intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu ảnh hưởng của Oligoglucosamin đến sinh trưởng phát triển của cây lạc (Arachis Hypogea L.)

Chia sẻ: Nguaconbaynhay Nguaconbaynhay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

22
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày kết quả thử nghiệm chế phẩm Oligoglucosamin trên cây trồng được chế tạo bằng công nghệ Enzym; ảnh hưởng của chế phẩm Ôligôglucô samin đến số lượng nốt sần của cây lạc và hàm lượng của diệp lục trong lá lạc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của Oligoglucosamin đến sinh trưởng phát triển của cây lạc (Arachis Hypogea L.)

27(3): 50-54 T¹p chÝ Sinh häc 9-2005<br /> <br /> <br /> <br /> NGHI£N CøU ¶NH H¦ëNG CñA OLIGOGLUCOSAMIN §ÕN Sù SINH<br /> TR¦ëNG PH¸T TRIÓN CñA C¢Y L¹C (Arachis hypogea L.)<br /> <br /> NguyÔn Anh Dòng<br /> Tr−êng ®¹i häc T©y Nguyªn<br /> NguyÔn TiÕn Th¾ng<br /> ViÖn Sinh häc nhiÖt ®íi<br /> <br /> ¤lig«gluc«samin lµ mét «lig«m¬ cña β- Bµi b¸o nµy lµ nh÷ng kÕt qu¶ thö nghiÖm<br /> 1,4-gluc«samin ®−îc chÕ t¹o tõ nguyªn liÖu vá chÕ phÈm «lig«gluc«samin trªn c©y trång do<br /> t«m phÕ th¶i. C¸c nghiªn cøu c«ng bè gÇn ®©y nhãm chóng t«i chÕ t¹o b»ng c«ng nghÖ<br /> cho thÊy «lig«gluc«samin lµ mét chÊt cã ho¹t enzym.<br /> tÝnh sinh häc rÊt cao, lµ nhãm kÝch thÝch sinh<br /> tr−ëng thùc vËt thÕ hÖ míi. Hadwiger (2002) I. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU<br /> ®E chøng minh «lig«gluc«samin lµ t¸c nh©n<br /> ho¹t hãa promot¬ cña h¬n 20 gien liªn quan 1. VËt liÖu, hãa chÊt<br /> ®Õn tÝnh kh¸ng bÖnh ë thùc vËt (pathogenesis-<br /> Olig«gluc«samin (> 8 dp) ®−îc chÕ t¹o tõ<br /> related genes) nh− ARNaza, chitinaza, β- nguyªn liÖu vá t«m phÕ th¶i b»ng c«ng nghÖ<br /> glucanaza vµ nhiÒu enzym liªn quan ®Õn viÖc enzym theo quy tr×nh cña NguyÔn Anh Dòng<br /> t¨ng c−êng tæng hîp phytoalexin, lignin, vµ vµ NguyÔn TiÕn Th¾ng [10]. L¹c trong thÝ<br /> qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt…[1]. NhiÒu kÕt qu¶ nghiÖm lµ gièng l¹c SÎ ®Þa ph−¬ng, ®−îc trång<br /> thùc nghiÖm cho thÊy «lig«gluc«samin vµ kh¸ phæ biÕn ë T©y Nguyªn, cã thêi gian sinh<br /> chitosan cã kh¶ n¨ng kh¸ng c¸c lo¹i nÊm g©y tr−ëng lµ 90 ngµy. ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh<br /> bÖnh cho thùc vËt nh− Pythium, Slerotium, t¹i Tr¹i thùc nghiÖm N«ng l©m nghiÖp cña<br /> Fusarium, … [2, 3, 4]. Suwalee (2002) còng Tr−êng ®¹i häc T©y Nguyªn trªn ®Êt ®á bazan<br /> kh¼ng ®Þnh khi phun chitosan cã t¸c dông cã ®é ph× trung b×nh.<br /> kh¸ng bÖnh ch¸y l¸ ng« (Downy mildew) tèt<br /> h¬n c¸c lo¹i thuèc kh¸ng nÊm trªn thÞ tr−êng 2. Ph−¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm<br /> [5].<br /> + ThÝ nghiÖm 1: nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña<br /> Ngoµi t¸c dông t¨ng c−êng kh¶ n¨ng kh¸ng nång ®é «lig«gluc«samin ®Õn sù sinh tr−ëng vµ<br /> bÖnh, «lig«gluc«samin cßn cã hiÖu øng kÝch ph¸t triÓn cña c©y l¹c. ThÝ nghiÖm thùc hiÖn<br /> thÝch sinh tr−ëng, t¨ng c−êng quang hîp cña<br /> víi 5 c«ng thøc nång ®é lµ 0 ppm, 20 ppm, 30<br /> lóa, ®Ëu [6,7]. Hirano (1996) khi xö lý cñ<br /> ppm, 40 ppm vµ 50ppm, víi 3 lÇn lÆp l¹i; gåm<br /> gièng khoai t©y víi «lig«gluc«samin, ®E lµm<br /> 15 « thÝ nghiÖm víi diÖn tÝch mçi « lµ 9 m2.<br /> t¨ng n¨ng suÊt tõ 30-50% [8]. Lª Quang Lu©n,<br /> Nawasawa, Kume (2002) còng kh¼ng ®Þnh + ThÝ nghiÖm 2: so s¸nh hiÖu qu¶ cña viÖc<br /> chitosan chiÕu x¹ lµm t¨ng chiÒu dµi cña rÔ, phun «lig«gluc«samin víi hai lo¹i ph©n bãn l¸<br /> kÝch thÝch sù sinh tr−ëng cña thùc vËt trong s«ng Gianh (c«ng ty ph©n bãn s«ng Gianh) vµ<br /> nu«i cÊy m« tÕ bµo [9]. Trong c¸c thÝ nghiÖm Komix (c«ng ty ph©n bãn Komix). ThÝ nghiÖm<br /> cña chóng t«i trªn ®ång ruéng, ®−îc bè trÝ theo ph−¬ng ph¸p khèi ngÉu nhiªn<br /> «lig«gluc«samin ®E lµm t¨ng n¨ng suÊt cña c¶i ®Çy ®ñ gåm 4 c«ng thøc: ®èi chøng (phun n−íc<br /> xanh, su hµo lªn 20-25%, cã t¸c dông kh¸ng lE), s«ng Gianh, Komix vµ «lig«gluc«samin víi<br /> bÖnh gØ s¾t cho ®Ëu t−¬ng, t¨ng sè l−îng nèt 3 lÇn lÆp l¹i; diÖn tÝch cña mçi « thÝ nghiÖm lµ<br /> sÇn vµ lµm t¨ng n¨ng suÊt cña ®Ëu t−¬ng lªn 9 m2. Nång ®é phun cña ph©n bãn l¸ s«ng<br /> 36,9% [10, 11]. Gianh vµ Komix theo nh− h−íng dÉn in trªn<br /> <br /> 50<br /> bao b×; nång ®é cña «lig«gluc«samin lµ 40 II. KÕT QU¶ vµ TH¶O LUËN<br /> ppm.<br /> + C¸c chØ tiªu theo dâi: - tèc ®é t¨ng tr−ëng 1. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm «lig«gluc«samin<br /> (cm/ngµy), sè cµnh h÷u hiÖu, hµm l−îng cña ®Õn hµm l−îng cña diÖp lôc trong l¸ l¹c<br /> diÖp lôc a-b, n¨ng suÊt thùc thu, sè l−îng nèt<br /> Sau khi phun lªn l¸ lÇn thø 3, chóng t«i tiÕn<br /> sÇn. C¸c chØ tiªu ®−îc theo dâi theo 5 ®iÓm<br /> hµnh lÊy l¸ vµ ph©n tÝch hµm l−îng cña diÖp lôc<br /> chÐo gãc, mçi ®iÓm ®o ®Õm 5 c©y. - Hµm<br /> trong l¸ l¹c. KÕt qu¶ ghi nhËn ë b¶ng 1 cho thÊy<br /> l−îng cña diÖp lôc trong l¸ ®−îc ph©n tÝch theo<br /> «lig«gluc«samin ®E lµm t¨ng hµm l−îng cña<br /> ph−¬ng ph¸p quang phæ [12].<br /> diÖp lôc trong l¸ l¹c tõ 16,59-32,04% so víi ®èi<br /> 3. Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu chøng; nång ®é lµm gia t¨ng hµm l−îng cña<br /> diÖp lôc cao nhÊt lµ 30 ppm. Hµm l−îng cña<br /> Sè liÖu ®−îc ph©n tÝch theo phÇn mÒm diÖp lôc gia t¨ng lµ c¬ së ®Ó t¨ng c−êng ®é vµ<br /> Excel 7.0 ®Ó t×m ra sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa hiÖu suÊt quang hîp cña c©y, tõ ®ã lµm gia t¨ng<br /> thèng kª gi÷a c¸c nghiÖm thøc. sinh khèi vµ n¨ng suÊt.<br /> <br /> B¶ng 1<br /> ¶nh h−ëng cña nång ®é «lig«gluc«samin ®Õn hµm l−îng cña diÖp lôc trong l¸ l¹c<br /> C«ng thøc<br /> 0 ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50 ppm<br /> ChØ tiªu<br /> DiÖp lôc a (mg/g l¸ t−¬i) 3,325 4,164 4,429 3,950 3,866<br /> DiÖp lôc b (mg/g l¸ t−¬i) 1,032 1,257 1,324 1,230 1,214<br /> Tæng diÖp lôc (mg/g l¸) 4,357 5,421 5,753 5,180 5,080<br /> % gia t¨ng 0,00 24,42 32,04 18,89 16,59<br /> <br /> 2. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm «lig«gluc«- biÖt vÒ sè l−îng nèt sÇn gi÷a c¸c c«ng thøc<br /> samin ®Õn sè l−îng nèt sÇn cña c©y l¹c phun «lig«gluc«samin vµ ®èi chøng lµ cã ý<br /> nghÜa víi x¸c suÊt P = 0,05 (Ft = 4,30 > F b=<br /> KÕt qu¶ vÒ ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm 3,47). Carlson (1994) vµ Madigan (2000) ®E<br /> «lig«gluc«samin ®Õn sè l−îng nèt sÇn cña c©y kh¼ng ®Þnh c¸c ph©n tö «lig«gluc«samin lµ tÝn<br /> l¹c ®−îc ghi nhËn trong b¶ng 2. hiÖu hãa häc ho¹t hãa gien Nod ®iÒu hßa qu¸<br /> tr×nh h×nh thµnh nèt sÇn ë c©y hä ®Ëu [13].<br /> KÕt qu¶ ë b¶ng 2 cho thÊy nång ®é 40-50 KÕt qu¶ cña chóng t«i trªn c©y ®Ëu t−¬ng<br /> ppm ®E lµm gia t¨ng sè l−îng nèt sÇn cña c©y còng t−¬ng tù; khi xö lý h¹t gièng ®Ëu t−¬ng<br /> l¹c tõ 50,2-64,4% so víi ®èi chøng. Riªng c¸c « víi «lig«gluc«samin, ®E lµm t¨ng gÊp ®«i<br /> thÝ nghiÖm phun nång ®é thÊp tõ 20-30 ppm th× l−îng nèt sÇn ë c©y ®Ëu t−¬ng so víi ®èi<br /> kh«ng hiÖu qu¶. Qua xö lý thèng kª th× sù kh¸c chøng [11].<br /> B¶ng 2<br /> ¶nh h−ëng cña nång ®é «lig«gluc«samin ®Õn sè l−îng nèt sÇn cña c©y l¹c<br /> C«ng thøc<br /> 0 ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50 ppm<br /> LÇn lÆp l¹i<br /> I 177 189 229 354 322<br /> II 180 237 160 187 352<br /> III 259 158 203 384 339<br /> Trung b×nh<br /> 205,33 194,66 197,33 308,33 337,66<br /> (nèt sÇn/c©y)<br /> <br /> 51<br /> 3. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm «lig«gluc«samin víi nång ®é tõ 0-50ppm, víi 4 lÇn phun, c¸ch<br /> ®Õn sù sinh tr−ëng cña c©y l¹c nhau 10 ngµy. KÕt qu¶ vÒ sù sinh tr−ëng cña c©y<br /> l¹c ë c¸c « thÝ nghiÖm ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng<br /> C¸c « thÝ nghiÖm ®−îc phun «lig«gluc«-samin 3.<br /> <br /> B¶ng 3<br /> ¶nh h−ëng cña nång ®é «lig«gluc«samin ®Õn sù sinh tr−ëng cña c©y l¹c<br /> C«ng thøc<br /> 0 ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50 ppm<br /> ChØ tiªu quan tr¾c<br /> Tèc ®é t¨ng tr−ëng (cm/ngµy) 0,630 0,709 0,715 0,808 0,739<br /> Sinh khèi (g kh«/c©y) 72,89 76,99 95,49 97,21 82,13<br /> Sè cµnh h÷u hiÖu/c©y 7,68 8,20 8,30 8,20 7,71<br /> <br /> B¶ng 3 cho thÊy «lig«gluc«samin cã t¸c thÝch sinh tr−ëng cña chÕ phÈm «lig«gluc«samin<br /> dông râ rÖt ®Õn sù sinh tr−ëng cña c©y l¹c. TÊt ®èi víi c©y l¹c lµ ®iÒu dÔ hiÓu. C¸c kÕt qu¶ nµy<br /> c¶ c¸c « thÝ nghiÖm ®−îc phun «lig«gluc«samin còng ®−îc chóng t«i kh¼ng ®Þnh trªn c¸c c©y rau<br /> ®Òu cho sinh tr−ëng m¹nh h¬n so víi ®èi chøng. c¶i, su hµo, ®Ëu t−¬ng, ng« [10,11]<br /> §Æc biÖt nång ®é 40 ppm cã ¶nh h−ëng râ rÖt<br /> nhÊt, tèc ®é t¨ng tr−ëng lµ 0,808 cm/ngµy so víi 4. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm «lig«gluc«-<br /> 0,630 cm/ngµy ë « ®èi chøng phun n−íc lE. Sù samin ®Õn n¨ng suÊt cña c©y l¹c<br /> kh¸c biÖt vÒ sinh tr−ëng theo chiÒu cao cña c©y<br /> l¹c ë c¸c nång ®é lµ cã ý nghÜa thèng kª víi x¸c ChÕ phÈm «lig«gluc«samin ¶nh h−ëng râ<br /> suÊt lµ P = 0,05. nÐt ®Õn hµm l−îng cña diÖp lôc, sè l−îng cña<br /> nèt sÇn do ®ã ¶nh h−ëng ®Õn sù sinh tr−ëng, tÝch<br /> VÒ sinh khèi, b¶ng 3 còng cho thÊy luü sinh khèi, sè cµnh h÷u hiÖu, v× vËy hÖ qu¶<br /> «lig«gluc«samin cã t¸c dông kÝch thÝch sù sinh d©y chuyÒn kÐo theo lµ viÖc phun chÕ phÈm ®E<br /> tr−ëng, lµm t¨ng sinh khèi cña c©y l¹c tõ 5,6- lµm gia t¨ng ®¸ng kÓ n¨ng suÊt cña c©y l¹c nh−<br /> 33,4% so víi ®èi chøng. Trong thÝ nghiÖm cña b¶ng 4. KÕt qu¶ cho thÊy chÕ phÈm «lig«-<br /> Nagasawa, NguyÔn Quèc HiÕn (2000), khi bæ gluc«samin ®E lµm t¨ng n¨ng suÊt tõ 19,34-<br /> sung chitosan chiÕu x¹ vµo m«i tr−êng thñy 40,65% so víi ®èi chøng. Sù kh¸c biÖt nµy cã ý<br /> canh, ®E lµm t¨ng sinh khèi cña c©y lóa vµ c©y nghÜa thèng kª (x¸c suÊt P = 0,05) Ft = 5,07 > Fb<br /> l¹c lªn 40-60% [6, 7]. = 3,47. Nång ®é cho n¨ng suÊt cao nhÊt lµ 40<br /> Nh− vËy, qua ¶nh h−ëng râ rÖt cña ppm; khi gia t¨ng ®Õn 50 ppm th× n¨ng suÊt l¹i<br /> «lig«gluc«samin ®Õn hµm l−îng cña diÖp lôc, sè gi¶m dÇn cßn 24,75%. KÕt qu¶ cña chóng t«i<br /> l−îng cña nèt sÇn lµ hai nguån cung cÊp dinh trªn c©y ®Ëu t−¬ng còng lµm gia t¨ng n¨ng suÊt<br /> d−ìng C vµ N chñ yÕu cho c©y th× viÖc kÝch tíi 36,9 % [11].<br /> <br /> B¶ng 4<br /> ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm «lig«gluc«samin ®Õn n¨ng suÊt cña c©y l¹c<br /> C«ng thøc<br /> 0ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50 ppm<br /> LÇn lÆp l¹i<br /> I 3,31 3,64 3,42 4,14 4,08<br /> II 2,81 3,53 4,40 4,10 3,54<br /> III 3,05 3,85 3,41 4,64 3,80<br /> Trung b×nh (kg/« TN) 3,05 3,64 3,74 4,29 3,81<br /> % gia t¨ng 0,00 19,34 22,62 40,65 24,75<br /> <br /> 52<br /> 5. So s¸nh hiÖu qu¶ t¨ng n¨ng suÊt cña rÖt, lµm t¨ng n¨ng suÊt cña c©y l¹c 47,98%,<br /> «lig«gluc«samin víi c¸c chÕ phÈm ph©n trong khi ®ã ph©n bãn l¸ Komix vµ s«ng Gianh<br /> bãn l¸ chØ gia t¨ng n¨ng suÊt tõ 2,82-6,45%. Sù gia<br /> t¨ng n¨ng suÊt cña chÕ phÈm «lig«gluc«samin lµ<br /> §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña chÕ phÈm, chóng hoµn toµn cã ý nghÜa (P = 0,001), Ft = 14,06 > Fb<br /> t«i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm so s¸nh víi c¸c chÕ = 4,06. Trong khi ®ã, t¸c dông gia t¨ng n¨ng<br /> phÈm th«ng dông trªn thÞ tr−êng lµ ph©n bãn l¸ suÊt cña 2 chÕ phÈm ph©n bãn l¸ Komix vµ s«ng<br /> s«ng Gianh vµ Komix. KÕt qu¶ ë b¶ng 5 cho Giang so víi ®èi chøng lµ kh«ng cã ý nghÜa<br /> thÊy chÕ phÈm «lig«gluc«samin cho hiÖu qu¶ râ thèng kª.<br /> <br /> B¶ng 5<br /> So s¸nh hiÖu qu¶ cña chÕ phÈm «lig«gluc«samin víi c¸c chÕ phÈm ph©n bãn l¸.<br /> C«ng thøc<br /> §èi chøng Komix S«ng Gianh Olig«gluc«samin<br /> LÇn lÆp l¹i<br /> I 2,06 2,42 2,55 3,67<br /> II 2,12 2,53 2,60 3,32<br /> III 3,27 2,97 2,51 4,01<br /> Trung b×nh 2,48 2,64 2,55 3,67<br /> % gia t¨ng 0,00 6,45 2,82 47,98<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh. ¶nh h−ëng cña «lig«gluc«samin ®Õn sù sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y l¹c<br /> (tõ tr¸i qua ph¶i: nång ®é 0 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm)<br /> <br /> III. KÕT LUËN ChÕ phÈm «lig«gluc«samin cã hiÖu qu¶ h¬n<br /> h¼n c¸c chÕ phÈm ph©n bãn l¸ lµ Komix vµ<br /> s«ng Gianh.<br /> 1. ChÕ phÈm «lig«gluc«samin cã ¶nh<br /> h−ëng tÝch cùc ®Õn hµm l−îng cña diÖp lôc, sè<br /> TµI LIÖU THAM KH¶O<br /> l−îng cña nèt sÇn cña c©y l¹c. ChÕ phÈm cã<br /> t¸c dông kÝch thÝch sù sinh tr−ëng, gia t¨ng sù<br /> tÝch luü sinh khèi vµ lµm t¨ng n¨ng suÊt cña 1. Hadwiger L. A and Choi J. J., 2002:<br /> c©y l¹c tõ 19,34-40,65% so víi ®èi chøng. Advances in Chitin science, V: 452-457.<br /> 2. Nång ®é thÝch hîp cña chÕ phÈm 2. Kendra D. F., Hadwiger L. A., 1984:<br /> «lig«gluc«samin ®èi víi c©y l¹c lµ 40 ppm. Experimental Mycology, 8: 276-281.<br /> <br /> 53<br /> 3. Flach J., Jolles P. and Pilet P. E., 1993: 9. Luan L. Q, Nawasawa N., 2002: Advances<br /> Physiologia Plantarum, 89: 399-404. in Chitin science, V: 468-474.<br /> 4. Ghaouth A. E. et al., 1994: Phytopathology, 10. Dzung N. A and Thang N. T., 2001:<br /> 84 (3): 313. Proceedings of Scientific Conference of<br /> Tropical Biological Institute 1999-2000:<br /> 5. Suwalee Chandrkrachang, 2002: Advances 162-169. Agriculture publisher, HCMC.<br /> in Chitin science, V: 458-462.<br /> 11. Dzung N. A, Thang N. T., 2002:<br /> 6. Hien N. Q., Nagasawa N., 2000: Radiation Advances in Chitin science, V: 463-467.<br /> Physics and Chemistry, 59: 97-101.<br /> 12. Yoshida S., Forno D., 1976: Laboratory<br /> 7. Tham L. X., Nagasawa N., 2001: Radiation manual for Physiological studies of rice:<br /> Physics and Chemistry, 61: 171-175. 43-45. IRRI, Philippin.<br /> 8. Hirano S., 1996: Biotechnology Annual 13. Carlson R. W., Prince N. J. P., 1994:<br /> Review, 2: 237-258. Mol. Plant Microb. Interact., 7: 684.<br /> <br /> <br /> STUDY OF OLIGOGLUCOSAMINE EFFECTS ON THE GROWTH AND<br /> DEVELOPMENT OF PEANUT PLANTS<br /> <br /> Nguyen Anh Dung, Nguyen Tien Thang<br /> <br /> Summary<br /> <br /> Oligoglucosamine was prepared from chitosan by enzyme technique with average degree of polymer<br /> carrying 8-16 monomers. The effects of oligoglucosamine on the chlorophyll contents and the amount of<br /> nitrogen fixing nods of the peanut plants were investigated. The results show that oligoglucosamine induced<br /> and enhanced positively the chlorophyll contents, the amount of nitrogen fixing nods. The results also show<br /> that oligoglucosamine promoted the growth of peanut plants and increased the peanut yield from 19.34 to<br /> 40.65% compared with the control. The optimal concentration oligoglucosamin for the growth and<br /> development of the peanut plants was 40 ppm.<br /> Ngµy nhËn bµi: 13-10-2004<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 54<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=22

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2