intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu bảng kê hồ sơ hoàn thuế

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:0

451
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng kê hồ sơ hoàn thuế', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng kê hồ sơ hoàn thuế

 1. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc --------------------- Teân Doanh Nghieäp :………………………………………………………………………………… Maõ soá thueá :…………….…………………………………………………………………………………… BAÛNG LIEÄT KEÂ HOÀ SÔ HOAØN THUEÁ ( Keøm theo vaên baûn ñeà nghò hoaøn thueá GTGT soá :……………ngaøy ………cuûa D TRÖÔØNG HÔÏP HOAØN :……………………………………………………… STT LOAÏI TAØI LIEÄU HOÀ SÔ 1 Vaên baûn ñeà nghò hoaøn thueá soá :……… ngaøy :…………(Maãu 10/GTGT) 2 Baûng keâ toång hôïp soá thueá GTGT ñeà nghò hoaøn (Maãu 01C/GTGT) 3 Baûng keâ hoùa ñôn , chöùng töø haøng hoùa dòch vuï baùn ra (Maãu 02/GTGT) - Thaùng …...naêm …...… - Thaùng …...naêm …...… - Thaùng …...naêm …...… - Thaùng …...naêm …...… 4 Baûng keâ hoùa ñôn chöùng töø haøng hoùa dòch vuï mua vaøo (Maãu 03/GTGT) - Thaùng …...naêm …...… - Thaùng …...naêm …...… - Thaùng …...naêm …...… 5 Baûng keâ haøng hoùa chòu thueá TTÑB mua vaøo coù HÑBH (Maãu 05/GTGT) - Thaùng …...naêm …...… - Thaùng …...naêm …...… - Thaùng …...naêm …...… 6 Baûng keâ hoà sô , chöùng töø chöùng minh haøng xuaát khaåu 7 Baùo caùo tình hình söû duïng hoùa ñôn 8 Baûng keâ ……………………………………….. + Baûng lieät keâ naøy goàm :………chöùng töø , ñính keøm . + Doanh nghieäp cam keát coù löu giöõ soå saùch chöùng töø keá toaùn ñaày ñuû vaø coù taïi Ngaân haøng laø taøi khoaûn rieâng cuûa Doanh Nghieäp . + Moïi tröôøng hôïp vi phaïm trong hoà sô hoaøn thueá naøy . Toâi hoaøn toaøn chòu traùch Thaønh Phoá . Hoà Chí Minh , ngaøy ……tha NÔI NHAÄN GIAÙM ÑOÁC (NGÖÔØI ÑAÏI DIEÄN PHAÙP L + Cuïc Thueá TP.HCM + Ngaøy nhaän :
 2. UÛ NGHÓA VIEÄT NAM Haïnh Phuùc ----- ……………………………………………………… ……………………………………………… SÔ HOAØN THUEÁ soá :……………ngaøy ………cuûa Doanh nghieäp …………… SOÁ TÔØ GHI CHUÙ uï mua vaøo (Maãu 03/GTGT) øm . g töø keá toaùn ñaày ñuû vaø coù taøi khoaûn tieàn göûi hieäp . aøy . Toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät . hoá . Hoà Chí Minh , ngaøy ……thaùng……naêm…… AÙM ÑOÁC (NGÖÔØI ÑAÏI DIEÄN PHAÙP LUAÄT)
 3. Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc . ------------------------- ÑEÀ NGHÒ HOAØN THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG Kính gôûi : CUÏC THUEÁ …………………………………………... - Teân cô sôû kinh doanh: …………………………………………… Maõ Soá Thueá:………… - Ñòa chæ : ………………………………………………. Ñieän thoaïi :……… - Ngaønh ngheà kinh doanh chính : ……………………………………………………………………………… - Soá taøi khoaûn : …………………………… Taïi Ngaân Haøng :…… Ñeà nghò Cuïc Thueá xeùt giaûi quyeát hoaøn thueá GTGT cho Cty …………………………………… vôùi soá tieàn laø :……………………………..ñoàng ( baèng chöõ :………………………………………… Theo tröôøng hôïp sau ñaây : Ñôn vò giaûi trình cuï theå theo tröôøng hôïp ñeà nghò . Thí duï : - Thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø lôùn hôn soá thueá GTGT ñaàu ra cuûa caùc th (Giaûi trình cuï theå do haøng hoùa xuaát khaåu lôùn hôn hay do kinh doanh haøng hoùa, - Thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa maùy moùc thieát bò ñaàu tö lôùn, cuï theå 1. Giaù trò maùy moùc , thieát bò ñaõ ñaàu tö : 2. Thueá GTGT ñaõ traû 3. Thueá GTGT noäp bình quaân thaùng cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra - Tröôøng hôïp vaø lyù do khaùc : + Chuùng toâi xin gôûi keøm theo vaên baûn ñeà nghò hoaøn thueá naày caùc hoà sô sau ñaây - - - - Nôi gôûi : Ngaøy thaù - Cuïc Thueá TP . Hoà Chí Minh Giaùm Ñoác hoaëc - Löu (Kyù teân, ñ
 4. Maãu 10/ GTGT a Vieät Nam huùc . RÒ GIA TAÊNG Maõ Soá Thueá:…………………… ………………………………………… aân Haøng :…… ty …………………………………………… ………………………………………………) ôøng hôïp ñeà nghò . eá GTGT ñaàu ra cuûa caùc thaùng …..naêm…… hay do kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï coù soá thueá thaáp….) ………………………. ………………………. ………………………. eá naày caùc hoà sô sau ñaây : Ngaøy thaùng naêm Giaùm Ñoác hoaëc ngöôøi ñaïi dieän (Kyù teân, ñoùng daáu)
 5. Teân cô sôû KD :………………………………………… Ñòa chæ:……………………………………………………… Maõ soá thueá:……………………………………… BAÛNG KEÂ KHAI TOÅNG HÔÏP SOÁ THUEÁ GTGT ÑEÀ NGHÒ HOAØN Thueá phaùt sinh Thueá Thaùng ñeà nghò hoaøn ñaàu ra ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø Cheânh leäch Thueá 1 2 3 4 Coäng 0 0 0 TP. HCM ngaøy thaùng naê Giaùm ñoác * Löu YÙ : Tröôøng hôïp thaùng tröôùc thôøi gian ñeà nghò hoaøn thueá , doanh nghieäp coù soá thueá GTGT noäp thöøa Doanh nghieäp ghi doøng ñaàu tieân trong baûng keâ khai toång hôïp soá thueá GTGT noäp thöøa cuûa thaùng vaø ghi roõ ôû coät ( 5 ) thueá luõy keá , ñeå ñöôïc tính coäng thueá GTGT noäp thöøa vaøo soá thueá ñeà nghò hoaøn cuûa kyø naøy
 6. Maãu soá : 01C/GTGT G KEÂ KHAI TOÅNG HÔÏP UEÁ GTGT ÑEÀ NGHÒ HOAØN Thueá luõy keá 5 0 TP. HCM ngaøy thaùng naêm 20... Giaùm ñoác ghò hoaøn thueá , doanh nghieäp coù soá thueá GTGT noäp thöøa thì hai toång hôïp soá thueá GTGT noäp thöøa cuûa thaùng vaø ghi roõ soá thueá GTGT noäp thöøa vaøo soá thueá ñeà nghò hoaøn cuûa kyø naøy .
 7. BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA , DÒCH VUÏ BAÙN RA ( Maãu 02/GTGT ) ( Keøm theo tôø khai thueá GTGT ) ------------------- ( Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá keâ khai haøng thaùng ) ( Thaùng ……….Naêm 200 ….) - Teân cô sôû kinh doanh :………………………………………………………………………………………………………… - Ñòa chæ :…………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Maõ Soá Thu Hoùa ñôn chöùng töø baùn haøng Teân cô sôû KD / Ngöôøi mua haøng Soá Kyù Ngaøy Maët haøng Doanh soá Thueá TT hieäu Soá Thaùng Naêm Teân cô sôû kinh doanh mua Maõ soá thueá baùn chöa coù thueá suaát hoùa ñôn hoùa ñôn phaùt haønh ngöôøi mua (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Toång coäng 0 Ngaøy …… Ngöôøi Laäp Bieåu Keá Caùch ghi : + Lieät keâ taát caû caùc chöùng töø haøng hoùa dòch vuï baùn ra phaùt sinh trong thaùng .Keå caû hoùa ñôn huûy . + Baûng keâ baùn haøng môû töøng thaùng , ghi theo trình töï thôøi gian . + Ñoái vôùi tröôøng hôïp baùn leû haøng hoùa coù giaù trò thaáp döôùi möùc quy ñònh phaûi laäp hoùa ñôn vaø ngöôøi mua khoâng yeâu caàu caáp hoù Haøng ngaøy cô sôû kinh doanh caên cöù vaøo baùo caùo baùn haøng laäp hoùa ñôn GTGT theo töøng nhoùm haøng hoùa coù cuøng thueá suaát vaøo nhoùm caùc maët haøng ghi treân hoùa ñôn ñeå ghi coät ( 6 ) .
 8. ÒCH VUÏ BAÙN RA ( Maãu 02/GTGT ) TGT ) u tröø thueá keâ khai haøng thaùng ) .) ………………………… Maõ Soá Thueá :………………………………………………………… Soá Thueá Ghi chuù GTGT ( 10 ) ( 11 ) 0 Ngaøy ……. Thaùng…….Naêm………. Keá Toaùn Tröôûng a ñôn vaø ngöôøi mua khoâng yeâu caàu caáp hoùa ñôn : o töøng nhoùm haøng hoùa coù cuøng thueá suaát cho phaàn doanh thu baùn leû , cô sôû kinh doanh caên cöù
 9. BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA , DÒCH VUÏ MUA VAØO ( Maãu 03/GTGT ) ( Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá haøng thaùng ) ------------------------------ ( Thaùng ……….Naêm 200 ….) - Teân cô sôû kinh doanh :………………………………………………………………………………………………………… - Ñòa chæ :……………………………………………………………………………………………………………………………………… Maõ Soá Thueá :………………………………………… Hoùa ñôn chöùng töø mua haøng Teân cô sôû KD / Ngöôøi baùn haøng Soá Kyù Ngaøy Maët haøng Doanh soá Thueá TT hieäu Soá Thaùng Naêm Teân cô sôû kinh doanh baùn haøng Maõ soá thueá mua chöa coù thueá suaát hoùa ñôn hoùa ñôn phaùt haønh ngöôøi baùn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Toång coäng 0 Ngöôøi Laäp Bieåu Ngaøy ……. Thaùn Keá Toaùn Caùch ghi : + Laäp baûng keâ töøng thaùng , ghi theo thöù töï ngaøy thaùng chöùng töø mua haøng hoùa , dòch vuï . Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu ñaõ noäp th naêm cuûa bieân lai , chöùng töø noäp thueá vaøo coät " Ghi chuù " + Tröôøng hôïp cô sôû vöøa kinh doanh haøng hoùa thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT vaø haøng hoùa thuoäc ñoái töôïng khoâng chòu thueá GTGT , c baûng keâ cuûa haøng hoùa , dòch vuï mua vaøo Cô sôû töï tính toaùn phaân boå thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa , dòch vuï duøng cho hoaït ñ GTGT ñöôïc tính khaáu tröø theo quy ñònh ñeå ñieàn vaøo baûng keâ khai thueá haøng thaùng .
 10. , DÒCH VUÏ MUA VAØO ( Maãu 03/GTGT ) aùp khaáu tröø thueá haøng thaùng ) ---- 200 ….) Maõ Soá Thueá :………………………………………… Soá Thueá Ghi chuù GTGT ( 10 ) ( 11 ) 0 Ngaøy ……. Thaùng…….Naêm………. Keá Toaùn Tröôûng hoùa , dòch vuï . Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu ñaõ noäp thueá GTGT thì ghi soá chöùng töø , ngaøy , thaùng vaø haøng hoùa thuoäc ñoái töôïng khoâng chòu thueá GTGT , caên cöù vaøo thueá GTGT toång hôïp treân á GTGT ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa , dòch vuï duøng cho hoaït ñoäng SXKD haøng hoùa , dòch vuï chòu thueá
 11. M BAÛNG KEÂ HAØNG HOAÙ DÒCH, VUÏ MUA VAØO COÙ CHÖÙNG TÖØ ÑAËC THUØ ------------------ ( Thaùng…… Naêm 200………) ( Duøng cho cô sôû keâ khai khaáu tröø thueá haøng thaùng) Teân cô sôû kinh doanh:…………………………………………………………………… Ñòa chæ:…………………………………………………… Maõ soá thueá: ………………… CHÖÙNG TÖØ MUA HAØNG HOÙA DÒCH VUÏ TEÂN NGÖÔØI BAÙN MAÕ SOÁ THUEÁ KYÙ HIEÄU SOÁ NGAØY THAÙNG NAÊM NGÖÔØI BAÙN STT HOÙA ÑÔN HOÙA ÑÔN PHAÙT HAØNH 1 2 3 4 5 6 TOÅNG COÄNG * Toång giaù trò haøng hoùa , dòch vuï mua vaøo : 0 Soá tieàn thueá GTGT tính khaáu tröø : Ngöôøi laäp bieåu (Kyù, ghi roõ hoï ten) CAÙCH GHI : + Laäp baûng keâ töøng thaùng , ghi theo thöù töï chöùng töø mua haøng hoùa , dòch vuï . + Tröôøng hôïp cô sôû saûn xuaát kinh doanh mua haøng hoùa laø noâng saûn , thuûy saûn chöa qua cheá bieán ( thuoäc ñoái töôïng khoâng c söû duïng hoùa ñôn GTGT ñöôïc khaáu tröø thueá GTGT ñaàu vaøo cuõng ñöôïc keâ khai vaøo baûng naøy . + Coät soá ( 5 ) Maõ soá thueá ngöôøi baùn : Tröôøng hôïp ngöôøi baùn khoâng coù maõ soá thueá thì gaïch ngang + Caên cöù vaøo tyû leä % khaáu tröø , cô sôû tính thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø ñeå toång hôïp vaøo doøng 5 treân tôø khai thueá theo quy ñònh . - Caên cöù vaøo yeâu caàu quaûn lyù vaø haïch toaùn , doanh nghieäp coù theå môû theâm coät " soá thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø theo t
 12. Maãu soá : 05/GTGT AØO COÙ CHÖÙNG TÖØ ÑAËC THUØ ---- 00………) röø thueá haøng thaùng) Maõ soá thueá: ………………… GIAÙ MUA HAØNG HOAÙ DÒCH VUÏ GHI CHUÙ GHI TREÂN HOÙA ÑÔN 7 8 0 Ngaøy ……… Thaùng …… Naêm…… Keá toaùn tröôûng (Kyù teân , ñoùng daáu) chöa qua cheá bieán ( thuoäc ñoái töôïng khoâng chòu thueá GTGT ôû khaâu saûn xuaát ) mua cuûa cô sôû saûn xuaát ñeå toång hôïp vaøo doøng 5 treân tôø khai thueá GTGT maãu soá 01/GTGT haøng thaùng göûi cho cô quan thueá coät " soá thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø theo tyû leä " treân baûng keâ .
 13. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC --------------------------------- Cô sôû kinh doanh : Maõ soá thueá : BAÛNG KEÂ CHÖÙNG TÖØ CHÖÙNG MINH XUAÁT KHAÅU TÖØ THAÙNG ………….ÑEÁN THAÙNG ……………..NAÊM ……….. ( Keøm theo coâng vaên ñeà nghò hoaøn thueá GTGT cuûa doanh nghieäp soá :……………….ngaøy ……….……) Hôïp ñoàng xuaát khaåu Hoaù ñôn GTGT Tôø Khai Haûi Quan Xaùc Bieân baûn nhaän Soá löôïng Phöông tieän Soá Ngaøy Teân Tính chaát Trò Giaù Nöôùc Thanh lyù Soá Ngaøy Soá Löôïng Soá ngaøy haøng vaän STT HÑ Thaùng Khaùch Haøng Hôïp Ñoàng Hôïp Ñoàng Nhaäp khaåu HÑ Uûy Thaùc Hoaù ñôn Thaùng Haøng Trò Giaù Tôø thöïc hoùa Trò Giaù chuyeån Naêm Hoùa Khai xuaát thöïc xuaát haøng hoùa Soá Ngaøy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Toång coäng Doanh nghieäp cam keát soá lieäu keâ khai neâu treân laø ñuùng , neáu coù sai traùi thì doanh nghieäp hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät . VIEÂN CHÖÙC THUEÁ ÑOÁI CHIEÁU NGÖÔØI LAÄP BIEÅU GHI CHUÙ : + Tính chaát hôïp ñoàng : Mua baùn , gia coâng , uûy thaùc . + Coät soá 14 : Ngaøy Haûi Quan xaùc nhaän haøng thöïc xuaát khaåu .
 14. XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM AÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC -------------------------------- AÅU TÖØ THAÙNG ………….ÑEÁN THAÙNG ……………..NAÊM ……….. eá GTGT cuûa doanh nghieäp soá :……………….ngaøy ……….……) Chöùng töø Thanh toaùn Tính chaát Ngaøy Soá tieàn GHI thanh Soá Thaùng thanh CHUÙ toaùn chöùng töø Naêm toaùn 19 20 21 22 23 Ngaøy …….thaùng……naêm……. GIAÙM ÑOÁC
 15. BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ ( Keå caû hoùa ñôn do ñôn vò , caù nhaân töï in ) ---------------------- Kyø hoaøn töø Thaùng …………Naêm 200….ñeán thaùng……….naêm….. COÂNG TY TNHH : MST: Ñieän thoaïi: Ñòa chæ : Soá Hoùa ñôn ñaõ lónh Soá ñaõ söû duïng trong Quyù Soá TT Teân hoùa ñôn Maãu soá Thaùng tröôùc hoaëcmôùi lónh Soá ñaêng kyù Coäng Soá ñaõ Xoùa boû Maát Soá noäp Coäng coøn laïi söû duïng söû duïng traû laïi 1 2 3 4 5 6 = 4+5 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 Hoùa ñôn giaù trò gia taêng 1 2 3 4 Toång coäng Cam keát baùo caùo tình hình söû duïng hoùa ñôn treân ñaây laø ñuùng söï thaät, neáu coù gì sai traùi, ñôn vò chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaù Ngaøy th Ngöôøi laäp bieåu Thuû tr ( Kyù ghi roõ hoï , teân ) ( Kyù ghi
 16. DUÏNG HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ o ñôn vò , caù nhaân töï in ) --------------- aêm 200….ñeán thaùng……….naêm….. Ñôn vò tính: Soá Soá coøn laïi Ghi chuù 12 = 6 - 11 13 u coù gì sai traùi, ñôn vò chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. Ngaøy thaùng naêm ……. Thuû tröôûng ñôn vò ( Kyù ghi roõ hoï , teân )
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2