Nghị định 123/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
106
lượt xem
4
download

Nghị định 123/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 123/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 123/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh  cña ChÝnh phñ sè 123/2004/N§­CP ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2004  quy ®Þnh vÒ mét sè c¬ chÕ  tµi chÝnh ng©n s¸ch  ®Æc thï ®èi víi Thñ ®« Hµ Néi ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; C¨n cø   LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc ngµy 16 th¸ng 12 n¨m   2002; C¨n cø Ph¸p lÖnh Thñ ®« ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2000 cña   Uû ban thêng vô Quèc héi; C¨n   cø  c«ng   v¨n  sè   212  NQ/UBTVQH11   ngµy   22  th¸ng   3   n¨m 2004 cña Uû ban thêng vô Quèc héi; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I VÒ qu¶n lý ng©n s¸ch  cña Thñ ®« Hµ Néi  §iÒu  1. 1. Nguån thu vµ nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch Thñ ®« Hµ  Néi ®îc ph©n cÊp theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­ íc.   Uû   ban   nh©n   d©n   Thµnh   phè   tr×nh   Héi   ®ång   nh©n   d©n  Thµnh phè quyÕt ®Þnh ph©n cÊp nguån thu, nhiÖm vô chi cô  thÓ   gi÷a   ng©n  s¸ch   c¸c   cÊp   thuéc   thµnh   phè   (thµnh  phè,  quËn, huyÖn, phêng, x∙) theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch  Nhµ níc vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, yªu cÇu ph¸t  triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi, b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh, trËt  tù an toµn x∙ héi cña Thµnh phè. Riªng ®èi víi ng©n s¸ch  x∙, thÞ trÊn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1  §iÒu 34 LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. Nhµ níc  u tiªn ®Çu t  vÒ ng©n s¸ch vµ c¸c nguån tµi  chÝnh kh¸c nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi Thµnh phè ®Ó  Thµnh phè thùc hiÖn vai trß trung t©m chÝnh trÞ ­ kinh tÕ  ­ x∙ héi cña khu vùc vµ c¶ níc. 2. Hµng n¨m, c¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch ®îc Thñ tíng  ChÝnh phñ giao vµ híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh, Uû ban nh©n 
  2. 2 d©n   thµnh   phè   Hµ   Néi   tr×nh   Héi   ®ång   nh©n   d©n   Thµnh   phè  quyÕt ®Þnh: Dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch Thµnh phè; ph©n bæ  nhiÖm vô thu, chi cho tõng c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc ng©n s¸ch  cÊp Thµnh phè; sè bæ sung tõ ng©n s¸ch Thµnh phè cho ng©n  s¸ch cÊp díi phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙  héi   cña   Thµnh   phè   vµ   b¶o   ®¶m   thùc   hiÖn   theo   ®Þnh   híng  chung cña ng©n s¸ch nhµ níc. 3.   §Ó   sö   dông   cã   hiÖu   qu¶   quü   ®Êt   thuéc   Thµnh   phè  qu¶n lý, Uû ban nh©n d©n Thµnh phè ®îc t¹m øng tõ nguån  ng©n s¸ch  Thµnh  phè hoÆc tõ nguån  huy  ®éng  theo chÕ ®é  quy ®Þnh cho c¸c dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt thuéc  nhiÖm vô ®Çu t cña ng©n s¸ch ®Ó tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông ®Êt, sau khi thùc hiÖn ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt sÏ  thu håi hoµn tr¶ ng©n  s¸ch  hoÆc hoµn tr¶ nguån  vèn huy  ®éng. §iÒu   2.   Tû   lÖ   phÇn   tr¨m   (%)   ph©n   chia   c¸c   kho¶n  thu ®îc ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch trung  ¬ng vµ ng©n s¸ch  Thµnh   phè   do   ChÝnh   phñ   tr×nh   Uû   ban   Thêng   vô   Quèc   héi  quyÕt  ®Þnh;  thêi gian  æn ®Þnh  tû lÖ phÇn tr¨m  (%)  ph©n  chia do ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh.  §iÒu  3. 1. Hµng n¨m, trong trêng hîp cã sè t¨ng thu ng©n s¸ch  trung  ¬ng so víi dù to¸n Thñ tíng ChÝnh phñ giao tõ c¸c  kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ng©n s¸ch  Thµnh   phè   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   §iÒu   30   LuËt   Ng©n  s¸ch Nhµ níc, ng©n s¸ch thµnh phè ®îc thëng   30% cña sè  t¨ng thu nµy, nhng kh«ng vît qu¸ sè t¨ng thu so víi møc  thùc hiÖn n¨m tríc.  2. Ng©n s¸ch trung ¬ng bæ sung cã môc tiªu cho Thµnh  phè t¬ng øng toµn bé sè t¨ng thu ng©n s¸ch trung  ¬ng so  víi dù to¸n ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao ®èi víi c¸c  kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch  Thµnh phè cßn l¹i (sau khi thùc hiÖn thëng vît thu theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy) vµ møc t¬ng øng toµn bé sè  t¨ng thu so víi dù to¸n ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao  cña c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch trung ¬ng hëng 100%, kh«ng kÓ  kho¶n thu : thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng ho¸ nhËp khÈu; c¸c  kho¶n  thu  kh«ng   giao   Thµnh   phè   qu¶n   lý   thu,   kh«ng  ph¸t  sinh trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi mµ chØ h¹ch to¸n nép ë  thµnh phè Hµ néi; c¸c kho¶n h¹ch to¸n ghi thu, ghi chi vµ  c¸c kho¶n thu ®îc ®Ó l¹i ®¬n vÞ chi qu¶n lý qua ng©n s¸ch  nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¨n cø sè thëng vµ sè bæ sung cã môc tiªu tõ nguån  t¨ng thu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy, Uû ban 
  3. 3 nh©n   d©n   Thµnh   phè   tr×nh   Héi   ®ång   nh©n   d©n   Thµnh   phè  quyÕt   ®Þnh:   ®Çu   t  x©y   dùng   c¸c   c«ng   tr×nh   kÕt   cÊu   h¹  tÇng; tr¶ nî c¸c kho¶n huy ®éng; thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  quan träng nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi, b¶o ®¶m quèc  phßng, an ninh, trËt tù, an toµn x∙ héi cña Thñ ®« vµ th­ ëng cho ng©n s¸ch cÊp díi. Ch¬ng II VÒ huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh cho ®Çu t  ph¸t triÓn Thñ ®« Hµ Néi  §iÒu  4. 1.   ChÝnh   phñ  u   tiªn   bè   trÝ   vèn   hç   trî   ph¸t   triÓn  chÝnh thøc (ODA) cho Thñ ®« ®Ó ®Çu t c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n x©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ, m«i  trêng vµ phóc lîi c«ng céng. 2. ViÖc bè trÝ vèn ®Çu t cho c¸c dù ¸n sö dông nguån  vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ®îc thùc hiÖn theo  nguyªn t¾c: a) §èi víi dù ¸n ODA do ng©n s¸ch ®Çu t: ­ §èi víi dù ¸n, c«ng tr×nh do Bé, c¬ quan trung ¬ng  lµm chñ dù ¸n, c«ng tr×nh, viÖc bè trÝ vèn (bao gåm c¶  vèn ®èi øng) do ng©n s¸ch trung ¬ng b¶o ®¶m. ­ §èi víi dù ¸n, c«ng tr×nh do Uû ban nh©n d©n Thµnh  phè   lµm   chñ   dù   ¸n,   Thµnh   phè   cã   tr¸ch   nhiÖm   bè   trÝ   tõ  nguån ng©n s¸ch Thµnh phè ®Ó b¶o ®¶m phÇn vèn ®èi øng cña  dù ¸n, c«ng tr×nh.  b) §èi víi dù ¸n ODA vay vÒ cho vay l¹i,  u tiªn bè  trÝ vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t cã kh¶ n¨ng thu håi vèn, c¸c  dù ¸n s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cã kh¶ n¨ng c¹nh  tranh cao trªn thÞ trêng quèc tÕ.     3. Møc bè trÝ cô thÓ vÒ vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh  thøc (ODA), vèn thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n cho thµnh  phè Hµ Néi ®îc c©n ®èi trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng  n¨m do ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh. §iÒu  5. 1. Thµnh phè Hµ Néi ®îc huy ®éng vèn ®Çu t trong níc  th«ng qua c¸c h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng, c¸c h×nh thøc huy ®éng kh¸c theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt; ng©n s¸ch Thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n  gèc, l∙i vµ c¸c chi phÝ liªn quan. 
  4. 4 2. Thµnh phè Hµ Néi ®îc huy ®éng vèn vay ngoµi níc cho  ®Çu t  ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng thuéc nhiÖm vô chi cña  ng©n s¸ch Thµnh phè theo nguyªn t¾c: Uû ban nh©n d©n Thµnh  phè x©y dùng ph¬ng ¸n, t×m nguån vay, lÊy ý kiÕn c¸c Bé:  Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  tríc   khi   tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh  theo   c¬   chÕ   ChÝnh   phñ   vay   vÒ   cho   Thµnh   phè   vay   l¹i   ®Ó  thùc hiÖn c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh theo ®Ò nghÞ cña Uû ban  nh©n d©n Thµnh phè. Thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ vèn  tõ ng©n s¸ch Thµnh phè ®Ó hoµn tr¶ gèc, l∙i theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.  3. Tæng d nî c¸c nguån vèn huy ®éng cho ®Çu t c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh thuéc nhiÖm vô ®Çu t  cña ng©n s¸ch Thµnh  phè t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy kh«ng vît qu¸ 100% tæng  møc   vèn   ng©n   s¸ch   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   b¶n   cña   ng©n   s¸ch  Thµnh phè theo dù to¸n Héi ®ång nh©n d©n Thµnh phè quyÕt  ®Þnh hµng n¨m (kh«ng bao gåm nguån vèn huy ®éng ®Çu t c¸c  dù   ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, vèn ®Çu t  c¸c dù ¸n  tõ nguån bæ sung cã môc tiªu kh«ng æn ®Þnh tõ ng©n s¸ch  trung ¬ng cho ng©n s¸ch Thµnh phè (nÕu cã)). §iÒu   6.   ViÖc huy ®éng vèn ®Çu t  x©y dùng kÕt cÊu  h¹ tÇng thuéc  ph¹m  vi ng©n  s¸ch thµnh  phè  quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. Khi cã nhu cÇu huy ®éng vèn ®Çu t, Uû ban nh©n d©n  thµnh phè lËp ph¬ng ¸n tr×nh Héi ®ång nh©n d©n thµnh phè  quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Vèn huy ®éng ®Çu t  cho c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n b¶o  ®¶m   c¸c   nguyªn   t¾c:   c«ng   tr×nh,   dù   ¸n   sö   dông   vèn   huy  ®éng ®Çu t ph¶i b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ ­  x∙ héi; c«ng  tr×nh, dù ¸n ®Çu t thuéc danh môc ®Çu t trong kÕ ho¹ch 5  n¨m ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n Thµnh phè quyÕt ®Þnh; c«ng  tr×nh,   dù   ¸n   ®∙   cã   quyÕt   ®Þnh   ®Çu   t  cña   cÊp   cã   thÈm  quyÒn. Thµnh phè ph¶i bè trÝ c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng  tr¶ hÕt nî khi ®Õn h¹n. 
  5. 5 §iÒu   7.   Ngoµi   nguån   vèn   huy   ®éng   cho   c¸c   c«ng  tr×nh, dù ¸n thuéc ®èi tîng ®Çu t tõ nguån vèn ng©n s¸ch  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy, ®èi víi c¸c dù ¸n  kh¸c cã kh¶ n¨ng thu håi vèn, Uû ban nh©n d©n Thµnh phè  quyÕt  ®Þnh   hoÆc   tr×nh  c¬   quan  cã   thÈm  quyÒn   quyÕt  ®Þnh  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt viÖc huy ®éng ®Çu t theo c¸c  h×nh thøc: BOT (x©y dùng ­ vËn hµnh ­  chuyÓn giao), BTO  (x©y   dùng   ­   chuyÓn   giao   ­   vËn   hµnh),   BT   (x©y   dùng   ­  chuyÓn   giao)   vµ   c¸c   h×nh   thøc  kh¸c.   Thùc   hiÖn  c¸c  gi¶i  ph¸p tµi chÝnh hç trî l∙i suÊt vay vèn ®Çu t, bï mét phÇn  chªnh lÖch gi÷a chi phÝ vµ gi¸ dÞch vô theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt. §iÒu   8.   Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ®îc quyÒn  quyÕt  ®Þnh   tiÕp   nhËn   c¸c   kho¶n   viÖn   trî   kh«ng  hoµn   l¹i  cho Thµnh phè kh«ng phô thuéc vµo quy m« kho¶n viÖn trî;  riªng   ®èi   víi   c¸c   kho¶n   viÖn   trî   cã   liªn   quan   ®Õn   t«n  gi¸o, quèc phßng, an ninh ph¶i b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ  quyÕt ®Þnh; Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n Thµnh phè chÞu tr¸ch  nhiÖm thùc hiÖn tiÕp nhËn, qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶  c¸c kho¶n viÖn trî nµy, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n quyÕt  to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®Þnh kú b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch  vµ §Çu t ®Ó theo dâi, gi¸m s¸t vµ  tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. Ch¬ng III Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu  9. 1. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn tæ chøc thùc hiÖn  NghÞ ®Þnh nµy. 2.   Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng  c¬ quan thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ tÞch  Héi  ®ång  nh©n d©n vµ  Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   thµnh   phè   Hµ   Néi   chÞu   tr¸ch  nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu  10.   1. Nh÷ng néi dung kh¸c vÒ thùc hiÖn ng©n s¸ch nhµ níc  kh«ng   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   nµy,   thùc   hiÖn   theo   LuËt  Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06  th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng  dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy  ®¨ng C«ng b¸o.
Đồng bộ tài khoản