intTypePromotion=1

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Chia sẻ: Dao Thi Thu Huong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.530
lượt xem
113
download

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

  1. Cöa hµng kim khÝ m¹nh hïng MÉu sè: 03-TT GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng l¬ng Hµ §«ng, ngµy….th¸ng….n¨m20….. Tªn T«i lµ:.................................................................................................. Chøc vô: ....................................................................................................... §Ò nghÞ cho t«i xin t¹m øng l¬ng th¸ng : ................................................... Sè tiÒn ( b»ng sè) : ......................................................................................... (B»ng ch÷): ..................................................................................................... ............................................................................................................................ Ngêi duyÖt chi Thñ Quü ( / / ) Ngêi xin t¹m øng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2