intTypePromotion=1

Nhà máy điện và trạm biến áp

Chia sẻ: Ngọc Automations | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
577
lượt xem
125
download

Nhà máy điện và trạm biến áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ một thanh góp ** Đưa máy cắt 1 ra sữa chữa : + Cắt máy cắt 1 + Cắt cách ly CL11 ,CL12 + Tiến hành các biện pháp an toàn (nối đất ,Đặt biến báo) + Đưa máy cắt 1 ra sữa chữa ** Đưa máy cắt 1 vào vận hành + Gỡ nối đất + Đóng CL11 , Cl12 + Đóng máy cắt 1 ** Sữa chữa cách ly CL12 + Cắt máy cắt 1 + Cắt cách ly CL11 , CL12 + Nối đất CL22 MC1 MC2 CL11 CL21 CL31 CL41 MC3 MC4 CL32 CL42 ** Sữa chữa cách ly CL11 + Cắt máy cắt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhà máy điện và trạm biến áp

 1. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập 1. Sơ đồ một thanh góp ** Đưa máy cắt 1 ra sữa chữa : CL12 CL22 + Cắt máy cắt 1 + Cắt cách ly CL11 ,CL12 MC1 MC2 + Tiến hành các biện pháp an toàn (nối đất ,Đặt b iến báo) + Đưa máy cắt 1 ra sữa chữa CL11 CL21 ** Đưa máy cắt 1 vào vận hành + Gỡ nối đất + Đóng CL11 , Cl12 CL31 CL41 + Đóng máy cắt 1 ** Sữa chữa cách ly CL12 MC3 MC4 + Cắt máy cắt 1 + Cắt cách ly CL11 , CL12 + Nối đất ,Đặt biến báo CL32 CL42 CL12 CL22 ** Sữa chữa cách ly CL11 + Cắt máy cắt 1 , máy cắt 2 + Cắt máy cắt 3, máy cắt 4 MC1 MC2 + Cắt cách ly CL11,CL21,CL31,CL41 , CL12 + Thực hiện các biện pháp an toàn ** Sữa chữa thanh góp CL21 CL11 + Cắt MC1,MC2 + Cắt MC3,MC4 + Cắt CL11,CL12,CL31,CL41 CL31 CL41 + Thực hiện các biện pháp an toàn. MC3 MC4 ** Sơ đồ nối đất như hình bên CL32 CL42 _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA -1- Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 2. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập 2. Sơ đồ thanh góp phân đoạn bằng dao cách ly liên lạc CL31 CL41 CL12 CL22 MC3 MC4 MC1 MC2 CL11 CL21 CL32 CL42 TG2 TG1 CLLL CL61 CL51 MC6 MC5 CL62 CL52 ** Đưa thanh góp phân đoạn 1 ra sữa chữa (CLLL đang đóng) + Cắt máy cắt đường dây phân đoạn 1 + Cắt MC nguồn + Cắt dao cách ly thanh góp phân đoạn 1 + Cắt CLLL + Thực hiện các biện pháp an toàn và đưa ra sữa chữa. 3 . Sơ đồ thanh góp phân đoạn bằng máy cắt liên lạc CL31 CL41 CL12 CL22 ** Sữa chữa cách ly CL32 + Cắt máy cắt : MC3, MC3 MC4 MC1 MC2 MC4, MC6, MCLL + Cắt cách ly : CL32,CL42,CL61,CL2 CL32 CL42 CL11 CL21 MCLL + Cắt cách ly : CL31 TG2 TG1 + Thực hiện các biện CL2 CL1 CL51 CL61 p háp an toàn và sữa chữa. MC5 MC6 CL52 CL62 _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA -2- Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 3. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập ** Sơ đồ nối đất như sau : CL31 CL41 CL12 CL22 MC3 MC4 MC1 MC2 CL11 CL21 CL32 CL42 MCLL CL2 TG2 TG1 CL1 CL51 CL61 MC5 MC6 CL62 CL52 4 . Sơ đồ hai thanh góp có thanh góp vòng ** Sơ đồ 1 TGV CL43 CL13 CL33 CL23 CL31 CL41 CLV1 CL12 CL22 MC1 MC2 MC3 MC4 MCV CL11 CL21 CL32 CL42 CLV2 MCLL CL2 TG2 TG1 CL1 CL61 CL51 MC6 MC5 CL62 CL52 + Thanh góp vòng được nối với thanh góp 2 thông qua máy cắt vòng và dao cách ly vòng. _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA -3- Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 4. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập ** Sơ đồ 2 TGV CL43 CL13 CL33 CL23 CLV1 CL31 CL41 CL12 CL22 MCV MC3 MC4 MC1 MC2 CL11 CL21 CLV2 CLV3 CL32 CL42 MCLL TG2 TG1 CL2 CL1 CL61 CL51 MC6 MC5 CL53 CL63 CL62 CL52 ** Sữa chữa máy cắt 1 + Đóng cách ly CLV1,CLV2 + Đóng máy cắt vòng + Đóng CL13 + Cắt máy cắt 1 + Mở cách ly CL11,CL12 + Thực hiện các biện pháp an toàn và tiến hành sữa chữa. ** Sữa chữa thanh góp phân đoạn 2 + Đóng CLV1,CLV2 + Đóng máy cắt vòng + Đóng CL3 3 ,CL43 , CL63 + Cắt MC3,MC4,MC6,MCLL + Cắt CL2,CL32,Cl42,CL61 + Thực hiện các biện pháp an toàn và đưa ra sữa chữa. ** Đưa máy cắt liên lạc ra sữa chữa + Cắt máy cắt liên lạc + cắt cách ly liên lạc CL1,CL2 + Thực hiện các biện pháp an toàn và đưa ra sữa chữa _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA -4- Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 5. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập 5 . Sơ đồ hệ thống hai thanh góp CL13 CL23 MC1 MC2 CL11 CL12 CL21 CL22 CL1 TG1 MCLL TG2 CL2 CL31 CL32 CL41 CL42 MC3 MC4 CL33 CL43 ** Sữa chữa thanh góp 1 + Cắt máy cắt MCLL + Cắt cách ly liên lạc CL1,CL2 + Cắt cách ly CL11 ,CL21 ,CL31,CL41 + Thực hiện các biện pháp an toàn vầ đưa ra sữa chữa. _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA -5- Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 6. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập Phần II BÀI TẬP VỀ NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Bài 1. Tính toán ngắn mạch tại các điểm N1 và N2 trong sơ đồ sau : N2 N1 115kV 37kV 8 9 5 7 6 6,3kV 1 2 3 4 + Các máy điện cùng loại : SđmF = 3 1,5MVA , x’’d = 0,12 , tua bin hơi có TĐ Máy biến áp : SđmB = 31,5 MVA , UN% = 10,5 , Các điện kháng cùng loại có : Ikđm = 1000A , xk% = 5 , SđmB8 = S đmB9 = 4 5MVA , UN(C-T) = 17 , UN(C-H) = 10 , UN(T-H) =6. + Ta có sơ đồ thay thế đẳng trị như sau : N2 N1 (Tính gần đúng trong hệ đơn vị tương đối) + Chọn Scb = 100MVA , U cb = 115kV(N 1), U cb = 37kV(N2) + Trong đó : x1 U S 1 x c mà x c  NC . cb ; trong đó : x1  x4 100 S đm 2 x3 1 U NC  (U N ( C T )  U N (C  H )  U N (T  H ) ) x2 2 x5 (Tương tự cho x2 và x3) x7 x6 x8 E '' E '' E '' 3 1,2 4 _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA -6- Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 7. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập Bài 2. Sơ đồ như sau : N B1 B2 100km HT 37kV 115kV Sơ đồ thay thế như sau : 1 . Trường hợp máy cắt mở : N N xBA1 xd x1 xd xBA2 37kV 37kV 115kV 2 . Trường hợp máy cắt đóng N N xBA1 x1 xd xd xBA2 x2 37kV 37kV 115kV N x3 37kV _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA -7- Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 8. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập Câu 3. Tính dòng ngắn mạch như hình vẽ ? l1 =80km HT 115kV 4 5 N2 l 3 =8km 37kV N1 l2 =30km 10,5kV + Sơ đồ thay thế : x1 HT x2 x3 x4 x5 N2 x4 N1 _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA -8- Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 9. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập Câu5. Tính dòng ngắn mạch như hình vẽ ? N2 N1 115kV 37kV 7 11 10 6 N3 8 9 6,3kV 1 2 3 4 5 + Sơ đồ thay thế : N2 N1 x1 x9 x4 x3 x2 x10 x5 x7 x6 x8 E '' E '' E '' E '' 1 3 2,4 5 _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA -9- Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 10. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập Câu 6 . Tính dòng ngắn mạch như hình vẽ ? N1 115kV 3 4 N3 10,5kV 10,5kV 1 2 5 6 N2 6,3kV MC pd + Sơ đồ thay thế : 1 . Máy cắt mở N1 115kV x3 x4 3 10,5kV 10,5kV x1 x2 x5 x6 E '' E '' 1 2 N2 6,3kV _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA - 10 - Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 11. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập 2 . Máy cắt đóng N1 N1 115kV 115kV N2 x3 x4 x3 x4 N3 N3 10,5kV 10,5kV x1 x2 x1 x2 x5 x6 E '' E '' E '' E '' 1 2 1 2 N2 6,3kV Câu 7. Tính dòng ngắn mạch như hình vẽ ? N 6,3kV 4 5 6 1 2 3 + Sơ đồ thay thế : N 6,3kV x1 x4 x2 x5 x3 x6 E '' E '' E '' 1 2 3 _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA - 11 - Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 12. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Hướng dẫn ôn tập N x2 x1,3,4,5,6 E '' E '' 2 1,3 Câu 8. Tính dòng ngắn mạch như hình vẽ N1 4 HT 37kV 5 6 N2 7 6,3kV 8 N3 1 2 + Sơ đồ thay thế : x4 HT N1 37kV x5 x6 N2 x8 6,3kV x1 x2 x8 N3 E '' '' E 1 2 _________________________________________________________________________ Môn học : Nhà máy điện và TBA - 12 - Vanngocpro@gmail.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản