A. (-2) B. (+2) B - 1, 3, 5, 7, D - 1, 3, 4, 6 C. (-4) D. (+4) 8: Trong không khí, oxi chi m 3. Trong phân nhóm chính nhóm VIA đi t ôxi A - 23% B - 21% t i telu; C - 20% D - 19% A - Đ âm đi n gi m d n, tính phi kim gi m d n 9: H n h p n là B - Bán kính nguyên t tăng d n A - H n h p g m O2 và H2 C - Các h p ch t v i hydro có công th c là B - Ph n ng t o nư c H2O, H2S, H2Se, H2Te C - Ph n ng gây ti ng n khi th tích D - C A, B, C h n h p gi m đ t ng t 4: Trong nhóm VIA ch tr oxy, còn l i S, Se, D - H n h p g m 2V(H2) và 1V(O2) Te đ u có kh năng th hi n m c oxi hoá +4và 10: O2, O3 là thù hình c a nhau vì +6 vì: A - Cùng có c u t o t nh ng nguyên A - Khi b kích thích các e phân l p t oxi p chuy n lên phân l p d còn tr ng B - Cùng có tính oxi hoá B - Khi b kích thích các e phân l p C - S lư ng nguyên t khác nhau p, s có th nh y lên phân l p d còn tr ng đ t o 4e ho c 6e đ c thân D - C 3 đi u trên C - Khi b kích thích các e phân l p 11: O3 có tính oxi hoá m nh hơn O2 vì s chuy n lên phân l p d còn tr ng A - S lư ng nguyên t nhi u hơn D - Chúng có 4 ho c 6e đ c thân B - Phân t b n v ng hơn 5: Ch n m nh đ đúng C - Khi phân hu cho O nguyên t A - S oxi hóa c a oxi trong h p ch t Cl2O7 là D - Liên k t cho nh n d đ t ra cho (+2) oxi nguyên t B - Oxi là ch t khí không màu, không mùi, nh 12: Công d ng c a ozon hơn không khí A - Là ch t oxi hoá m nh C - Phân t O2 có 2 liên k t c ng hoá tr B - Dùng đ di t trùng nư c u ng D - S hô h p là quá trình thu nhi t C - Lư ng ít làm không khi trong lành 6: Ch n câu đúng D - T t c đi u trên A- Ôxi ph n ng tr c ti p v i t t c các kim lo i 13 Đ thu đư c 3, 36l O2 (đktc) c n ph i nhi t B- Ph n ng c a oxi v i Au là quá trình oxi hoá ch m phân hoàn toàn m t lư ng tinh th KClO3. C- Trong các ph n ng có oxi tham gia thì oxi 5H2O là luôn đóng vai trò là ch t ôxi hóa A - 12, 25g B - 21, 25g D- Ôxi ph n ng tr c ti p v i các phi kim C - 31, 875g D - 63, 75g
 5. 14: Đ phân bi t các khi không màu; HCl, 7: C + S = CS CO2,, O2, O3 ph i dùng l n lư t các hoá ch t là: 8. 3S + 2Fe = Fe2S3 A - Nư c vôi trong, quì tím t m ư t, dd KI có Ch n các phương trình ph n ng đúng: h tinh b t A- 1, 3, 4, 5 C. 1, 2, 3, 7 B - Quì tím t m ư t, vôi s ng, dd KI có h tinh b t B- 1, 4, 5, 6 D. 1, 2, 6, 7 C - Quỳ tím t m ư t, nư c vôi trong, dd KI có 21: Trong các phương pháp hoá h c đ tách h tinh b t lưu huỳnh tinh khi t t h n h p b t g m S, BaCO3, Zn. sau đây phương pháp nào đúng? D - Cách làm khác A. Dùng lư ng dư HCl thì Zn, baco3 15: H n h p X g m O2, O3 t kh i hơi c a X b hoà tan còn l i S so v i Hiđro =19, 2 B. Dùng lư ng dư HNO3 thì Zn, H n h p Y g m H2, CO t kh i hơi BaCO3 b hoà tan còn l i S c a Y so v i hiđrô = 3, 6 C. Dùng lư ng dư H2SO4 thì Zn, Thành ph n % v th tích các khí trong A và BaCO3 b hoà tan còn l i S B là D. Dùng phương pháp khác. A- X:60% O2 và 40% O3,Y:70%H2 và30% CO 22: Nung 11. 2g s t và 26g k m v i lư ng B- X:70%O2 và 30%O3,Y:80% H2 và 20% CO lưu huỳnh dư. S n ph m c a ph n ng cho hoà C- X:50%O2 và 50%O3 , Y:60% H2 và 40% CO tan hoàn toàn trong axít HCl. Khí sinh ra d n D- X: 60% O2 và 40%O3,Y:80%H2 và 20% CO vào dd CuSO4, th tích dd CuSO4 10% D=1. 1g.ml c n dùng là 16: c u hình S là A. 870 C. 872, 72 C. 850 D. 880 A - 1s2 2s2 2p4 C - 1s2 2s2 2p6 3s2 23: Lưu huỳnh tác d ng v i hiđrô trong đi u B - 1s2 2s2 2p6 3s23p4 D-1s2 2s2 2p6 3s23p6 ki n: 17: Ch n câu đúng A. S r n, t0 thư ng A - S là ch t d n đi n, d n nhi t t t B. Hơi S, nhi t đ cao B - M ng c u t o phân t S8 b n C. S r n, nhi t đ cao C - S là ch t r n, không tan trong nư c D. T0 b t kỳ vì nhi t đ không nh D - S là ch t có nhi t đ nóng ch y cao hư ng t i ph n ng. 18: Lưu huỳnh có s oxi hoá là (+4) và (+6 ) vì: 24: Ch n câu sai khi nh n xét v khí H2S A - Còn obitan 3d còn tr ng A. Là khí không màu, mùi tr ng th i, B - L p ngoài cùng có nhi u e n ng hơn không khí C - Do l p ngoài cùng có 3d4 B. Tan nhi u trong H2O D - C 3 lý do trên C. Ch t r t đ c 19 Ch n câu sai: D. Làm xanh quì tím t m ư t A - Lưu huỳnh ph n ng tr c ti p v i hiđrô 25: Ch n câu đúng. B- tr ng thái r n, m i phân t lưu huỳnh A. Trong phân t H2S thì S có hoá tr 2, s oxi g m 8 nguyên t hoá là(+2) C - Lưu huỳnh tác d ng v i t t c các phi kim B. Trong phân t H2S thì S có hoá tr 2, s oxi hoá là (+1) D - Trong các ph n ng v i kim lo i và hiđrô lưu huỳnh là ch t oxi hoá C. Phân t H2S có 2 liên k t c ng hoá tr 20: Cho các ph n ng: D. L đ ng dd H2S h mi ng lâu ngày th y v n trong su t không màu 1: S + O2 = SO2 26: X p x p đúng theo th t axit m nh axit 2: 2S + 3O2 = 2SO3 3: 3S + N2 = N2S3 y u: A. HCl > H2S > H2CO3 C. HCl>H2CO3>H2S 4: S + 2KClO3 = 2KCl + 3SO2 B. H2S >HCl>H2CO3 D. H2S >H2CO3>HCl 5: S + H2SO4 = 3SO2 + H2 O 27: Ch n ph n ng sai 6: Hg + S = HgS
 6. A. H2S + Cl2 + H2O =H2SO4 + 2 HCl 35: Phương trình ph n ng th hi n tính kh c a SO2: 1 B. H2S + O2 =S + H2O A - SO2 + H2O = H2SO3 2 B - SO2 +Cl2 + H2O = H2SO4 + 2HCl C. H2S + 2NaCl = Na2S + 2HCl C - SO2 + KOH = KHSO3 D. H2S + Pb(NO3)2 = PbS↓ + 2HNO3 D - SO2 + BaO = BaSO3 28: Nh n bi t khí H2S b ng: 36: Phương trình ph n ng th hi n tính axit A. Mùi c a SO2 là: B. Dd mu i chì A - SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 + H2O C. Đ t cháy cho ng n l a màu xanh nh t B - SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr D. M t màu Clo C - SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O 29: Đi u ch H2 S t FeS có l n Fe thì s có D - SO2 + K2O = K2SO3 l n t p ch t 37: Mu n lo i b SO2 trong h n h p SO2 và A. H2 C. SO2 CO2 ta có th cho h n h p qua r t ch m dd nào B. SO3 D. C 3 lo i khí trên sau đây: 30: Ch n câu sai A. DdBa(OH)2 dư C. Dd Br2 dư A. Dd H2S có tính axít y u B. DdCa(OH)2 dư D. A, B, C đ u đúng B. H2S có tính kh m nh 38: Nh n sét sai v SO3 là: C. Dùng d2 NaOH nh n bi t H2S A. Có 6 liên k t c ng hoá tr D.Dùng d2 Pb(NO3) đ nh n bi t H2S B. Liên k t giưa S và O là liên k t đôi 31: Cho m t lư ng dư khí H2S s c vào 16g dd C. S còn m t c p e t do CuSO4 thu đư c 1. 92g ↓ đen. N ng đ 0.0 c a D. S có hoá tr 6 và s oxi hoá là(+6) dd CuSO4 và th tích khí H2S ( đktc) đã ph n ng là: 39: Tính ch t c a SO3 là A. 200.0 CuSO4 và 0. 448l H2 A. Khi tan trong H2O thu nhi u nhi t B. 200.0 CuSO4 và 224l H2 B. Là ch t khí C. 400.0 CuSO4 và 0. 448l H2 C. Là ch t ít tan trong H2O D. 300.0 CuSO4 và 0. 448l H2 D. Tan vô h n trong nư c 32: Cho các c p ch t sau: 40: ôxit c a lưu huỳnh thu c lo i: 1. HCl và H2S 3. H2S và NH3 A. ôxit lư ng tính 2. H2S và cl2 4. H2S và N2 B. ôxit axít C p ch t t n t i trong h n h p nhi t đ C. ôxít bazơ thư ng là: D. ôxít không t o mu i A. (2) và (3) C. (1), (2), (4) 41: M t h n h p các khí O2 và SO2 v i th B. (1) và (4) D. (3) và (4) tích b ng nhau. Sau khi cho ph n ng x y ra có 600/0 SO2 đư c chuy n hoá. Thành ph n 0/0 33: SO2 đư c g i là anhiđric oxit vì: c a h n h p khí t o nên sau ph n ng là: A - Tan trong H2O t o ra axit tương ng A. 35. 50/0 SO3, 23. 20/0SO2 dư, 41. 3 0/0O2 dư B - Tác d ng đư c v i dd ki m B. 400/0 SO3 ; 23. 20/0SO2 dư; 36. 8 0/0O2 dư C - Tác d ng đư c v i ôxit bazơ C. 35. 50/0 SO3; 46. 40/0SO2 dư; 18. 1 0/0O2 dư D - Do H2SO3 m t nư c t o SO2 D. 450/0 SO3; 18. 50/0SO2 dư; 36. 5 0/0O2 dư 34: Ch n câu sai 42: C p ch t nào sau đây t n t i trong h n h p A - Phân t SO2 có 4 liên k t c ng hoá tr nhi t đ thư ng: B - SO2 làm quỳ tím ư t chuy n màu đ 1, SO2 và CO2 3, SO2 và O2 C - SO2 làm dd phenolphtalelein chuy n màu 2, SO2 và Cl2 4, SO2 và O3 h ng A - (1), (2), (3) C - (3), (4) D - SO2 làm m t màu nư c Brôm
 7. B - (1), (3) D - (1), (2), (3), (4) 52: Cho V lit SO2 (đktc) s c vào dd Br2 t i khi 43: Ch n câu sai m t màu dd Br2 thì d ng l i, sau đó thêm dd BaCl2 dư vào thì thu đư c 2. 33g↓. Giá tr c a A - H2SO4 đ c r t háo nư c V là: B- Khi hoà tan H2SO4 vào nư c to nhi u nhi t A. 112 ml C. 224 ml C - Dd H2 SO4 có v chua B. 1. 12 ml D. 4. 48 ml D - Ch đư c rót nư c vào axít 53: Kim lo i b th đ ng v i H2SO4 đ ngu i là: 44: H2SO4 làm b ng da do A. Cu, Al C. Cu, Fe A - Tính axít m nh c a H2SO4 ' B. Al, Fe D. K t qu khác B - Tính ôxi hoá c a H2SO4 54: Cho 855g d BaCl2 vào 200g d 2 H2SO4 . 2 C - Tính háo nư c c a H2SO4 L c b k t t a. Đ trung hoà nư c l c dùng h t D - C 3 đi u trên 125 ml d 2 NaOH 250.0 D= 1. 28g.ml. N ng đ 0 .0 c a H2SO4 trong d 2 ban đ u là: 45 Olêum là: A. 450/0 B. 490/0 C. 510/0 D. 50% A - H n h p c a SO3 và H2O 55. Ph n ng nào sai: B - H n h p c a SO3 và H2SO4đ A. SO3 + H2SO4 = H2SO4. SO3 C - H n h p c a SO3 và H2SO4l B. nSO3 + H2SO4 = H2SO4. nSO3 D - H n h p c a SO2, SO3, H2SO4l C. SO3 + H2O = H2 SO4 46: Ch n phương trình ph n ng đúng: D. D. SO3 + H2SO4 = H2S2O7 A - Al + H2SO4đ ngu i → Al2(SO4)3 + H2↑ 56: Hoà tan hoàn toàn 13g m t kim lo i A có B - Cu + H2SO4l → CuSO4 + H2↑ hoá tr 2 vào H2SO4 loãng thu đư c 4. 48l C - Fe + H2SO4l → Fe2(SO4)3 + H2↑ H2(đktc). Kim lo i đó là: D - Fe + H2SO4đ t0→ Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O A. Mg B. Zn 47: Cu tác d ng v i H2SO4 đi u ki n nào C. Cu D. Fe cho SO2: 57. C u hình e ngoài cùng c a nguyên t nhóm VI A - H2SO4 loãng, nóng B - H2SO4 đ c, nóng A là C - H2SO4 đ c, ngu i D - H2SO4 r t loãng A - ns2 np5 B - ns2 np4 48: Ch n phương trình ph n ng sai: C - ns2 np2 nd2 D - ns6 A - Cu +H2SO4đ c, nóng→CuSO4+H2 O+SO2 58. Nh n xét sai v c u hình e l p ngoàI cùng c a nguyên t nhóm VIA B - Mg +H2 SO4đ c, nóng→MgSO4+H2S+H2O A - Không có e đ c thân C - S + H2SO4đ c, nóng→ SO3 + H2O C - Có 6e ngoài cùng D - Zn +H2SO4đ c, nóng → ZnSO4 + S + H2O B - có 2e đ c thân 49: Thu c th nh n ra H2SO4 là: D - Thu c nhóm p A - Quỳ tím C - BaCl2 55. S c m t dòng khí H2S vào dd CuSO4 th y B - Na2CO3 D -Dd NaOH xu t hi n k t t a đen. Đi u kh ng đ nh nào sau 50: Đi u ch SO2. trong phòng thí nghi m đây là đúng? b ng phương trình ph n ng: A. Axit H2SO4 y u hơn axit H2S. A. 4FeS + 7O2 = 2 Fe2O3 + 4SO2 B. X y ra ph n ng oxi hoá - kh . B. 4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 C. 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2 C. CuS không tan trong axit H2SO4. D. Cu+2H2SO4đnog→CuSO4+SO2+2H2O D. M t nguyên nhân khác. 51: Hoà tan hoàn toàn 5. 6l SO2( đktc) vào 56. Đ thu đư c ch t r n t h n h p ph n ng 100ml d 2 KOH 3. 5M. Mu i t o thành sau c a Na2SO4 và BaCl2 ngư i ta dùng phương ph n ng là: pháp nào sau đây? A. K2SO3 B. KHSO3 A. Chưng c t. B. L c. B. K2SO3 và KHSO3 D. K t qu khác
 8. C. Chi t. D. Chưng c t phân đo n. D. M t nguyên nhân khác. 57. Đ pha loãng dd H2SO4 đ c, ngư i ta dùng 61. Cho 11,3 gam h n h p Mg và Zn tác d ng cách nào sau đây? v i dd H2SO4 2M dư thì thu đư c 6,72 lit khí A. Rót t t dd H2SO4 đ c vào nư c. (đktc). Cô c n dd thu đư c sau ph n ng thu B. Rót t t nư c vào dd H2SO4 đ c. đư c kh i lư ng mu i khan là: C. Rót t t dd H2SO4 đ c vào nư c, khu y A. 40,1g B. 41,1g đ u. C. 41,2g D. 14,2g D. A, B, C đ u đúng. 62. Cho m gam m t h n h p Na2CO3 và 58. Nh m t gi t dd H2SO4 2M lên m t m u gi y Na2SO3 tác d ng h t v i dd H2SO4 2M dư thì tr ng. Hi n tư ng s quan sát đư c là: thu đư c 2,24 lit h n h p khí (đktc) có t kh i A. Không có hi n tư ng gì x y ra. đ i v i hiđro là 27. Giá tr c a m là: B. Ch gi y có gi t axit H2SO4 s A. 1,16 gam. B. 11,6 gam. chuy n thành màu đen. C. 6,11 gam. D. 61,1 gam. C. Khi hơ nóng, ch gi y có gi t axit 63. M t lo i oleum có công th c H2 SO4.nSO3 . H2SO4 s chuy n thành màu đen. L y 3,38 g oleum nói trên pha thành 100ml dd D. Phương án khác. A. Đ trung hoà 50ml dd A c n dùng v a đ 59. L y đũa thu tinh ch m vào h n h p g m 200ml dd NaOH 2M. Giá tr c a n là: H2SO4 đ c và tinh th KMnO4 r i qu t vào b c A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. đèn c n thì đèn s cháy. Đó là m t trong 64. Hãy ch n câu tr l i đúng trong s các câu nh ng thí nghi m Hoá H c vui, l y l a không sau: c n diêm. Đi u kh ng đ nh nào sau đây là A. Oxi chi m ph n th tích l n nh t trong khí đúng? Ph n ng cháy x y ra là do: quy n. A. ph n ng hoá h c gi a H2SO4 đ c và tinh B. Oxi chi m ph n kh i lư ng l n nh t trong v Trái th KMnO4. đ t. C. Oxi tan nhi u trong nư c. B. h n h p H2SO4 đ c và tinh th KMnO4 ch D. Oxi là ch t khí nh hơn không khí. khơi mào cho ph n ng cháy gi a oxi không 65. Ngư i ta đi u ch oxi trong phòng thí khí và etanol. nghi m b ng cách nào sau đây? C. ph n ng hoá h c gi a h n h p H2SO4 đ c A. Chưng c t phân đo n không khí l ng. và tinh th KMnO4 v i etanol. B. Đi n phân nư c. D. chưa xác đ nh đư c nguyên nhân. C. Đi n phân dd NaOH D. Nhi t phân KClO3 v i xúc tác MnO2. 60. So sánh hai h p ch t là H2 S và H2O. M c 66. Trong s các câu sau đây, câu nào không dù kh i lư ng phân t H2S (34 đvC) l n hơn đúng? nhi u so v i 18 đvC kh i lư ng phân t c a A. Lưu huỳnh là m t ch t r n màu vàng. H2O, nhưng đi u ki n thư ng nư c là ch t l ng B. Lưu huỳnh không tan trong nư c. còn H2S l i là ch t khí. Lí do nào khi n cho nhi t C. Lưu huỳnh nóng ch y nhi t đ tương đ i đ sôi c a nư c cao hơn nhi u so v i H2S? th p. A. Vì liên k t hiđro gi a các phân t H2O b n. D. Lưu huỳnh không tan trong dung môi h u cơ. 67. Ph n ng hoá h c nào sau đây đư c s B. Vì kh i lư ng mol phân t c a chúng khác d ng trong phòng thí nghi m đ đi u ché khí nhau. SO2? C. Vì oxi có đ âm đi n cao hơn lưu huỳnh. A. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2
 9. B. S + O2 → SO2 74. Khí nào sau đây không cháy trong oxi C. Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O không khí? D. 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 +3SO2 +6H2 O A. CO B. CH4 68. Các nguyên t nhóm VIA có c u hình C. CO2 D. H2 electron l p ngoài cùng gi ng nhau, có th vi t 75. Cho các oxit c a các nguyên t thu c chu d ng t ng quát là: kỳ 3 sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3 , 2 3 2 4 A. ns np . B. ns np . Cl2 O7 trong đó: C. ns2np5. D. Phương án khác, A. có hai oxit bazơ, hai oxit lư ng 69. M t h n h p khí O2 và CO2 có t kh i so tính và còn l i là oxit axit. v i hiđro là 19. Kh i lư ng mol trung bình B. có ba oxit bazơ, hai oxit lư ng tính (gam) c a h n h p khí trên và t l % theo th tích c a O2 là: và còn l i là oxit axit. A. 40 và 40 B. 38 và 40 C. có m t oxit bazơ, hai oxit lư ng C. 38 và 50 D. 36 và 50 tính và còn l i là oxit axit. 70. Có hai ng nghi m đ ng m i ng 2ml dd D. có hai oxit bazơ, m t oxit lư ng HCl 1M và 2ml H2SO4 1M. Cho Zn dư tác tính và còn l i là oxit axit. d ng v i hai axit trên, lư ng khí hiđro thu 76. Có bao nhiêu mol FeS2 tác d ng v i oxi đ đư c trong hai trư ng h p tương ng là V1 và thu đư c 64g khí SO2 theo phương trình ph n V2 ml (đktc). So sánh V1 và V2 có: ng: A. V1 > V2 B. V1 = V2 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 C. V1 < V2 D. Không xác đ nh đư c. A. 0,4 B. 1,2 C. 0,5 D. 0,8 71. Khoanh tròn vào ch Đ n u phát bi u 77. M t lít nư c đi u ki n tiêu chu n hoà tan đúng, ch S n u phát bi u sai trong nh ng câu t i đa 2,3 lit khí hiđro sunfua. N ng đ ph n dư i đây: trăm (%) c a H2S trong dd thu đư c là x p x : A. Ozon (O3 ) có tính oxi hoá m nh hơn oxi A. 0,23% B. 2,30% C. 0,35% D. 3,50% (O2 ) Đ-S 78.S hình thành ozon (O3) là do nguyên nhân B. Có nh ng ch t v a là ch t kh v a là ch t nào ? oxi hoá Đ-S A. Tia t ngo i c a m t trêi chuy n hoá C. H2O2 có tính oxi hoá m nh hơn H2O các phân t oxi. Đ-S B. S phóng đi n (sét) trong khí quy n. D. Axit H2 SO4 đ c có th làm khô khí NH3 m C. S oxi hoá m t s h p ch t h u cơ Đ-S trên m t đ t. E.Oleum có công th c H2SO4 nSO3 D. A, B, C đ u đúng. Đ-S 79. T năm 2003, nh b o qu n b ng nư c 72. Kh i lư ng (gam) c a 44,8 lit khí oxi ozon, m n B c Hà - Lao Cai đã có th chuyên đi u ki n tiêu chu n là: A. 68 B. 32 C. 75 D. 64 ch vào th trư ng thành ph H Chí Minh, 73. Khí oxi thu đư c khi nhi t phân các ch t: nh đó bà con nông dân đã có thu nh p cao HgO, KClO3, KMnO4, KNO3. Khi nhi t phân hơn. Nguyên nhân nào sau đây làm cho nư c 10 g m i ch t trên, th tích khí oxi thu đư c ozon có th b o qu n hoa qu tươi lâu ngày: đi u ki n tiêu chu n l n nh t là: A. Ozon là m t khí đ c. A. KNO3 B. KMnO4 B. Ozon đ c và d tan trong nư c hơn oxi. C. HgO D. KClO3 C. Ozon có tính ch t oxi hoá m nh, kh năng sát trùng cao và d tan trong nư c hơn oxi.
 10. D. M t nguyên nhân khác. dùng thêm m t dd thì dùng dd nào sau đây có 80. L p ozon t ng bình lưu c a khí quy n là th nh n bi t đư c các dd trên? t m lá ch n tia t ngo i c a m t trêi, b o v s A. Dd phenolphtalein s ng trên trái đ t. Hi n tư ng suy gi m t ng B. Dd quỳ tím ozon đang là m t v n đ môi trư ng toàn c u. C. Dd AgNO3 D. Dd BaCl2 Nguyên nhân c a hi n tư ng này là do: 87. Cho h n h p g m Fe và FeS tác d ng v i A. S thay đ i c a khí h u. dd HCl dư thu đư c 2,24 lit h n h p khí đi u B. Ch t th i CFC do con ngư i gây ra. ki n tiêu chu n. H n h p khí này có t kh i so C. Các h p ch t h u cơ. v i hiđro là 9. Thành ph n % theo s mol c a D. M t nguyên nhân khác. h n h p Fe và FeS ban đ u là: 81. Oxi có th thu đư c t s nhi t phân ch t A. 40 và 60. B. 50 và 50. nào trong s các ch t sau? C. 35 và 65. D. 45 và 55. A. CaCO3 C. KClO3 88. H p th hoàn toàn 1,12 lit khí SO2 (đktc) B. (NH4 )2SO4 D. NaHCO3 vào 150 ml dd NaOH 1M. Cô c n dd áp su t 82. Cho h n h p khí g m 0,8g oxi và 0,8g và nhi t đ th p thì thu đư c: hiđro tác d ng v i nhau, kh i lư ng nư c thu A. H n h p hai mu i NaHSO3, Na2SO3. đư c là: B. H n h p hai ch t NaOH, Na2SO3. A. 1,6g B. 0,9g C. H n h p hai mu i NaHSO3, Na2SO3 và C. 1,2g D. 1,4g NaOH dư. 83. Trong công nghi p, t khí SO2 và oxi, ph n D. Các phương án trên đ u sai. ng hoá h c t o thành SO3 x y ra đi u ki n 89. SO2 v a có tính ch t oxi hóa v a có tính nào sau đây? kh , b i vì trong phân t : 2SO2 + O2 → 2SO3 A. S có m c oxi hóa trung gian. A. Nhi t đ phòng. B. S có m c oxi hóa cao nh t. B. Đun nóng đ n 5000C. C. Đun nóng đ n 5000 C và có m t ch t xúc tác C. S có m c oxi hóa th p nh t. V2O5 . D. S có c p electron chưa liên k t. D. Nhi t đ phòng và có m t ch t xúc tác 90. Ph n ng hóa h c nào sau đây là sai? V2O5 . A. 2H2 S + O2 → 2S + 2H2O, thi u oxi. 84. Axit sunfuric đ c đư c s d ng làm khô B. 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O, th a oxi. các ch t khí m. Lo i khí nào sau đây có th đư c làm khô nh axit sunfuric? C. H2S + 2NaCl → Na2S + 2HCl A. Khí cacbonnic B. Khí oxi D. H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl C. Khí amoniac D. A, B đúng 91. Cho h n h p FeS và FeCO3 tác d ng v i 85. Cho dãy bi n hoá sau: dd H2 SO4 đ m đ c và đun nóng, ngư i ta thu X → Y → Z → T → Na2SO4 đư c m t h n h p khí A. H n h p A g m: X, Y, Z, T có th là các ch t nào sau đây? A. H2S và CO2. B. H2S và SO2. A. FeS2, SO2, SO3, H2SO4 B. S, SO2, SO3, NaHSO4 C. SO2 và CO2. D. CO và CO2 C. FeS, SO2, SO3, NaHSO4 92. Dd KI không màu. N u đ lâu ngày, dd D. T t c đ u đúng trên có màu vàng hơi nâu. Nguyên nhân nào 86. Có các dd đ ng riêng bi t: NH4Cl, NaOH, sau đây là phù h p? NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Ch đư c
 11. A. H p ch t KI kém b n, b phân h y t o thành iot t do. 94. Các khí sinh ra trong thí nghi m ph n ng B. Do tác d ng ch m c a oxi không c a saccarozơ v i dd H2SO4 đ c bao g m: A. H2S và CO2. B. H2S và SO2. khí v i KI t o thành iot t do. C. SO3 và CO2. D. SO2 và CO2 C. Iot tác d ng v i KI t o thành KI3 là 95. Cho V lit khí SO2 (đktc) tác d ng h t v i quá trình thu n, ngh ch. dd brom dư. Thêm dd BaCl2 dư vào h n h p D. B và C đúng. trên thì thu đư c 2,33g k t t a. V nh n giá tr 93. M t c c th y tinh ch u nhi t, dung tích nào trong s các phương án sau? 20ml, đ ng kho ng 5gam đư ng saccarozơ. A. 0,112 B. 0,224 Thêm vào c c kho ng 10ml dd H2SO4 đ c, dùng đũa th y tinh tr n đ u h n h p. Hãy ch n C. 1,120 D. 2,24. phương án đúng trong s các miêu t hi n 96. Thêm t t dd BaCl2 vào 300ml dd Na2SO4 tư ng x y ra trong thí nghi m: 1M cho đ n khi kh i lư ng k t t a b t đ u A. Đư ng saccarozơ chuy n t màu không đ i thì d ng l i, h t 50ml. N ng đ tr ng sang màu đen. mol/l c a dd BaCl2 là: B. Có khí thoát ra làm tăng th tích A. 6,0M. B. 0,6M. C. 0,06M. D. 0,006M c a kh i ch t r n màu đen. 97. H p th hoàn toàn 2,24 lít khí SO2 (đktc) C. Sau 30 phút, kh i ch t r n x p màu vào bình đ ng 300ml dd NaOH 0,5M. Cô c n đen tràn ra ngoài mi ng c c. dd áp su t th p thì thu đư c m gam ch t r n. D. A, B, C đ u đúng. Giá tr c a m là bao nhiêu gam? A. 1,15 B. 11,5 C. 15,1 D. 1,51
Đồng bộ tài khoản