intTypePromotion=1
ADSENSE

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NĂNG LƯỢNG

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

245
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Than đã là nguồn năng lượng chủ yếu của loài người với tổng trữ lượng trên 700 tỷ tấn, có khả năng đáp ứng nhu cầu con người khoảng 180 năm.tuy nhiên, các vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay đang tồn tại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NĂNG LƯỢNG

  1. M TS V N V MÔI TRƯ NG LIÊN QUAN N KHAI THÁC VÀ S D NG TÀI NGUYÊN NĂNG LƯ NG
  2. Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam module: m45889 1 M t s v n đ môi trư ng liên quan đ n khai thác và s d ng tài nguyên năng lư ng∗ Cao Xuân Hi u This work is produced by Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam and licensed under the Creative Commons Attribution License † Than đá là ngu n năng lư ng ch y u c a loài ngư i v i t ng tr lư ng trên 700 t t n, có kh năng đáp ng nhu c u con ngư i kho ng 180 năm. Tuy nhiên, các v n đ môi trư ng hi n nay đang t n t i: Khai thác than đá b ng phương pháp l thiên t o nên lư ng đ t đá th i l n, ô nhi m b i, ô nhi m nư c, m t r ng. Khai thác than b ng phương pháp h m lò hi n nay làm m t 50% tr lư ng, gây lún đ t, ô nhi m nư c, tiêu hao g ch ng lò và gây các tai n n h m lò. Ch bi n và sàng tuy n than t o ra b i và nư c th i ch a than, kim lo i n ng. t than t o ra khí SO2, CO2. Theo tính toán m t nhà máy nhi t đi n ch y than công su t 1.000 MW hàng năm th i ra môi trư ng 5 tri u t n CO2, 18.000 t n N0X, 11.000 - 680.000 t n ph th i r n. Trong thành ph n ch t th i r n, b i, nư c th i thư ng ch a kim lo i n ng và ch t phóng x đ c h i. D u và khí đ t trong tình tr ng hi n nay đang t o ra các v n đ môi trư ng: Khai thác trên th m l c đ a gây lún đ t, ô nhi m d u đ i v i đ t, không khí, nư c. Khai thác trên bi n gây ô nhi m bi n (50% lư ng d u ô nhi m trên bi n gây ra là do khai thác trên bi n). Ch bi n d u gây ô nhi m d u và kim lo i n ng k c kim lo i phóng x . t d u khí t o ra các ch t th i khí tương t như đ t than. Thu năng đư c g i là năng lư ng s ch. T ng tr lư ng th gi i 2.214.000 MW, riêng Vi t Nam 30.970 MW chi m 1,4% t ng tr lư ng th gi i. Tuy nhiên, vi c xây d ng các h ch a nư c l n t o ra các tác đ ng môi trư ng như đ ng đ t kích thích, thay đ i khí h u th i ti t khu v c, m t đ t canh tác, t o ra lư ng CH4 do phân hu ch t h u cơ lòng h , t o ra các bi n đ i thu văn h lưu, tăng đ m n nư c sông, nh hư ng đ n s phát tri n c a các qu n th cá trên sông, ti m n tai bi n môi trư ng. Năng lư ng h t nhân là ngu n năng lư ng gi i phóng trong quá trình phân hu h t nhân các nguyên t U, Th ho c t ng h p nhi t h ch. Theo tính toán năng lư ng gi i phóng ra t 1g U235 tương đương v i năng lư ng do đ t 1 t n than đá. Ngu n năng lư ng h t nhân có ưu đi m không t o nên các lo i khí nhà kính như CO2, b i. Tuy nhiên, các nhà máy đi n h t nhân hi n nay là ngu n gây nguy hi m l n v môi trư ng do ch t th i phóng x , khí, r n, l ng và các s c nhà máy. S c t i nhà máy đi n h t nhân Checnobưn Liên Xô là m t ví d đi n hình. Các ngu n năng lư ng khác bao g m các lo i: Gió, b c x m t tr i, thu năng đư c x p vào lo i năng lư ng s ch có công su t bé và thích h p cho m t s khu v c có tr lư ng phong phú và xa các ngu n năng lư ng truy n th ng khác như các h i đ o. G , c i thích h p cho s d ng quy mô nh , và n n kinh t công nghi p kém phát tri n. ∗ Version 1.1: Jan 17, 2011 4:13 am GMT+7 † http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ http://voer.vn/content/m45889/1.1/
  3. Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam module: m45889 2 a nhi t thích h p v i các vùng có núi l a và ho t đ ng đ a ch t m nh như Italia, Ailen, Kamchatka (Nga). http://voer.vn/content/m45889/1.1/
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2