intTypePromotion=1

Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ tiết kiệm nguyên liệu trong công ty

Chia sẻ: Dang Thi Thanh Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
220
lượt xem
60
download

Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ tiết kiệm nguyên liệu trong công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tiết kiệm nguyên liệu trong công ty', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ tiết kiệm nguyên liệu trong công ty

 1. Lêi nãi ®Çu Nguyªn vËt liÖu vµ C«ng cô dông cô lµ ®èi tîng lao ®éng vµ lµ ph- ¬ng tiÖn s¶n suÊt cña C«ng ty , v× vËy hiÓu vµ qu¶n lý sö dông cã hiÖu qu¶ chóng gióp cho C«ng ty tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu chi phÝ. MÆt kh¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu con gióp cho c«ng ty sö dông nguyªn vËt liÖu tèt trong thi c«ng vµ trong s¶n xuÊt b¶o ®¶m s¶n phÈm mµ c«ng ty lµm ra ®óng tiªu chuÈn chÊt lîng, kü thuËt cña nhµ chñ c«ng tr×nh. C«ng cô dông cô lµ ph- ¬ng tiªn tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm nã t¸c ®éng ®Õn chÊt lîng tèt sÊu cña s¶n phÈm, nÕu c«ng cô dông cô dïng trong s¶n xuÊt thi c«ng ®Çy ®ñ vµ ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt lîng gióp ngêi c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ trêng thêng lµ t¨ng cao kh«ng lêng. V× vËy mµ chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¨ng cao lµm ¶nh h- ëng kh«ng nhá tíi nguån vèn lu ®éng cña C«ng ty v× vËy viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô gióp cho C«ng ty n¨ng ®éng h¬n trong viÖc gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh c¸c hîp ®ång , n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em t¹i ®îc tr×nh bÇy thµnh 3 phÇn PhÇn 1 : §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû PhÇn 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû PhÇn 3 : §¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy Thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c¨n cø vµo lý thuyÕt víi sù vËn dông thùc tÕ t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy em ®· tr×nh bÇy mét sè ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý t¹i C«ng ty. Nhng do yÕu tæ chñ quan vÒ nhËn thøc vµ c¸ch nh×n nhËn cña mét sinh viªn thùc tËp v× vËy chuyªn ®Ò cña em sÏ cã nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh vËy em mong muèn nhËn ®îc sù chØ b¶o cña thÇy c« híng dÉn cïng c¸c c« c¸c chó trong phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty gióp bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
 2. Sinh viªn NguyÔn Anh TuÊn PhÇn 1 ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña c«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc, ®îc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã con dÊu riªng, ®îc phÐp më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong khu«n khæ cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty,.lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng ®êng thñy. Tªn giao dÞch quèc tÕ : WACO Trô së chÝnh : 159 Th¸i Hµ - §èng §a - Hµ Néi Chi nh¸nh : 14B8 - Ng« TÊt Tè - TP Hå ChÝ Minh C«ng ty c«ng tr×nh têng thñy tiÒn th©n lµ C«ng ty c«ng tr×nh ®êng s«ng 01 thuéc Côc ®êng s«ng - Bé giao th«ng vËn t¶i, thµnh lËp ngµy 01/07/1972 theo quyÕt ®Þnh 288/Q§-TCCB cña Bé giao th«ng vËn t¶i. N¨m 1983 C«ng ty c«ng tr×nh ®êng s«ng sè 1 ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp cÇu c¶ng 204 trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp giao th«ng 2 Bé giao th«ng vËn t¶i. N¨m 1986 , XÝ nghiÖp cÇu c¶ng 204 ®îc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp c«ng tr×nh ®êng thñy trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c XÝ nghiÖp qu¶n lý giao th«ng ®êng thñy 1. Th¸ng 1 n¨m 1990, XÝ nghiÖp c«ng tr×nh ®êng thñy 1 ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng ®- êng thñy theo quyÕt ®Þnh sè 601/Q§/TCCB_L§ ngµy 05/04/1993 cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i vÒ viÖc thµnh lËp l¹i vµ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc l¹i cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû. Cã thÓ nãi r»ng sau h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c«ng tr×nh thuû, C«ng ty c«ng tr×nh thuû ®· cã rÊt nhiÒu biÕn ®æi vÒ tªn, quy m« ho¹t ®éng, h×nh thøc ho¹t ®éng. Sù thay ®æi nµy lµ mét tÊt yÕu vµ hoµn toµn phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña
 3. ngµnh x©y dùng nãi riªng. KÕt qu¶ ®¹t ®îc sau h¬n 30 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®· chøng tá C«ng ty ®· vµ ®ang ®i ®óng híng. HiÖn nay tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty cã quy m« kh¸ lín víi 8 ®¬n vÞ trong c¶ níc, víi 1124 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã 213 kü s, 129 ngêi cã tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn, 782 c«ng nh©n c¸c ngµnh vµ mét sè lîng lín c«ng nh©n lµm hîp ®ång ng¾n h¹n. HÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cña C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng vµ hiÖn ®¹i, ®¸p øng ®- îc yªu cÇu cña ngµnh víi h¬n 500 chñng lo¹i thiÕt bÞ thi c«ng c¬ giíi, ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû bé. Víi sù nç lùc kh«ng ngõng cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty nªn tõ ngµy thµnh lËp cho ®Õn nay, ®Æc biÖt sau khi Nhµ níc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ kinh tÕ qu¶n lý tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty lu«n ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch ®Æt ra vµ kÕ ho¹ch cña cÊp trªn giao cho. V× vËy, C«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng víi b¹n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông Qua sù ph¸t triÓn trªn cho thÊy híng ®i hoµn toµn ®óng ®¾n vµ cã lîi. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra n¨m 2005 C«ng ty sÏ tiÕp tôc ®Çu t chiÒu s©u mua s¾m míi tµi s¶n cè ®Þnh nh»m ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng ng©n s¸ch lao ®éng ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng. Còng trong n¨m 2005 C«ng ty sÏ nç lùc s¶n xuÊt kinh doanh nh t×m hiÓu thÞ trêng, tiÕp cËn c«ng nghÖ míi, t¨ng vßng quay cña vèn, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao chÊt lîng vµ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm truyÒn thèng, më réng thÞ trêng tiªu thô ®Ó phÊn ®Êu ®¹t kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Ò ra cho n¨m nay. Nh vËy, qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m×nh, C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû ®· kh¼ng ®Þnh u thÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty sÏ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gióp ngµnh x©y dùng c«ng tr×nh ®êng thuû nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ ®Êt níc nãi chung ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n n÷a trong thêi gian tíi. 2 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty
 4. C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy lµ doanh nghiÖp Nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp, lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty X©y dùng ®êng thñy ho¹t ®éng theo ph©n cÊp cña ®iÒu lÖ Tæng c«ng ty vµ ®iÒu lÖ C«ng ty. C«ng ty ®îc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh bëi Gi¸m ®èc c«ng ty, chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty. Ngoµi ra cßn cã c¸c Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, cã c¸c phßng ban nghiÖp vô trong C«ng ty thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chung cña C«ng ty, c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc ho¹t ®éng kinh tÕ theo chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc, tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Òu ph¶i th«ng qua C«ng ty. Mçi xÝ nghiÖp ®Òu cã mét ChØ huy trëng vµ hai ChØ huy phã do C«ng ty bæ nhiÖm qu¶n lý chung vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc C«ng ty. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, ®îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®è c Phã G§ Phã G§ Phã G§ Phã G§ K.ho¹ch-T.tr-ê ng Kü thuËt thi c«ng Chi nh¸nh ThiÕt bÞ Phßng Phßn Phßng Phßn Phßng Phßng Phßn KHTT g TBVT g TCKT QLDA g KTTC TCL§ HCYT XN XN XN XN XN XN XN XN 4 6 8 10 12 18 20 75 S¬ ®å 01 – Tæ c høc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty . Trong ®ã: Gi¸m ®èc: cã c¸c nhiÖm vô sau:
 5. ♣ QuyÕt ®Þnh ph¬ng híng kÕ ho¹ch, dù ¸n s¶n xuÊt - kinh doanh vµ c¸c chñ tr¬ng lín cña C«ng ty. ♣ QuyÕt ®Þnh viÖc hîp t¸c ®Çu t, liªn doanh kinh tÕ cña C«ng ty, kÕ ho¹ch më réng kinh doanh trªn c¬ së sö dông tèi u mäi nguån lùc mµ C«ng ty cã vµ tù huy ®éng phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng. QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò tæ chøc ®iÒu hµnh ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao, quyÕt ®Þnh viÖc ph©n chia lîi nhuËn, ph©n phèi lîi nhuËn vµo c¸c quü cña C«ng ty. Lµ chñ tµi kho¶n cña C«ng ty, trùc tiÕp ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng, phª chuÈn quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ duyÖt tæng quyÕt to¸n cña C«ng ty. QuyÕt ®Þnh viÖc chuyÓn nhîng, mua b¸n, cÇm cè c¸c lo¹i tµi s¶n chung cña C«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp míi, s¸p nhËp gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt - kinh doanh thuéc nguån vèn ®Çu t cña C«ng ty. ♣ QuyÕt ®Þnh viÖc ®Ò b¹t, bæ nhiÖm, bæ nhiÖm l¹i, lu©n chuyÓn, miÔn nhiÖm Phã Gi¸m ®èc C«ng ty, Gi¸m ®èc c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc, chi nh¸nh, kÕ to¸n trëng C«ng ty vµ c¸c chøc danh kh¸ch trong C«ng ty. Tæ chøc thanh tra vµ xö lý c¸c vi ph¹m ®iÒu lÖ C«ng ty, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty vµ thùc hiÖn nép Ng©n s¸ch hµng n¨m. Gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ chØ ®Þnh trùc tiÕp c¸c phßng, c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÖm vô mµ kh«ng th«ng qua c¸c phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc ®ã. C¸c phã gi¸m ®èc C«ng ty: lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, ®îc Gi¸m ®èc uû quyÒn hoÆc chÞu tr¸ch nhiÖm trong mét sè lÜnh vùc chuyªn m«n, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi Gi¸m ®èc vÒ phÇn viªc ®îc ph©n c«ng. Trong tõng thêi kú cã thÓ ®îc Gi¸m ®èc uû nhiÖm trùc tiÕp quyÕt ®Þnh mét sè vÊn ®Ò thuéc nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc. Phßng kÕ ho¹ch - thÞ trêng: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - B¸m s¸t, t×m hiÓu thÞ trêng, xö lý th«ng tin, tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tiÕp thÞ thÞ trêng, x©y dùng híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ng¾n h¹n trªn c¬ së c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· vµ sÏ ®îc kÝ kÕt, n¨ng lùc cña C«ng ty vµ tõng ®¬n vÞ. - ChuÈn bÞ c¸c thñ tôc cho Gi¸m ®èc C«ng ty giao kÕ ho¹ch cho c¸c ®în vÞ trùc thuéc C«ng ty. KiÓm tra, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kÕ ho¹ch, thùc hiÖn c¸c thñ tôc XDCB, cïng c¸c ®¬n vÞ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò
 6. ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c tiÕn ®é, chÊt lîng, uy tÝn víi kh¸ch hµng, gióp Gi¸m ®èc kiÓm tra vµ tæng hîp t×nh h×nh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, giao kÕ ho¹ch cho c¸c XÝ nghiÖp, c¸c ®éi trùc thuéc vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiªn kÕ ho¹ch theo tuÇn, th¸ng, quý, n¨m. C«ng t¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸ phôc vô c«ng t¸c ®Êu thÇu c«ng tr×nh, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ. Phßng kü thuËt - thi c«ng: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt vµ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn thi c«ng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶, nghiªn cøu c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý hãa s¶n xuÊt, cïng phßng nghiÖp vô tham mu trong c«ng t¸c ®Çu t, më réng ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm x©y dùng. - LËp thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ë d¹ng s¬ ®å c«ng nghÖ cho c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tõ 1 tû ®ång trë lªn, phôc vô c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ thi c«ng c«ng tr×nh cã tÝnh kh¶ thi cao ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng tr×nh, n©ng cao chÊt l- îng c«ng tr×nh thi c«ng. - Qu¶n lý kü thuËt c¸c c«ng tr×nh, lËp ph¬ng ¸n thi c«ng, theo dâi khèi lîng thùc hiÖn vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. LËp biªn b¶n xö lý sù cè c«ng tr×nh vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. KiÓm tra, ký x¸c nhËn khèi lîng theo giai ®o¹n, gióp C«ng ty øng vèn cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng kÞp thêi, chÝnh x¸c. Phßng thiÕt bÞ vËt t: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: ϖ Qu¶n lý thiÕt bÞ. - Híng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc qu¶n lý, khai th¸c c¸c thiÕt bÞ ®óng quy tr×nh, quy ph¹m. Nghiªn cøu c¶i tiÕn c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô s¶n xuÊt, øng dông vµo s¶n xuÊt nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng thêi gian sö dông trang thiÕt bÞ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng hiÖn trêng, ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt cho phÐp. - LËp kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n söa ch÷a ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ, theo dâi, ®«n ®èc kiÓm tra chÊt lîng c«ng t¸c b¶o dìng söa ch÷a ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ t¹i c¸c ®¬n vÞ, nghiªn cøu tÝnh n¨ng kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ míi, lËp
 7. quy tr×nh vµ híng dÉn ®¬n vÞ qu¶n lý sö dông vµ khai th¸c c¸c thiÕt bÞ. Tham mu cho ban Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ khai th¸c thiÕt bÞ, kÕ ho¹ch ®Çu t thiÕt bÞ, thanh lý thiÕt bÞ cò háng hoÆc sö dông kÐm hiÖu qu¶, ®iÒu ®éng c¸c thiÕt bÞ trong C«ng ty phôc vô s¶n xuÊt vµ tæ chøc thùc hiÖn. - Tham mu cho ban l·nh ®¹o C«ng ty vÒ viÖc khen thëng nh÷ng c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ qu¶n lý khai th¸c thiÕt bÞ tèt vµ sö lý kû luËt nh÷ng c¸ nh©n ®¬n vÞ qu¶n lý khai th¸c thiÕt bÞ kh«ng ®óng híng dÉn, quy tr×nh, quy ph¹m ®Ó x¶y ra mÊt an toµn, g©y thiÖt h¹i cho s¶n xuÊt vµ con ngêi, tæng hîp b¸o c¸o c«ng t¸c khai th¸c, söa ch÷a thiÕt bÞ cña c¸c ®¬n vÞ vµ toµn C«ng ty, b¸o c¸o Gi¸m ®èc vµ c¬ quan cÊp trªn theo quy ®Þnh. ϖ Qu¶n lý vËt t. - N¾m v÷ng th«ng tin gi¸ c¶ vËt t t¹i thêi ®iÓm theo khu vùc thi c«ng phôc vô cho c«ng t¸c ®Êu thÇu c«ng tr×nh vµ kho¸n c«ng tr×nh cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng, n¾m v÷ng kÕ ho¹ch thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh theo dù to¸n vµ c¸c khèi lîng ph¸t sinh kh¸c phôc vô cho viÖc qu¶n lý h¹n møc vËt t thi c«ng vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh. - Cung øng vËt t cho c¸c c«ng tr×nh theo lÖnh cña ban Gi¸m ®èc nh c¸c lo¹i vËt t ®Æc chñng, c¸c lo¹i vËt t trong níc kh«ng s¶n xuÊt ph¶i hîp ®ång mua cña níc ngoµi, c¸c c«ng tr×nh cã khèi lîng vËt t lín tËp trung, n¾m ch¾c t×nh h×nh vËt t tån ®äng cña c¸c ®¬n vÞ, c«ng tr×nh, tham mu cho Gi¸m ®èc ®iÒu chuyÓn vËt t néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, lµm träng tµi gi÷a c¸c ®¬n vÞ vÒ gi¸ c¶ vËt t ®iÒu chuyÓn, ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n khai th¸c vËt t sö dông lu©n chuyÓn nhiÒu lÇn trong thi c«ng. - Thêng xuyªn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh trong c«ng t¸c cung øng, qu¶n lý, sö dông vËt t cña c¸c ®¬n vÞ, cã quyÒn ®×nh chØ viÖc cung øng vËt t ®èi víi c¸c chñng lo¹i vËt t cã chÊt lîng kÐm, kh«ng ®óng quy ®Þnh, gi¸ thµnh cao trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i cña thÞ trêng. §Ò nghÞ khen thëng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ cung øng, qu¶n lý vËt t vµ ngîc l¹i, híng dÉn ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú vµ thùc hiÖn kiÓm kª tån kho 6 th¸ng hoÆc 1 n¨m, tham gia ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, xÐt quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m cña ®¬n vÞ.
 8. - LËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. T×m kiÕm nguån hµng, mua b¸n vËt t, phô tïng ®¶m b¶o tèt rÎ, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh. - X©y dùng ph¬ng ¸n qu¶n lý, sö dông tiÕt kiÖm vËt t ®¶m b¶o hiÖu qu¶, KiÓm tra chÊt lîng vËt t ®a vµo c¸c c«ng tr×nh do c¸c ®¬n vÞ c¬ së tù mua. Phßng tæ chøc lao ®éng vµ tiÒn l¬ng: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Tham mu cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ tæ chøc bé m¸y SX - KD vµ bè chÝ nh©n sù phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, qu¶n lý hå s¬ lÝ lÞch nh©n viªn toµn C«ng ty, gi¶i quyÕt thñ tôc vÒ chÕ ®é tuyÓn dông, th«i viÖc, bæ nhiÖm, b·i miÔn, kû luËt, khen thëng, n©ng l¬ng, nghØ chÕ ®é, BHXH, lµ thµnh viªn cña héi ®ång thi ®ua vµ héi ®ång kØ luËt cña C«ng ty, quy ho¹ch c¸n bé, tham mu cho Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh viÖc ®Ò b¹t vµ ph©n c«ng c¸n bé l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - X©y dùng kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô, thi tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ xÐt duyÖt chi phÝ tiÒn l¬ng. Cïng c¸c phßng nghiÖp vô nghiªn cøu viÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc, x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, chi phÝ tiÒn l¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ lËp sæ s¸ch thèng kª, b¸o c¸o vÒ lao ®éng - tiÒn l¬ng theo ph¸p lÖnh thèng kª vµ thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l¬ng. - Híng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng, c«ng t¸c phßng chèng b·o lò, ch¸y næ, c«ng t¸c an ninh, b¶o vÖ, qu©n sù ®Þa ph- ¬ng, qu¶n lý hé khÈu tËp thÓ, trong tõng trêng hîp ®îc Gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn ®¹i diÖn cho ngêi sö dông lao ®éng gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp khiÕu l¹i vÒ lao ®éng, chÕ ®é chÝnh s¸ch, tho¶ íc lao ®éng vµ hîp ®ång lao ®éng.
 9. - C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý nh©n lùc, ®µo t¹o, lao ®éng tiÒn l¬ng, n©ng l¬ng, n©ng bËc, thi ®ua khen thëng, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ngêi lao ®éng. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ níc. Qu¶n lý toµn bé vèn, nguån vèn, quü trong toµn C«ng ty, ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ cã hÖ thèng diÔn biÕn c¸c nguån vèn, lµm chøc n¨ng cña ng©n hµng cho vay vµ lµ thung t©m thanh to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trong néi bé C«ng ty, tæng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh, lËp b¸o c¸o thèng kª, ph©n tÝch ho¹t ®éng SX-KD ®Ó phôc vô cho viÖc kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña C«ng ty. - Gi¸m ®èc kÕ to¸n tµi vô ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, kiÓm so¸t vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, thèng kª kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, theo dâi vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong viÖc lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¸c lo¹i vèn. Theo dâi c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n kÕ to¸n, híng dÉn lËp c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c nguån vèn cÊp, vèn vay nhËn ®îc, thùc hiÖn thèng kª - kÕ to¸n theo ph¸p lÖnh thèng kª - kÕ to¸n, tham mu cho ban Gi¸m ®èc trong C«ng ty trong viÖc ®Êu thÇu vµ giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng tõng c«ng tr×nh, c¬ chÕ ph©n phèi lîi nhuËn, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh, tiÒn tÖ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cÊp trªn. - LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch tµi chÝnh kÕ to¸n theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m cña C«ng ty. Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hµng quý ®Ó gióp Gi¸m ®èc n¾m ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, chØ ra nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cho C«ng ty. Phßng hµnh chÝnh y tÕ - Tæ chøc c«ng t¸c lÔ t©n, ®ãn tiÕp, bè chÝ ¨n ë ®i l¹i cho kh¸ch cña C«ng ty vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¬n vÞ vÒ c«ng t¸c t¹i v¨n phßng C«ng ty. Tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty duy tr× mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan ®Þa ph¬ng, qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n néi bé C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ
 10. trùc thuéc nÕu cã yªu cÇu, qu¶n lý lu tr÷ c«ng v¨n giÊy tê, sæ s¸ch hµnh chÝnh, con dÊu, ®¶m b¶o trang thiÕt bÞ lµm viÖc, ph¬ng tiÖn phôc vô c«ng t¸c vµ tæ chøc c¸c héi nghÞ thêng kú vµ ®ét xuÊt cña C«ng ty. - §¶m b¶o c¶nh quan m«i trêng C«ng ty lu«n s¹ch ®Ñp, qu¶n lý hå s¬ ®Êt ®ai toµn C«ng ty, tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty s¾p xÕp æn ®Þnh vÒ n¬i ë cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn chÕ ®é thuÕ nhµ ®Êt, kÕt hîp víi phßng tæ chøc lao ®éng - tiÒn l¬ng vÒ c«ng t¸c y tÕ, tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, mua b¶o hiÓm y tÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty, tham gia b¶o vÖ m«i sinh m«i trêng, an ninh chËt tù, phßng ch¸y ch÷a ch¸y cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Phßng qu¶n lý dù ¸n: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c phßng ban, ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty lËp hå s¬ dù thÇu vµ ®Êu thÇu c«ng tr×nh, khi c«ng tr×nh tróng thÇu, bãc t¸ch c¸c chi phÝ ®Çu vµo göi c¸c phßng cã liªn quan theo dâi thùc hiÖn, chuÈn bÞ c¸c thñ tôc tham mu cho Gi¸m ®èc hîp ®ång kho¸n gän toµn bé c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®èi víi c¸c ®în vÞ trùc thuéc, quyÕt to¸n thanh lý c¸c hîp ®ång khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. - KiÓm tra, híng dÉn ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®óng tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n, ®óng víi quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ C«ng ty, cïng c¸c ®¬n vÞ hoµn thµnh hå s¬ nghiÖm thu c«ng tr×nh, hå s¬ hoµn c«ng, thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh. KÕt hîp víi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ thu håi vèn c«ng tr×nh, qu¶n lý toµn bé c¸c hîp ®ång kinh tÕ t¹i C«ng ty (kÓ c¶ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ®îc Gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh, Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ký víi kh¸ch hµng). C¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m do C«ng ty giao, ®Æc biÖt lµ kÕ ho¹ch gi¸ trÞ vÒ doanh thu. MÆc dï trong mçi phßng ban trong C«ng ty ®¶m nhËn mét lÜnh vùc riªng nhng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc gi÷a c¸c phßng ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng lËp hå s¬ dù thÇu. NÕu tróng thÇu hå s¬ dù thÇu sÏ ®îc chuyÓn cho phßng dù ¸n. Phßng dù ¸n tiÕn hµnh lµm bµi thÇu lËp dù to¸n. Phßng tµi chÝnh trªn c¬ së dù to¸n ®·
 11. l©p tiÕn hµnh bãc dù to¸n, vay vèn cÊp cho ®¬n vÞ thi c«ng. Phßng kü thuËt thi c«ng th× dùa trªn hå s¬ dù thÇu do phßng kÕ ho¹ch thÞ tr êng chuyÓn sang ®Ó thiÕt kÕ b¶n vÏ küthuËt, ®a ra biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng. Nh vËy bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû ®îc chia thµnh c¸c phßng ban, c¸c chi nh¸nh, c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô rÊt râ rµng. ChÝnh v× thÕ c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty ®· rÊt cã hiÖu qu¶, C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh, gãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸, ®a níc ta tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. M« h×nh qu¶n lý nh vËy gióp cho viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ h¬n, sù ph©n c«ng lao ®éng hîp lý h¬n, tr¸nh ®îc sù chång chÐo trong qu¶n lý. 3 Tæ chøc ho¹t déng kinh doanh 3.1. §Þa bµn ho¹t ®éng Lµ mét C«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng ®êng thuû nhng C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû l¹i cã nhiÒu XÝ nghiÖp thµnh viªn. §Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty tõ B¾c vµo Nam. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn cña c«ng ty tËp trung ë : Hµ Néi : V¨n phßng c«ng ty C¸c XÝ nghiÖp 8, 12, 18, 20 H¶i Phßng : XÝ nghiÖp 4 Nam §Þnh : XÝ nghiÖp 75 Thµnh Phè Hå ChÝ Minh: XÝ nghiÖp 6, 10 V× c¸c XÝ nghiÖp cña C«ng ty tr¶i dµi kh¾p ®Êt níc nªn viÖc tham gia ®Êu thÇu vµ tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trong c¶ níc hÕt søc thuËn tiÖn, ®iÒu ®ã gióp C«ng ty cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ trong thi c«ng, h¹ gi¸ thµnh dù thÇu vµ C«ng ty cã ®îc nhiÒu hîp ®ång thi c«ng h¬n. V× vËy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho lao ®éng trong C«ng ty cã nhiÒu viÖc lµm, thu nhËp cña ngêi lao ®éng æn ®Þnh ®ång thêi doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng ®¸ng kÓ. 3.2. Néi dung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty C«ng tr×nh ®êng thuû thuéc ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mang nh÷ng nÐt ®Æc thï
 12. riªng. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trong vµ ngoµi ngµnh bao gåm: - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. - S¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n. - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông. - X©y dùng tr¹m ®iÖn vµ ®êng d©y ®iÖn. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÇu cèng, kªnh m¬ng, ®ª, kÌ, tr¹m b¬m níc, chØnh trÞ dßng ch¶y... - NhËn gia c«ng c¬ khÝ c¸c lo¹i phao neo s«ng, biÓn, söa ch÷a ®¹i tu c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, tham gia ®Êu thÇu vµ nhËn ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh trong vµ ngoµi níc. - Lµm ®¹i lý vµ cho thuª c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ: CÇn cÈu, Xµ lan, ®Çu kÐo «t«, m¸y thi c«ng vµ mua b¸n c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng. - Thùc hiÖn liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c¬ quan, XÝ nghiÖp, C«ng ty, c¸ nh©n. 3.3. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty S¶n phÈm cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt l©u dµi. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n s¶n phÈm x©y l¾p nhÊt thiÕt ph¶i lËp dù to¸n (dù to¸n thiÕt kÕ, dù to¸n thi c«ng). Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p còng nhÊt thiÕt ph¶i lËp dù to¸n, lÊy dù to¸n lµm thíc ®o, ®ång thêi ®Ó gi¶m bít rñi do ph¶i mua b¶o hiÓm cho c«ng tr×nh x©y l¾p. S¶n phÈm cña C«ng ty hoµn thµnh kh«ng nhËp kho mµ ®îc tiªu thô ngay theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tháa thuËn víi chñ ®Çu t (gi¸ ®Êu thÇu), do ®ã tÝnh chÊt hµng hãa cña s¶n phÈm kh«ng thÓ hiÖn râ (v× ®· quy ®Þnh gi¸ c¶, ngêi mua, ngêi b¸n tríc khi x©y dùng th«ng qua hîp ®ång giao nhËn thÇu).
 13. S¶n phÈm cña C«ng ty l¹i cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt (m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng, ngêi lao ®éng) ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. §Æc ®iÓm nµy lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý sö dông, h¹ch to¸n tµi s¶n, vËt t rÊt phøc t¹p do ¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn, thêi gian thi c«ng. S¶n phÈm tõ khi khëi c«ng cho ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh bµn giao vµ ®a vµo sö dông thêng kÐo dµi. Nã phô thuéc vµo quy m«, tÝnh phøc t¹p vÒ kü thuËt cña c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng l¹i chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n l¹i chia thµnh nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, c«ng viÖc l¹i thêng diÔn ra ngoµi trêi chÞu t¸c ®éng rÊt lín cña c¸c nh©n tè m«i tr- êng. §Æc ®iÓm nµy thêng ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý gi¸m s¸t chÆt chÏ sao cho ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh (chñ ®Çu t thêng gi÷ l¹i mét phÇn gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh, hÕt thêi h¹n míi thanh to¸n cho ®¬n vÞ x©y l¾p). 3.4. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp. Mçi lo¹i doanh nghiÖp cã mét lo¹i s¶n phÈm th× sÏ cã quy tr×nh c«ng nghÖ cña riªng lo¹i s¶n phÈm ®ã. C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû lµ ®¬n vÞ x¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm x©y dùng, c¸c dÞch vô söa ch÷a, chïng tu c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ. H¬n n÷a, c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty x©y dùng thêng cã quy m« lín, réng kh¾p l¹i mang tÝnh träng ®iÓm, liªn hoµn nªn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty kh«ng ph¶i lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hay d©y chuyÒn s¶n xuÊt tù ®éng mµ lµ quy tr×nh ®Êu thÇu, thi c«ng, bµn giao c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, m¸y mãc söa ch÷a mét c¸ch liªn hoµn. Cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû nh sau:
 14. Giai ®o ¹n ®Êu thÇu c «ng Giai ®o ¹n tró ng thÇu c «ng tr×nh tr×nh - Hå s ¬ dù thÇu - Th-¬ng th¶o víi chñ ®Çu t- - Dù thÇu - Ký hîp ®ång Giai ®o ¹n ng hiÖn thu Giai ®o ¹n thi c «ng c «ng c «ng tr×nh tr×nh - Bµn giao tõng phÇn - Bµn giao m Æ t b»ng - Bµn giao toµn bé c«ng - Thi c«ng c«ng tr×nh tr×nh - Giai ®o ¹n c«ng tr×nh B¶o hµnh thanh lý hîp ®ång - S au giai ®o¹n b¶o hµnh - NhËn ®ñ gi¸ trÞ c«ng tr×nh S¬ ®å 02 – Quy tr×nh c «ng nghÖ s ¶n xuÊt t¹i c «ng ty ϖ Giai ®o¹n ®Êu thÇu c«ng tr×nh Giai ®o¹n dù thÇu: chñ ®Çu t th«ng b¸o ®Êu thÇu hoÆc göi th mêi thÇu tíi C«ng ty, C«ng ty sÏ mua hå s¬ dù thÇu mµ chñ ®Çu t ®· b¸n. C¨n cø vµo biÖn ph¸p thi c«ng hå s¬ kü thuËt, lao ®éng, tiÒn l¬ng cña hå s¬ mêi thÇu vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c C«ng ty ph¶i lµm c¸c thñ tôc sau: + LËp biÖn ph¸p thi c«ng vµ tiÕn ®é thi c«ng. + LËp dù to¸n vµ x¸c ®Þnh gi¸ bá thÇu. + GiÊy b¶o l·nh dù thÇu cña Ng©n hµng. + Cam kÕt cung øng tÝn dông. ϖ Giai ®o¹n tróng thÇu c«ng tr×nh Khi tróng thÇu c«ng tr×nh, chñ ®Çu t cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®· tróng. + C«ng ty cïng chñ ®Çu t th¬ng th¶o hîp ®ång. + LËp hîp ®ång giao nhËn thÇu vµ ký kÕt. + Thùc hiÖn b¶o l·nh - thùc hiÖn hîp ®ång cña Ng©n hµng. + T¹m øng vèn theo hîp ®ång vµ luËt x©y dùng quy ®Þnh. ϖ Giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh + LËp vµ b¸o c¸o biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, tr×nh bµy tiÕn ®é thi c«ng tríc chñ ®Çu t vµ ®îc chñ ®Çu t chÊp thuËn. + Bµn giao vµ nhËn tim mèc mÆt b»ng.
 15. + Thi c«ng c«ng tr×nh theo biÖn ph¸p tiÕn ®é ®· lËp. ϖ Giai ®o¹n nghiÖm thu c«ng tr×nh + Giai ®o¹n nghiÖm thu tõng phÇn: C«ng tr×nh x©y dùng th- êng cã nhiÒu giai ®o¹n thi c«ng vµ phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. V× vËy C«ng ty vµ chñ ®Çu t thêng quy ®Þnh nghiÖm thu c«ng tr×nh theo tõng giai ®o¹n. C«ng ty cïng chñ ®Çu t x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh vµ ký vµo v¨n b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh theo tõng giai ®o¹n ®· ký trong hîp ®ång. Thêng th× khi nghiÖm thu hoµn thµnh, tõng giai ®o¹n chñ ®Çu t l¹i øng mét phÇn gi¸ trÞ cña giai ®o¹n tiÕp theo cña c«ng tr×nh. +Tæng nghiÖm thu vµ bµn giao: Lóc nµy c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh theo ®óng tiÕn ®é vµ gi¸ trÞ khèi lîng trong hîp ®ång, C«ng ty sÏ thùc hiÖn c¸c thñ tôc sau: - LËp dù to¸n vµ tr×nh chñ ®Çu t phª duyÖt. - Chñ ®Çu t phª duyÖt vµ thanh to¸n tíi 95% gi¸ trÞ c«ng tr×nh cho C«ng ty, gi÷ l¹i 5% gi¸ trÞ b¶o hµnh c«ng tr×nh (hoÆc th«ng qua Ng©n hµng b¶o l·nh cho C«ng ty). ϖ Giai ®o¹n thanh lý hîp ®ång. Lµ thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh ®· hÕt, c«ng tr×nh ®¶m b¶o gi¸ trÞ hîp ®ång ®· tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. Lóc nµy C«ng ty nhËn 5% gi¸ trÞ c«ng tr×nh cßn l¹i vµ hai bªn lµ chñ ®Çu t vµ C«ng ty ký vµo v¨n b¶n thanh lý hîp ®ång ®· ký theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, chÊm døt quan hÖ kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t vµ C«ng ty t¹i thêi ®iÓm v¨n b¶n thanh lý cã hiÖu lùc. 4 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty 4.1 M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn, h¹ch to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n. Phßng kÕ to¸n C«ng ty cã chøc n¨ng tham mu cho Ban gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®ång thêi kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty theo ®óng ph¸p luËt. Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm 5 ngêi gåm 1 kÕ to¸n tr- ëng vµ 4 kÕ to¸n viªn.
 16. KÕ to¸n tr-ë ng KÕ to¸n KÕ to¸n vËt t- KÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn l- Tæ ng hîp kiªm kiªm TS C§ Ng©n hµng ¬ng kiªm thanh chi phÝ gi¸ thµnh kiªm Thñ quü to¸n KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ to¸n XN to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n 4 XN 6 XN 8 XN 10 XN 12 XN 18 XN 22 XN 75 S¬ ®å 03 – M« h×nh qu¶n lý t¹i c«ng ty Trong ®ã: •KÕ to¸n trëng (Trëng phßng kÕ to¸n): ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn vµ Gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty, cã nhiÖm vô tæ chøc vµ kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n ë ®¬n vÞ. §ång thêi, kÕ to¸n tr- ëng cã nhiÖm vô thiÕt kÕ ph¬ng ¸n tù chñ tµi chÝnh, ®¶m b¶o khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån vèn cña C«ng ty nh viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c møc vèn cÇn thiÕt, t×m mäi biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. • KÕ to¸n tæng hîp kiªm chi phÝ gi¸ thµnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé trong viÖc nhËp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ vµo sæ s¸ch vµ m¸y tÝnh. Theo dâi trªn sæ tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng tµi kho¶n. H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh, tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh. Thùc hiÖn ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc lu ch÷ tµi liÖu kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n. §ång thêi phô tr¸ch viÖc thanh to¸n víi ®èi t¸c vµ vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông. Ngoµi ra cßn thay mÆt cho kÕ to¸n trëng trong nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt.
 17. • KÕ to¸n vËt t kiªm TSC§: Theo dâi sù biÕn ®éng, t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña c¸c lo¹i vËt t. §Ò ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm vËt t dïng vµo thi c«ng, kh¾c phôc vµ h¹n chÕ c¸c trêng hîp hao hôt, mÊt m¸t. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c ®èi tîng sö dông theo ®óng chÕ ®é. • KÕ to¸n ng©n hµng kiªm thñ quü: Theo dâi sù biÕn ®éng, t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña c¸c lo¹i vËt t. §Ò ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm vËt t dïng vµo thi c«ng, kh¾c phôc vµ h¹n chÕ c¸c trêng hîp hao hôt, mÊt m¸t. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c ®èi tîng sö dông theo ®óng chÕ ®é. • KÕ to¸n tiÒn l¬ng kiªm thanh to¸n: KiÓm tra viÖc tÝnh l¬ng cña c¸c xÝ nghiÖp theo ®óng ph¬ng ph¸p vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ. Theo dâi vµ tr¶ l¬ng cho bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp t¹i C«ng ty, theo dâi c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng chÕ ®é còng nh viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n trî cÊp, b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng trong C«ng ty. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n c«ng nî còng nh theo dâi viÖc sö dông c¸c nguån lùc cña c«ng ty, nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn chñ së h÷u, rµ so¸t c¸c dù chï chi tiªu ®¶m b¶o ®óng môc ®Ých, ®óng yªu cÇu vµ chÝnh x¸c, ®¶m b¶o ®é tin cËy cho c¸c quyÕt ®Þnh, c¸c b¸o c¸o thanh to¸n. • KÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp: Phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp do Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp trùc tiÕp chØ ®¹o, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty, cã nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n phÇn chi phÝ ®îc giao cho tõng c«ng tr×nh vµ cña toµn xÝ nghiÖp. Phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp gåm 3 ngêi: Phô tr¸ch phßng kÕ to¸n: Do gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®Þnh ®Ó thuËn lîi cho viÖc gi¸m s¸t c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp. ChÞu tr¸ch nhiÖm xö lý toµn bé chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c mÆt ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp nh: thanh to¸n víi c¸c ®éi, tÝnh l¬ng vµ c¸c
 18. kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh… Tæ chøc lu gi÷ sæ s¸ch chøng tõ, ®ång thêi kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cña xÝ nghiÖp theo ®óng ph¸p luËt vµ quy ®Þnh cña C«ng ty. KÕ to¸n m¸y kiªm kÕ to¸n tiÒn mÆt: ChÞu tr¸ch nhiÖm nhËp sè liÖu tõ chøng tõ vµo m¸y tÝnh, ®ång thêi theo dâi viÖc thu, chi tiÒn mÆt vµ vay vèn víi C«ng ty. Thñ quü: Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån quü cña XÝ nghiÖp. Ngoµi ra, ë c¸c XÝ nghiÖp cßn ph©n ra nhiÒu ®éi x©y dùng víi c¸c chøc n¨ng cô thÓ. KÕ to¸n ®éi ph¶i theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng tr×nh, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ x¶y ra ë c«ng tr×nh, tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho ngêi lao ®éng, tæ chøc tËp hîp chøng tõ chi phÝ ph¸t sinh ®Ó b¸o víi XÝ nghiÖp. NÕu kh«ng cã kÕ to¸n, ®éi tr - ëng trùc tiÕp thùc hiÖn phÇn viÖc nµy. 4.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû lµ doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p vµ chÞu sù ®iÒu chØnh cña LuËt doanh nghiÖp. Do vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp hiÖn hµnh do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Cô thÓ nh sau: ♣ Niªn ®é kÕ to¸n: b¾t ®Çu tõ 01/01 hµng n¨m vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. ♣ Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: c«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ. ♣ Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: c«ng ty ¸p dông theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. ♣ Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: c«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p khÊu hao
 19. ®êng th¼ng. ♣ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt: c«ng ty tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt theo ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. 4.3 HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n HiÖn nay, c«ng ty ¸p dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n ®îc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1995/Q§-BTC ngµy26 th¸ng 12 n¨m 1995 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. C«ng ty sö dông ®Çy ®ñ c¸c lo¹i chøng tõ b¾t buéc vµ lùa chän mét sè chøng tõ m¨ng tÝnh híng dÉn ®Ó phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ®îc thùc hiÖn chÆt chÏ vµ ®Çy ®ñ. Danh môc c¸c chøng tõ kÕ to¸n mµ c«ng ty sö dông. Stt Tªn chøng tõ Sè hiÖu chøng tõ 1 - Lao ®éng vµ tiÒn l¬ng 1 B¶ng chÊm c«ng 01- L§TL 2 B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng 02- L§TL 3 PhiÕu nghØ hëng BHXH 03- L§TL 4 B¶ng thanh to¸n BHXH 04- L§TL 5 B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng 05- L§TL 6 PhiÕu x¸c nhËn SP huÆc c«ng tr×nh hoµn 06- L§TL thµnh 7 PhiÕu b¸o lµm thªm giê 07- L§TL 8 Hîp ®ång giao kho¸n 08- L§TL 9 Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng 09- L§TL 2 - Hµng tån kho 10 PhiÕu nhËp kho 01-VT 11 PhiÕu xuÊt kho 02- VT 12 PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé 03/VT-3LL 13 PhiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc 04- VT 14 Biªn b¶n kiÓm nghiÖn 05- VT 15 ThÎ kho 06- VT 16 PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú 07- VT 17 Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ 08- VT 3 – B¸n hµng 18 Ho¸ ®¬n (GTGT) 01/GTKT- 3LL
 20. 19 Ho¸ ®¬n (GTGT) 01/GTKT-2LL 20 PhiÕu kª mua hµng 13HDBH 4 – TiÒn tÖ 23 PhiÕu thu 01 – TT 24 PhiÕu chi 02 – TT 25 GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng 03 – TT 26 Thanh to¸n tiÒn t¹m øng 04 – TT 27 Biªn lai thu tiÒn 05 – TT 29 B¶ng kiÓm kª quü 07a – TT 30 B¶ng kiÓm kª quü 07b – TT 5 – TSC§ 31 Biªn b¶n giao nhËn TSC§ 01 – TSC§ 32 ThÎ TSC§ 02 – TSC§ 33 Biªn b¶n thanh lý TSC§ 03 – TSC§ 34 Biªn b¶n giao nh©n TSC§ söa ch÷a 04 – TSC§ 35 Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ 05 – TSC§ 6 – S¶n xuÊt 36 PhiÕu theo dâi ca m¸y thi c«ng 01 - SX BiÓu 01 – Chøng tõ sö dông t¹i c«ng ty. Tµi kho¶n : Lo¹i 1 : Tµi s¶n lu ®éng - Bæ sung tµi kho¶n 136 “Ph¶i thu néi bé”: 1362 “Ph¶i thu khèi lîng x©y l¾p giao kho¸n néi bé”. - Bæ sung c¸c tiÓu kho¶n cña tµi kho¶n 141, bao gåm: + 1411 “T¹m øng l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng”. + 1412 “T¹m øng mua vËt t, hµng ho¸”. + 1413 “T¹m øng chi phÝ giao kho¸n x©y l¾p néi bé”. + 1418 “T¹m øng kh¸c”. - Bæ sung c¸c tiÓu kho¶n cña tµi kho¶n 152, bao gåm: + 1521 “Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh”. + 1522 “VËt liÖu phô”. + 1523 “Nhiªn liÖu”. + 1524 “Phô tïng thay thÕ”.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2