Nghị định 169/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
58
lượt xem
4
download

Nghị định 169/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 169/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP ngày 3/1/1996 của Chính phủ về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 169/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  169/1999/N§­C P  n g µ y 03  c th¸ng   12   m  1999 S ö a  n¨ ® æ i, b æ  su n g  m é t  è  §i Ò u  c ñ a N g h Þ   Þ n h  s è  58/C P  s ® n g µ y  03 th¸ng 10 n¨ m  1996  ñ a C h Ý n h  p h ñ   v Ò  c Ê p  Gi Ê y p h Ð p  lao  c ® é n g  c h o  n g êi n íc n g o µ i  lµ m  vi Ö c t¹i   c¸c d o a n h  n g hi Ö p, t æ  c h ø c ë  Vi Ö t N a m ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët Lao  ng  µy  th¸ng6  cø  Lu   ®é ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h   ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u 1.  öa  æi, bæ   S ®   sung, b∙ibá  ét  è  iÒu  ña     m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 58/CP  µy  th¸ng 10  ng 03    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Êp  Êy  Ðp    c Ch ph v c Gi ph lao ®éng cho  êinícngoµilµm  Öc  ¹ c¸c doanh  ng       vi t i     nghiÖp,tæ    chøc    Öt Nam   ë Vi   nh sau: Bæ   sung  µo  Òu  c¸ckho¶n          nh  v §i 2    6,7,8,9,10  sau: 6. Nhµ   Çu  Çu  Ýnh, thÇu  ô) lµ tæ    th (th ch   ph     chøc  kinh tÕ  ã      c t c¸ch ph¸p     nh©n  ña  Öt Nam   c Vi   hoÆc   íc ngoµi nhËn  Çu. Trong  êng  îp  u   Çu  n    th   tr h ®Ê th tuyÓn  än   Ên,nhµ  Çu  ã  Ó  µc¸nh©n. ch tv   th c th l     7.C¸c  ¬  ë  tÕ,v¨n hãa,thÓ    c s y        thao,gi¸odôc  µ  o  ¹o.    v ®µ t 8. V¨n    phßng  idiÖn, chinh¸nh  ña    ®¹      c c¸c c«ng    íc ngoµi,V¨n  ty n     phßng  ®¹i diÖn  ña    c c¸c  chøc: kinh  Õ, th ng  ¹i,tµichÝnh, ng©n   µng, b¶o  tæ    t  ¬ m     h   hiÓ m,  khoa  äc  ü  Ët,   ãa,gi¸odôc,y  Õ,tvÊn  h k thu   h     v¨n   t    ph¸p luËt.   9. Ng ©n   µng  ªndoanh  íiníc ngoµi,chinh¸nh  ©n  µng  ªndoanh    h li   v       ng h li   víiníc ngoµi,bao  å m   chi nh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi vµ  chøc  Ýn       g c¶    ng h n    tæ  t dông  ªndoanh, tæ  li     chøc  Ýn  ông  td 100%   èn  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt v n      t iVi   Nam;  C«ng    ªndoanh  ty li   b¶o  Ó m   hi hoÆc  C«ng    ªndoanh  ty li   m«i  í    gi ib¶o hiÓ m,    chinh¸nh  chøc  Ëts  ícngoµi® îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam. tæ  lu   n      ho   t i   10.Hîp      t¸cx∙. §èivíingêi níc ngoµi® îc ngêi sö  ông    ng            d lao ®é nªu    trªnthuª®Ó   ö  ý   x l  khã  kh¨n trong  êng  îp  Èn  Êp  êng  îp  Èn  Êp  îc quy  nh   µ tr h kh c (tr h kh c ®  ®Þ l  nh÷ng  ù  è, t×nh  èng  ü  Ët,c«ng  Ö   sc  hu k thu   ngh phøc  ¹pn¶y  t  sinh lµm    ¶nh  ­ h ëng  hoÆc   ã  c nguy  ¬  c ¶nh  ëng  í s¶n  Êt kinh doanh  µ     h ti   xu     m c¸c chuyªn   gia ViÖtNam   µ      v c¸cchuyªn gianícngoµihiÖn  ang    ÖtNam         ® ë Vi   kh«ng  Ó  ö  ý th x l   ® îc)vµ  êinícngoµilµthµnh    éi ®ång    ng        viªnH   Qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c, Gi¸m  c, Phã  ®è   ®è   gi¸m  c    ®è c¸cdoanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµi,tr ng  idiÖn    ë ®¹   V¨n phßng, tr ng      ë chinh¸nh  nªu    trªnkh«ng  éc  Ön  thu di ph¶ixincÊp  Êy  Ðp    ng.    Gi ph lao®é
  2. 2 2.  Òu  ® îcsöa  æi,bæ    §i 5    ®   sung    nh sau: "1.Ng êisö  ông    ng  îctuyÓn  êinícngoµivµo  µm  Öc    ã     d lao ®é ®   ng       l vi khic c«ng  Öc    Çu  vi yªu c chuyªn gia cã      chuyªn m«n  ü  Ëtcao    k thu   (bao  å m:  ü    µ  g k sv ngêi cã  ×nh    ¬ng  ¬ng  ü   trë lªn;nghÖ   ©n   ÷ng  µnh    tr ®é t ® ks    nh nh ng nghÒ   truyÒn  èng),cã  Òu  th   nhi kinh nghiÖm     trong nghÒ     nghiÖp, trong ®iÒu  µnh      h s¶n  Êt,qu¶n  ýhoÆc   ÷ng  xu   l  nh c«ng  Öc  vi qu¶n  ým µ     ng  ÖtNam   a  l   lao ®é Vi   ch ®¸p øng  îc.Trong  êigian sö  ông  êinícngoµi,ngêisö  ông    ng  ®  th    d ng        d lao ®é ph¶icã  Õ   ¹ch ®µo  ¹ongêiViÖtNam       k ho   t      ®Ó thay thÕ  êinícngoµi.   ng     2. Thêi h¹n  ö  ông    ng  µ ngêi níc ngoµi phï hîp  íithêih¹n  ña      sd lao ®é l         v    c hîp ®ång    ng  ã  êih¹n  ∙    lao ®é c th   ® giao kÕt  ÷a ngêisö  ông    ng  µ  ­   gi    d lao ®é v ng êi níc ngoµi.Trêng  îp  Ýa  íc ngoµi cã       h ph n    quyÕt  nh   ö  êi sang  Öt ®Þ c ng   Vi   Nam   µm  Öc  ×  êih¹n  µy  l vi th th   n ph¶iphï hîp  íiv¨n      v   b¶n  µ   ¬  m c quan  µ   íc Nh n   ViÖtNam   ∙  ý  Õt  Ò   Ên    µy".   ® k k v v ®Ò n 3.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      1  11    ® nh sau: "1.Ng êisö  ông    ng     d lao ®é ph¶igöi01  é  å  ¬  í c¬      b h s t   quan  µ   íc® îc i Nh n     Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ñy  Òn      Êp  Êy  Ðp    v X∙    quy ®Ó xin c Gi ph lao ®éng  cho  êinícngoµi, é  å  ¬  å m   ã: ng       hsg B c a) C¸c  Êy têcña  êisö  ông    ng:   gi     ng   d lao®é ­ §¬n    Êp  Êy  Ðp    ng    xin c Gi ph lao ®é cho  êi níc ngoµitheo  É u   Bé  ng       m do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héiquy  nh.   X∙    ®Þ ­ B¶n sao  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ña   êi sö  ông    Gi ph th l v ho   c ng   d lao ®éng. ­ V¨n  b¶n  ña  ¬  c c quan  µ   íc cã  È m   Nh n   th quy Ò n cho  Ð p  ph tuyÓn  ngêi níc ngoµi.    ­ B¶n sao  îp  ng  h ®å lao  ng  ∙  ®é ® giao  Õt  íingêi sö  ông  k v   d lao  ng  ®é hoÆc   Õt  nh  ö  quy ®Þ c sang  µm  Öc  ña  Ýa  íc ngoµi(®èivíic¸c truêng l vi c ph n           hîp  êi níc ngoµi hiÖn  ang    Öt Nam)  ng       ® ë Vi   hoÆc   b¶n  ña  êi sö  ông  v¨n  c ng   d lao®éng  Ò   ù  Õn  Ïgiao kÕt  îp ®ång    ng    v d ki s     h  lao®é hay  ù  Õn  Õt ®Þnh   d ki quy   cö sang  µm  Öc. l vi b) C¸c  Êy têcña  êilao®éng  ícngoµi, å m:   gi     ng     n   g ­ §¬n    Êp  Êy  Ðp    ng  ¹  Öt Nam     xin c Gi ph lao ®é tiVi   theo  É u   Bé     m do  Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héiquy  nh.   X∙    ®Þ ­ PhiÕu  ýlÞch tph¸p do  ë      l       S T ph¸p n¬ingêinícngoµi®ang    ót¹ ViÖt         c tr     i   Nam   Êp  c hoÆc   Õu  ý lÞch   ph¸p  c¬  phi l   t do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  íc c n  ngoµicÊp,n Õu  êilao®éng  ícngoµi®ang    óë  ícngoµi.     ng     n    c tr   n   ­ B¶n    sao chøng chØ   Ò   ×nh    v tr ®é chuyªn m«n     tay nghÒ   ña  êi níc c ng     ngoµi.Chøng    chØ  Ò   ×nh ®é   v tr   chuyªn m«n     Ò   ña  êilao ®éng  íc   tay ngh c ng     n  ngoµi,bao  å m:    g b»ng  ètnghiÖp  ihäc  t  ®¹   hoÆc  ¬ng  ¬ng  ëlªnhoÆc   Êy t ® tr     gi   chøng  Ën  Ò     Ò   ña  êinícngoµido  ¬  nh v tayngh c ng       c quan  ã  Èm  Òn  Êp  c th quy c theo quy  nh  ña  íc®ã.   ®Þ c n  §èivíi êilao®éng  ícngoµilµnghÖ   ©n  ÷ng  µnh  Ò      ng     n     nh nh ng ngh truyÒn  thèng hoÆc   êi cã  Òu  ng   nhi kinh nghiÖ m  trong nghÒ  nghiÖp, trong  iÒu    ® hµnh s¶n  Êt,qu¶n  ýn Õu  xu   l  kh«ng  ã  c chøng  chØ  × ph¶icã  th     b¶n  ùnhËn  Ðt  t  x vÒ   ×nh ®é   tr   chuyªn m«n,    Ò   µ  ×nh ®é     tayngh v tr   qu¶n  ý® îcc¬  l     quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña nícm µ   êi®ã   c     ng   mang  èc  Þch    Ën. qu t x¸cnh
  3. 3 ­ GiÊy    chøng  Ën  nh søc  áe  b Önh  Ön  Êp  kh do  vi c tØnh  ë lªncña  Öt tr     Vi   Nam   Êp  c hoÆc   b Önh  Ön,c¬  ë  ÷a  Önh  do  vi   s ch b kh¸c nhng    ph¶it ng  ¬ng   ¬ ® b Önh  Ön  Êp  vi c tØnh. N Õ u   Êy    gi chøng  Ën  nh søc  áe  îc cÊp    íc ngoµi kh ®   ën     th× theo quy  nh  ña  íc®ã.     ®Þ c n  ­ B¶n  ýlÞch tù thuËtcña  êilao ®éng  ícngoµicã  ¶nh    l       ng     n    d¸n  theo  É u   m do  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héiquy  nh.   X∙    ®Þ ­ Ba    ¶nh  Ç u   Ých  íc3    4  m (k th   cm x  cm,  u     Çn,chôp  Ýnh  Ön, ®Ç ®Ó tr   ch di   râ m Æt,  â haitai kh«ng  eo  Ýnh).   r    ,   ® k 4.§iÒu  ® îcsöa  æi      12    ® nh sau: "Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å    Êp  Êy  Ðp    th   15    t  nh ®ñ h xinc Gi ph lao ®éng  hîp  Ö, C¬     l   quan  îc Bé   ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ñy  Òn  v X∙    quy ph¶icÊp  Êy  Ðp    ng    Gi ph lao ®é cho  êi níc ngoµi.Trêng  îp  ng       h kh«ng  Êp  îc c ®  GiÊy  Ðp, th× ph¶icã    ph       v¨n b¶n    êi µ  râ lýdo". tr¶l   nªu      v 5.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     13    ®   sung    nh sau: "1.GiÊy  Ðp    ng  îccÊp    ph lao®é ®   theo thêih¹n cña  îp ®ång    ng  ∙      h  lao®é ® giao  Õt  k hoÆc   ù  Õn  Ï giao  Õt, hoÆc   d ki s   k  theo quyÕt  nh   ö  ®Þ c sang  µm  l viÖc  ña  Ýa  ícngoµi. c ph n   2.  êng  îp  Çn  Õt,ngêi sö  ông  Tr hc thi    d lao  ng  µ  êi lao  ng  íc ®é v ng   ®é n  ngoµicã  Ó  áa thuËn    ¹n hîp ®ång    ng  ∙    th th   giah     lao®é ® giao kÕt,nhng      chØ  ­ ® îcgia h¹n  ét  Çn,thêigian gia h¹n     m l       kh«ng  µih¬n  êigian cña  îp ®ång    d  th     h  lao ®éng  ∙  ® giao kÕt.Trong  êng  îp nµy,ngêisö  ông    ng      tr h     d lao ®é ph¶ilµm  n     ®¬ xingia h¹n  Êy  Ðp    ng      Gi ph lao ®é (theo m É u   Bé     do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éiquy  nh),kÌm  h  ®Þ   theo b¶n    ×nh,b¶n  gi¶itr   sao  îp ®ång    ng  ∙    h  lao ®é ® gia h¹n  µ  Êy  Ðp    ng  ∙  îc cÊp, göicho  ¬   v Gi ph lao ®é ®®     C quan  îc Bé   ®   Lao  ng­®é Th¬ng  binh  µ  héi ñy  Òn,  Ë m   Êt  µ 30  µy, tr c ngµy  îp  ng  v X∙    quy ch nh l   ng   í   h ®å lao®éng  ò  Õt  ¹n.   ch h Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,C¬   th   15    t  nh ®ñ h s h     quan  ã c thÈm  Òn  quy ph¶igia h¹n  Êy  Ðp    ng. Trêng  îp     Gi ph lao ®é   h kh«ng    ¹n  × gia h th   cã v¨n b¶n    êivµ  tr¶ l   nªu  â  ý do. (Kh«ng  r l    gia  ¹n  h cho  ÷ng  êi vi ph¹m  nh ng     nghiªm  ängph¸p luËtlao®éng  ÖtNam). tr        Vi   3.C Êp  ¹GiÊy  Ðp    ng:   l  i ph lao®é a) Trêng  îp GiÊy  Ðp    ng  ∙  îccÊp  Þ   Êt    h  ph lao ®é ®®  bm hoÆc   áng, ngêi h     lao®éng  ícngoµiph¶ilµm  n    Êp  ¹GiÊy  Ðp    ng, cã    Ën    n      ®¬ xinc l   i ph lao®é   x¸cnh vµ    Þ  ña  êi sö  ông    ng  öicho  ¬  ®Ò ngh c ng   d lao ®é g  c quan  ∙  Êp  Êy  Ðp   ® c Gi ph lao®éng.   b) Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ    Êp  ¹   th   15    t  nh ®   s h   xinc l   i GiÊy  Ðp    ng, C¬   ph lao®é   quan  ã  Èm  Òn xem   Ðt vµ  Êp  ¹GiÊy  Ðp   c th quy   x   c l  i ph lao ®éng    cho  êi lao ®éng  íc ngoµi.Truêng  îp  ng     n    h kh«ng  Êp  ¹ GiÊy  Ðp  c li   ph lao ®éng  × ph¶icã      th     v¨n b¶n    êi µ  râ lýdo.(Kh«ng  Êp  ¹ GiÊy  Ðp   tr¶l   nªu        v c l  i ph lao®éng    cho  êinícngoµi®∙  Þ  ôcxuÊtkháiViÖtNam   ×    ¹m  ng       b tr         v viph nghiªm  trängph¸p luËtlao®éng  ÖtNam)".        Vi   6.B∙ibá  Òu    Òu    Òu  vµ  Òu      §i 3,§i 9,§i 10  §i 15.
  4. 4 §i Ò u 2. 1. Ng êi sö  ông    ng  ã     d lao ®é c tr¸chnhiÖ m     b¸o  ®Þnh  ú  Ò   Öc  ö  c¸o  k v vi s dông    ng  µ ngêi níc ngoµi theo  lao ®é l       quy  nh  ña  é   ®Þ c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi.   X∙ h 2.Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éicã    X∙ h   tr¸chnhiÖm  íng dÉn    µnh    h  thih NghÞ   nh  µy,quy  nh  ô  Ó  Öc  y  Òn  µ hñy  á  Öc  y  Òn  ®Þ n  ®Þ c th vi ñ quy v  b vi ñ quy cÊp  Êy  Ðp    ng  Gi ph lao ®é cho  ë   S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vµ  v X∙    Ban  Qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh. 3. Bé       T ph¸p  ã  c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  éidung    Ën  µ  êih¹n      h  n  x¸c nh v th   x¸c nhËn  Õu  ýlÞch tph¸p. phi l      §i Ò u 3. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.M äi  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  u     ®Þ ti   ®Þ n ®Ò b∙i bá. §i Ò u 4.  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản