Nghị định số 169/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP ngày 3/1/1996 của Chính phủ về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 169/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 169/1999/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 169/1999/N -CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 1999 S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 58/CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 1996 C A CHÍNH PH V C P GI Y PHÉP LAO NG CHO NGƯ I NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I CÁC DOANH NGHI P, T CH C VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung, bãi b m t s i u c a Ngh nh s 58/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph v c p Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam như sau: B sung vào i u 2 các kho n 6, 7, 8, 9, 10 như sau: 6. Nhà th u (th u chính, th u ph ) là t ch c kinh t có tư cách pháp nhân c a Vi t Nam ho c nư c ngoài nh n th u. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n, nhà th u có th là cá nhân. 7. Các cơ s y t , văn hóa, th thao, giáo d c và ào t o. 8. Văn phòng i di n, chi nhánh c a các công ty nư c ngoài, Văn phòng i di n c a các t ch c: kinh t , thương m i, tài chính, ngân hàng, b o hi m, khoa h c k thu t, văn hóa, giáo d c, y t , tư v n pháp lu t. 9. Ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài, bao g m c chi nhánh ngân hàng nư c ngoài và t ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng 100% v n nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam; Công ty liên doanh b o hi m ho c Công ty liên doanh môi gi i b o hi m, chi nhánh t ch c lu t sư nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. 10. H p tác xã. i v i ngư i nư c ngoài ư c ngư i s d ng lao ng nêu trên thuê x lý khó khăn trong trư ng h p khNn c p (trư ng h p khNn c p ư c quy nh là nh ng s c ,
  2. tình hu ng k thu t, công ngh ph c t p n y sinh làm nh hư ng ho c có nguy cơ nh hư ng t i s n xu t kinh doanh mà các chuyên gia Vi t Nam và các chuyên gia nư c ngoài hi n ang Vi t Nam không th x lý ư c) và ngư i nư c ngoài là thành viên H i ng Qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, Giám c, Phó giám c các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, trư ng i di n Văn phòng, trư ng chi nhánh nêu trên không thu c di n ph i xin c p Gi y phép lao ng. 2. i u 5 ư c s a i, b sung như sau: "1. Ngư i s d ng lao ng ư c tuy n ngư i nư c ngoài vào làm vi c khi có công vi c yêu c u chuyên gia có chuyên môn k thu t cao (bao g m: k sư và ngư i có trình tương ương k sư tr lên; ngh nhân nh ng ngành ngh truy n th ng), có nhi u kinh nghi m trong ngh nghi p, trong i u hành s n xu t, qu n lý ho c nh ng công vi c qu n lý mà lao ng Vi t Nam chưa áp ng ư c. Trong th i gian s d ng ngư i nư c ngoài, ngư i s d ng lao ng ph i có k ho ch ào t o ngư i Vi t Nam thay th ngư i nư c ngoài. 2. Th i h n s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài phù h p v i th i h n c a h p ng lao ng có th i h n ã giao k t gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i nư c ngoài. Trư ng h p phía nư c ngoài có quy t nh c ngư i sang Vi t Nam làm vi c thì th i h n này ph i phù h p v i văn b n mà cơ quan Nhà nư c Vi t Nam ã ký k t v v n này". 3. Kho n 1 i u 11 ư c s a i như sau: "1. Ngư i s d ng lao ng ph i g i 01 b h sơ t i cơ quan Nhà nư c ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i y quy n xin c p Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, B h sơ g m có: a) Các gi y t c a ngư i s d ng lao ng: ơn xin c p Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh. B n sao Gi y phép thành l p và ho t ng c a ngư i s d ng lao ng. Văn b n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép tuy n ngư i nư c ngoài. B n sao h p ng lao ng ã giao k t v i ngư i s d ng lao ng ho c quy t nh c sang làm vi c c a phía nư c ngoài ( i v i các tru ng h p ngư i nư c ngoài hi n ang Vi t Nam) ho c văn b n c a ngư i s d ng lao ng v d ki n s giao k t h p ng lao ng hay d ki n quy t nh c sang làm vi c. b) Các gi y t c a ngư i lao ng nư c ngoài, g m: ơn xin c p Gi y phép lao ng t i Vi t Nam theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh.
  3. Phi u lý l ch tư pháp do S Tư pháp nơi ngư i nư c ngoài ang cư trú t i Vi t Nam c p ho c phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p, n u ngư i lao ng nư c ngoài ang cư trú nư c ngoài. B n sao ch ng ch v trình chuyên môn tay ngh c a ngư i nư c ngoài. Ch ng ch v trình chuyên môn tay ngh c a ngư i lao ng nư c ngoài, bao g m: b ng t t nghi p i h c ho c tương ương tr lên ho c gi y ch ng nh n v tay ngh c a ngư i nư c ngoài do cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh c a nư c ó. i v i ngư i lao ng nư c ngoài là ngh nhân nh ng ngành ngh truy n th ng ho c ngư i có nhi u kinh nghi m trong ngh nghi p, trong i u hành s n xu t, qu n lý n u không có ch ng ch thì ph i có b n t nh n xét v trình chuyên môn, tay ngh và trình qu n lý ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i ó mang qu c t ch xác nh n. Gi y ch ng nh n s c kh e do b nh vi n c p t nh tr lên c a Vi t Nam c p ho c do b nh vi n, cơ s ch a b nh khác nhưng ph i tương ương b nh vi n c p t nh. N u gi y ch ng nh n s c kh e ư c c p nư c ngoài thì theo quy nh c a nư c ó. B n lý l ch t thu t c a ngư i lao ng nư c ngoài có dán nh theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh. Ba nh m u (kích thư c 3 cm x 4 cm, u tr n, ch p chính di n, rõ m t, rõ hai tai, không eo kính). 4. i u 12 ư c s a i như sau: "Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h xin c p Gi y phép lao ng h p l , Cơ quan ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i y quy n ph i c p Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài. Trư ng h p không c p ư c Gi y phép, thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do". 5. i u 13 ư c s a i, b sung như sau: "1. Gi y phép lao ng ư c c p theo th i h n c a h p ng lao ng ã giao k t ho c d ki n s giao k t, ho c theo quy t nh c sang làm vi c c a phía nư c ngoài. 2. Trư ng h p c n thi t, ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng nư c ngoài có th th a thu n gia h n h p ng lao ng ã giao k t, nhưng ch ư c gia h n m t l n, th i gian gia h n không dài hơn th i gian c a h p ng lao ng ã giao k t. Trong trư ng h p này, ngư i s d ng lao ng ph i làm ơn xin gia h n Gi y phép lao ng (theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh), kèm theo b n gi i trình, b n sao h p ng lao ng ã gia h n và Gi y phép lao ng ã ư c c p, g i cho Cơ quan ư c B Lao ng-Thương binh và Xã h i y quy n, ch m nh t là 30 ngày, trư c ngày h p ng lao ng cũ h t h n. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , Cơ quan có thNm quy n ph i gia h n Gi y phép lao ng. Trư ng h p không gia h n thì có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. (Không gia h n cho nh ng ngư i vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t lao ng Vi t Nam).
  4. 3. C p l i Gi y phép lao ng: a) Trư ng h p Gi y phép lao ng ã ư c c p b m t ho c h ng, ngư i lao ng nư c ngoài ph i làm ơn xin c p l i Gi y phép lao ng, có xác nh n và ngh c a ngư i s d ng lao ng g i cho cơ quan ã c p Gi y phép lao ng. b) Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l xin c p l i Gi y phép lao ng, Cơ quan có thNm quy n xem xét và c p l i Gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài. Tru ng h p không c p l i Gi y phép lao ng thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. (Không c p l i Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài ã b tr c xu t kh i Vi t Nam vì vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t lao ng Vi t Nam)". 6. Bãi b i u 3, i u 9, i u 10 và i u 15. i u 2. 1. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m báo cáo nh kỳ v vi c s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này, quy nh c th vi c y quy n và h y b vi c y quy n c p Gi y phép lao ng cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i và Ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh. 3. B Tư pháp có trách nhi m hư ng d n n i dung xác nh n và th i h n xác nh n phi u lý l ch tư pháp. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Ngh nh này u bãi b . i u 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản