intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu bảng cân đối số phát sinh trên Excel

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:0

6.416
lượt xem
613
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng cân đối số phát sinh trên excel', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng cân đối số phát sinh trên Excel

 1. BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH Thaùng 05 naêm 2002 Soá Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø Teân Taøi Khoaûn hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù COÄNG 1,992,370,673 1,992,370,673 2,674,789,103 2,674,789,103 2,007,718,834 2,007,718,834 Tieàn maët* 111 32,859,000 311,015,000 333,375,000 10,499,000 Tieàn göûi Ngaân haøng (Coop) 112 26,615,778 144,935,115 169,007,540 2,543,353 Phaûi thu khaùch haøng 131 617,495,547 298,747,607 232,585,000 683,658,154 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø* 133 9,571,865 9,571,865 0 Taïm öùng 141 3,200,000 4,100,000 3,200,000 4,100,000 Chi phí traû tröôùc 142 55,039,719 6,879,965 48,159,754 NVL 152 154,868,700 76,919,779 124,254,233 107,534,246 CP SXKD DD 154 21,465,732 195,632,378 176,542,915 40,555,195 Thaønh phaåm 155 95,735,432 176,542,915 181,756,415 90,521,932 Haøng göûi ñi baùn 157 421,778,765 181,756,415 155,426,980 448,108,200 TSCÑ 211 539,919,000 8,727,000 548,646,000 Khaáu hao TSCÑ 214 67,981,425 6,427,607 74,409,032 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn* 244 23,393,000 23,393,000 0 Vay ngaén haïn* 311 50,000,000 0 50,000,000 Phaûi traû ngöôøi baùn* 331 122,330,000 89,181,000 48,065,000 81,214,000 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp* 333 9,571,865 9,791,205 219,340 Phaûi traû CNV 334 65,850,000 68,713,000 72,695,000 69,832,000 Vay daøi haïn 341 200,000,000 200,000,000 Nguoàn voán KD 411 1,338,576,333 1,338,576,333 Lôïi Nhuaän chöa PP 421 147,632,915 45,835,214 193,468,129 Doanh thu 511 318,803,000 318,803,000 0 Chieát khaáu haøng baùn 521 1,958,241 1,958,241 0 Haøng baùn bò traû laïi 531 57,000 57,000 0 Giaûm gia haøng baùn 532 4,815,759 4,815,759 0 Chi phí NVL TT 621 124,254,233 124,254,233 0 CP Nhaân coâng TT 622 22,916,145 22,916,145 0 Chi phí SXC 627 48,462,000 48,462,000 0 Giaù voán haøng baùn 632 155,369,980 155,369,980 0 CP baùn haøng 641 65,742,619 65,742,619 0 CP quaûn lyù DN 642 37,524,187 37,524,187 0 Thu nhaäp töø hoaït ñoäng TC 711 0 Thu nhaäp baát thuôøng 721 0 Chi phí töø hoaït ñoäng taøi chính* 11 8 7,500,000 7,500,000 0 Chi phí baát thöôøng 821
 2. Soá Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø Teân Taøi Khoaûn hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù COÄNG 1,992,370,673 1,992,370,673 2,674,789,103 2,674,789,103 2,007,718,834 2,007,718,834 Xaùc ñònh keát quaû KD 911 311,972,000 311,972,000 Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002 Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
 3. Maãu soá B 01 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuû Boä tröôûng Boä Taøi Chính BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy 31 thaùng 5 naêm 2002 TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm 1 2 3 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 100 1,398,556,657 ( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 ) I Tieàn 110 38,828,774 1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu ) 111 38,340,578 2. Tieàn göûõi ngaân haøng 112 488,196 3. Tieàn ñang chuyeån 113 II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 0 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( *) 129 III Caùc khoaûn phaûi thu 130 418,253,165 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 418,253,165 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133 4. Phaûi thu noäi boä 134 _ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135 _ Phaûi thu noäi boä khaùc 136 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 139 IV Haøng toàn kho 140 937,774,718 1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141 2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 227,694,675 3. Coâng cuï , duïng cuï trong kho 143 4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 68,512,457 5. Thaønh phaåm toàn kho 145 126,448,962 6. Haøng hoaù toàn kho 146 7. Haøng göûi ñi baùn 147 515,118,624 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 V . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 3,700,000 1. Taïm öùng 151 3,700,000 2. Chi phí traû tröôùc 152 3. Chi phí chôø keát chuyeån 153 4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154 5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn 155 VI. Chi söï nghieäp 160 0 1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161 2, Chi söï nghieäp naêm nay 162 B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 200 504075611 (200= 210 + 220 + 230 + 240 ) I Taøi saûn coá ñònh 210 504,075,611 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 504,075,611 - Nguyeân giaù 212 539,919,000 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 -35,843,389 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214 - Nguyeân giaù 215 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217 - Nguyeân giaù 218
 4. TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm 1 2 3 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219 II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 0 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 2. Goùp voán lieân doanh 222 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 229 III Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 IV Caùc khoaûn kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn 240 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 250 = 100 + 200) 250 1,902,632,268 NGUOÀN VOÁN A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320+ 330) 300 526,393,796 I Nôï ngaén haïn 310 326,393,796 1. Vay ngaén haïn 311 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 253,578,351 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 72,815,445 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 II Nôï daøi haïn 320 200,000,000 1. Vay daøi haïn 321 200,000,000 2. Nôï daøi haïn 322 III Nôï khaùc 330 0 1. Chi phí phaûi traû 331 2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332 3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333 B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 +420) 400 1,376,238,472 I Nguoàn voán , quyõ 410 1,376,238,472 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 1,338,576,333 2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412 3. Cheânh leäch tyû giaù 413 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415 6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 37,662,139 7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417 II Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 0 1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421 2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422 3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423 4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426 5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 400) 430 1,902,632,268 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC 0
 5. Maãu soá B 01 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy 31 thaùng 5 naêm 2002 Ñôn vò tính: VNÑ Soá cuoái kyø 4 1,459,072,834 13,042,353 10,499,000 2,543,353 0 683,658,154 683,658,154 0 686,719,573 107,534,246 40,555,195 90,521,932 448,108,200 75,652,754 4,100,000 48,159,754 23,393,000 0 474236968 474,236,968 474,236,968 548,646,000 -74,409,032
 6. Soá cuoái kyø 4 0 1,933,309,802 401,265,340 201,265,340 50,000,000 81,214,000 219,340 69,832,000 200,000,000 200,000,000 0 1,532,044,462 1,532,044,462 1,338,576,333 193,468,129 0 1,933,309,802 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002 GIAÙM ÑOÁC
 7. Maãu soá B 02 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Thaùng 5 naêm 2002 PHAÀN I - LAÕI , LOÃ CHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc 1 2 3 4 Toång doanh thu 01 318,803,000 305,216,488 Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02 Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 6,831,000 6,513,422 + Giaûm giaù haøng baùn 05 6,774,000 6,513,422 + Haøng baùn bò traû laïi 06 57,000 + Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi noäp 07 1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 311,972,000 298,703,066 2. Giaù voán haøng baùn 11 155,369,980 150,118,237 3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 156,602,020 148,584,829 4. Chi phí baùn haøng 21 65,742,619 63,112,914 5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 37,524,187 35,496,577 6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 53,335,214 49,975,338 ( 30 = 20 - (21 +22)) 30 7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 7,500,000 6,000,000 9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -7,500,000 ( 40 = 31-32 ) 40 10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41 11. Chi phí baát thöôøng 42 12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 0 0 13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 45,835,214 49,975,338 ( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60 14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 14,667,268 15,992,108 15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80 31,167,946 33,983,230 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
 8. oá B 02 - DN Ñ soá 167/2000/QÑ -BTC g 10 naêm 2000 cuûa g Boä Taøi Chính OANH ÑVT: VNÑ Luyõ keá töø ñaàu naêm 5 1,474,490,000 29,764,173 27,118,947 2,645,226 1,444,725,827 724,755,433 719,970,394 300,165,126 188,837,139 230,968,129 37,500,000 -37,500,000 0 193,468,129 61,909,801 131,558,328 08 thaùng 6 naêm 2002 ÙM ÑOÁC
 9. BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH Thaùng 06 naêm 2002 Soá Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø Teân Taøi Khoaûn hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù COÄNG 2,007,718,834 2,007,718,834 2,933,763,125 2,933,763,125 2,094,522,230 2,094,522,230 Tieàn maët* 111 10,499,000 347,825,000 329,283,000 29,041,000 Tieàn göûi Ngaân haøng (Coop) 112 2,543,353 199,489,269 157,968,092 44,064,530 Phaûi thu khaùch haøng 131 683,658,154 239,203,382 315,545,653 607,315,883 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø* 133 0 18,373,569 18,144,716 228,853 Taïm öùng 141 4,100,000 3,500,000 4,100,000 3,500,000 Chi phí traû tröôùc 142 48,159,754 6,879,965 41,279,789 NVL 152 107,534,246 82,554,318 96,435,779 93,652,785 CP SXKD DD 154 40,555,195 177,813,924 182,337,516 36,031,603 Thaønh phaåm 155 90,521,932 182,337,516 165,967,162 106,892,286 Haøng göûi ñi baùn 157 448,108,200 165,967,162 151,882,102 462,193,260 TSCÑ 211 548,646,000 98,283,241 646,929,241 Khaáu hao TSCÑ 214 0 74,409,032 6,531,500 80,940,532 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn* 244 23,393,000 0 23,393,000 Vay ngaén haïn* 311 0 50,000,000 50,000,000 Phaûi traû ngöôøi baùn* 331 0 81,214,000 215,440,000 230,518,000 96,292,000 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp* 333 0 219,340 18,144,716 18,144,716 219,340 Phaûi traû CNV 334 0 69,832,000 71,815,000 72,916,000 70,933,000 Vay daøi haïn 341 0 200,000,000 200,000,000 Nguoàn voán KD 411 0 1,338,576,333 1,338,576,333 Lôïi Nhuaän chöa PP 421 0 193,468,129 64,092,896 257,561,025 Doanh thu 511 0 0 335,791,000 335,791,000 0 Chieát khaáu haøng baùn 521 0 0 3,628,943 3,628,943 0 Haøng baùn bò traû laïi 531 0 0 1,143,000 1,143,000 0 Giaûm gia haøng baùn 532 0 0 3,306,057 3,306,057 0 Chi phí NVL TT 621 0 0 96,435,779 96,435,779 0 CP Nhaân coâng TT 622 0 0 22,916,145 22,916,145 0 Chi phí SXC 627 0 0 58,462,000 58,462,000 0 Giaù voán haøng baùn 632 0 0 150,739,102 150,739,102 0 CP baùn haøng 641 0 0 67,226,574 67,226,574 0 CP quaûn lyù DN 642 0 0 38,154,428 38,154,428 0 Thu nhaäp töø hoaït ñoäng TC 711 0 0 0 0 Thu nhaäp baát thuôøng 721 0 0 0 0 Chi phí töø hoaït ñoäng taøi chính* 811 0 0 7,500,000 7,500,000 0 0
 10. Soá Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø Teân Taøi Khoaûn hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù COÄNG 2,007,718,834 2,007,718,834 2,933,763,125 2,933,763,125 2,094,522,230 2,094,522,230 Chi phí baát thöôøng 821 0 0 0 0 Xaùc ñònh keát quaû KD 911 0 0 327,713,000 327,713,000 0 Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 10 thaùng 7 naêm 2002 Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
 11. Maãu soá B 01 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy 30 thaùng 6 naêm 2002 Ñôn vò tính: VNÑ TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø 1 2 3 4 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 100 1,398,556,657 1,447,373,649 ( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 ) I Tieàn 110 38,828,774 73,105,530 1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu ) 111 38,340,578 29,041,000 2. Tieàn göûõi ngaân haøng 112 488,196 44,064,530 3. Tieàn ñang chuyeån 113 II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn120 0 0 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( *) 129 III Caùc khoaûn phaûi thu 130 418,253,165 607,315,883 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 418,253,165 607,315,883 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Thueá GTGT ñöôïc chieát khaáu 133 4. Phaûi thu noäi boä 134 _ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc135 thuoäc _ Phaûi thu noäi boä khaùc 136 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 139 IV Haøng toàn kho 140 937,774,718 698,769,934 1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141 2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 227,694,675 93,652,785 3. Coâng cuï , duïng cuï trong kho 143 4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang441 68,512,457 36,031,603 5. Thaønh phaåm toàn kho 145 126,448,962 106,892,286 6. Haøng hoaù toàn kho 146 7. Haøng göûi ñi baùn 147 515,118,624 462,193,260 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 149 (*) V . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 3,700,000 68,182,302 1. Taïm öùng 151 3,700,000 3,500,000 2. Chi phí traû tröôùc 152 41,289,302 3. Chi phí chôø keát chuyeån 153 4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154 5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn 155 23,393,000 VI. Chi söï nghieäp 160 0 0 1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161 2, Chi söï nghieäp naêm nay 162 B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 200 504,075,611 565,988,709 (200= 210 + 220 + 230 + 240 ) I Taøi saûn coá ñònh 210 504,075,611 565,988,709 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 504,075,611 565,988,709 - Nguyeân giaù 212 539,919,000 646,929,241 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 -35,843,389 -80,940,532 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214 - Nguyeân giaù 215 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217 - Nguyeân giaù 218 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219 II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 0 0 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 2. Goùp voán lieân doanh 222 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 229
 12. Maãu soá B 02 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Thaùng 6 naêm 2002 CHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc Luyõ keá töø ñaàu naêm 1 2 3 4 5 Toång doanh thu 01 335,791,000 305,216,488 1,810,281,000 Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02 0 0 Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 8,078,000 6,513,422 37,842,173 + Giaûm giaù haøng baùn 05 6,935,000 6,513,422 34,053,947 + Haøng baùn bò traû laïi 06 1,143,000 3,788,226 + Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi noäp 07 0 0 1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 327,713,000 298,703,066 1,772,438,827 2. Giaù voán haøng baùn 11 150,739,102 150,118,237 875,494,535 3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 176,973,898 148,584,829 896,944,292 4. Chi phí baùn haøng 21 67,226,574 63,112,914 367,391,700 5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 38,154,428 35,496,577 226,991,567 6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 71,592,896 49,975,338 302,561,025 ( 30 = 20 - (21 +22)) 30 7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 0 0 8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 7,500,000 6,000,000 45,000,000 9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -7,500,000 -45,000,000 ( 40 = 31-32 ) 40 10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41 0 11. Chi phí baát thöôøng 42 0 12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 0 0 0 13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 64,092,896 49,975,338 257,561,025 ( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60 14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 20,509,727 15,992,108 82,419,528 15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80 43,583,169 33,983,230 175,141,497 Tp HCM, ngaøy 10 thaùng 7 naêm 2002 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
 13. BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH Thaùng 07 naêm 2002 Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù COÄNG 2,094,522,230 2,094,522,230 3,188,357,526 3,188,357,526 2,168,867,321 2,168,867,321 Tieàn maët* 111 29,041,000 489,406,000 498,481,000 19,966,000 Tieàn göûi Ngaân haøng (Coop) 112 44,064,530 186,702,035 187,000,000 43,766,565 Phaûi thu khaùch haøng 131 607,315,883 325,664,785 293,463,131 639,517,537 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø* 133 228,853 16,238,798 16,467,651 0 Taïm öùng 141 3,500,000 2,900,000 3,500,000 2,900,000 Chi phí traû tröôùc 142 41,279,789 6,879,965 34,399,824 NVL 152 93,652,785 135,664,542 126,457,396 102,859,931 CP SXKD DD 154 36,031,603 231,900,176 185,761,432 82,170,347 Thaønh phaåm 155 106,892,286 185,761,432 231,997,564 60,656,154 Haøng göûi ñi baùn 157 462,193,260 231,997,564 181,882,102 512,308,722 TSCÑ 211 646,929,241 646,929,241 Khaáu hao TSCÑ 214 0 80,940,532 7,701,539 88,642,071 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn* 244 23,393,000 0 23,393,000 Vay ngaén haïn* 311 0 50,000,000 50,000,000 Phaûi traû ngöôøi baùn* 331 0 96,292,000 96,292,000 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp* 333 0 219,340 18,655,570 18,655,570 219,340 Phaûi traû CNV 334 0 70,933,000 71,815,000 72,916,000 72,034,000 Vay daøi haïn 341 0 200,000,000 200,000,000 Nguoàn voán KD 411 0 1,338,576,333 1,338,576,333 Lôïi Nhuaän chöa PP 421 0 257,561,025 65,542,552 323,103,577 Doanh thu 511 0 0 380,194,000 380,194,000 0 Chieát khaáu haøng baùn 521 0 0 3,731,114 3,731,114 0 Haøng baùn bò traû laïi 531 0 0 1,161,000 1,161,000 0 Giaûm gia haøng baùn 532 0 0 10,395,886 10,395,886 0 Chi phí NVL TT 621 0 0 126,457,396 126,457,396 0 CP Nhaân coâng TT 622 0 0 28,517,632 28,517,632 0 Chi phí SXC 627 0 0 76,925,148 76,925,148 0 Giaù voán haøng baùn 632 0 0 180,721,102 180,721,102 0 CP baùn haøng 641 0 0 67,226,574 67,226,574 0 CP quaûn lyù DN 642 0 0 43,915,772 43,915,772 0 Thu nhaäp töø hoaït ñoäng TC 711 0 0 0 0 Thu nhaäp baát thuôøng 721 0 0 0 0
 14. Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Chi phí töø hoaït ñoäng taøi chính* 811 0 0 7,500,000 7,500,000 0 0 Chi phí baát thöôøng 821 0 0 0 0 Xaùc ñònh keát quaû KD 911 0 0 364,906,000 364,906,000 0 0 0 0 Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 10 thaùng 8 naêm 2002 Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
 15. Maãu soá B 01 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy 31 thaùng 7 naêm 2002 Ñôn vò tính: VNÑ TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø 1 2 3 4 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 100 1,398,556,657 1,518,545,080 ( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 ) I Tieàn 110 38,828,774 63,732,565 1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu ) 111 38,340,578 19,966,000 2. Tieàn göûõi ngaân haøng 112 488,196 43,766,565 3. Tieàn ñang chuyeån 113 II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 0 0 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( *) 129 III Caùc khoaûn phaûi thu 130 418,253,165 639,517,537 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 418,253,165 639,517,537 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Thueá GTGT ñöôïc chieát khaáu 133 4. Phaûi thu noäi boä 134 _ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135 _ Phaûi thu noäi boä khaùc 136 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 139 IV Haøng toàn kho 140 937,774,718 777,995,154 1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141 2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 227,694,675 102,859,931 3. Coâng cuï , duïng cuï trong kho 143 4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 68,512,457 82,170,347 5. Thaønh phaåm toàn kho 145 126,448,962 60,656,154 6. Haøng hoaù toàn kho 146 7. Haøng göûi ñi baùn 147 515,118,624 532,308,722 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 V . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 3,700,000 37,299,824 1. Taïm öùng 151 3,700,000 2,900,000 2. Chi phí traû tröôùc 152 34,399,824 3. Chi phí chôø keát chuyeån 153 4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154 5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén155 haïn VI. Chi söï nghieäp 160 0 0 1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161 2, Chi söï nghieäp naêm nay 162 B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 200 504,075,611 558,287,170 (200= 210 + 220 + 230 + 240 ) I Taøi saûn coá ñònh 210 504,075,611 558,287,170 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 504,075,611 558,287,170 - Nguyeân giaù 212 539,919,000 646,929,241 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 -35,843,389 -88,642,071 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214 - Nguyeân giaù 215 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217 - Nguyeân giaù 218
 16. TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219 II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 0 0 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 2. Goùp voán lieân doanh 222 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 229 III Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 IV Caùc khoaûn kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn 240 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 250 = 100 + 200) 250 1,902,632,268 2,080,005,910 NGUOÀN VOÁN A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320+ 330) 300 526,393,796 418,326,000 I Nôï ngaén haïn 310 326,393,796 218,326,000 1. Vay ngaén haïn 311 50,000,000 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 253,578,351 96,292,000 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 72,815,445 72,034,000 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 II Nôï daøi haïn 320 200,000,000 200,000,000 1. Vay daøi haïn 321 200,000,000 200,000,000 2. Nôï daøi haïn 322 III Nôï khaùc 330 0 0 1. Chi phí phaûi traû 331 2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332 3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333 B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 +420) 400 1,376,238,472 1,661,679,910 I Nguoàn voán , quyõ 410 1,376,238,472 1,661,679,910 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 1,338,576,333 1,338,576,333 2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412 3. Cheânh leäch tyû giaù 413 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415 6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 37,662,139 323,103,577 7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417 II Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 0 0 1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421 2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422 3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423 4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426 5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 400)430 1,902,632,268 2,080,005,910 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 8 naêm 2002 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
 17. Maãu soá B 02 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Thaùng 7 naêm 2002 CHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc Luyõ keá töø ñaàu naêm 1 2 3 4 5 Toång doanh thu 01 380,194,000 335,791,000 2,190,475,000 Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02 0 0 Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 15,288,000 8,078,000 53,130,173 + Giaûm giaù haøng baùn 05 14,127,000 6,935,000 48,180,947 + Haøng baùn bò traû laïi 06 1,161,000 1,143,000 4,949,226 + Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi noäp 07 0 0 1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 364,906,000 327,713,000 2,137,344,827 2. Giaù voán haøng baùn 11 180,721,102 150,739,102 1,056,215,637 3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 184,184,898 176,973,898 1,081,129,190 4. Chi phí baùn haøng 21 67,226,574 67,226,574 434,618,274 5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 43,915,772 38,154,428 270,907,339 6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 73,042,552 71,592,896 375,603,577 ( 30 = 20 - (21 +22)) 30 0 7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 0 0 8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 7,500,000 7,500,000 52,500,000 9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -7,500,000 -7,500,000 -52,500,000 ( 40 = 31-32 ) 40 0 10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41 0 11. Chi phí baát thöôøng 42 0 12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 0 0 0 13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 65,542,552 64,092,896 323,103,577 ( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60 0 14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 20,973,617 20,509,727 103,393,145 15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80 44,568,935 43,583,169 219,710,432 Tp HCM, ngaøy 10 thaùng 8 naêm 2002 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
 18. BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH Thaùng 08 naêm 2002 Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù COÄNG 2,168,867,321 2,168,867,321 3,114,849,242 3,114,849,242 2,258,875,790 2,258,875,790 Tieàn maët* 111 19,966,000 627,336,000 408,097,000 239,205,000 Tieàn göûi Ngaân haøng (Coop) 112 43,766,565 155,969,957 199,000,000 736,522 Phaûi thu khaùch haøng 131 639,517,537 160,906,550 315,557,000 484,867,087 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø* 133 0 21,300,109 21,300,109 0 Taïm öùng 141 2,900,000 4,200,000 3,500,000 3,600,000 Chi phí traû tröôùc 142 34,399,824 6,879,965 27,519,860 NVL 152 102,859,931 105,326,884 97,265,149 110,921,665 CP SXKD DD 154 82,170,347 178,643,294 255,614,337 5,199,304 Thaønh phaåm 155 60,656,154 255,614,337 214,190,177 102,080,314 Haøng göûi ñi baùn 157 512,308,722 214,190,177 161,882,102 564,616,797 TSCÑ 211 646,929,241 646,929,241 Khaáu hao TSCÑ 214 0 88,642,071 7,701,539 96,343,610 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn* 244 23,393,000 73,200,000 23,393,000 73,200,000 Vay ngaén haïn* 311 0 50,000,000 50,000,000 Phaûi traû ngöôøi baùn* 331 0 96,292,000 96,292,000 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp* 333 0 219,340 18,655,570 18,655,570 219,340 Phaûi traû CNV 334 0 72,034,000 71,815,000 72,916,000 73,135,000 Vay daøi haïn 341 0 200,000,000 200,000,000 Nguoàn voán KD 411 0 1,338,576,333 1,338,576,333 Lôïi Nhuaän chöa PP 421 0 323,103,577 81,205,930 404,309,507 Doanh thu 511 0 0 380,399,000 380,399,000 0 Chieát khaáu haøng baùn 521 0 0 4,396,237 4,396,237 0 Haøng baùn bò traû laïi 531 0 0 514,000 514,000 0 Giaûm gia haøng baùn 532 0 0 6,032,763 6,032,763 0 Chi phí NVL TT 621 0 0 97,265,149 97,265,149 0 CP Nhaân coâng TT 622 0 0 22,916,145 22,916,145 0 Chi phí SXC 627 0 0 58,462,000 58,462,000 0 Giaù voán haøng baùn 632 0 0 161,368,102 161,368,102 0 CP baùn haøng 641 0 0 72,116,854 72,116,854 0 CP quaûn lyù DN 642 0 0 47,265,114 47,265,114 0 Thu nhaäp töø hoaït ñoäng TC 711 0 0 0 0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2