Nghị định 58/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
160
lượt xem
12
download

Nghị định 58/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 58/CP của Chính phủ về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 58/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 58/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 3  10  1996  Ò   Ê P   ÊY  Ð P   VC GI PH LAO   ®é NG   CHO   êIN íC  NG   NGO µI  Lµ M   ÖC   ¹IC¸C  VI T  DOANH  NGHI Ö P,    Tæ CHøC  ë  ÖT    VI NAM CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ëtlao®éng  µy  th¸ng6  cø  lu     ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §iÒu  1.­ 1.  êi níc ngoµi lµm  Öc  ¹  Öt Nam   Ng       vi t iVi   ph¶i cã  Êy  Ðp    gi ph lao  ng  ®é theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  1  133  µ  v kho¶n  §iÒu  2  184  ña  é   Ët Lao  c B Lu   ®éng  µngêikh«ng  ã  èc  Þch  ÖtNam   l    c qu t Vi   theo LuËt Quèc  Þch  ÖtNam.     t Vi   2.  êi ViÖt  Ng   Nam   nh    ë   íc ngoµi vµo  µm  Öc  ®Þ c n    l vi cho  c¸c doanh  nghiÖp, tæ    chøc  ¹  Öt  t iVi Nam   òng  c ph¶i cã  Êy  Ðp    gi ph lao  ng  ®é theo    quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n   Òu    §i 2.­Doanh nghiÖp,tæ    chøc (sau  y   äichung  µ ngêisö  ông  ®© g   l   d lao ®éng)  îcsö  ông    ng  µngêinícngoµibao  å m   ÷ng  n  Þ  ­   ® d lao ®é l        g nh ®¬ v ® îcthµnh  Ëp theo ph¸p luËtvµ  ã     l        c tc¸ch ph¸p nh©n      sau  y: ®© 1.Doanh    nghiÖp  µ   íc; Nh n 2. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,doanh  c v ®Ç tn     nghiÖp trong khu  Õ     ch xuÊt,khu    c«ng  nghiÖp. 3.Doanh    nghiÖp  éc c¸cthµnh  Çn  thu     ph kinhtÕ    kh¸c; 4.§¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo chÕ     ¹ch to¸nkinhtÕ;   ®é h       5. C¸c  chøc    tæ  kinh doanh,dÞch  ô  éc c¬      v thu   quan  µnh  Ýnh  µ   ­ h ch Nh n íc,lùcl ng vò     î   trang,®oµn  Ó  ©n  ©n, c¸ctæ    th nh d     chøc  Ýnh  Þ,x∙héikh¸c. ch tr       §iÒu    Þ   nh  µy  3.­Ngh ®Þ n kh«ng    ông  i víi ¸p d ®è   : 1. Ng êinícngoµilµm  Öc         vi cho    ¬  c¸c c quan  µnh  Ýnh  µ   íc,c¸ctæ  h ch Nh n     chøc  Ýnh  Þ,x∙héicña  ÖtNam,  ch tr       Vi   cho    ©n  êiViÖtNam. c¸nh ng     2.Ng êinícngoµilµthµnh    éi ®ång          viªnH   qu¶n  Þ,Gi¸m  c  tr   ®è (Tæng  gi¸m  ®èc),Phã    gi¸m  c  ã  ®è (Ph tæng  gi¸m  c) c¸cdoanh  ®è     nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµit¹ ViÖtNam;   i   3. Ng êinícngoµilµm  Öc         vi cho    ¬  c¸c c quan  ¹igiao,c¬  ngo     quan    ù, l∙nhs   c¬ quan  idiÖn    chøc  èc  Õ,tæ  ®¹   c¸ctæ  qu t   chøc    Ýnh  ñ  ícngoµi,c¸c phiCh ph n      V¨n phßng  idiÖn  ña    chøc  ®¹   c c¸c tæ  kinh tÕ, v¨n      ho¸,th«ng      ôc  µ    tin,gi¸od v khoa  äc  ña  ícngoµit¹ ViÖtNam; h c n     i  
  2. 2 4. Ng êinícngoµi® îc sö  ông    ng         d lao ®é quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 2  NghÞ   ®Þnh  µy      ö  ýkhã  n thuª®Ó x l   kh¨n trong nh÷ng  êng  îp khÈn  Êp;     tr h  c 5. Ng êi níc ngoµi ®Þnh    t¹  Öt Nam     äc         c iVi   , h sinh,sinh    íc ngoµi   viªn n     ®ang  äc  ¹ ViÖtNam. h t  i   §iÒu    êinícngoµilµm  Öc  ¹i Öt Nam     ©n  4.­Ng       vi t  Vi   ph¶itu theo  ph¸p  Ët lu   lao®éng  ÖtNam   µ  îcph¸p luËtlao®éng  ÖtNam     Vi   v®       Vi   b¶o  Ö,  õtr ng  îp v tr   ê h   ®iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   ý  Õt  í  tm C ho x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham  giacã    quy  nh  ®Þ kh¸c. CH ¬NG   II §IÒU  ÖN  µ   ñ   ôC  KI V TH T TUY Ó N,  Ê P   ÊY  Ð P   C GI PH CHO   êIN íC  NG   NGO µI  Lµ M   ÖC  ¹IVIÖT  VI T  NAM §iÒu  5.­ 1. Ng êi sö  ông    ng  îc tuyÓn  ông  êi níc ngoµi lµm  Öc       d lao ®é ®  d ng       vi khi cã  c«ng  Öc  ßi  áichuyªn m«n   ü  Ëtcao  vi ® h     k thu   hoÆc  c«ng  Öc  vi qu¶n  ým µ   l  lao ®éng  ÖtNam   a  ¸p    Vi   ch ® øng  îc,®ång  êiph¶icã  Õ   ¹ch ®µo  ¹ong­ ®  th     k ho   t  êiViÖtNam       thay thÕ  êinícngoµi.   ng     2.Thêih¹n  ö  ông    ng  µngêinícngoµitèi a      sd lao®é l          kh«ng    n¨m. ® qu¸ 3  §iÒu   Doanh  6.­ nghiÖp  ã  èn  u     ùc tiÕp  ña  íc ngoµi cÇn  ö  c v ®Ç t tr   c n    s dông    ng  µ ngêi níc ngoµi ph¶igi¶itr×nh  â  lao ®é l          r nhu  Çu  µy  c n trong dù      ¸n ®Ç u    µ  tv ph¶i® îcc¬      quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy phÐp  u    Êp  Ën  c th quy c gi   ®Ç tch thu khixÐt  Öt  ù      duy d ¸n.Trong  qu¸  ×nh  ùc hiÖn  ù    Õu  Çn  Ón  tr th   d ¸n,n c tuy thªm  lao  ng  µ ngêi níc ngoµi th×  ®é l       ph¶i gi¶itr×nh     nhu  Çu  íic¬  c v   quan  ∙  Ðt ®x  duyÖt dù    µ  îcc¬    ¸n v ®   quan  µy  Êp  Ën  n ch thu b»ng    v¨n b¶n. §iÒu  7. 1. Doanh    nghiÖp, tæ    chøc trong níc cÇn  ö  ông    ng  µ ngêi níc    sd lao ®é l     ngoµiph¶ilµm  n    Ón      ®¬ xintuy (trong®ã     ×nh râ nhu  Çu, nguån   ¬ng    gi¶itr     c  tr¶l vµ  ù  Õn  d ki møc ¬ng,kÕ   ¹ch,thêih¹n ®µo  ¹o, åidìng ngêiViÖtNam   l   ho     t  b       thay  thÕ)  µ  îc c¬  v ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp  Ën  ch thu b»ng  v¨n b¶n theo    quy ®Þnh  sau: §èivíiTæng     c«ng    µ   íc,doanh  tyNh n   nghiÖp  µ   íccã  éi®ång  Nh n   h   qu¶n  trÞ,®¬n    ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ  Þch  éi ®ång      ch thu c Ch t H  qu¶n  Þ; tr §èi víidoanh     nghiÖp  µ   íc kh¸c,®¬n   Nh n     ph¶i ® îc sù  Êp  Ën  ña      ch thu c Thñ  ëng  ¬  tr c quan  ∙    Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  ® ra quy   th l  nghiÖp; §èi víidoanh     nghiÖp  µi quèc  ngo   doanh, c¸c tæ      chøc  kinh  Õ  Ëp  Ó, t t th   ®¬n  ph¶i ® îc sù  Êp  Ën  ña  û       ch thu c U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng;   ¬ §èivíic¸c ®¬n  Þ  ù       v s nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Õ     ¹ch    ch ®é h to¸nkinh tÕ,    c¸c  chøc  tæ  kinh doanh, dÞch  ô  ùc thuéc  ¬    v tr   c quan  µ   íc,lùc l ng  ò  Nh n    î v trang,c¸c®oµn  Ó  ©n  ©n     th nh d hoÆc   chøc  Ýnh  Þx∙héikh¸c,®¬n  tæ  ch tr         ph¶i   ® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ  ëng  ¬    ch thu c Th tr c quan,tæ    chøc  ∙    Õt  nh  µnh  ® ra quy ®Þ th lËp. 2. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc®¬n    Ón    ng    th   10  k t  nh ®   xintuy lao ®é lµ ngêi níc ngoµi,c¬         quan  ã  Èm   Òn  c th quy ph¶i tr¶lêivÒ   Öc  Êp  Ën        vi ch thu hay kh«ng  Êp  Ën  ch thu cho  Ón  êinícngoµi. tuy ng    
  3. 3 §iÒu    êinícngoµilµm  Öc  ¹i Öt Nam     ã      iÒu  Ön  8.Ng       vi t   Vi   ph¶ic ®ñ c¸c ® ki sau  y: ®© 1.§ñ  tuæitrëlªn;   18     2. Cã   ×nh      tr ®é chuyªn m«n,    tay nghÒ   µ  v søc  Î phï hîp  íiyªu  Çu   kho     v  c c«ng  Öc  vi theo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy;   ®Þ t  i 5  ®Þ n 3.Kh«ng  ã  Òn ¸n,tiÒn sù  Ò   éi © m   ¹m  ninh quèc      c ti       v t  x ph an    giatheo quy    ®Þnh  ña  c ph¸p  ËtViÖt Nam,  lu     kh«ng  ã  Òn  tiÒn  ù  Ò   éih×nh  ù  c ti ¸n  s v t  s kh¸c   hoÆc   ang  Þ     ® b truy cøu  tr¸chnhiÖm   ×nh  ù, ®ang  Êp  µnh  ×nh  ¹t,   h s  ch h h ph   cha  îcxo¸¸n theo quy  nh  ña  ®        ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   µ       v ph¸p luËtnícngoµi.      §iÒu    êinícngoµivµo  µm  Öc    Öt Nam     îcc¬  9.­Ng       l vi ë Vi   ph¶i®   quan  ã  c thÈm   Òn  ña  é   éi  ô    Ën    iÒu  Ön  quy c B N v x¸c nh ®ñ ® ki quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® 3 §iÒu  cña  8  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu    êisö  ông    ng  Ón  ông  êiViÖt Nam   nh      10.­Ng   d lao ®é tuy d ng     ®Þ cë nícngoµicã    iÒu  Ön      ®ñ ® ki quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 8  NghÞ   nh  µy  ×  îc ®Þ n th ®   ®¨ng  ý  ùc tiÕp  íiBé   k tr   v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ®Ó   îc cÊp  Êy v X∙    ®  gi   phÐp, kh«ng    ph¶iqua    ¬    c¸cc quan  ã  Èm  Òn  Ðt duyÖt nh  c th quy x    quy  nh  ¹ ®Þ t  i §iÒu    Òu  cña  6,§i 7  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu  11.­ 1.Sau    Ón  µ  ý  Õt    ng, ngêisö  ông    ng    khituy v k k lao®é    d lao ®é ph¶igöiba     bé  å  ¬  í Bé   h s t i Lao  ng  ¬ng    ®é Th binh  µ  héi ®Ó     Êp  Êy  Ðp    v X∙    xin c gi ph lao ®éng. M çi bé  å  ¬  å m   ã:     hsg c a) C¸c  Êy têcña  êisö  ông    ng:   gi     ng   d lao®é §¬n    Êp  Êy  Ðp    ng  xin c gi ph lao ®é cho  êi níc ngoµi theo  É u   Bé   ng       m do  Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ  héiquy  nh;   X∙    ®Þ V¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy cho  Ðp  Ón  êi níc ngoµi, ph tuy ng       trõtr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy.  ê h   ®Þ t i 10  ®Þ n B¶n  sao  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ña  êisö  ông    ng. gi   th l   ho   c ng   d lao®é b) C¸c  Êy têcña  êinícngoµigå m:   gi     ng       §¬n    Êp  Êy  Ðp  xin c gi ph lao  ng  ¹  Öt  ®é t iVi Nam  theo  É u   Bé     m do  Lao ®éng  ¬ng  Th binh vµ    éiquy  nh;   X∙ h   ®Þ B¶n  sao  îp ®ång    ng  ∙  ý  Õt  íi êisö  ông    ng; h  lao®é ® k k v   ng   d lao®é B¶n  sao  chøng  chØ  Ò   ×nh ®é   v tr   chuyªn m«n,    Ò;   tayngh GiÊy chøng  Ën  nh søc  Î cña  ¬  kho   c quan  tÕ  ña  Öt Nam   y  c Vi   hoÆc   ña  c nícm µ   êi®ã   µc«ng  ©n, hoÆc   ícm µ   êi®ã     ócuèicïng n Õu  µng­   ng   l   d   n   ng   c tr       l  êikh«ng  ã  èc  Þch;   c qu t S¬  Õu  ýlÞch cã  y l     chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  ña  íc Nh n   th quy c n   mµ   êi®ã   µc«ng  ©n, hoÆc   ícmµ   êi®ã     ócuèicïng nÕu  µngêikh«ng  ng   l   d  n   ng   c tr       l    cã  èc  Þch; qu t Ba  ¶nh  x  3  4. 2. C¸c  Êy  ê quy  nh  ¹    gi t   ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  îclËp  µ  1  n ®   v chøng  Ën   nh ë nícngoµiph¶i® îchîp ph¸p      ù  µ  Þch    Õng  Öt;b¶n  Þch,b¶n          ho¸ l∙nhs v d ra ti Vi   d   sao ph¶i® îcc¬      quan  c«ng chøng  µ   íccña  ÖtNam   Nh n   Vi   chøng  Ën. nh
  4. 4 §iÒu  12.­ 1. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö  é       th   45    t  nh ®ñ h s h l B Lao ®éng  ¬ng  Th binh vµ  héiph¶iphèihîp víi ¬    X∙            quan  ÷u  c h quan xem   Ðt vµ    x   tr¶ lêi  cho  ¬ng  ù.Trong  êng  îp kh«ng  Êp  Êy phÐp  ® s  tr h  c gi   ph¶inãirâ lýdo.        2. Lao  ng  µ ngêi níc ngoµi lµm  Öc  ¹  Öt Nam   íithêih¹n  õ 3  ®é l       vi t iVi   v    t  th¸ng trëlªnth×  é         B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ  héicÊp  Êy phÐp    ng.   X∙    gi   lao ®é   Bé   ã  Ó  û  c th u quyÒn  cho  ë   S Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ  héi cã    iÒu  v X∙    ®ñ ® kiÖn. 3. Lao  ng  µ ngêi níc ngoµi lµm  Öc  ¹  Öt Nam   íithêih¹n  íi3    ®é l       vi t i Vi   v    d  th¸ngth× Bé      Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ  héiuû  Òn    X∙    quy cho  ë  S Lao  ng  ­ ®é Th ¬ng binh vµ  héitØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Êp  Êy phÐp.   X∙      ph tr     ¬ c gi   §iÒu  13.­ 1. GiÊy  Ðp    ng  îccÊp    ph lao ®é ®   theo  êih¹n  ña  îp ®ång    ng  ∙  th   c h   lao ®é ® ký  Õt. k 2.  êng  îp  Çn  Õt,ngêi sö  ông  Tr hc thi    d lao  ng  µ  êi lao  ng  íc ®é v ng   ®é n  ngoµi cã  Ó    th tho¶  Ën    ¹n  îp  ng  ∙  ý  Õt  ng  thu gia h h ®å ® k k nh chØ   îc gia h¹n  ®   thªm  ét  Çn,thêigian gia h¹n  ml       kh«ng  µih¬n  êih¹n  ña  îp ®ång    ng  d  th   c h   lao®é ®∙  ý  Õt  µ  k k v tæng  è  êih¹n,kÓ   gia h¹n,kh«ng  s th     c¶      qua  n¨m.  3  Trong  êng  tr hîp nµy  êisö  ông    ng    ng   d lao ®é ph¶ilµm  n      ¹n  Êy phÐp    ng,   ®¬ xingia h gi   lao ®é   kÌm theo b¶n    ×nh,b¶n  gi¶itr   sao  îp ®ång    ng  ∙    ¹n  µ  Êy  Ðp  h  lao ®é ® gia h v gi ph lao®éng  ∙  îccÊp  öicho  é    ®®   g  B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ  héichË m   Êt lµ   X∙    nh     30  µy,tr cngµy  îp ®ång    ng  ò  Õt  ¹n. ng   í   h  lao®é c h h Trong  êih¹n 15  µy,kÓ   õngµy  Ën    å  ¬,Bé  th     ng   t   nh ®ñ h s   Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ    éiph¶itr¶lêi   X∙ h       cho  ¬ng  ù  Ò   Öc    ¹n  Êy phÐp    ng. ® s v vi giah gi   lao®é 3.  êi níc ngoµi lµm  Öc  ã  êih¹n  íi3  Ng       vi c th   d   th¸ng theo quy  nh   ¹ ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   µy  u   ã  3  12  ®Þ n ®Ò c nhu  Çu c gia  ¹n  îp  ng    h h ®å lao ®éng  × còng  ©n  th   tu theo quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy.   ®Þ t i 2  §i n §iÒu   GiÊy  Ðp  ®éng  Õt  Öu  ùc  14. ph lao  h hi l trong c¸c  êng  îp    tr h sau ®©y: 1.GiÊy  Ðp    ng  Õt  êih¹n;   ph lao®é h th   2.Hîp  ng    ng  Ê m     ícthêih¹n;   ®å lao®é ch døttr     3. GiÊy  Ðp    ng  Þ   ¬    ph lao ®é b c quan  µ   íc cã  Èm  Òn    åido  Nh n   th quy thu h   viph¹m    ph¸p luËtViÖtNam;      4. Doanh    nghiÖp, tæ    chøc  ö  ông    ng  Ê m   sd lao ®é ch døt  ¹t®éng    ho   do gi¶ithÓ,ph¸ s¶n,bÞ  ¬         c quan  µ   íccã  Èm  Òn    åigiÊy phÐp  Nh n   th quy thu h     kinh  doanh,giÊy  Ðp    ph kinh doanh  Õt  êih¹n,hoÆc   ñ    h th     ch doanh  nghiÖp  ótgiÊy r    phÐp  kinh doanh;   5.HiÖp  nh  îp t¸clao®éng, hîp ®ång  u    Õt  Öu  ùc.   ®Þ h       ®Ç th hi l §iÒu    êi® îccÊp  Êy  Ðp    ng    ép  Ö  Ý  15.­Ng     gi ph lao ®é ph¶in l ph theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   Bé  Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ  héivµ  é   µi chÝnh    X∙    B T   quy  nh  ®Þ møc   Ö  l phÝ, viÖc    µ  ö  ông  Ö  Ý  Êp  Êy phÐp    ng.   thu v s d l ph c gi   lao®é
  5. 5 C H ¬NG   I II §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu      16.­Tæ chøc, c¸ nh©n  µo  ã  µnh      ¹m  ÷ng     n ch viviph nh quy  nh   ®Þ cña  é   Ët lao ®éng  µ  B Lu     v NghÞ   nh  µy,tuú theo  ®Þ n   møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ®é viph s   x lýkû  Ët,xö  ¹thµnh  Ýnh    lu   ph   ch hoÆc   Þ     b truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu    é   17. B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ  héi ban  µnh  µ  èng  Êt v X∙    h v th nh   qu¶n  ýgiÊy phÐp    ng. l    lao®é §iÒu    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 18.­Ngh ®Þ n c hi l     k B∙ibá    quy  nh  Ò   Öc  Êp  Îlao ®éng  ®Þ v vi c th     cho  êinícngoµilµm  Öc  ng       vi cho    c¸cdoanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitheo  c v ®Ç tn     Quy  Õ     ng  i víi ch lao ®é ®è     c¸c xÝ  nghiÖp cã vèn ®Ç u  t íc ngoµi  n  ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh   233/H§BT  µy  ng 22/6/1990  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ) vµ       ph   c¸c quy  nh  ®Þ kh¸ctr¸víi    i NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu    19.­Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  Þ   nh  µy  ã  Öu  th   6    t  Ngh ®Þ n c hi lùc,ngêi sö  ông     d lao  ng  µ  êi níc ngoµi ®ang  µm  Öc  ¹  Öt Nam   ®é v ng       l vi t iVi   thuéc ®èi t ng ¸p dông  ña     î     c NghÞ   nh  µy  Õu  a  ã  Êy  Ðp    ng  ®Þ nn ch c gi ph lao ®é (trõnh÷ng  êi®∙  îccÊp  Îlao ®éng  ícngµy    ng   ®   th     tr   ban  µnh  h NghÞ   nh  µy  ®Þ n m µ   Îlao ®éng  a  Õt  êih¹n)ph¶ilµm  ñ tôc cÊp  Êy  Ðp    ng  th     ch h th       th     gi ph lao ®é theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu    é  20.­B Lao  ng  ¬ng    µ  héiphèihîp víi é,  µnh  ªn ®é Th binh v X∙          ngB li   quan  íng dÉn    µnh  h  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  21.B tr   tr c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản