intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Long

Chia sẻ: 123458 123458 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
10
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc bổ sung nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh long về việc quy định mức học phí các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Long

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 62/2017/NQ­HĐND Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2016/NQ­HĐND NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2016  CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ CÁC  TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG LẬP  CHƯA TỰ ĐẢM BẢO KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN  TỈNH VĨNH LONG, TỪ NĂM HỌC 2016 ­ 2017 ĐẾN NĂM HỌC 2020 ­ 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG  KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 05 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ­CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc quy  định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và   chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 ­ 2016 đến năm học  2020 ­ 2021; Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT­BGDĐT­BTC­BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016  của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo ­ Bộ Tài chính ­ Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội về  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ­CP ngày 02 tháng 10 năm 2015  của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống  giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 ­  2016 đến năm học 2020 ­ 2021; Xét Tờ trình số 88 /TTr­UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi,  bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ­HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân  tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức học phí các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và  Cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn  tỉnh Vĩnh Long, từ năm học 2016 ­ 2017 đến năm học 2020 ­ 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban  Văn hóa ­ Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân  tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Bổ sung phần 2 tại Mục II Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 14/2016/NQ­HĐND  ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức  học phí các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề công lập chưa  tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ năm  học 2016 ­ 2017 đến năm học 2020 ­ 2021, như sau: Hệ trung cấp nghề ĐVT: 1.000 đồng/tháng/sinh viên Nhóm ngành, nghề Năm học  Năm học  Năm học  Năm học  2017­2018 2018­2019 2019­2020 2020­2021
 2. ­ Khoa học xã hội, kinh tế,  364 399 434 483 luật; nông, lâm, thủy sản ­ Khoa học tự nhiên; kỹ  427 469 518 574 thuật, công nghệ; thể dục  thể thao, nghệ thuật; khách  sạn, du lịch ­ Y dược 525 581 637 700 Điều 2. Điều khoản thi hành 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu  Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân  dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu  Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 05 thông qua ngày  07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ­ Chính phủ; ­ Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; ­ Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); ­ Thường trực Tỉnh ủy; ­ Ủy ban nhân dân tỉnh; Trương Văn Sáu ­ Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh; ­ Các Sở, ban, ngành tỉnh; ­ Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; ­ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; ­ Công báo tỉnh; ­ Lưu: VT, TH. ......    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản