intTypePromotion=1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh sản của loài rươi (Tylorrhynchus Heterochaetus Quatrefages, 1865) tại Hải Phòng

Chia sẻ: Trinhthamhodang Trinhthamhodang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
20
lượt xem
0
download

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh sản của loài rươi (Tylorrhynchus Heterochaetus Quatrefages, 1865) tại Hải Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết góp phần nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của loài rươi, làm cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo về sinh sản nhân tạo và sản xuất giống mới. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh sản của loài rươi (Tylorrhynchus Heterochaetus Quatrefages, 1865) tại Hải Phòng

31(3): 22-28 T¹p chÝ Sinh häc 9-2009<br /> <br /> <br /> <br /> NGHI£N CøU MéT Sè §ÆC §IÓM SINH HäC, SINH S¶N CñA<br /> LOµI R¦¥I (Tylorrhynchus heterochaetus Quatrefages, 1865)<br /> T¹I H¶I PHßNG<br /> <br /> NGUYÔN QUANG CH¦¥NG<br /> <br /> ViÖn nghiªn cøu nu«i trång Thñy s¶n I<br /> <br /> R−¬i lµ loµi ®éng vËt kh«ng x−¬ng sèng, ph©n tÝch t¹i phßng thÝ nghiÖm Trung t©m quan<br /> thuéc líp giun nhiÒu t¬, sèng d−íi nÒn ®¸y tr¾c (CEDMA), ViÖn nghiªn cøu nu«i trång<br /> thuéc b-i triÒu vïng n−íc lî cña c¸c cöa s«ng Thñy s¶n I vµ Trung t©m §éng vËt ®Êt, ®¹i häc<br /> ven biÓn n−íc ta, ®- tõ l©u r−¬i ®−îc coi lµ mét S− ph¹m Hµ Néi.<br /> mãn ¨n bæ d−ìng, giµu ®¹m vµ cã gi¸ thµnh cao.<br /> 2. §èi t−îng vµ trang thiÕt bÞ<br /> Ngoµi gi¸ trÞ vÒ thùc phÈm r−¬i cßn cã gi¸<br /> trÞ vÒ mÆt sinh th¸i do thøc ¨n cña r−¬i chñ yÕu §èi t−îng: r−¬i - Tylorrhynchus<br /> lµ mïn b- h÷u c¬, x¸c ®éng thùc vËt chÕt, nªn heterochaetus Quatrefages 1865.<br /> nã ®ãng vai trß quan träng trong chu tr×nh C¸c thiÕt bÞ phßng thÝ nghiÖm: kÝnh hiÓn vi<br /> chuyÓn hãa vËt chÊt, t¹o nªn sù th«ng tho¸ng chôp ¶nh, c©n ®iÖn tö, buång ®Õm ®éng thùc vËt<br /> cho c¸c vïng triÒu. phï du, lam kÝnh, la men, dông cô gi¶i phÉu,<br /> Do nhu cÇu vÒ s¶n phÈm r−¬i ngµy mét t¨ng th−íc kÑp vµ m¸y c¾t m« (3-5 µm).<br /> nªn vµo mïa sinh s¶n r−¬i ®−îc khai th¸c mét Dung dÞch cån, formol vµ c¸c dông cô phô<br /> c¸ch triÖt ®Ó, mÆt kh¸c do viÖc sö dông hãa chÊt trî kh¸c phôc vô cho viÖc thu mÉu ngoµi<br /> vµ thuèc trõ s©u nhiÒu trong s¶n xuÊt n«ng thùc ®Þa.<br /> nghiÖp ®- lµm cho nguån lîi r−¬i suy gi¶m ®¸ng<br /> kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 3. Ph−¬ng ph¸p<br /> Tõ tr−íc ®Õn nay ®- cã mét sè c«ng tr×nh a. Mïa vô vµ tËp tÝnh di c− sinh s¶n cña R−¬i<br /> nghiªn cøu vÒ r−¬i [1, 2, 4, 10, 11], tuy nhiªn §−îc x¸c ®Þnh qua c¸c tµi liÖu, c«ng tr×nh<br /> c¸c nghiªn cøu chØ dõng l¹i ë møc ®iÒu tra nghiªn cøu ®- ®−îc c«ng bè vµ nh÷ng th«ng tin<br /> th«ng tin vµ ph©n lo¹i, cßn nh÷ng nghiªn cøu cña nh÷ng ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng hay ®i ®¸nh<br /> s©u vÒ sinh häc sinh s¶n cña r−¬i th× ch−a ®−îc b¾t r−¬i t¹i khu vùc nghiªn cøu.<br /> quan t©m. C«ng tr×nh nµy gãp phÇn nghiªn cøu<br /> ®Æc ®iÓm sinh häc sinh s¶n cña loµi r−¬i, lµm c¬ MÉu ®−îc x¸c ®Þnh qua c¸c ®ît thu mÉu t¹i<br /> së cho nh÷ng nghiªn cøu tiÕp theo vÒ sinh s¶n thùc ®Þa.<br /> nh©n t¹o vµ s¶n xuÊt gièng r−¬i. b. Mét sè yÕu tè m«i tr−êng, thêi tiÕt khi r−¬i<br /> tham gia sinh s¶n<br /> I. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU<br /> §−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kü<br /> thuËt kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn tù nhiªn m«i tr−êng<br /> 1. Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm thu mÉu<br /> n−íc phæ biÕn hiÖn nay, sè liÖu ®−îc thu thËp vµ<br /> Thêi gian: 8 th¸ng (tõ th¸ng 10/2007 ®Õn ph©n tÝch 7 ®ît (tõ th¸ng 10/2007 ®Õn th¸ng<br /> th¸ng 06/2008). 06/2008; 1 ®ît/1 th¸ng).<br /> §Þa ®iÓm: b-i triÒu s«ng V¨n óc vµ ®Çm c. ChiÒu dµi, réng, träng l−îng, sè ®èt cña c¬<br /> nu«i r−¬i cña gia ®×nh «ng TrÇn §×nh TuÊt, th«n thÓ r−¬i tr−íc vµ khi sinh s¶n<br /> T©n Th¾ng, x- ChiÕn Th¾ng, huyÖn An L-o, tØnh MÉu r−¬i sinh tr−ëng thu trong bïn ë ®é s©u<br /> H¶i Phßng. tõ 0- 50 cm, r−¬i sinh s¶n ®−îc thu khi chóng di<br /> MÉu sau khi thu, ®−îc cè ®Þnh vµ chuyÓn vÒ c− sinh s¶n trong n−íc; chiÒu dµi, chiÒu réng<br /> 22<br /> cña c¬ thÓ r−¬i ®−îc ®o b»ng th−íc kü thuËt; Ýt h¬n r−¬i mïa, kÝch th−íc r−¬i chiªm nhá h¬n<br /> khèi l−îng c¬ thÓ ®−îc c©n b»ng c©n ®iÖn tö; sè r−¬i mïa. Tõ th¸ng 1 - 6 d−¬ng lÞch, n−íc thñy<br /> ®èt cña c¬ thÓ r−¬i ®−îc ®Õm trªn kÝnh gi¶i triÒu lªn vÒ ®ªm, do vËy r−¬i di c− sinh s¶n ban<br /> phÉu. ®ªm, khi di c− sinh s¶n chóng kh«ng næi lªn mÆt<br /> TÇn suÊt: 3 ®ît: th¸ng 10, 12 vµ 5, vµo kú n−íc mµ ®i ch×m, c¸ch ®¸y 20 - 30 cm. R−¬i<br /> con n−íc thñy triÒu cña th¸ng, sè l−îng mÉu: 90 th−êng xuÊt hiÖn vµo ®Çu con n−íc tr−íc ngµy<br /> c¸ thÓ. triÒu c−êng tõ 2-3 ngµy, thêi gian nµy c¬ thÓ<br /> chóng chøa Ýt s¶n phÈm sinh dôc h¬n r−¬i mïa.<br /> d. Ph©n biÖt giíi tÝnh vµ tû lÖ ®ùc c¸i vµ h×nh Qua theo dâi vµ thu mÉu r−¬i c¸c th¸ng trong<br /> thøc sinh s¶n cña r−¬i n¨m cho thÊy ngoµi hai vô sinh s¶n chÝnh, r−¬i<br /> Ph©n biÖt giíi tÝnh vµ tû lÖ ®ùc c¸i: ph©n biÖt vÉn tiÕp tôc sinh s¶n r¶i r¸c vµo c¸c th¸ng kh¸c.<br /> ®ùc c¸i ë r−¬i dùa vµo mµu s¾c trong thêi gian Vµo th¸ng 7 vµ th¸ng 8 khi lò vÒ n−íc cã ®é<br /> r−¬i di c− sinh s¶n (th¸ng 10, 12/2007 vµ th¸ng trong, ®é mÆn thÊp th× r−¬i kh«ng xuÊt hiÖn sinh<br /> 5/2008). Sau khi ph©n biÖt ®ùc c¸i th× tiÕn hµnh s¶n. Do sinh s¶n r¶i r¸c víi sè l−îng kh«ng<br /> x¸c ®Þnh tû lÖ ®ùc c¸i, sè l−îng: 150 c¸ thÓ. nhiÒu nªn chóng Ýt ®−îc chó ý vµ hÇu nh− ch−a<br /> cã mét tµi liÖu nµo ®Ò cËp ®Õn.<br /> X¸c ®Þnh h×nh thøc sinh s¶n cña r−¬i: tham<br /> kh¶o qua c¸c tµi liÖu, c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ b. TËp tÝnh di c− sinh s¶n<br /> c¸c b¶n tin trªn internet, c¸c th«ng tin cña ng−êi<br /> d©n ®i khai th¸c r−¬i vµ c¸c chñ ®Çm nu«i r−¬i. KÕt qu¶ ®iÒu tra tõ c¸c hé d©n chµi khai th¸c<br /> Thu mÉu r−¬i thµnh thôc trong bïn vµo tr−íc r−¬i trªn s«ng cho thÊy khi di c− ra s«ng sinh<br /> s¶n, r−¬i ®i ch×m d−íi mÆt n−íc ë ven bê, n¬i<br /> ngµy cã con n−íc thñy triÒu hµng th¸ng, mÉu<br /> thu vµo c¸c th¸ng 4 - 6 vµ 10 - 12, sè l−îng: 180 l−u l−îng n−íc ch¶y yÕu. MÉu r−¬i thu mua<br /> c¸ thÓ. ®−îc tõ c¸c tay x¨n, l−íi ë cöa s«ng V¨n óc<br /> (c¸ch n¬i giao l−u gi÷a n−íc mÆn vµ ngät 1 km)<br /> e. §¸nh gi¸ søc sinh s¶n cña r−¬i so víi mÉu vËt thu ®−îc ë n¬i nghiªn cøu (®Çm<br /> Søc sinh s¶n tuyÖt ®èi (Fa): cña «ng TuÊt) cho thÊy chóng cã cÊu t¹o vµ kÝch<br /> th−íc gièng nhau, ®iÒu nµy cho thÊy khi di c− ra<br /> Fa = n × V s«ng, r−¬i vÉn tiÕp tôc theo dßng n−íc ch¶y<br /> Víi n lµ sè l−îng trøng cã trong 1 ml dung dÞch; xu«i xuèng cöa s«ng ®Ó sinh s¶n.<br /> V lµ thÓ tÝch chøa sè l−îng trøng cña mét c¸ thÓ. Khi cho mÉu vËt r−¬i ë cöa s«ng vµ khu vùc<br /> Søc sinh s¶n t−¬ng ®èi (Frg): nghiªn cøu vµo n−íc biÓn ®é mÆn 14‰ (lÊy tõ<br /> Frg = Fa/W cöa s«ng) c¬ thÓ chóng ®Òu vì, teo l¹i vµ chÕt<br /> sau 2h40 phót. Theo kÕt qu¶ cña ®Ò tµi “Nghiªn<br /> W lµ träng l−îng cña th©n r−¬i, sè l−îng mÉu cøu mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc, sinh s¶n cña r−¬i<br /> r−¬i tÝnh søc sinh s¶n: 120 c¸ thÓ; thêi gian thu Tylorrhynchus heterochaetus t¹i H¶i Phßng”<br /> mÉu: th¸ng 10 - 12 (2007) vµ th¸ng 4 - 6 (2008). thuéc ViÖn nghiªn cøu nu«i trång Thñy S¶n I ®-<br /> sinh s¶n nh©n t¹o r−¬i thµnh c«ng vµ −¬ng nu«i<br /> II. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN lªn Êu trïng 3 tia cøng ë m«i tr−êng n−íc lî cã<br /> ®é mÆn tõ 5 - 15‰, nhiÖt ®é tõ 24 - 28oC, hµm<br /> 1. Mïa vô vµ tËp tÝnh di c− sinh s¶n cña l−îng oxy hßa tan dao ®éng 4,5 - 5,2 mg/l vµ pH<br /> R−¬i 7,8. Qua kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ thÝ nghiÖm trªn,<br /> a. Mïa vô sinh s¶n ®Ò tµi cã nhËn ®Þnh r»ng: khi thµnh thôc r−¬i<br /> kh«ng sinh s¶n ë trong ®Çm mµ di c− ra cöa<br /> Theo c¸c chñ ®Çm vµ c¸c hé khai th¸c r−¬i s«ng gÆp sù chªnh lÖch vÒ ®é mÆn c¬ thÓ vì ra<br /> vµ c¸c mÉu vËt thu thËp ®−îc trong thêi gian phãng s¶n phÈm sinh dôc vµo n−íc, trøng ®−îc<br /> nghiªn cøu cho thÊy mïa vô sinh s¶n chÝnh cña thô tinh vµ ph¸t triÓn thµnh Êu trïng, Êu trïng<br /> r−¬i vµo thêi gian th¸ng 5-6 (r−¬i chiªm) vµ theo n−íc thñy triÒu quay l¹i ®Çm b-i ®Ó thùc<br /> th¸ng 10-11 (r−¬i mïa), r−¬i chiªm cã sè l−îng hiÖn mét vßng ®êi míi.<br /> <br /> <br /> <br /> 23<br /> Thµnh thôc GÆp ®é<br /> di c− ra cöa mÆn vì ra<br /> s«ng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ph¸t triÓn thµnh<br /> Êu trïng quay l¹i<br /> b-i triÒu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sèng ë b-i Trøng thô<br /> triÒu tinh<br /> <br /> <br /> H×nh 1. S¬ ®å vßng ®êi cña r−¬i<br /> 2. Mét sè yÕu tè m«i tr−êng khi r−¬i sinh s¶n<br /> B¶ng 1<br /> DiÔn biÕn yÕu tè thêi tiÕt khi r−¬i ®i sinh s¶n<br /> C¸c yÕu tè thêi tiÕt<br /> §ît thu Ngµy Thñy triÒu Giê Giã mïa<br /> N¾ng, m−a TuÇn tr¨ng<br /> ©m lÞch (m) n−íc c−êng ®«ng b¾c<br /> 24/10/2007 14/09 M−a nhá Tr¨ng trßn 3,3 3h giã mïa<br /> 22/12/2007 13/11 M−a nhá Tr¨ng trßn 2,8 2h30 giã mïa<br /> 04/03/2008 01/02 N¾ng Tr¨ng sím 2,2 2h Kh«ng<br /> 14/04/2008 13/03 M−a nhá Tr¨ng trßn 3,2 1h giã mïa<br /> 10/05/2008 06/04 M−a nhá Tr¨ng sím 3,3 0h giã mïa<br /> 06/06/2008 03/05 M−a rµo Tr¨ng sím 3,7 20h Kh«ng<br /> B¶ng 2<br /> DiÔn biÕn mét sè yÕu tè m«i tr−êng khi r−¬i di c− sinh s¶n<br /> C¸c yÕu tè m«i tr−êng<br /> §ît thu<br /> §é trong (cm) NhiÖt ®é n−íc (oC) §é mÆn (‰) pH DO (mg/l)<br /> 24/10/2007 30 28,1 1,5 7,40 5,21<br /> 22/12/2007 35 24,5 5,0 7,50 5,57<br /> 04/03/2008 32 24,0 1,0 7,50 6,10<br /> 14/04/2008 27 29,7 0,0 7,50 6,22<br /> 10/05/2008 28 25,0 0,0 7,81 6,45<br /> 06/06/2008 25 28,1 1,5 7,40 5,21<br /> Max 35 29,7 5,0 7,81 6,45<br /> Min 25 24,0 0,0 7,40 5,21<br /> Trung b×nh 29,5 26,6 1,5 7,52 5,79<br /> 24<br /> Qua sè liÖu thu thËp ®−îc cho thÊy r−¬i xuÊt trong cña n−íc thñy triÒu vµo th¸ng 11 vµ th¸ng<br /> hiÖn di c− sinh s¶n ë ®é trong n−íc dao ®éng 12 lµ cao nhÊt t−¬ng øng ®é mÆn cao nhÊt, vµo<br /> trong kho¶ng 25-32 cm, nhiÖt ®é n−íc tõ 24,4 - thêi ®iÓm nµy, r−¬i ®i sinh s¶n víi sè l−îng<br /> 29,7oC, nhiÖt ®é kh«ng khÝ tõ 21 - 32,5oC, ®é ®«ng biÓu hiÖn ë s¶n l−îng r−¬i khai th¸c ®−îc<br /> mÆn tõ 0-5‰, pH tõ 7,2 - 7,8, hµm l−îng oxy tõ trong 2 th¸ng nµy lµ rÊt lín (1950 vµ 500 kg), do<br /> 5,2 - 6,45, tÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn ®Òu n»m trong vËy ®Ò tµi cã nhËn ®Þnh r»ng ®é ®ôc vµ ®é mÆn<br /> kho¶ng phï hîp cho sù ph¸t triÓn cña c¸c loµi cã ¶nh h−ëng lín ®Õn di c− sinh s¶n cña r−¬i.<br /> ®éng vËt thñy s¶n.<br /> 3. Sù biÕn ®æi cña c¬ thÓ r−¬i khi thµnh thôc<br /> Khi ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè sinh dôc<br /> thñy hãa trong c¸c ®ît thu mÉu cho thÊy ®é<br /> B¶ng 3<br /> ChiÒu dµi, réng, khèi l−îng, sè ®èt c¬ thÓ r−¬i sinh tr−ëng vµ sinh s¶n<br /> §é dµi th©n (cm) Réng th©n (mm) Träng l−îng (g) Sè ®èt c¬ thÓ<br /> §ît thu Tr−íc Khi Tr−íc Khi Tr−íc Khi Tr−íc Khi<br /> sinh s¶n sinh s¶n sinh s¶n sinh s¶n sinh s¶n sinh s¶n sinh s¶n sinh s¶n<br /> 24/10/2007 13,78 5,75 2,29 6,66 0,68 0,60 176 57<br /> 24/11/2007 9,56 4,96 2,33 6,15 0,36 0,69 169 66<br /> 10/05/2008 8,46 3,73 2,30 4,15 0,29 0,31 154 59<br /> Trung b×nh 10,60 4,81 2,31 5,65 0,44 0,53 166 61<br /> <br /> Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy, r−¬i sinh h×nh th¸i cÊu t¹o bªn ngoµi. Vµo mïa sinh s¶n,<br /> tr−ëng cã chiÒu dµi vµ sè ®èt c¬ thÓ lín h¬n r−¬i c¬ thÓ r−¬i ph¸t triÓn mËp m¹p, tr«ng rÊt ®Ñp<br /> sinh s¶n tõ 2,6 - 2,7 lÇn, ®©y còng cã thÓ lµ c¨n m¾t, c¬ thÓ ph©n tÝnh ®ùc c¸i riªng biÖt vµ cã thÓ<br /> cø ®Ó c¸c tµi liÖu kh¸c nhËn ®Þnh r»ng r−¬i sinh ph©n biÖt ®−îc b»ng m¾t th−êng.<br /> s¶n v« tÝnh (®øt ®o¹n) tr−íc khi sinh s¶n h÷u R−¬i c¸i c¬ thÓ cã mµu xanh nh¹t hay mµu<br /> tÝnh), chiÒu réng th©n vµ träng l−îng r−¬i sinh n©u vµng (mµu cña trøng). R−¬i ®ùc cã mµu s¾c<br /> tr−ëng nhá h¬n r−¬i sinh s¶n tõ 2,44 -1,2 lÇn, sÆc sì, th−êng lµ mµu tr¾ng ®ôc pha chót phít<br /> nguyªn nh©n vµo mïa sinh s¶n phÇn ®Çu c¬ thÓ hång, trªn l−ng cã 1 v¹ch ®á ch¹y däc theo th©n.<br /> r−¬i rÊt ph¸t triÓn.<br /> Khi thµnh thôc c¸c c¬ quan néi t¹ng cña r−¬i<br /> 4. Ph©n biÖt giíi tÝnh, tû lÖ ®ùc c¸i vµ h×nh ®Òu tiªu gi¶m hoÆc trèng rçng, c¬ l−ng vµ c¬<br /> thøc sinh s¶n r−¬i bông teo l¹i ë møc nhá nhÊt, toµn th©n r−¬i nh−<br /> a. Ph©n biÖt giíi tÝnh mét c¸i èng, bªn trong chøa ®Çy c¸c s¶n phÈm<br /> sinh dôc. C¬ thÓ r−¬i rÊt dÔ bÞ vì khi m«i tr−êng<br /> §èi víi r−¬i khi sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cã sù biÕn ®æi vÒ ®é mÆn, pH hay bÞ mét t¸c<br /> d−íi nÒn ®¸y bïn, c¬ thÓ cña chóng dµi vµ máng ®éng c¬ häc. Khi vì, trøng hay tinh trïng tho¸t ra<br /> tr«ng gièng nh− sîi chØ ®á, giai ®o¹n nµy gÇn ngoµi rÊt nhanh lµm c¬ thÓ r−¬i teo tãp l¹i.<br /> nh− kh«ng thÓ ph©n biÖt ®−îc giíi tÝnh b»ng<br /> <br /> R−¬i ®ùc<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> R−¬i c¸i<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 2. R−¬i ®ùc, r−¬i c¸i vµ l¸t c¾t ngang r−¬i c¸i trong mïa sinh s¶n<br /> 25<br /> b. Tû lÖ ®ùc c¸i cña r−¬i khi gi¶i phÉu còng chØ ph©n biÖt ®−îc giíi tÝnh<br /> cña r−¬i c¸i b»ng ph−¬ng ph¸p gi¶i phÉu vµ c¾t<br /> Khi sinh tr−êng vµ ph¸t triÓn ë trong hang m«, qua 3 ®ît thu mÉu kÕt qu¶ ph©n tÝch theo<br /> d−íi bïn dùa vµo mµu s¾c vµ h×nh th¸i bªn b¶ng sau:<br /> ngoµi th× hÇu nh− kh«ng ph©n biÖt ®−îc ®ùc c¸i,<br /> <br /> B¶ng 4<br /> Tû lÖ ®ùc c¸i trung b×nh cña r−¬i sinh s¶n qua c¸c ®ît thu mÉu<br /> §ît thu mÉu R−¬i ®ùc R−¬i c¸i Tû lÖ ®ùc/c¸i<br /> 24/10/2007 21 29 1/1,4<br /> 22/12/2007 15 35 1/2,3<br /> 10/5/2008 16 34 1/2,1<br /> Trung b×nh 17 33 1/1,9<br /> <br /> Qua b¶ng cho thÊy, tû lÖ ®ùc/c¸i r−¬i tham nhÇm r»ng tr−íc khi r−¬i sinh s¶n h÷u tÝnh th×<br /> gia sinh s¶n trong 3 ®ît thu mÉu lµ 1/1,9, tû lÖ ®- cã giai ®o¹n sinh s¶n v« tÝnh b»ng h×nh thøc<br /> ®ùc c¸i cña r−¬i th¸ng 12 vµ th¸ng 5 lµ t−¬ng ®øt ®o¹n).<br /> ®−¬ng nhau. Tû lÖ ®ùc/c¸i trung b×nh cña c¸c Qua kÕt qu¶ nghiªn cøu b−íc ®Çu c¸c mÉu<br /> ®ît thu kh¸c xa so víi c«ng bè cña t¸c gi¶ Vò vËt t¹i thùc ®Þa vµ ë phßng thÝ nghiÖm, ®Ò tµi cã<br /> B»ng (1960) lµ 1/10. nhËn ®Þnh r»ng, khi r−¬i tr−ëng thµnh còng<br /> c. H×nh thøc sinh s¶n cña r−¬i gièng nh− c¸c loµi giun nhiÒu t¬ kh¸c c¬ thÓ ®Òu<br /> chia lµm 2 phÇn, phÇn phÝa tr−íc lµ phÇn sinh<br /> Qua thu thËp mÉu vËt trong c¸c ®ît thu mÉu s¶n (epitoque), phÇn sau lµ phÇn dinh d−ìng<br /> vµ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy r»ng khi r−¬i (atoque). Vµo mïa sinh s¶n phÇn phÝa tr−íc cã<br /> sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn trong hang d−íi líp chøa tuyÕn sinh dôc rÊt ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ<br /> bïn, c¬ thÓ chóng cã chiÒu dµi, sè ®èt lín gÊp phÇn ch©n bªn; phÇn c¬ thÓ phÝa sau tiªu gi¶m<br /> 1,5-2 lÇn khi r−¬i næi lªn sinh s¶n (®©y còng cã vµ ph©n hñy trong hang n¬i r−¬i sinh sèng tr−íc<br /> thÓ lµ c¨n cø ®Ó c¸c tµi liÖu kh¸c nhËn ®Þnh khi r−¬i næi lªn di c− sinh s¶n.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 3. R−¬i thµnh thôc sinh dôc trong bïn tr−íc ngµy di c− sinh s¶n<br /> <br /> <br /> 26<br /> d. Søc sinh s¶n tuyÖt ®èi vµ t−¬ng ®èi cña r−¬i trøng/c¸ thÓ, søc sinh s¶n t−¬ng ®èi 233.528<br /> trøng/gam c¸ thÓ.<br /> Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch, søc sinh s¶n tuyÖt ®èi<br /> trung b×nh cña r−¬i Fa = 107.192 trøng vµ søc TµI LIÖU THAM KH¶O<br /> sinh s¶n t−¬ng ®èi Fg = 233.528 trøng. So s¸nh<br /> qua c¸c ®ît thu mÉu cho thÊy, søc sinh s¶n tuyÖt<br /> 1. Http://www.3dhanoi.com/forum/viewtopic.<br /> ®èi cña th¸ng 10 vµ th¸ng 12 cao h¬n th¸ng 5,<br /> php?p.<br /> nguyªn nh©n lµ vµo vô mïa r−¬i cã kÝch cì lín<br /> h¬n r−¬i vô chiªm. 2. Http://www.rimf.org.vn/bantin/tapchi.<br /> III. KÕT LUËN 3. NguyÔn V¨n Khang, 1991: R−¬i vµ nguån<br /> lîi. B¸o Khoa häc vµ §êi sèng, 48: 883.<br /> 1. M«i tr−êng sèng cña r−¬i ë d−íi nÒn ®¸y 4. §Æng Ngäc Thanh, Th¸i TrÇn B¸i vµ<br /> cña b-i triÒu cöa s«ng ven biÓn n¬i chÞu t¸c Ph¹m V¨n Miªn, 1980: §Þnh lo¹i ®éng vËt<br /> ®éng cña thñy triÒu, chÊt ®¸y lµ bïn hoÆc bïn<br /> kh«ng x−¬ng sèng n−íc ngät B¾c ViÖt Nam.<br /> c¸t pH dao ®éng tõ 7,2 - 7,8 ®é mÆn dao ®éng tõ<br /> Nxb. Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi.<br /> 0 - 5‰, nhiÖt ®é n−íc 24,4 - 29,7oC, r−¬i sinh<br /> s¶n vô chiªm (th¸ng 5, 6) vµ vô mïa (th¸ng 10, 5. Lª V©n, 2000: R−¬i - Hßa Trïng.<br /> 11) ngoµi ra cßn sinh s¶n r¶si r¸c vµo c¸c th¸ng Http://www.viendu.com.<br /> trong n¨m vµ kh«ng sinh s¶n vµo mïa m−a lò 6. Michael Mazurkiewicz, 1975: Biological<br /> (th¸ng 7 vµ 8). Bulletin, 149(1): 186-204.<br /> 2. R−¬i sinh tr−ëng c¬ thÓ cã d¹ng sîi chØ 7. Koya Yasunori et al., 2003: Gifu. Univ.,<br /> ®á, khã ph©n biÖt ®ùc c¸i. ChiÒu dµi trung b×nh<br /> Faculty of Education, JPN, 27(2): 85-94.<br /> 10,6 cm; chiÒu réng th©n 2,31 mm; khèi l−îng<br /> 0,44 gam vµ cã 164 ®èt. Khi thµnh thôc, r−¬i 8. Http://www.jstage.jst.go.<br /> ph©n tÝnh ®ùc c¸i vµ cã mµu s¾c riªng biÖt, c¬ 9. Pham Dinh Trong, 2006: About some<br /> thÓ cã chiÒu dµi trung b×nh 4,81 cm; chiÒu réng biological characteristics and the spawning<br /> th©n 4,65 mm; träng l−îng 0,53 gam vµ 64 ®èt. season of tylorrynchus heterochaetus<br /> 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, h×nh thøc (quatrefages) in the northern coast Vietnam:<br /> sinh s¶n cña r−¬i lµ sinh s¶n h÷u tÝnh, tû lÖ 6. Hai Phong Sub-Institute of Oceanography<br /> ®ùc/c¸i khi tham gia sinh s¶n lµ 1/1,9. Thêi gian Marine Resources and Environment.<br /> xuÊt hiÖn cña R−¬i ®Òu øng víi con n−íc c−êng Http://www.marinespecies.org/aphia.ph<br /> cña thñy triÒu, tuÇn tr¨ng. Khi thêi tiÕt cã sù p?p=taxdetails&id=337298.<br /> thay ®æi ®ét ngét bëi giã mïa vµ m−a nhá, nhiÖt<br /> ®é kh«ng khÝ 26,07oC, n−íc 26,63oC, ®é trong 10. Nguyªn C«ng Tiªu, 1927: Note sur un<br /> 27,4, ®é mÆn 1,5‰, pH dao ®éng tõ 7,4-7,81 vµ Palolo du Tokin: 33-39. Note, Inst,<br /> hµm l−îng oxy hßa tan 5,8 mg/l. Oceanogr, Indochine.<br /> 4. Khi thµnh thôc r−¬i cã tËp tÝnh di c− theo 11. M. M. C. H. Gravier, J. L. Dantan, 1932:<br /> thñy triÒu ra cöa s«ng ®Ó sinh s¶n råi chÕt, trøng Palolo Japonais [Tylorrhynchus<br /> ®−îc thô tinh, ph¸t triÓn thµnh Êu trïng ë m«i heterochaetus (De Quatrefages) =<br /> tr−êng n−íc cã ®é mÆn 5‰ trë lªn, sau ®ã Êu Tylorrhynchus chinensis (Grube) =<br /> trïng l¹i theo n−íc thñy triÒu trë vÒ c¸c b-i triÒu Ceratocephale osawai (Izuka)]. Crustace's<br /> ®Ó thùc hiÖn mét vßng ®êi míi. De'capodes Provenant De Dinstitut<br /> 5. Søc sinh s¶n tuyÖt ®èi cña r−¬i lµ 107.192 Oce'anographique De Nha Trang.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 27<br /> SOME CONTRIBUTION TO STUDY ON PRODUCTIVE CHARECTERISTICS OF<br /> THE palolo (Tylorrhynchus heterochaetus) POLYsCHAETA -<br /> NEREIDAE IN HAI PHONG BRACKISH WATER<br /> NGUYEN QUANG CHUONG<br /> <br /> SUMMARY<br /> <br /> The palolo (Tylorrhynchus heterochaetus, Quatrefages 1865) is a Polychaeta-Nereidae, living in muddy<br /> bottom of brackish water in estuaries coastal area. They are mainly captured during breeding.<br /> This type of the palolo Polychaeta is a favourite seafood, having highly nutrient value. Under large<br /> season.<br /> Demand for commercial food, together with overuse of pesticide for intensive agriculture and the<br /> destruction of the habitat, their population has over explored, leading to serious reduction of captured<br /> production.<br /> However, up to date, there is very little or almost no scientific information of the life cycle of this species.<br /> Knowledge in ecological characteristics such as tidal, weather change accompany with environmental<br /> parameters trigger induce spawning will help plan for conservation of the palolo Polychaete in the future.<br /> This study result for the palolo was conducted in Hai Phong from 10/2007 to 6/2008. It has shown that<br /> breeding season is during two periods, May - June and October - November in accordance with full moon,<br /> critical to starting tidal and weather change (little raining, winter win….)<br /> Determination of environment during breeding times has indicated that temperature 26.57°C (water) and<br /> 26.070C (air), secchi disk at 29.5 cm, pH value 7.52, DO 5.79 mg/l and salinity 1.5‰ were the critical<br /> parameters for the spawning.<br /> Investigation of morphology has shown that Dtr = 166, Dk = 61; Ltr = 10.60 cm, Lk = 4.812 cm; Rtr =<br /> 2.31 mm, Rk = 5.64 mm; Ptr = 0.442 gr; Pk = 0.532 gr.<br /> Sex ratio determined through color and thereby found that during the time of spawning, the ratio between<br /> male and female was 1/1.9. Interestingly, unlike the previous thought that the Worm was more likely asexual.<br /> The result in this study strongly proved that it is sexually reproductive.<br /> Acknowledgment<br /> Many thanks is forwards to prof. Dr. Dang Ngoc Thanh, Institute of Science and Technology of Vietnam<br /> who has advise the study and give comments to all materials in the paper.<br /> Great thanks to prof. Dr. Thai Tran Bai for lab. Work, Ms. Phan Thi Van, Mr. Mai Van Tai and Mr. Vo<br /> Van Binh (CEDMA) for all study facilities.<br /> Field study has been supported from Mr. Tran Dinh Tuat in Tan Thang village, Chen Thang commune, An<br /> Lao district, who gave useful information contributing to the study.<br /> <br /> Ngµy nhËn bµi: 31-3-2009<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 28<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2